12.000 blindedarm-operaties onnodig NAC-bestuur gaat heen Drie verdachten van overval Breda naar politie gebracht Boersma tot NVV: loonbeleid kan niet soepeler ingbedrijf Z.VJ BESTENDIG VERTROUWEN IN K.V.P. erd en or UN B.V. SAM GOLDWYN OVERLEDEN Vandaag NVV: GAB- MIDDELBURG DIENT WERK KOPPELBAZEN GESPREK MET BELGIË OVER ZELZATE IJESTRAATi) iUZEN Tel. 2) KWART MILJOEN „ZWARTRIJDERS" Nieuwe structuur voor vereniging Staking in Roosendaal: snel succes KNBÏB-voorzilter: -Tel. 01155 Huisarts wordt duurder VLIEGTUIG IN BRAND 94 DODEN Werklozen uitgeleverd Benzinedistri butie lAAKBEDRIJF MELDEN ZICH ASSERIJ Telefoon 01150-Üj ETELS GEN sISTALLATIES >0 - 52 64 OOSTERHOUTSE ARTS IN PROEFSCHRIFT Binnen drie jaar iedereen in het ziekenfonds? WERKZAAMHED! Recordvlucht 64 Polen naar westen Milder prijsbeleid in zicht terlei DINGEN MIDDENSTAND EN IUBBERS: RIJNA VREDE INSTALLATIES ll„ i v e soepelere houding KOPPETuBAZEN TE GEK MIN. VORRINK: KANAAL Directeur: Dr. W. A. J. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- «n administratie-adres: Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (0115UJ ia zu Abonnementsu: 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem ü.v, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW VRIJDAG 1 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr. 8277 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. ieder in de gelegenta nze.nieuwe zaakoc, ie bekijken, houde UIS en wel hedenc ag 31 jan. 's avonds 1.00 uur., Wij hopen igen begroeten. slokken, bouwmaterialen, en sluitwerk, electr. aansü I sierbagetlijsten, P.V.C. aan I aei- en tafelpoten, ABCifsT im profielen, Pico boxen e-J Tvan een onzer gevers! DEN HAAG Minister Boersma van Sociale Zaken vindt, in tegenstelling tot het NW, dat er geen sprake kan zjjn van een soepeler loonbe leid. Het NW gaf gisteren te ken nen dat de rustperiode aan het loonfrónt, die enkele maanden geleden als gevolg van de ener giecrisis is ingesteld, best kan worde™ opgeheven. De econo mische vooruitzichten zijn vol gens het NVV zoveel beter ge worden dat het redelijk is om op zo -kort mogelijke termijn weer^Br zelfstandige, reële igen te gaan pra- Het NW is zich de laatste dagen namelijk gaan afvragen of de aan een c.a.o. gebonden werknemers ,,dan toch weer de enigen zijn die het gelag moe ten betalen van een mogelijk zelfs iiftemationaa] gefingeer de, maar nationaal in elk geval verkeerd igetaxeerde crisis". Het NW vindt bovendien dat er compensatie moet komen voor dé prijsstijgingen. Minister Boersma van zijn kant gaat er van uit dat het NW de situatie te rooskleurig ziet; altos - geen bewijzen kan geven voo de z.i. vermeende opleving in de economie. (Van onze parlementaire re- AmbachtstfË dactie) van id en/of pneumatische DEN HAAG De benzine distributie en de autoloze zon dag hebben een sanerend ef fect op de betaling van motor rijtuigenbelasting gehad. Over 1973 is er liefst 35 miljoen meer belasting op motorrijtui gen geïnd dan in het voor gaande jaar. Dit betekent, dat ongeveer 250.000 „zwartrijders" zich haastig hebben gemeld om in aanmerking te komen voor benzinébonnen of ontheffing van het zondagse rijverbod. Zij hebben, omdat zij zich vrijwil lig gemeld hebben, geen boete gekregen. - Ambachtst pN 28.jarige Japanner te To_ kio is tot een gevangenisstraf van een half jaar veroordeeld voor het verbranden van af- valmateriaal in een dichtbe volkte wijk. NADAT de Zuid-Vietnamezen door depChinezen zijn verdre- van de Paracel-eilanden. hebben Zuidvietnamese troe pen de Spratley-eilanden in de Zuid-Chinese zee bezet. Men hoopt er olie aan te tref fen. (Van een onzer redacteuren) TERNEUZEN/OOSTERHOUT Van de 30.000 operaties aan de „blindedarm" (de appendix) is 40 procent, 12.000, overbodig. In die gevallen zou de ouder wetse behandeling (dieet en ge neesmiddelen) een even goede genezing bewerkstelligen. Bo vendien wordt met de conser vatieve therapie voorkomen, dat er mensen overlijden ais gevolg van complicaties na de operatie. Dal zijn er altijd nog een kleine 150. Dit staat te lezen in het proefschrift „Appendicopathie" van de arts F. J. Brons, waar op hij op 24 februari aan de Amsterdamse universiteit hoopt te promoveren. De heer Brons werd in 1925 geboren in Temeuzen en ves tigde zich in 1955 als huisarts in Middelburg-Zuid. Daar bleef hij tot 1967. Toen werd hij aan gesteld als sociaal geneeskundi ge bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst in Breda. Thans woont de heer Brons in Oosterhout. De studies en on derzoekingen voor het proef schrift hebben een periode van vijftien jaar in beslag genomen. De heer Brons heeft met zijn proefschrift vooral de huisart sen willen duidelijk maken, dat zij niet zo gemakkelijk bij klachten die duiden op een mankement aan de appendix, moeten verwijzen naar de spe cialist, die op zijn beurt weer al te snel beslist om maar te opereren. (Vervolg op pagina 11). HAAST MET VOLKS VERZEKER IN G (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering maakt haat met de invoering van een volksverzekering tegen ziektekosten. Nog dit jaar zal een voorontwerp van wet bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dat heeft staatssecretaris Hendriks van Volks-1 gezondheid gisteren toegezegd in de Tweede Kamer. De volksverzekering (iedereen in het „ziekenfonds") zal er speciaal od gericht ziin een einde te maken aan de billijke lastenverdeling, zoals die nu speciaal neerkomt op de hoofden van bejaarden en kleine zelfstandigen. De staatssecretaris noemde de stijging van de kosten in de gezondheidszorg onrustba rend. De laatste tien jaar zijn deze kosten met tien miljard opgelopen tot 12,4 miljard gul den in 1973. Dat kan zo niet langer, zei hij. Er is nog geen duidelijkheid over of bij de uitvoering van de volksverzekering de parti culiere ziektekostenverzeke raars zullen moeten worden ingeschakeld. Evenmin liet de bewindsman zich er over uit of er een eigen risico zal wor den ingevoerd om „het achte loos inroepen van medische huln" tegen te gaan. Staatsecretaris Hendriks zegde ook toe, dat de nota herstructurering gezondheids zorg er snel komt. Hij noemde herstructurering weliswaar een belangrijke ingreep in de bestaande verhoudingen, „maar het is nu eenmaal nodig voor het behoud van de goede kwaliteit van een voor ieder een toegankelijke gezond heidszorg". Herstructurering zal vooral betekenen regionalisering van de gezondheidszorg. Er zullen regio's moeten komen die stuk voor stuk over een compleet dienstenpakket beschikken. Bij voorkeur zou dat ingepast moeten worden in de gewest vorming, maar als het op die manier niet snel genoeg van de grond komt (binnen nu en drie jaar) is de staatssecreta ris bereid een voorlopige regi onale indeling vast te stel len. HAMBURG (DPA) Op een tocht langs Oostzeehavens met het passagiersschip „Ste fan Batory" hebben 64 Polen van een verblijf van één dag in Hamburg gebruik gemaakt om naar het westen te vluch ten. Naar in Hamburg verluidde hebben al 20 van hen asiel gevraagd. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH „Wij onder vinden in algemene gesprek ken over de gewenste maat schappijvernieuwing en in be sprekingen van onze specifie ke agrarische problemen, dat wij in de KVP een duidelijk klankbord hebben. Wij onder vinden tevens dat, indien de meningen in deze geregelde besprekingen botsen of begrij pelijke problemen geven, de gedachtenwisseling zinvol en in resultaten vruchtbaar is en beslist het tegenovergestelde van polarisatie". Aldus verklaarde gistermid dag voorzitter C. Mertens van de KNBTB tijdens de algeme ne ledenvergadering in Den Bosch. Het legde daarmee het bestendig vertrouwen van zijn organisatie vast in de confessi onele regeringspartijen en in de KVP in het bijzonder, „ook al hebben wij meerdere malen op bepaalde onderdelen van het beleid van de KVP soms grote bezwaren en ernstige kritiek". Als argument noemde hij, dat de confessionele partijen op maatschappelijk en politiek gebied, evenals de KNBTB, voor het harmoniemodel kie zen en tegen het conflictmo del. „Het conflictmodel", aldus Mertens, „is een ander woord voor klassestrijd, die heilloos is voor ons gehele volk en in wezen onchristelijk". (Zie ook pagina financiën) 0 Stakende werknemers gisterochtend hij de poort van Mol B.V. Het spandoek werd overigens weer snel weggehaald. (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Bredase poli tie heeft gisternacht de drie mannen ingerekend, die ervan worden verdacht samen met de 26-jarige H. H. de gewa pende overval van maandag j.l. op een geldtransport in Breda te hebben gepleegd. Daarbij kwam de 57-jarige bijrijder J. Busschots uit Es sen (B) door twee schoten uit een flobertgeweer om het le ven. De overval vond plaats voor de NMB in de Veemarkt- straat. H. H. kon dinsdagmid dag al worden aangehouden. De drie nog voortvluchtige verdachten zijn door leiders van de Zuidniolukse gemeen schap in Breda, in een auto naar de politie gebracht. De vier verdachten hadden die gemeenschap al jaren geleden verlaten. Bij hun aanhouding waren de verdachten J. H. (zonder beroep), N. T. (zonder be roep) en J. S. (bankwerker) (Van onze Parlementaire redactie) HAAG De midden stand heefl uitzicht op een milder prijsbeleid. Minister Lubbers (Economische Zaken) 18®Teid. het prijsregiem, dat zaterdag j.l. is verzacht, verder tLZu°'PeU De gewijzigde opstelling van de bewindsman {"eek gisteren tijdens het over ig (op zijn verzoek) met de „„"i^Bföatles in het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. e aanvaarding van de motie- dinsdag j.l. in de gen 'int heeft b'isedra- m^- 8rfWlndfiman Via deze motie werd gevraagd, dat de koonrln-. en^and gestegen in- koopprijzen direct mag doorbe- v!e®w?ke2n°nder WaCh"Ud van Om de middenstand tegemoet te komen heeft drs. Lubbers het volgende voorgesteld: Het prijsbeleid drie in plaats van vier maanden te laten gelden voor de detailhandel; sneller ontheffing voor win- kaliers met artikelen, die snel worden verkocht (hoge omzetsnelheid) van het prijs regiem: meer ontheffingsmogelijkhe den voor zelfstandigen, die door de verplichte invoering van het minimumjeugdloon, in financiële moeilijkheden dreigen te raken. Een werkgroep Ó.Lv. staats secretaris Hazekamp (Economi- ?.e ~ak™ begint vanmiddag al te studeren, wie nu precies in aanmerking komen voor een verder versoepeld prijsbeleid, ue organisaties in het mid- e" kleinbedrijf zijn opti mistisch „Er is goede hoop, dat er iets kan komen, waarop wij tot overeenstemming kunnen komen", aldus voorzitter Pors van het overlegorgaan van de drie middenstandsbonden. Het woord „acties" wil hij niet meer in de mond nemen, zolang de middenstand met de regering spreekt. Overigens zal er volgens de nieuwe staatssecretaris van Fi nanciën, drs. Van Rooijen, geen chaos in de belastingdienst ont staan, als de middenstand zou besluiten de betaling van be lasting zo lang mogelijk uit te stellen. De belastingdienst kan dat makkelijk opvangen". Zo optimistisch reageerde hij op de in middenstandskringen geopperde gedachten om actie te voeren door het uitstellen van belastingbetaling tot op het moment, waarop de deurwaar der komt. Overigens verwacht staatssecretaris Van Rooijen dergelijke acties niet. DEN HAAG (ANP) Met ingang van vandaag, vrijdag 1 februari, mogen de tarieven die huisartsen aan particulieren in rekening brengen, worden ver hoogd met 0,75 voor consulten en 1,25 voor visites. Het toe laatbare tarief van huisartsen stijgt hierdoor in het algemeen tot 14.50 voor consulten en 21,75 voor visites, aldus een mededeling van het ministerie van Economische Zaken. De tariefsverhoging mocht niet meteen per 1 januari wor den toegepast, omdat de prij zen tijdelijk dienden te worden gehandhaafd in afwachting van een honorariumregeling die overeenkomt met de normen van het regeringsbeleid. niet gewapend. Alle drie zijn 20 jaar oud. De politie heeft goede hoop de wapens die bij de overval gebruikt zijn, bm nenkort te vinden. Verdachte H. H. heeft inmiddels een ge deeltelijke bekentenis afge legd over zijn aandeel in de overval. De drie andere man. nen zijn gisteren geconfron teerd met een groot aantal ge tuigen. Zij hebben nog geen verklaringen of bekentenissen afgelegd. De politie zegt uit de sporen en uit verklaringen van getui gen te hebben kunnen recon strueren dat J. H. de man geweest moet zijn die de twee dodelijke schoten op de heer Busschots heeft gelost. In de auto waarmee de mannen di rect na de aanslag (zonder buit) zijn gevlucht heeft de politie vingerafdrukken en kledingstukken gevonden Da! leverde al enkele uren na de overval de namen van de vie- verdachten op. (Vervolg op pagina Stad en Streek) ROOSENDAAL Een werk staking, die gistermorgen uit brak bij het transportbedrijf Mol B.V. in Roosendaal, is slechts kortstondig geweest, 's Middags om één uur ging het personeel weer aan het werk, nadat vertegenwoordigers van de vakbonden in de loop van de ochtend tot overeenstem ming waren gekomen over toe passing van de c.a.o.-beroeps- goederenvervoer. De staking was uitgeroepen omdat Mol volgens de bonden lonen be taalde die aanzienlijk onder het in de c.a.o. genoemde maandloon lagen. De overeenkomst van gister middag betreft echter alleen het kantoor-, technisch- en loodspersoneel, waarvoor het werken onder c.a.o.-bepalingen vandaag ingaat. Met betrekking tot het rij dend personeel is nog geen be sluit genomen omdat de menin gen verdeeld zijn. De chauf feurs (althans het grootste deel) beweren onder cao-bepalingen te willen werken. Directeur Mol beweert, dat hem uit ge sprekken met zjjn chauffeurs is gebleken dat zij liever on der de huidige betalingsnor men blijven werken. Daarom komt er op 16 februari een nieuw gesprek tussen directie, chauffeurs en vakbondsbestuur ders. Gaan de chauffeurs dan akkoord met de c.a.o., dan treedt deze op 1 maart in wer king. Ook werd bekendgemaakt dat de auto's van het vervoer bedrijf in maart worden uit gerust met tachometers. In Los Angeles is op 91-ja- rige leeftijd de filmpionier Sam Goldwyn overleden. Hij was de producent van talrijke beroem de films als: „Van het weste lijk front geen nieuws" en Porgy en Bess". Goldwyn be zorgde Gary Cooper, David Niven en Danny Kaye interna tionale bekendheid. Behalve door zijn films was Goldwyn bekend om zijn vro lijke uitspraken. Een ervan was: „Iedereen die naar een psychiater gaat, moet zich eens na laten kijken". Drie jaar geleden hing Nixon hem de versierselen van de Medal of Freedom" om; de hoogste burgerlijke onderschei ding in de V.S. Zijn eerste film maakte Goldwyn in het toen nog onbekende gehucht Holly wood. (Van onze sportredactie) BREDA De buitengewone ledenvergadering van NAC, gis teren bijeen in de Marijkezaal van de Graanbeurs te Breda, heeft zich unaniem geschaard achter de hoofdlijnen van de rapporten van de financiële commissie en de structuur organisatiecommissie en de daarin neergelegde adviezen. Dat houdt onder meer in: dat NAC, dat volgens heide commis sies alleen te redden is door een gezamenlijke acties van NAC- welgezinden in West-Brabant, een vereniging blijft, dat er een nieuw bestuur (het zittende be stuur is afgetreden, maar zal tot de volgende vergadering wel de lopende zaken afwerken) van vijf man komt, dat uitslui tend tot taak zal krijgen het beleid te bepalen en toezicht te houden op de uitvoering daar van. Om de slechte financiële toe stand van NAC (aan het eind van het seizoen zal het liquida tietekort, dat momenteel onge veer een half miljoen is) circa 725.000 gulden bedragen) aan zienlijk te verbeteren, moet NAC aanzienlijk meer bezoe kers trekken (volgend seizoen 8.500 om quite te spelen), het aantal contractspelers drastisch inkrimpen. MEER BEWOLKING Van het westen uit toe- nemendebewolking. Later op de dag plaat selijk enige regen. Van matig tot krachtig toe nemende wind uit zuid tot zuidoost. Maximum temperaturen rond 9 graden. STAD EN STREEK Directeur Hoechst-Chili in geen geval naar Viissingen. Pagina 3. FINANCIëN EN ECONOMIE Gat van negen miljard dollar in Amerikaanse begroting. Pagina 9. BINNEN- EN BUITENLAND Minister Van Doorn twij felt aan ontkenning samengaan AUDET en Telegraaf in Limburg. Pagina 11. De dans om de olie- miljoenen. Pagina 13. SPORT Van Loom graag bij Go Ahead. Pagina 15. (Van onze redactie buitenland) PAGO PAGO Een Boeing 707 vliegtuig van Panam is gis teren met 102 mensen aan boord neergestort bij Pago Pago op een van de Samoa-eilanden in de Stille Zuidzee. Toen er brand aan boord van het toestel uitbrak, en de piloot een noodlanding wilde maken, kwam de Boeing vlak voor de landingsbaan terecht. Zeker 94 mensen kwamen in de vlammen om. - (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De industrie bond van het NW doet deze week in haar blad een felle aanval op de gewestelijke ar beidsbureau in Middelburg. „Nog even volhouden heren", zo roept de industriebond het GAB toe, „dan hebben we in Zeeland weer de situatie terug van voor de oorlog. Dan kan iedereen van de ene dag op de andere door z'n haas op de keien worden gezet". Volgens de bond stelt men bij het GAB met graagte de kaar tenbakken met werkloze man nen ter beschikking van alle vreemde figuren die op zoeK zijn naar personeel. Zo bemid delt het GAB naar lieden, die vroeger koppelbaas werden ge noemd, maar tegenwoordig on der de schone naam van servi ce-bedrijf of bemiddelingsbu reau exact hetzelfde doe». „Wil men in Zeeland de el lende van de koppelbazen weer terug", vraagt bondsbestuur- der Berkhout zich af". De situ atie dat je na een paar uur werken door je baas weer op straat wordt gezet. De ellende van sociale premies die niet worden opgegeven. De rottig heid van het „per ongeluk" vergeten van aangifte van da loonbelasting. Het ergst vindt de industrie- bond-NVV nog de dwang, die het GAB op de bemiddeling legt. Als een werkloze weigert om bij zo'n dubieus bureau in dienst te treden, dan wordt dat beschouwd als het onterecht afwijzen van een aangeboden baan en krijgt de man geen uit kering meer. De Industriebond vindt dat te gek en gaat daar binnenkort dan ook met Middelburg over praten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Zodra er meer bekend zal zijn over de voorgenomen vestiging van olieraffinaderij in het Belgische Zelzate vlak over de grens in Zeeuwsch-Vlaanderen ter hoogte van Sas van Gent zal de Nederlandse regering daar over gaan praten met Brussel. Dat zei minister Vorrink (van volksgezondheid en millieuhy- giëne) gisteren in de Tweede Kamer hij de behandeling van haar begroting. Het PvdA-ka- merlid Konings had daar tot twee keer toe om gevraagd. Ze heeft over deze zaak con tact gehad met de Belgische regering, die haar heeft toege zegd, dat er met Nederland zal worden gepraat over de nade len van zo'n raffinaderij vlak over de grens voordat een de finitief besluit tot vestiging zal worden genomen. Zij verwees naar het optreden van de Ne derlandse regering ten aanzien van de zaak-Ternaaien. PvdA-kamerlid Konings bleef hameren op het feit dat de Belgische regering liet verdrag uit 1960 inzake de waterkwa liteit van het Kanaal Gent-Ter- neuzen niet is nagekomen. Hij vindt het een merkwaardige zaak, dat de Nederlandse rege ring dat nu wel gaat inbrengen bij de onderhandelingen over het Baalhoekkanaal. „Als het tn 1960 niet gelukt is, waarom nu wel?" vroeg hij zich af. De minister begreep de teleurstel ling over de Belgische houding wel maar kon niets meer toe zeggen dan dat ze zou trachten de Belgische regering ervan te overtuigen, dat ze verdragen na moet komen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1