Vandaag Horeca, detailhandel en BOVAG tegen herinvoering van autoloze zondag Brand in kostschool: drieëntwintig jongens omgekomen STOCK Meeste pomphouders houden zich vanaf vandaag niet meer aan distributievoorschrift at koffie Merijntje-serie geweldig succes Verdriet en verontwaardiging in België Bredase (25) bewusteloos na wurgpoging Politie vindt in Zeeuwse polder dertig ton gestolen nikkel en bijnalMjoen sigaretten Nas Dilemma voor Juslllie: Pomphouders die bonloos verkopen al of niet vervolgen DIALECT NIET ALTIJD VERSTAANBAAR VERMOUTH Niet carnavallers kunnen voor koopje in Zeeland met vakantie Kogel doodt Hagenaar Hartmeyer (PvdA) wil visserijnota landbouw rai COMMERCIËLE BUITENDIENST-MEDEWERKER 1 'Oiyi snelfiltermaling Schoten gelost op sex-hoerderij Ontkenning Nederlandse miss-Europa Grensstreken Gesloten raam Hartverscheurend DADER VLUCHT puur, met ijs, als longdrink, erg lekker... hoe dan ook! KORTEVEN G1 an er brug vlagt W22 '>3/^4/^5/26 jan. amsterdam ral Bei 01600-42252 aO. Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (OllbU) (9 zu Abonnemt::;prijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse fcummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda VRIJDAG 25 JANUARI 1974 VRUE ZEEUW 27e jaargang Nr. 8271 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, T ANK WEER VOL 3 keus ZONDER BON uit gelden t/m.zaterdag 26 ianuaft n woensdag 30 januari |Van onze redactie binnenland) HCl dagav mees( Dez Amsterdam De politic zal tegen pomp houders die vanaf vrij dag zonder bon benzine verkopen, allereerst waarschuwend optreden. Als pomphouders „be wust in gebreke blijven" zal proces verbaal tegen hen worden opgemaakt. Daartoe hebben donder dag de vijf procureurs generaal besloten ln over leg met het Departement van Justitie. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie donder- avond desgevraagd egedeeid. ^Beze verklaring werd later ontkracht door een reactie van de minister van Justitie, mi. Van Agt, op het inmiddels bekend geworden bsluiet van de BOVAG geen bezinebon- oen meer te vragen. Hier door, aldus de minister, is een geheel nieuwe situa tie ontstaan. Verwacht wordt dat het kabinet zich daarop vandaag be zint. NIEUW BEERTA (ANP) Donderdagochtend omstreeks kwart over vier, zijn vanuit drie auto's schoten gelost in de nabijheid van de sex-boerderij te Nieuw Beerta, waar eind vorig jaar een vrouw werd doodgeschoten. Uit de patroon- hulzen, die later op de weg werden gevonden, bleek dat de schoten waren gelost uit een pistool kaliber 6.35 mm. De politie denkt dat de schut ters de nieuwe bewoner van de sexclub bij Nieuw Beerta hebben willen provoceren. (Can onze parlementaire redactie) DEN HAAG De meeste van de Nederlandse pomphou ders zullen vanaf vandaag aan iedereen normaal benzine leveren zonder dat om bonnen wordt gevraagd. Dat is gisteren besloten tijdens een protestvergadering van de bovag (waarbij 95 procent van de pomphouders is aangeslo ten). Er waren ruim 1300 woedende pomphouders naar het con gresgebouw gekomen om er hun hart te luchten over de benzine distributie. Dat gebeurde in nogal felle bewoordingen, vooral onder invloed van veel pomphouders uit de grensstreken, die vin den dat ze veel schade hebben geleden door de distributie. Met name een groep Limburg se pomphouders deed van zich spreken: mede op hun voorstel besloot de Bovag de distribu tie niet meer tot de einddatum 3 februari uit te voeren. Veel Brabantse grenspomphouders hadden ons al telefonisch laten weten zich niets van de distri butie aan te trekken. Ze legden nog meer eisen op de regeringstafel: er zal een rapport worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe veel geld de pomphouders door de distributie hebben verloren en daarna zal het Mi nisterie van Economische Za ken de rekening worden ge presenteerd. Verder hebben zij ln een gesprek met minister Westerterp geëist dat de ac cijns op benzine wordt ver laagd om zo de verwachte prijsstijgingen te kunnen op vangen. Tenslotte wijzen ze ook een eventuele nieuwe au toloze zondag van de hand: snelheidsbeperking tot 100 km per uur lijkt hun voldoende. De Bovag trekt zich door dit besluit ook niets aan van de wens van de benzinemaat schappijen om in ieder geval de hand te houden aan de distributie tot 4 februari. De zelfbedieningspompen moeten in die periode worden bijge steld evenals het bevoorra dingssysteem via de computer. Overigens ontkennen de ben zinemaatschappijen de uit spraak van minister Lubbers, woensdag in de Tweede Ka mer, dat zij hebben aange drongen op voortzetting van de distributie. KITZBüHEL „De Neder landse mannequin Ank Groot is woensdagnacht in Kitzbühel 1974°Zen t0t MiSs Eur°Pa Ank Groot is 21, zij heeft blauwe ogen, spreekt vloeiend Engels en heeft de maten 92. 64-94, NA OPKLARINGEN MEER BEWOLKING Enige regen, krachtige wind. Maximumtemperatuur: zeven graden. STAD EN STREEK Terneuzense raadsleden boos over openheid. Pagina 3 België beconcurreert Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Regering overlegt morgen met midden stand over prijzen. Pagina 9 Zwitser smokkelde honderden mensen door IJzeren gordijn. Pagina 11 SPORT Supporters Pijnen dreigen met boycot Antwerpse Zesdaagse Pagina !3 RADIO EN TELEVISIE Kiezen tussen folklore in België en Hawaii. Pagina 14 FINANCIëN EN ECONOMIE Arabische landen willen Afrikaanse staten helpen. Pagina 15 (Van onze parlementaire nm kaf cci (Van onze parlementaire redactie) DEX HAAG De aankon diging dat volgende week een eind wordt gemaakt aan de benzinedistributie heeft be paald ook geen einde gemaakt aan de onrust en het verzet h™?. f°reca en rte ^tail- nandel. Integendeel, zelfs. Tii- feül eesPrekk<,n op het Minis- 2» T.ai! .Verkeer en Water staat hebben vertegenwoordi- gers u,t deze bedrijfstakken £n n,euwe autoloze zondag de C», j gewezen, (ook risten S bond van gara- digd) (ff? vertegenwoor- directe afscWr* v00r een zinebonnen Va" "e ben" »e regering wenst daar ech- JLr.,"'et, "P in te gaan, vooral geiten het aantal maatregelen d*t nog getroffen moet worden (Van een onzer verslaggevers) BUSSUM Hoewel veel kükers buiten Brabant niet altijd alles verstaan wat in „Merijntje Gijzens jeugd" wordt gezegd blijkt deze te levisieserie van de VARA zowel wat kijkdichtheid als waardering betreft een ge weldig succes te zijn. De kijkdichtheid van de tweede aflevering van „Me rijntje Gijzens jeugd" be droeg 61%. Wim Kan's oude jaarsavondconference haalde 4% meer. Naar de lotgeval len van Merijntje Gijzen kij ken nu al meer mensen dan naar de meest bekeken afle veringen van de „Onedin Li ne". Merijntj Gijzen haalde voor de tweede aflevering een waardering van 79, het geen erg hoog is. Bij de VARA Is men op grond van deze cijfers erg gelukkig met de nieuwe se rie. Wel zijn er volgens de VARA klachten binnengeko men over de verstaanbaar heid van het dialect, dat in „Merijntje Gijzens jeugd" wordt gesproken. Men heeft zelfs overwogen de serie van ondertitelingen te voorzien. Uiteindelijk is het daar niet van gekomen omdat de VA RA de authenticiteit van de serie niet wil aantasten en omdat het aantal klachten volgens deze omroep in geen enkele verhouding staat met de grote kijkdichtheid. (Van een onzer verslaggevers) HEUSDEN-HASSELT Een brand in het jongensinternaat van het H. Hart-college in Heusden 17 kilometer ten noord westen van Hasselt heeft woensdagavond liet leven gekost aan 23 jongens in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar. Twee jongens werden ernstig gewond. om het effect van het ophef fen van de benzinedistributie HAnL-t* van"cn- De regering denkt daarbij met name aan een maximum snelheid (geen van de organisaties heeft daar bezwaar tegen) en het instel- van twee autoloze zonda- bet' F", maand' aI dan niet via bet systeem van even en on- even autonummers. Volgens het overlegorgaan van de drie centrale organisa ties in midden- en kleinbedrijf zou een nieuwe autoloze zon dag desastreus zijn vooral voor de horecasector, de de tailhandel, en de grensstreken, de garagebedrijven, pomphou ders, bandenspecialisten en verige bedrijfstakken die zich bezighouden met- onder houd en herstel van auto's. Op de Ministerie van Econo mische Zaken en Verkeer en Waterstaat heeft men getracht de vertegenwoordigers van bo vengenoemde bedrijfstakken duidelijk te maken dat er in ieder geval de komende tijd 15 procent moet worden be perkt in het benzinegehruik. Dat kan niet alleen via het invoeren van een maximum snelheid. Daarvoor zijn ook andere maatregelen nodig. De autoloze zondag is er een van. Om de schade voor bijvoor beeld de horeca zo gering mo gelijk te doen zijn, speelt het Ministerie met de gedachte twee autoloze zondagen per maand in te voeren, elk voor even en "neven autonum mers. De slachtoffers sliepen met ongeveer 270 anderen leerlin gen van het college in een uit 1924 daterende vleugel van het klooster van de paters Minderbroeders op de tweede verdieping, direct onder het dak. Ze werden even na half elf overvallen door een enor me rookontwikkeling op de slaapzaal, even later gevolgd door een lichte ontploffing. Omtrent de oorzaak van het uitbreken van de brand op de slaapzaal tasten politie en brandweer nog in het duister. Niet uitgesloten wordt dat een of meerdere jongens stiekum een sigaret hebben willen ro ken en dat daarbij een vonk het zeer brandbare materiaal op de slaapkamers heeft ge raakt. Deze ramp heeft heel België diep geschokt. Koningin Fabi- ola bracht donderdagmiddag een bezoek aan Heusden, waar in de kapel van het college, de stoffelijke over schotten van de kinderen zijn opgebaard. Zaterdag zal er in de St.-Willibrorduskerk een uitvaartdienst gehouden wor den. Ook de minister Cale- waert (Nationale Opvoeding) bracht een bezoek aan Heus den. „De regering, de voorzit ter van kamer en senaat in België" en vele anderen zon den telegrammen van medele ven. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet ongeveer de helft van het aantal slacht offertjes gestikt zijn in de enorme rookontwikkeling op de slaapzaal. De anderen von den tijdens hun vlucht de dood. Zij liepen zich vast voor een gesloten raam, dat als nooduit gang moest dienen, of zagen hun weg versperd door omge vallen, brandende chambrettes (slaapcabines). De rook werd ontdekt door pater Lambert, die vanaf half elf dienst had als nachtwacht op de slaapza len. Hij sloeg onmiddellijk alarm, en slaagde erin met enkele andere paters-leraren ruim veertig van de zestig op de zaal slapende jongens wakker te maken. Door de enorme pa- Grote verslagenheid onder de familieleden van de slacht offers van de brand, in het Bel. gische Heusden. niek die hierop volgde konden heiaas niet alle jongens een vluchtweg vinden. Kinderen liepen schreeuwend kris-kras door de zaal en pro beerden van hun bezittingen te redden wat er te redden viel. Voor de deur van de slaapzaal (volgens de brand weer had de zaal slechts eén uitgang, volgens de paters tweej ontstond een enorm ge drang, waarbij twee jongens ernstig gewond raakten. Beiden konden door de toege snelde pater Alex Coenen worden gered. Ook op de an dere slaapzalen had het nach telijk alarm een enorme paniek gezaaid. Jongens sleurden met matrassen door de gangen en het trappenhuis en verdrongen zich in het trappenhuis, waar brandweerlieden en toegesnel de paters nauwelijks doorkon den. Om deze reden, en vanwege het gebrek aan ladders riep de brandweer van Heusden al di rect de hulp van de corpsen van Hasselt en Genk in. Via het stukslaan van ruiten en later ook via het trappenhuis bereikte men de slaapzalen vier en vijf, de plaats waar pater Lambert en enkele buurtbewoners even tevoren een enorme vuurgloed hadden ontdekt. Voor het gebouw speelden zich inmiddels hartverscheu rende taferelen af. Onder de 270 interne leerlingen van het college bevonden zich enkele tientallen leerlingen uit Heus den. Familieleden en dorpsbe woners verdrongen zich voor het gebouw en braken door het politie- en brandweercor don heen. Ouders schreeuwden en huil den onwetend over het lot van hun kinderen. Omtrent het aantal slachtoffers heeft lange tijd grote onzekerheid bestaan, doordat vluchtende leerlingen van het kloostercomplex in pyjama waren weggerend, en elders in het dorp onderdak hadden gezocht. Rond tien uur gisterochtend konden politie, brandweer en paters de droe ve balans van de brand opma ken: 23 doden en 2 zwaarge wonden. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een ongeveer 20- jarige man heeft gisteren tus sen de middag in het Bredase Mastbos geprobeerd een 25-ja- rige vrouw te wurgen. De vrouw liep in de buurt van de speelweide aan de Bouvigne laan haar hond uit te laten. De onbekende man benaderde haar en gedroeg zich hinder lijk. Op de vraag van de vrouw, die onbekend wenst te blijven, wat hij wilde, ant woordde de man: „Dat zul je wel zien". Dadrop greep hij haar bij de keel. De vrouw raakte bewus teloos. De Bredase politie, die een uitgebreid onderzoek in stelt, neemt aan dat de onbe kende gedacht moet hebben dat de vrouw dood was. Hij probeerde haar in ieder geval onder wat bladeren te bedek ken. Dat werd gezien door een andere wandelaar. De dader vluchtte. Toen de getuige bij het slachtoffer kwam, kwam deze weer net bij haar positie ven. De vrouw kon op eigen gelegenheid naar huis terugke ren. Zij blijkt geen nadelige gevolgen van de wurging te hebben onder vonden. Het signalement dat het slachtoffer en de getuige van de dader hebben opgegeven, luidt: lang ongeveer 1,80 me ter, slank postuur, halflang krullend haar, smal gelaat en in het bezit van een rijwiel. (ADVERTENTIE) BIANCO ROSSO DRY (Van een onzer verslaggevers). MIDDELBURG De Zeeuwse V.V.V. gaat iets doen voor gezinnen, die met carna val wel vrij zijn, geen carna val vieren maar er toch een paar dagen op uit willen trek ken. Voor deze mensen heeft de V.V.V. een speciale carna valsaanbieding met vakantie woningen uit de Provinciale Zeeuwse Bemiddelingscentrale in petto. Het gaat om vakantiewonin gen in Ouwerkerk, Haamstede, Oostkapel le, Kortgene, Aagte- kerke, Vrouwenpolder, Seroos- kerke, Westkapelle, Baarland en Heinkenszand. Ze kunnen tijdens de carnavalsdagen te gen sterk gereduceerde prijs gehuurd worden. De V.V.V. verwacht dat het haar geen moeite zal kosten deze vakan tiehuizen te vullen met hele families, die een paar dagen op adem willen komen „in een rustige omgeving, waar de eerste voorjaarsboden in de natuur zich aankondigen". (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De 26-jarige Haagse souteneur Marcel Montpellier is om halftwee in de nacht van woensdag op donderdag bij nachtclub „The Key" in Den Haag door een kogel in de hartstreek getrof fen en ruim acht uur later in een ziekenhuis aan zijn ver wondingen overleden. Marcel, die gewoonlijk „Mompie" wordt genoemd, was met zijn 26-janige vriendin naar de nachtclub gegaan, maar hun werd de toegang geweigerd door de portier, de 28-jarige Antilliaan O. C. F. Er ontstond een woordenwis seling tussen Marcel en de portier, waarin zich nog een derde man in de nachtclub mengde. Bij de woordenwisse ling heeft één van de mannén een mes getrokken en werd eenmaal geschoten. Toen de politie arriveerde was de por tier spoorloos verdwenen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG In de Twee de Kamer zijn gisteravond ve le zorgen geuit over de toe komst van de visserij. De heer H. Hartmeyer (PvdA) is van mening dat zonder overheids maatregelen de visserij donke re tijden tegemoet gaat. Hij heeft de mininter om een be leidsnota gevraagd. Gewezen werd ook op de gevaren van overbevissing (Waltmans PPR) en op de eenzijdige uit breiding van de visserij zones buiten de territoriale wateren. Hartmeyer wil van minister Van der Stee weten in hoever re de Nederlandse visserij be trokken is bij de beperking van visgebieden, omdat ook de EEG-landen zich niet onbe tuigd lieten. Ook vroeg hij de minister om een onderzoek naar het stelsel van vergun ningen, waardoor het aantal kotters drastisch kan worden beperkt. (Van een onzer verslaggevers). RILLAND-BATH De rijkspolitie van Reimerswaal heeft in een polder tussen Waarde en Rilland-Bath een landbouwschuur ontdekt, waarin 30 ton gestolen nikkel en bijna anderhalf miljoen ge stolen sigaretten lagen opge slagen. De schuur is eigendom van de gebroeders N., landbouwers in Rilland-Bath, die na de ont dekking van de gestolen waar döor de politie zijn aangehou den en later wegens gebrek aan bewijs vrij moesten wor den gelaten. De gebroeders vertelden dat ze de schuur hadden verhuurd aan „onbe kenden" en omdat ze verderop woonden hadden ze niet kun nen zien welke spullen er werden opgeslagen. Die „onbekenden" zijn waarschijnlijk de 58-jarige Belg W. J. van Z. en de 26- jarige Willebrorder B.M., die dinsdagavond na een wilde achtervolging, compleet met schietpartij in het brabantse Korteven werden gearresteerd. De Belg werd hierbij door d# politie in het linkerbeen ge schoten. Bij hun aanhouding waren deze twee mensen in het bezit van ongeveer een half miljoen van diefstal af komstige sigaretten. Het ver moeden rees dat hun opslag plaats zich zou bevinden in een van de Zeeuwse polders, die aan Brabant grenzen. Dooi de rijkspolitie van Reimers waal werden alle boerderijen in deze polder doorzocht en uiteindelijk werd de opslag plaats gevonden. De goederen werden in beslag genomen, (Vervolg op pag. 3). ENSCHEDE (ANP) In Glanerbrug is donderdag door de middenstand massaal ge vlagd uit vreugde om de op heffing van de benzinedistri butie per 4 februari. EEN 20-jarige lokettiste in het hulppostkantoor van de Nij meegse wijk „Meyhorst" heeft een circa 18-jarige overvaller zodanig in verwarring ge bracht dat de jongeman zonder buit de benen heeft geno men. (ADVERTENTIES) tentoonstelling lancf-eri tuinDouwmechanisatie dagelijks van 9-17 uur; toegangsprijs f 4,- Trein-toegangbiljetten bij NS-stationa J en vraag naar de heer LE. JEUNE voor nadere informatie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1