ikel: 'Den Uyl niet meer in den olie' VORIG JAAR VOOR BIJNA NEGEN MILJOEN AAN TEXTIEL GESTOLEN Vandaag Lubbers: Verscherpt prijsbeleid zeker vier maanden van kracht reik ons de hand betaal onze leden contant I Benzinetekort nog Imaar 15 procent Premier Den Uyl en Van der Stoel doelwit in gooi- en smijttent Eierpr ijzen dalen iets m KAMER IN GROTE LIJNEN AKKOORD Al ton voor Romeins schip Kompels in Engeland dreigen met totale staking ActiegroepenGeen nieuwe kerncentrale voordat veiligheid ervan vast staat Acht Franse soldaten in nauwe tunnel door trein verpletterd Vanaf 4 februari geen benzinedistributie meer Maximum-snelheid en autoloze dagen op komst Oliemaatschappijen niet eens met nieuwe maatregel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Een wettelijke maximum-snelheid van (ver moedelijk) honderd kilometer per uur komt 4 februari in de plaats van de benzinedistributie, tot de afschaffing waarvan liet kabinet gisteren heeft besloten. Stijging belasting druk groter dan in; .«lil j oenen- nota geraamd Vervoer Grenspompen Middenstand H andtekeningen voor Vondeling In België zondag geen rijverbod y (W* hema: "Goed nieuws wij dit jaar isoorten 18/5-816 30/5-716; 27 (7-4|8; J,), ran 29/7-3/8; 3/8-S(v tingen: Berg en Da; ntfort .'Meerwn Tel. 0889 Directeur: Dr. W. A. J. M Harkx Hoofdredacteur: L. Leyendekker Redactie- en admn.-nratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (0115U) 19 2U Abonnementsprijs „„„„j 23,lTpei kwartaal; 7,83 per maand. Losse Jummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, ReigfiTStraat *6, Breda V* '4' VRUE DONDERDAG 24 JANUARI 1974 27e jaargang Nr. 8270 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (i een' tot'arlementaire I bij 'de "tie DF eid van - Boerenpartij- leidei koek, die zich verlet Sdreehtse tot verrassing van pet strevei4" Haag en e-, j,e iele lieve vader land "-■biedi'vpte als zanger, boeit nieï e rekenen op com pensatie. hoewel te verwach ten is, dat het plaatje dat hij met Pierre Kartner heeft ge maakt, geen hoge verkoopcij fers zal scoren. Immers, het onderwerp „(Den Uyl is in den olie) zal, nu de benzine van de bon gaat, weinigen nog aanspreken. Het ARP-kamerlid Schakel, altijd goed voor een kwink slag, stelde daar gisteren een vraag over, waarbij hij uiter aard de lachers op zijn hand kreeg. Minister Westerterp ga' op minstens even humorist; sche wijze het volgende ant woord: „Die financiële stro zou Koekoek toch al geha hebben, want de afloop va: een aanvankelijk voorziem tweede distributieperiode zou samengevallen zijn met carna val". SCHAKEL. ZEIST De eierprijzen, die in december recordhoogten tebben bereikt, zijn zoals gebruikelijk na de feestda- ;en weer iets gedaald. De ex portprijs, midden dec. nog 20,50 per 100 stuks, is in middels teruggelopen tot f 17 maar de prijs ligt daarmee toch nog f4 boven het niveau van de laatste jaren. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Bij grotere diefstallen in ons land is vo rig jaar voor ongeveer 15,5 miljoen gulden aan goederen meegenomen. Het betreft hier de verzekerde waarde. Alleen al aan textiel is voor f 8.563.500,gestolen. Aan radio- en t.v.-apparatuur ver dween voor f 1.869.300,-; aan sigaretten, foto-apparatuur en zuivel f 4.390.200,-; en «li wm ide en zeer royaal rig ribcord dat sens zijn kundig J ELEMENT:435.- I X PER ELEMENT; T TANKEN ZONDER BON MfVan. onze redactie binnenland) DEM HAAG Volgens de miljoenennota heeft de belasimgdruk in 1973 29,6 pro- «^Hpedragen. maar volgens de lamste raming is deze druk in 1973 31 procent, aldus H. baron: van Lawick, hoofd van de directie algemene fiscale politiek I van het Ministerie van finanr en, in een voor dracht voor de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Hande! in Alkmaar. De druk is dus 1,4 procent hoger dan «rieden jaar in septem ber werri geraamd, maar 0,6 procent daarvan is het gevolg van een verlaging van het na tionale inkomen door wijzi ging van de definities van en kele grootheden, waarop de berekening van het nationale inkomen berust. RUIM f 100 miljoen heeft de Nederlandse overheid vanaf 1965 via de katholieke finan cieringsorganisatie Cebemo be schikbaar gesteld voor ontwik kelingshulp. Het kabinetsbesluit is tot stand gekomen onder de druk van de chaos in de grensgebieden, waar benzinepomphou ders al enkele dagen benzine zonder bon verkopen. Een andere belangrijke factor, die tot het kabinetsbesluit heeft bijgedragen, is het feit dat het tekort in de olie-aanvoer niet dertig procent bedraagt (zoals eerder werd verwacht) maar slechts vijftien procent. Een dergelijk, betrekkelijk gering ver schil tussen vraag en aanbod rechtvaardigt volgens minister Lubbers (Economische Zaken) geen voortzetting van het distri butiesysteem. Dat de distributie niet met een wordt afgeschaft, maar per 4 februari (na afloop van de eerste bonnenperiode) is een gevolg van het feit dat er eerst een aantal alternatieven ter besparing op het benzine verbruik moet worden uitge dokterd, omdat er bij een te kort van vijftien procent na tuurlijk toch wei bezuinigd moet worden. biljetten bij NS-stations 2. tel. 01830-30912. 10944. BEETJE ZON Aanvankelijk bewolking. Later ook enkele zon nige perioden. Matige tot krachtige, aan kust krachtige tot harde wind uil westelijke richting. Temperaturen tussen 5 en 8 graden. STAD EN STREEK Veel ongelukken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 3 FINANCIeN EN ECONOMIE Grillige verschillen in lonen in Engeland. Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND De tijd op de bon. Pagina 9 Echtscheiding in Italië ja of nee. Pagina 11 SPORT Sponsoring ALLE amateur wielrenners. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Vrouwelijk popfeno meen verovert Amerika. Pagina 15 Het belangrijkste van die alternatieven waarover het lpA binet vrijdag beslist is de' \e®- voering van een - maximum snelheid. Daarnaast denkt de regering aan autoloze zondagen. Met BOVAG (gara gehouders) en Horeca zal van daag al overleg worden geo pend om tot een aanvaardbare oplossing te komen. In ieder geval wordt niet teruggegre pen op een permanente autolo ze zondag. Wel zou twee autoloze zon dagen per maand een accepta bel alternatief kunnen zijn- Ook wordt gespeeld met de gedachte twee autoloze dagen per maand naar eigen keuze in te voeren. Minister Lubbers, die de af schaffing van de benzinedistri butie gisteren in de Tweede Kamer onthulde, vertelde dat de maatregel eigenlijk tegen de zin in van de oliemaat schappijen is genomen. Zij zouden liever hebben gezien, dat de distributie nog tw»ee perioden van drie weken had geduurd. De afschaffing van de distri butie zal de vervoerbedrijven mogelijk voor financiële pro blemen plaatsen, omdat zij ex tra materieel hebben gehuurd. Minister Westerterp (Verkeer) zegde toe, dat de vervoerbe drijven zonodig een compensa tie zullen krijgen. Overigens voorzag de bewindsman nou ook weer niet zulke geweldige problemen, omdat de meeste vervoersmaatschappijen het materieel in eerste instantie voor vier weken hebben ge huurd met een opzegtermijn van een week. Ze hebben dus voldoende gelegenheid om tij dig het contract voor een tweede periode te annule ren. Dat de distributie nog an derhalve week duurt, betekent voor de pomphouders In de grensstreken geen oplossing van hun probleem, omdat zij tot en met 3 februari alleen opnieuw bevoorraad zullen worden tegen inlevering van de bonnen, die ze van hun klanten ontvangen. Dat heeft de regering met de oliemaat schappijen afgesproken, omdat men vindt dat de maatregel, zolang die geldt, ook nage leefd moet worden. (Vervolg op pagina 9) Een onderonsje tijdens het prijzendebat in de Tweede Kamer. V.l.n.r. Staatssecretaris Haze- kamp (Economische Zakende heer Wierenga (voorzitter van de vaste commissie voor Econo mische Zaken in de Tweede Kamer) en minister Lubbers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het verscherpte prijsbeleid blijft minstens 4 maanden van kracht. Minister Lubbers (Economische Zaken) heeft dat gisteravond in de Tweede Kamer meegedeeld tijdens het debat over de nieuwe prijsmaatregelen. De bewindsman verwacht dat ook na afloop van het strakkere prijsbeleid het effect ervan op de prij zen nog merkbaar zal zijn. Hij is er van overtuigd dat de prijzen niet na beëindiging van de maatregelen ineens sterk omhoog zullen schieten. ,Er zal slechts een geleidelijke verschuiving optreden in de prijsstijgingen", aldus drs. Lubbers. De bewindsman was het eens met de vanuit de kamer gedane suggestie dat bij de bredere consumentenvoorlich ting ook de industriële werk gevers en de middenstandsor ganisaties worden betrokken. „Ik zal er op toezien dat er geen heksenjacht ontstaat", zei de minister. Na de eerste sprekersronde ln het prij zendebat bleek al dat de meerderheid in de Tweede Kamer akkoord zou gaan met de verscherping van het prijs beleid. Hoewel een vloed van moties werd ingediend nam men gisteravond aan dat mi- onze redactie hinneni„„H\ n— t-..i it- n (Vpo2?«JSdactie binnenland) ROELOFSARENDSVEEN et ministeriële toestemming zullen bezoekers van de fancy- r j streek beurs in Roelofs- arendsveen zaterdag en zondag b«n agressie kunnen afreage ren op de hoofden van premier Den Uyl en minister van Bui- tenlandse Zaken Van der Stoel. toestemming De koppen van deze bewinds lieden staan opgesteld in de gooi- en smijttent op de streek- beurs die in de bloemenveiling .Eendracht maakt - wordt gehouden. macht" Beide ministers hebben na een dag bedenktijd het organiserend comité laten we ten dat zij de gooiers en smij- ters veel succes toewensen. Enige andere hooggeplaatste personen hebben hun toestem ming niet willen geven. nister Lubbers zijn maatrege len zonder veel veranderingen door de mer zou krijgen. Alleen op het punt van de middenstand waren er bij de regeringspartijen KVP en ARP wat bezwaren. Zij vroe gen die bewindsman de detail handel bijvoorbeeld van die verscherping vrij te stellen. Een deel van de KVP was ove rigens wel in het geheel tegen de verscherpte maatregelen, al ging het hier om een kleine minderheid. (Vervolg op pagina 5) ALPHEN A-D RIJN (ANP) Er is nu bijna f 100.000 toegezegd voor de berging van het achttien eeuwen oude in Zwammerdam gevonden Ro meinse schip. Dinsdag kwam er voor ongeveer f 40.000 bin nen van de actie onder de plaatselijke bevolking. De rest is het eerste resultaat van de landelijke actie, o.m. van 6600 „bedelbrieven" die eind vorige week zijn verstuurd. Het houtvoorlichtingsinst:- tuut in Amsterdam heeft na mens het georganiseerde be drijfsleven van houthandel en houtindustrie in Nederland een bedrag van f 10.000 be schikbaar gesteld. Het actieco mité heeft nu goede hoop dat de f 250.000 die nodig zijn nog deze week op tafel komen (Van land) onze redactie buiten- LONDEN De conflict tus sen de Britse regering en de mijnwerkersbond heeft zicli woensdag verscherpt, doordat de leiding van de mijnwerkers vandaag het bestuur zal voor stellen een stemming onder de 270.000 leden te houden over het al dan niet overgaan tot een algemene staking. Gezien het feit dat de voorzitter van de bond, Joe Gormley, diens plaatsvervanger, Michael McGahay, en de algemeen se eretarls, Lawrence Daly, aan bevelen de stemming te orga niseren, is het waarschijnlijk dat zij in het 27 leden tellende bestuur een meerderheid zul len vinden voor hun stand- punt. Voor een staking is de In stemming van 55 pet van de 270.000 mijnwerkers noodza kelijk. Afgaande op de mili tante stemming in de kolen bekkens van Wales, Schotland en Yorkshire is de kans groot dat de vereiste meerderheid wordt bereikt. De stemming zal ongeveer twee weken in beslag nemen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Namens een aantal actiegroepen heeft voor zitter J. M. Bannink van de Vereniging Milieuhygiëne Zee land (VMZ) gisteren handte keningen aangeboden aan ka mervoorzitter dr. A. Vonde ling. De handtekeningen staan onder een verzoek aan het parlement geen fiat te geven voor de bouw van nieuwe kerncentrales zolang onderzoe ken naar de veiligheid er van nog niet zijn afgesloten en voordat alle mogelijke alterna tieve energiebronnen zijn on derzocht op hun gebruiks waarde. De heer Bannink deed vooral een dringend beroep op D'66-fractieleider dr. J. Ter louw (tevens voorzitter van de kamercommissie milieuhygië ne, „onze milieukoning", zoals Vondeling zei) zich niet door de heersende energiecrisis on der druk te laten zetten. (Vervolg op pag. 3). aan tapijten f 519.500,-. De leider van het speciale politionele textielteam in ons land, majoor K. de Maat uit Breda, deelde gisteren mee, dat dit team in zijn eerste jaar 213 mannen heeft aan gehouden en daarmee 165 'grotere kraken heeft opge lost. „Het team is met tien man veel te klein om de goed georganiseerde misdaad met voldoende succes het hoofd te bieden. Niettemin heeft het team een flink aan tal zaken opgehelderd die niet opgelost zouden zijn wanneer de plaatselijke groep alleen naar de daders had moeten speuren. Het team zou veel groter moeten zijn en dan zouden we ook de hele grote jongens kunnen aanpakken. Die zitten in de woonwagenkampen en in de Randstad", aldus majoor De Maat. Volgens hem vormen Noord-Brabant met de aan liggende regio's het zwaarste criminele gebied van Neder land. „De vroegere smokke laars zijn er helers gewor den. Er leeft een bloedende handel van gestolen goederen naar België en vandaar terug naar de Randstad. We vinden spullen terug tot achter Gro ningen. De textieldieven, ze werken bijna alleen op be stelling, zijn modebewust. In 1972 waren het vooral kos tuums (winkelwaarde 300 gulden, verkoop in de illega le handel 80 gulden). De laatste maanden hebben de dieven het vooral voorzien op suède en nappa jassen (winkelwaarde 350 gulden, verkoop illegale handel 150 gulden). Deze kleding komt via verkoop op markten, op straat, in cafés en ook in winkels naar het publiek". De niet zo grote groep be roepsmatige criminelen, die zich met deze systematische inbraken bezighoudt, wordt volgens majoor De Maat steeds beter georganiseerd. „We vinden geleidelijk min der van de buit terug. De onderbezetting speelt sterk in de kaart van deze men sen". (Van onze redactie buitenland) CHATEAU-THIERRY Acht Franse soldaten zijn om het leven gekomen en drie gewond geraakt toen zij door een goederentrein werden ge grepen in een nauwe tunnel bij Chateau-Thierry. De slacht offers waren leden van een patrouille die deelnam aan oe feningen in het Aisne-district, 'ost-Frankrijk. De patrouille was de tunnel oinnengegaan, kennelijk zon der ervan op de hoogte te zijn dat enkele minuten later een rein zou passeren. De tunnel was zo nauw dat de soldaten zich niet voldoende tegen de tunnelwand konden drukken om de trein te ontwijken. BRUSSEL (ANP) Het Belgische ministerie van Eco nomische Zaken heeft woens dag meegedeeld dat de ko mende zondag 27 januari, geen rijverbod in België van kracht zal zijn. Ook het laatste week einde van januari zullen de Belgen dus normaal hun auto mogen gebruiken. Oorspronke lijk was voor januari vastge steld dat de komende zondag autoloos zou zijn. In België zijn nog wel (verplichte)' maximumsnelheden van kracht, namelijk 100 km per uur op de autowegen en 80 km per uur op andere we gen. (ADVERTENTIE) postbus 5043 's-gravenhage

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1