KATHOLIEKE BE JS- DMDIGEN OlDERD Regering wil rust in Den Uyl voor toekomst „redelijk optimistisch" Oiieaanvoer voor eigen gebruik daalde met 40% Tweede periode van 20 liter per week Oorlogsgifgas in koelwater van Iloeehst? HANDTEKENINGEN BIJ KILOMETERPAAL 101 Drie miljoen overschreden Lezer van het jaar BELGISCHE REGERING BEGROET RAFFINADERIJ NABIJ ANTWERPEN Si indaag eer lubelen Bonden: arbeids onrust bij lang loon- ingrijpen prijzen m landbouw rai Scheidsrediters- stakinjj dreigt in Z.-Ylaanderen ft ^ÊmÊÈÈk: ,-'4 Plathvh plaat voor Wim Kan DEFINITIEVE BESLISSING 24 JAN. Bujor Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx KooHreda.teur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuws; t 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 AbAeincilsprys 234pei kwartaal; 7,83 per maand. Losse bummers 40 cent. Sjlv. Bit ^maatschappij De Stem B.V, ^^Bstraat 16, Breda jVa studieweek inlpbiirg iK<*- F* jen onzer verslaggevers) jURG „In de pause- k over het men selijk leven, Humanae Vitae, wordt onwrikbaar vastgehou den Kan sen verklaring van de ^■r lie paste in een dat voorbij is. Dat ook voor de ongenuan- eid san die opvatting in de (knyrliek. In een wereld ■Bn liet gezin als de samellfving steeds dynami scher steeds meer in Bkaa verweven raken, worths zulke verouderde op- vattiben niet meer aanvaard. In «ébi wereld is het niet lan ger mogelijk de seksuele ge- meenchap tussen man en vrouw uitsluitend te zien als een middel tot voortplan- een van de conclusies, bokken zijn aan het lan een in Tilburg ge- bi studieweek over „be sproblemen en katholie- ntwoordelijkheid". deze studieweek heb- undigen uit alle delen wereld deelgenomen. len zich de bekefce theoloog prof, dr B. Haring en prof. dr. A. McCor- maek, did Van de Vaticaanse commissie vooi vrede en rech»aardigheid en deskundi ge van wereldfaam op het ge bied pan bevolkingsvraagstuk ken. ■ervolg op pagina 11). afrit 7 vanaf Centraal Station. I Station. '-729765. Tram 16,24,25. 4240. Bus 19. 26. m van Evofuon) ial. 01608-4975. ïndaal. EEN BEETJE ZON Veel bewolking maar af eB toe ook zon. Op de Beste plaatsen droog. Matige tot krachtige wind 'est tot zuidwest. ^Bperatuur locpt op tot graden. STAD EN STREEK 'erende confrontatie >sen welzijnswerkers ^^^■Btenleden. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE I Waarom het C.N.V. - I-^^Be boot Pagina 27 BINNEN- SN bBTenianb Historische handtekeningen bij '«Bneterpaal 101. Pagina 11 Wat is de kerk je waard? Pagina 13 SPORT Cees Priem, debutant '8 zesdaagse. Pagina 23 RADIO EN TELEVISIE Weekend programma's op pagina 25 VRIJUIT Lezers over De Stem Gaddafi, rijzende ster aan Arabische hemel. «Nieuw voer voor boze ^■rcheologen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vakbe weging wil dat na 1 april a.s. de regering de lonen niet meer aan banden houdt. Vice- voorzitter De Boon van het NVV „sluit arbeidsonrust niet uit", wanneer rond die datum geen nieuwe cao's zijn ver werkt. Hij gaf desgevraagd commentaar namens de vak centrales na hun gesprek met een kabinetsdelegatie over het prijsbeleid. De Boon reageerde hiermee op de beschikking krachtens de machtigingswet, waarmee de regering de lonen aanpakt. De bezwaren van NVV, NKV en CNV richten zich tegen de minimale geldingsduur van drie maaanden. Zij wensen dat de lonen na 3 maanden wor den „vrijgelaten" en niet dat zij dan nog eens 3 maanden nf langer „in de hand" worden gehouden. Deze beschikking treedt vandaag in werking. Dit bete kent dat iedereen vanaf van daag niet meer mag verdienen, dan hij op 30 november ver diende, Wel krijgt elke werk nemer daar boven op een ver plichte loonsverhoging van f 15,- per maand en per 1 april nog eens f 15,-. De werkne mers wier cao nu al is afgelo pen en dat zijn de meesten krijgen de twee maal f 15,- al direct. Ook mogen de prijs stijgingen worden gecompen seerd. Vandaag beraad (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering wil rust aan het prijzenfront. Vanmiddag beraadt het kabi net zich over een verscherping van het prijsbeleid. Het is ze- xer. dat dit krachtiger wordt. De werkgevers zijn fel tégen een strakker aan banden leg gen van de prijzen. Zij willen juist een versoepeling. De vakbeweging is grote voorstander van een rustperio de. In die tijd mogen volgens NW, NKV en CNV produk- ten en artikelen niet duurder worden en moet de regering de uitgangspunten van haar prijsbeleid herzien. De vak centrales rekenen er op dat bun wensen worden ingewil ligd. De werkgevers vinden, dat d° bedrijven zich correct houden aan de prijsregels. (ADVERTENTIE) tentoonstelling land-en tuinbouwmechanisatie 21 22 25 24/25 /26 jan. dagelijks van 9-17 uur; toegangsprijs fü; amsterdam ra g Trein-toegangbiljetten bij NS-staüons VRIJE ZEEUW Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. •<- 0 GENèVE Wim Kan heeft gisteren tijdens een openlucht- bijeenkomst aan het meer van Genève uit handen van de direc teur van de platenmaatschappij Polydor de platina plaat in ont vangst genomen voor de 200.000 Ip's, die inmiddels al verkocht zijn van zijn televisieconference op oudejaarsavond. De platendirecteur zei geen superlatieven genoeg te kunnen vin den voor de prestatie van Wim Kan, wiens show de hoogste kijk dichtheid heeft gehaald, die ooit voor een televisieprogramma in Nederland gemeten is. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Om de koelwaterleidingen te ontdoen van de naar logies zoekende schelpdieren, wil de fosforfa- briek van Hoechst in Vlissin- gen-Oost het oorlogsgif pro- penal door het koel water gaan mengen. Het bedrijf heeft die daar voor vereiste vergunningen bij B. en W. Vliséingan aange vraagd. De Vereniging Milieu hygiëne Zeeland is, nog vóór de vergunning is verleend, in het geweer gekomen. omdat propenal berucht is om zijn chronische giftigheid voor vis als de stof in het water terecht komt, hetgeen uiter aard gebeurt; omdat propenal bekend is als een oorlogsgifgas. Wanneer mensen een minuut lang met sterk verdund propenal in con tact komen, dan kunnen zij daardoor reeds ernstig ziek worden; omdat propenal niet voor niets bij de bestrijdingsmidde lenwet 1962 verboden is; omdat men uit de vergun ningsaanvragen van Hoechts penal de fabriek in haar koel water denkt te gooien. De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland wil, als er dan toch een vergunning voor het ge bruik van propenal aan Hoechts wordt verleend, dat de aller strengste veiligheidseisen wor den gesteld die maar denkbaar zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor de tweede distributieperiode van 4 tot en met 24 februari zullen de basistoewijzing voor parti culier verkeer en de aanvullende toewijzingen van benzine voor het zakelijk verkeer dezelfde zijn als in de eerste periode, die op 3 februari afloopt. Dat betekent een basis- toewijzing voor personenauto's van zestig liter, voor motor fietsen van veertig liter, voor vracht- en bestelauto's hon derd liter en voor bromfietsen vierentwintig liter. De toe wijzingen zijn feitelijk iets ruimer, omdat de tweede perio de maar eenentwintig dagen telt, terwijl de huidige drieën twintig dagen bestrijkt De aanvullende toewijzingen voor het zakelijk verkeer zul len plaatsvinden op grond van de aanvragen die voor de eer ste periode zijn gedaan. Zij zullen even hoog zijn. Het ka- ginet heelt gistermorgen be sloten, dat hiervoor geen nieu we aanvragen behoeven te worden ingediend. De maciiti gingen zullen door de gemeen ten worden toegezonden. Eenzelfde regeling is getrof fen voor de bedrijven met meer dan 500 werknemers, waardoor in de eerste distri butieperiode een collectieve aanvraag is gedaan. Deze be drijven zgl automatisch dezelf de hoeveeelheid bonnen voor de tweede distributieperiode worden toegezonden. Aan de hand van de feitelijke gege vens over aanvoer van olie zal over ongeveer drie weken worden beslist of een derde d istributieperiode noodzakelijk is. De bonnen die voor de tweede periode zullen gelden en de hoeveelheden diie op elk daarvan verkrijgbaar zijn, worden te zijner tijd bekend gemaakt. Milder klimaat Minister-predident Den Uyl ziet de toekomst „met redelijk optimisme" tegemoet. Naar zijn mening verliest de olie boycot aan kracht en is er sprake van een milder kli maat. De premier zei dit giste ren na afloop van 't kabinets beraad over handhaving van de benzinedistributie. Of schoon de vooruitzichten „be paald florissanter" zijn dan een maand geleden, zijn er toch nog te veel onzekerheden om nu al tot opheffing van de benzinedistributie te beslui ten. Ingeteerd Dat bleek ook uit het over zicht van de aanvoercijfers, die de minister-president voor de eerste maal officieel be kend maakte. De aanvoer van ruwe olie voor gebruik in ons land is sinds eind november gedaald met 40 procent. Het verwerkingsniveau in de raffi nage lag met 70 tot 75 procent van het normale niveau hoger, waardoor „niet onbelangrijk" werd ingeteerd op de voorraad ruwe olie. Volgens de minis ter-president wordt ook nu nog op de voorraden inge teerd. De bruto-aanvoer van ruwe olie (dat is de aanvoer van olie inclusief de hoeveeelhe- den die naar het buitenland voor doorvoer bestemd zijn) is van 8,7 miljoen ton op 1 oktober gezakt naar 4,9 miljoen V>'. op 13 januari. (Van onze sportredactie) AXEL De 60 arbiters, aangesloten bij de scheids rechtersvereniging Zeeuwsch Vlaanderen staken dit week einde. Tenminste, zo lagen de zaken bij het afsluiten van deze editie. Lucien Roelandt, voorzitter van de Scheidsrechtersvereni- ging Zeeuwsch-Vlaanderen, zei dit tijdens een buitenge wone vergadering in cafetaria Lensen in Axel, waarbij hij aanvankelijk opstapte als voorzitter op aandrang van KNVB-zijde en later tij dens de vergadering, waarop de pers lange tijd niet welkom was terugkeerde op ver zoek van de leden van de arbitersvereniging. Of de staking definitief doorgaat, wordt echter nog be twijfeld, omdat uit de verga dering ook stemmen opgingen van de arbiters, die meer voor de weg van bemiddeling voel den. De afdeling Den Haag van de COVS heeft nl. die hemiddeling aangeboden. SICCO Mansholt, oud-voorzit ter van de Europese Commis sie, hoopt dat het autoverkeer binnen een paar jaar verdwe nen zal zijn. Hij is van mening, dat kapitalistische landen niet in staat zijn de problemen van deze tijd op te lossen. Hij noemt de energiecrisis een ze gen omdat de volledige uitput ting van de grondstoffen er door voorkomen zal worden. ZATERDAG 19 JANUARI 1974 27jaargang Nr. 8266 0 Dit beeld gaf gistermiddag de bekende kïlometerpaal 101 in de Suezwoestijn te zien: een zwaar bewaakte tent van de Ver. Naties, waarin Egypte en Israël gisteren hun akkoord over de troepen scheiding tekenden. (Zie verder elders in deze krant). De drie miljoen is bereikt en zelfs meer dan dit gigantische bedrag, want met puzzel 17 kwam de stand op f 3.031.742,79. Met nog negen puzzels voor de boeg moet de vier miljoen niet alleen be reikt, maar ook ruimschoots overschreden kunnen worden. Deze week zijn er weer 171 prijzen te winnen. De puzzelpagina vindt u weer in Vrijuit. De op lossing van puzzel 17 wordt a.s. dinsdag gepubli ceerd. Overstelpend was het aantal inzendingen OP onze prijs vraag „Lezer van het jaar". Honderden lezers hebhen er blijkbaar met genoegen aan meegedaan. Velen van hen lieten ons bovendien weten wat ze van de krant dachten. De eerste prijs, het bronzen beeldje van een krantelezer, gaat naar mevrouw Eijsackers, Lindenstraat 9, Vogel waarde. De beeldjes van terracotta zijn gewonnen door: M. D. van Moorten. Van Houtestraat 3, Oostburg; Jacinta Kieboom, Poeldijk 30, Sas van Gent. (Zie ook Pagina 3 en Vrijuit.) (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Ondanks de nu al sterke milieuhygiënische belasting van het industriege bied op de linker-Schelde-oe- ver bij Antwerpen staat staatssecretaris Luc Dhoore van streekeconomie in België bijzonder positief tegenover de Griekse plannen voor de vesti ging \an een mammoet-raffi naderij in dit gebied. De beslissing met betrek king tot de vestiging van dit, nog steeds niet nader genoem de, bedrijf zal op 24 januari vallen en op 25 januari offi cieel worden meegedeeld. Daarna zal het nog maar een kwestie van maanden zijn voordat definitief met de bouw begonnen wordt. Een commissie houdt zich onder tussen bezig met de vraag of de bouw van de raffinaderij ve antwoord is, maar daarop luidt het antwoord eigenlijk al bij voorbaat bevestigend, voor wat de Belgische regeringsau toriteiten betreft. Identiteit Het Griekse project komt namelijk in de plaats van een al langer bestaand plan voor de bouw van een grote raffi naderij. Het project ging ech ter niet door, omdat de inves teerders zich te elfder ure te rugtrokken. Een groot deel van het voorbereidende ivark was toen algedaan en daarvan kan nu worden geprofiteerd. Onderminister Dhoore heeft gisteren in Brussel nog geen nadere informatie .willen ge ven over de identiteit van de investeerders en zal dat ook niet doen, zolang hij niet met ze heeft gesproken. Onderminister Dhoore; „Mijn medewerkers hebben me wel verzekerd, dat het be drijf zeker kan zijn van olie leveranties, maar op die mede deling ga ik pas af, zodra de betrokken zakenlieden me dat nogmaals bevestigd hebben". De capaciteit van de raffina derij is groter dan de Belgi sche behoefte, zodat een fors deel van de produktie geëx porteerd moet worden en Bel gië naar verwachting zijn energieproblemen te boven zal zijn als de berichten over de oliegaranties juist blijken te zijn. Minister Dhoore heeft vrij dagmiddag gesgevraagd ver klaard, dat er overleg gepleegd zal worden met Nederland, als daartoe aanleiding mocht be staan. Overigens verwacht de Belgische staatssecretaris niet, da* Zeeuwsch-Vlaanderen veel hinder zal ondervinden van de nieuwe activiteiten op het A. twerpse industriegebied met het oog op de overheer sende windrichting. Tijdens een persconferentie in Brussel zijn vrijdag de plannen bekendgemaakt om een meetnet voor luuntveront- reiniging te gaan installeren, gekoppeld aan een alarmsys teem. Bij die gelegenheid werd een niet al te gunstig beeld geschetst van de lucht verontreiniging in het Ant werpse industriegebied, die pieken vertoont van meer dan 400 microgram zwaveldioxyde per kubieke meter (meer hier over elders in deze krant). (ADVERTENTIE) fVÜKANTIE-ISENIETERS^ Bent U nog niet in het bezit van da allernieuwste reisgids van STER- reizen met de vele prijsvoordelen en buitengewoon aantrekkelijke aanbiedingen? VERRASSINGSREIZENI JO^voo^eeMvjuJGGlRTJËT1 25JAAR1W^ritorting^ GETROUWD E 3RUIDS .10% korting. E PAARTJES "gARANTTeL 10°/(l korting. Ga hem dan gauw halen bij Uw ANVR reisburo of... stuur onder staande bon in! I Naam: i Adres: i Plaats CD i I Bon opzenden in gefrankeerde envelop #/dd« V-STERreize- v. Bacrlestraat 103. Vlaardmgen^È STERREIZEN Inlichtingen en boekingen bij Uw reisagent ANVR of bij STERreizen Rotterdam, Botersloot 44, tef. 010-142044. Vlaardingen, 1 Vt-Baerlestr 103, tel.010-349444. StEP Mm

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1