Rijksweg 58 bezaaid met spijkers EGERING BESLIST VRIJDAG enzine misschien van de bon Nederlandse regering: „Frankrijk speelt gevaarlijk spel" D-Mark sterk op geldmarkt HAGENAAR DOOD GESCHOTEN Prijzendebat uitgesteld tot vandaag Hamsterbenzine vat vlam: winkel in as Oliemaatschappijen geen bon, geen benzine STAKING IN DURBAN Drs. Wilbers (D 66) wil herhaling Ajax-Milan Wat benzine en olie mogen kosten Onderzeebootjager „Noord-Brabant" niet meer inde vaart Zestig mille buit bij bankoverval Allied Breweries investeert dit jaar 51 miljoen gulden in Nederland ZEVENTIG AUTOBANDEN LEK GEREDEN Zwaar beschadigd bij aanvaring nabij Vlissingen Dilemma Pluim Vragen TWEESPALT BEDREIGT EEG Dollar en frank lager Herstel GEGRIEFD Duisenberg: Dal is voorbij Progressieve partijen solidair met Grieks verzet PPR; winststop België Duitsland Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* hoofdredacteur: L. Leijervdekker Redactie- en aiministratic-adi-es^ Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (<0115U) fif AMrinementspnjs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Loïïej nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.Y, rstraat 16, Breda VRUE ZEEUW WOENSDAG 23 JANUARI 1974 27e jaargang Nr. 8269 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. WESTZAAN In een VIVO-winkelpand in de Kerkbuurt te Westzaan heeft gisteren een explosie plaatsgehad, gevolgd door brand. Oorzaak van dit alles was dat even tevoren bedrijfsleider P. F. (48) bezig was hamsterbenzine uit een vat van 150 liter over te hevelen in een emmertje. Hij deed dit vlak bij een brandende gaskachel. De winkel, het magazijn en een garage zijn, uitgebrand. Ook een voor de zaak geparkeerde auto, waar voor de hamsterbenzine bestemd was, ging in vlammen op. Tegen de bedrijfsleider is proces-verbaal opgemaakt wegens brand door schuld. (Van onze correspondent) GOES Dinsdagmorgen heeft een vrachtauto geladen met spijkers in Zeeland een „slachting" aangericht onder autobanden van automobiisten die op de rijksweg 58 reden. De vrachtauto, eigendom van het transportbedrijf J. Ver schuren uit Beek en Donk en bestuur door A. van G. uit Lieshout begon bij Kruinin- gen dozen met draadnagels te verliezen. Deze vielen kapot en diuizenden spijkers ver spreidden zich over de rijks weg. De vrachtauto heeft zo tot voorbij Goes ongestoord spij kers kunnen verliezen. Dat is ongeveer een afstand van der tig kilometer. De rijkspolitie en de gemeentepolitie van Goes waren toen al opgebeld door boze tientallen automobi. listen. De rijkspolitie zette daarop de achtervolging in en de vrachtauto werd voorbij Goes ingehaald. Het transportbedrijf uit Beek en Donk heeft zich voor de schade aansprakelijk ge steld. Dinsdagavond hadden zidh al zeventig automobilisten met kapotte banden gemeld bij de politie. DEN HAAG (ANP) Het Tweede Kamerlid drs. Wil Wilbers (D'66) ziet in de hervertoning van de .Barend Servetshow" voor leden van de Tweede Kamer een precedent. Hij heeft de voor zitter van de CRM-commissie uit de Kamer gevraagd of alsnog de mogelijkheid kan worden geboden voor het bekijken van de voetbalwedstrijd Ajax - A.C. Milan. Ook dit programma heeft discussie veroorzaakt, aldu het Kamerlid, vooral tussen Ajax en de NOS. „Overigens", zo zegt hij, „zullen diverse leden onge twijfeld deze wedstrijd wat graag een tweede keer zien, iets wat hij ten aanzien van de Barend-Servetshow niet durft te ver onderstellen. EEL BEWOLKING. nemende wind. laximumtemperatuur: t graden. STAD EN STREEK 'Jferwaterschepen niel ■tóoende. Pagina 3 BBmeuzen heelt erdjarige. rierdjarlge. Pagina 5 INNEN- EN ITENLAND Veronica mag nog even blijven. Pagina 9 Sherryprijzen vliegen de fles uit. Pagina 11 DE KLEINE STEM 'Beugd kan nu gaan ;:|rugby-spelen. Pagina 12 SPORT Vijftigduizend kijkers bij Zesdaagse. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Pater vindt KRO te wuft. Pagina 14 ANCIëN EN ONOMiE Europese landbouw markt op sterfbed. Pagina 15 I (Van onze redactie binnenland) den HAAG De onder zeebootjager Noord-Brabant, die op 9 januari bij een aan varing ter hoogte van Vlissin gen zwaar is beschadigd, zal waarschijnlijk niet meer in de vaart komen, zo heeft de Ma rinevoorlichtingsdienst dins dag verklaard. De opgelopen beschadigin- gen_ zijn zo ernstig dat re kening houdend met de leef- ios«->Vaj het sohip (bouwjaar 1S35), de duur en de kosten van de reparatie het weer in de vaart brengen met oppor tuun is, vindt de marine. De minister yan Defensie moet nog zijn fiat aan deze voorlo- Pigf beslissing geven. De aan varing op 9 januari heeft aan twee opvarenden van het schip het leven gekost. De commandant van de zeemacht neeft het vonnis over dit schip dinsdagmorgen persoonlijk aan Opvarenden meegedeeld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In Den Haag werd gisteravond ern stig rekening gehouden met de mogelijkheid dat het kabinet de distributie van benzine zal afschaffen. Het zou alleen nog niet zeker zijn of dat moet gebeuren na afloop van de eerste periode (4 februari) of na afloop van de tweede periode van drie weken (25 februari). ■V De regering staat op dit mo ment onder grote druk, niet al leen doordat steeds meer pomp. Houders benzine ga&n verko pen zonder bonnen van de cli ënten te vragen, maar ook doordat in de Tweede Kamer rowel uit kringen van rege ringsfracties als vanuit de op positie op afschaffing van de distributie wordt aangedron gen en daar andere maatrege len voor in de plaats te stellen. Verwacht wordt dat de rege ring vanavond in de Tweede Kamer, waar ze nog moet ant woorden op mondelinge vra gen over deze kwestie, de boot nog een beetje zal afhouden, om daarna komende vrijdag in het kabinetsberaad een definitief standpunt te kunnen formuleren. Opmerkelijk is dat het de PPR-fractie is die vandaag frontaal in de aanval gaat tegen de huidige distributieregeling. Ze heeft haar vertrouwen daar in verloren en bepleit nu twee autovrije zondagen per maand en een maximumsnelheid van negentig kilometer per uur. Aan de andere kant hebben de oliemaatschappijen hun pomphouders de wacht aange zegd: vam morgen af worden ze strikt volgens de voorschriften bevoorraad. Dat wil zeggen dat ze alleen benzine krijgen op ba sis van de aantallen ingelever de bonnen. De verplaatsing naar het po litieke forum van de onvrede met de benzinedistributie droeg ertoe bij dat de woord voerder van het Ministerie van Economische Zaken zich uitermate terughoudend toon de. Een officiële verklaring, waarmee aanvankelijk reke ning was gehouden kwam niet, ook al waren de proble men van de grensstreken on derwerp van ambtelijk beraad geweest Wel gaf de woord voerder ons te verstaan dat het praktisch ondenkbaar was dat er voor de grensgebieden een soepeler regeling kon worden gehanteerd. de misstand van het ogenblik" een eind te maken. De door de PPR geuite twij fel aan het at van de dis tributie wöniv door woord voerders van de oliemaat schappijen gedeeld: „Het rij verbod op zondag had meer effect dan de distributie zoals die nu verloopt". Overigens is de PPR-fractie nog niet toe aan het vragen van een uit spraak van de Kamer. „Wij willen niet op de stoel van de regering gaan zitten", aldus fractieleider De Gaay Fortman, „zolang wij menen te mogen vertrouwen, dat het kabinet zelf voor een ander beleid zal kiezen". Fractielid Leo Jansen is van oordeel, dat het kabinet „een pluim op de hoed" verdient voor het beleid dat ertoe ge leid heeft dat de schaarste aan olie aanzienlijk minder is dan aanvankelijk verwacht werd. Die omstandigheid heeft er zijns inziens toe geleid dat het rantsoeneringsbeleid zeer soe pel wordt toegepast. Zo soepel, dat niet de beoogde besparing van 20 tot 25 procent van het benzineverbruik wordt bereikt doch slechts 10 tot 25 procent. Invoering van twee autoloze zondagen per maand en van een maximumsnelheid van 90 km per uur zou volgens de PPR-fractieleider leiden tot een besparing in de orde van grootte van 15%. De voordelen van dat systeem zijn: twee dagen per maand rust op de wegen met als direct gevolg minder verkeersslachtoffers. Het dilemma van de pomp houders aan de grens, die na tuurlijk met lede ogen zien dat hun klanten maar even over de grens behoeven te wippen om bonloos te tanken, wordt er niet minder om. Gis teren was er een Roosendaalse pomphouder die benzinebon nen voor één cent aanbood als ï?e? ^em wüde tanken, tiet bonloos of praktisch bon loos tanken houdt het risico in dat zij binnenkort, als de hui dige werkvoorraad op is, droog komen te staan. Pomp houders die geen bonnen kun nen inleveren, zullen niet op nieuw worden bevoorraad. De psychose aan de pompen kan er toe leiden, zo vrezen de oliemaatschappijen, dat de afzet van benzine al gauw ernstig zal stagneren. Een Es- so-woordvoerder maakte er ook geen geheim van dat de oliemaatschappijen bu.tenge- woon bezorgd" zijn en hopen dat er snel maatrege'en geno den zullen worden „om aan Waltmans brengt als extra motief om zo snel mogelijk de distributie te laten varen de situatie in de grensprovincies naar voren. „Gebeleken is dat rantsoenering nationaal niet kan werken. Dat zou pas kun nen als je de grenzen herme tisch kon afsluiten. In feite hebben de grensgebieden thans geen enkele last van de rantsoenering. Ook dit soort maatregelen kun je niet meer nationaal nemen. De gang van zaken duidt op het volstrekte failliet van de Europese een wording". Waltmans spreekt tegen dat de pomphouders aan de grens die benzine leveren zonder bon door de oliemaat schappijen drooggelegd zouden worden. Behalve PPR- en PvdA-Ka- merleden hebben thans ook de GPV'er J. van Houweiingen en mevrouw N. Smit-Kools (VVD) zich met vragen tot de regering gewend. IN Durban, Zuid-Afrika, zijn dinsdag 250 negerarbeiders aangehouden van de 10.000 die maandag in elf katoenfabrie- ken in staking gingen uit on tevredenheid over een nieuw loonakkoord. 0 Een gewapende politieman arresteert een stakende textiel- arbeidster in Durban (Zuid-Ajrika). Daar ontstonden ongere geldheden bij het uitbreken van een staking. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van verschillende kanten wordt het zwevend maken van de frank door Frankrijk gezien als een „ernstige be dreiging van de Europese Gemeenschap. (Van onze redactie buitenland) BONN-AMSTERDAM In geldhandelskringen in Bonn liet men zich gisteren erg sceptisch uit over de prakti sche uitvoerbaarheid van het besluit van West-Duitsland, Denemarken en de Benelux- landen hun beleid op het ge bied van de valutahandel be ter te gaan coördineren nu Frankrijk het wat de monetai re samenw -king in Europa betreft heéu laten afweten. Gewezen werd op het gebrek kige evenwicht tüssen de ster ke D-mark en de valuta's van de andere vier landen. Inmiddels is de handel op de wisselmarkten in Europa dinsdag hervat. De feitelijke devaluatie van de Franse frank bleef beperkt tot onge veer vier procent. Al gauw bleek dat de D-mark binnen het blok van gezamenlijk zwe vende valuta's (waartoe ook de Zweedse en de Noorse kroon behoren) de sterkste valuta is. De dollar Is gisteren In Am Bterdam bij een langzaam weer normaler wordende han del uiteindelijk ongeveer twee cent beneden het onofficiële slotpeil van maandag, name lijk op f 2,9950f 2,9960, ge komen. Rond het middaguur werd een hoogstepunt bereikt van f 3,0035, wat ten opzichte van de lage opening een flink herstel betekende. De Franse frank werd sinds de munt zwevend werd gemaakt voor het eerst weer officieel ver handeld, waarbij een koers uit de bus kwam van ongeveer f 57,675 tegen f 59,290 vrijdag en onofficieel maandag f 57,800. De centrale bank van Span je heeft dinsdag laten weten dat de peseta met onmiddellij ke ingang „zweeft". DEN HAAG (ANP) De 26-jarige Hagenaar Ger van de Luijtgaarden is dinsdagmiddag in café El Lobo in Den Haag doodgeschoten toen hij het ca fé binnenkwam om met de 25- jarige Eef van der W. te pra ten over een oude vete. Getui gen hebben Eef aangewezen als de dader. Deze heeft na het lossen van de schoten kans gezien te ontvluchten en was dinsdagavond nog spoorloos. Zei de Nederlandse staatsse cretaris van Buitenlandse Za ken Brinkhorst gisteren dat de Franse stap een diepe vertrou wenscrisis binnen de gemeen schap aan het licht heeft ge bracht, politieke kringen in Washington geloven helemaal niet meer in een Europese po litieke Economische en mone taire unie. Men houdt er daar ernstig rekening mee dat de VS volgende maand slechts met een deel van de gemeen schap tot overeenstemming zal komen over een gezamenlijke energiepolitiek. Men vraagt zich in Washington af of het Franse besluit zelfs tot vernie tiging van de EEG zelf zal leiden. De Nederlandse regering voelt er niets voor eenzijdig «tappen te gaan ondernemen. Het is volgens staatssecretaris Brinkhorst duidelijk dat er nu twee groepen binnen de ge meenschap afzonderlijk op monetair terrein opereren: Frankrijk en en groep van vijf andere EEG-landen (Neder land, België, Luxemburg, West-Duitsland en Denemar ken). Deze „nieuwe groep van vijf' krijgt nu al steun van buiten de EEG: zowel Zweden als Noorwtgen hebben zich achter het besluit van deze vijf geschaard, voorlopig geen verandering te brengen in wat tot voor afgelopen zaterdag de Europese monetaire politiek heette: het koppelen van eik aars valuta met een onderlin ge koersafwijking van 2,5 pro cent. Buitengewoon gegriefd is de Nederlandse regering en Den Haag staat daarin niet alleen door het fait accom pli dat Frankrijk het afgelo pen weekeinde de EEG stelde. Er is op geen enkele manier overleg gevoerd met de andere EEG-partners. Volgens Brinkhorst speelt Frankrijk al lang een „zeer ge vaarlijk spel". Men herinnert aan tal van andere eenzijdige Franse beslissingen. Ten tijde van de olieboycot was 't Frank rijk (gesteund door Engeland) dat een gezamenlijke energie- politiek en een solidariteit on derling keihard van de hand wee». ENSCHEDE Twee gewa pende mannen circa 35 en 25 jaar hebben dinsdagmor gen een overval gepleegd op de Bondsspaarbank te Zut phen. Zij verdwenen met 60.000. De twee overvallers re den in een tot dusver onbe kende auto in oostelijke rich ting. Tot dusver ontbreekt nog ieder spoor (Van onze redactie binnenland) HILVERSUM De aanvoer van olie in Nederland is de laatste weken ongeveer twee derde van de .normale" aan voer. De toestand is iets ten gunste veranderd. Het „dal" is voorbij. Dit zei minister W. F Duisenberg gisteravond voor de televisie. Volgens de minister is een lichte groei van de nationale produktie mogelijk en ziet het er voor de werkgelegenheid iets rooskleuriger uit dan een maand geleden. Daar staat te genover dat de golf van prijs stijgingen groter is dan ver wacht. Minister Duisenberg was van mening dat Nederland in 1974 hetzelfde welvaartspeil zal hebben als in 1973. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Een pas op gericht comité „Solidariteit Grieks verzet" wil zo spoedig mogelijk met minister Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) een gesprek hebben om na te gaan welke mogelijkheden de regering ziet om slachtoffers van de Griekse junta te hel pen. Het comité wil ook zelf hulp verlenen aan slachtoffers van het Griekse regime. De oprichting van het comi té werd gisteravond in Den Haag bekendgemaakt. Het is voortgekomen uit de besturen van PvdA, PPR, D'66 én PSP. Ook leden van het voormalig Comité Vrij Griekenland, Pax Christi en Amnesty Internatio nal hebben er zitting in. Be halve hulpverlening aan slacht offers staan het comité de volgende activiteiten voor ogen: „Streven naar hei-stel van de parlementaire demo cratie in Griekenland en strij den tegen de onderdrukking van alle vrijheden aldaar. Daarbij moeten zowel politie ke als economische middelen worden gehanteerd binnen en buiten de internationale orga nisaties waarmee de Griekse junta betrekkingen heeft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer begint pas vandaag aan het debat over de door de re gering aangekondigde prijs maatregelen. Dat gebeurt op verzoek van de AR-fractie. In eerste instantie had Kamer voorzitter Vondeling bepaald, dat het prijsdebat al gistera vond zou beginnen, gezien de noodzaak de verscherpte prijs maatregelen op zeer korte ter mijn te doen ingaan. De AR-fractieleider Aantjes liet de Kamervoorzitter echter weten dat zijn fractie zich on voldoende op het debat had kunnen voorbereiden. Ook bei de andere christen-democrati sche partijen KVP en CHU wa ren het daarmee eens. De link se regeringspartijen hadden geen bezwaar tegen het ver plaatsen van het debat naar vandaag, mits er geen vertra ging zou optreden. Dat echter kon voorzitter Vondeling niet garanderen. Toch stemde de meerderheid van de Kamer in met uitstel. Het debat zal van daag in zijn geheel worden af gewerkt. De voorzitters en secretaris sen van de centrale organisaties van ondernemers in het mid den- en kleinbedrijf zullen van morgen met premier Den Uyl, de ministers Lubbers (Econo mische Zaken) en Boersma (Sociale Zaken) en «taatssecre taris Hazenkamp (Economische Zaken) een gesprek hebben over het minimum jeugdloon en het prijzenbeleid. De midden standsverbonden hadden de re gering maandagavond telegra fisch om een onderhoud over deze zaken gevraagd. De PPR-fractie wil, dat de regering vandaag tijdens het vragenuurtje komt met een dui delijke verklaring, dat de win sten in 1974 niet mogen stijgen. Invoering van een winststop is volgens de fractie noodzakelijk. Stijging van winst zou in de PPR-opvatting belast moeten worden met een super-winst belasting van 100 procent. Het PPR-Kamerlid Van Gor- kum zei gisteren namens zijn fractie dat de prijsmaatregelen van Lubbers geen oplossing voor 1974 betekenen van de nu gerezen prijsproblemen. Er is, naar zijn mening, slechts sprake van een vooruitschuiven van de moeilijkheden. Hij vreest daar van het „losbarsten" van nieu we prijsstijgingen. In het van daag te houden prijsdebat zal de PPR-fractie mogelijk een motie indienen, waarin wordt gevraagd om een echt prijsbe leid voor 1974. (Van een onzer verSlaggeversT BREDA Allied Breweries staat dit jaar in Nederland voor grote Investeringen. In totaal is daar ruim 51 miljoen gulden mee gemoeid. Volgens di ecteur A. van, Spaendonck van Skol Brouwerijen is dit een gevolg van een aantal in grijpende beslissingen uit de periode 1972-1973. De investe ringen worden aangewend voor de aanleg van een grote bottellijn in Breda, de concen tratie van de frisdrankenpro- duktie in Dongen, de wijnop slag en -verkoop in Etten en een nieuwe fabriek voor de Erven Warnink in Middelhar- nls. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Minister drs. R. Lubbers (Economische Za ken) heeft de maximum ver koopprijzen voor een aantal belangrijke aardolieprodukten, benzine, petroleum, gasolie en stookolie vastgelegd in de prijzenbeschikking aardo lieprodukten 1974 om een be ter inzicht te verschaffen in de verbruikersprijzen voor de ze produkten. De in de beschikking opge nomen maximum verbruikers- prijzen zijn de volgende: Su per motorbenzine af pomp (incl. omzetbelasting) 87,70 ct. p. liter. Normale motorbenzine (incl. o.b. 84,90 ct. p. liter. Autogasolie 49,20 ct. p. liter Autogas (LPG) 31,30 ct. p. liter. Brandstof voor twectakt- motoren (103 ct. p. liter. Auto gasolie (in oulk franco ver bruiker, excl. o.b.) 45,21 ct. p. liter Gasolie andere dan auto gasolie, bestemd voor motor voertuigen die niet in het werkverkeer gebruikt worden (in bulk franco verbruiker excl. o.b.) 30,01 ct. p. liter aan, dat dit voorbeeld morgen respectievelijk overmorgen door hen gevolgd zal worden. Bij hen zal de stijging onge veer tien cent bedragen, zodat super in de Bondsrepubliek ongeveer 95 tot 97 pfennig per liter zal gaan kosten. Aral heeft zijn benzineprijs aan de Westduit" tankstations gisteren met 12 cent per liter verhoogd. De overige olie maatschappijen kondigden Als de oliemaatschappijen In België hun zin krijgen, gaat de prijs van lichte stookolie naar 39,4 cent per liter en dan gaat superbenzine in België 93,17 cent per liter kosten in- plaats van 82,18 cent per liter nu. Volgende weck zal hiero ver een beslissing genomen worden. -

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1