ISRAËLISCHE TROEPEN WEC VAN SUEZKANAAL en Egypte ereiken akkoord oepenscheiding loonsverh# k Klater loonzakjes GEHEIME VATICAANSE NOTA TEGEN KUNSTMATIGE GEBOORTENBEPERKING [Kerkkoor in staking uit protest tegen mgr. Gijsen STORM EIST ZEKER DERTIG DODEN Tolken gevraagd voor buitenlandse gevangenen Korte metten met bezitters verboden landbouwgif f' ni Boersma: tijdelijk ontslag verbod MELK MAANDAG DRIE CENT PER LITER DUURDER Onder tekening vandaag bij km- paal 101 OOR AMBTENAREN SN VEEL ANDEREN DERTIEN DODEN IN DJAKARTA „Eenderde gedetineerden buitenlanders" 030-321132 OPENING "I KLM-vliegers mogen nu weer baard laten staan 12 pet. huisvrouwen weer naar winkel-om-cle-hoek Computers kunnen hel met aan na Ewidh o venaar meldt zich moord op schoonvader Balans Tan a ka's Indonesi ë-bezoek Benzinebonnen te koop: 5 ct. per liter VASTELAND EUROPA WEINIG SCHADE Off. van justitie in Middelburg WILHELM B.V. WILHELM B.V. f reet cur: Dr. W. A. J. M. Harkx Kc-ofdredacteur: L. Leijendekker j'lflT 'N'L1. 1 7.83 Per ,ni*"d' Losse bummers 40 cent. QhgÉPmm er 1114111 i n v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, ReiKtraat 16, Breda ^ROViNCMlf VRIJDAG 18 JANUARI 1974 27e jaargang Nr. 8265 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. I I zaterdag 19 januari, lig 23 januari. 740117 MOOK Het ge mengd koor van de pa- chie Molenhoek in look (L) is in staking tegaan. Het protesteert iermee tegen de weige ring van bisschop Gi.isen om pater A. van Dam te benoemen tot pastoor. Dit ondanks een gesprek met het kerkbestuur en een petitie van 1400 pa- chianen .stuur zegt rklaring de t koor te be treuren en er begrip voor te hebben. Het be stuur zoekt momenteel naar wegen, die nog openstaan om pater Van Dam alsnog voor de Mo lenhoek te behouden. De perschef van het bisdom Roermond zei desgevraagd, dat mgr. Gijsen niet op zijn be sluit zal terugkomen. Hij is wel bereid, zei hij, nog eens met het kerk bestuur te praten. -1 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Vooruitlopend op nieuwe richtlijnen in het kader van de Machtigingswet heeft minister Boersma giste ren een algemeen ontslagverbod ingesteld. De directeuren van de ge westelijke arbeidsbureaus zijn schriftelijk van deze tijdelijke maatregel op de hoogte ge steld. SCHIPHOL Na uitvoerig overleg met het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft de directie van de KLM gisteren besloten de wens van de vlie gers in te willigen en het dragen van „een goed verzorgde baard'' toe te staan. De voorwaarden waaraan een dergelijke baard moet voldoen, zullen zo spoedig mogelijk in onderling overleg worden vastgesteld. Met name zullen deze voorwaarden weer worden afgestemd op de commerciële, medisch- hygiënische en veiligheidsaspecten. Nog maar een KLM-vlieger heeft zijn haard nog. Die is met vakantie. ROTTERDAM (ANP) Als gevolg van de benzinedistributie gaat 12 proeent van de huis vrouwen, die gewend waren de auto te gebrui ken om boodschappen te doen in grote winkel bedrijven buiten hun eigen woongebied, weer naar de „kruidenier-om-de-hoek". Dit betekent, dat ongeveer 225.000 huisvrou wen het dichter bij huis zoeken om bezine uit te sparen. Het betekent ook, dat de veraf gele gen winkelbedrijven, zoals de cash and carry's, minder klandizie krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek, dat het markt onderzoekbureau Socmar B.V. uit Rotterdam gehouden heeft. Ongeveer 75 procent van alle huisvrouwen beschikt over een auto, hetzij een eigen wagen, hetzij dat ze die van hun man gebruiken. DEN HAAG (ANP) De prijs van consumptiemelk. karnemelk en yoghurt gaat met ingang van maandag 21 januari aanstaande omhoog. Per (verpakte) liter worden deze produkten drie cent duurder, per (verpakte) halve liter een cent. Vorige week hebben wij in deze krant deze verhoging al aangekondigd. R| (Van onze parlementaire redactie) DEX HAAG Veel werk- *»ei (van hoog tot laag), wier cao eind 1973 is afgelo pen, en de ambtenaren ontvan gen de tweemaal f 15 (van de ^^■tigingswet) niet deze ■aan maar later als nabets hng Belangrijkste oorzaak van het uitstel van deze sala- '■prhogin gis het uitblijven van I de beschikkingen, die «•ente: de machtigingswet moetei, worden uitgevaardigd, voor de loonsverhoging van f 4®. [vandaag maakt minister jligrema (Sociale Zaken) deze S^Wnkk .n ,en bekend. Em andere complicatie, die een snelle uitbetaling van de (•«maal f 30 in de weg staat. dt capaciteit van de compu- terslyoor de salarisadministra- nodige gegevens ont- uBi n '-°B om de computers W te „voeden". Als 'ie computers het op tijd JMnm verwerken dan kan Peuwe salaris over febru- J"- a.s. nog worden uitbetaald, dat niet lukt. dan ^^|in maart a.s. een nabeta- wgpna een uitkering ineens VOlger. Ook de ambtenaren hebben nog geen zekerheid, wanneer zij nu precies hun salarisver hoging krijgen. Wel kunnen zij erop rekenen, dat zij per 1 januari j.l. recht hebben over een nacalculatie over 1973 van 0,59 plus 12,76 per maand, tweemaal f 15 (uit de machti gingswet) en een voorlopige 2 salarisverhoging op grond van de ontwikkelingen van de lonen in het bedrijfsleven. Hierover is gisteren overeen stemming bereikt tussen mi nister De Gaay Fortman (Bin nenlandse Zaken) en de cen trale ambtenarenorganisa- ties. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/TEL AVIV/CAïRO Egypte en Israël zijn het eens geworden over een scheiding van hun strijdkrac *n aan het Siu fikanaal. Dit is gisteravond bekend gemaakt door president Nion (rechtstreeks via de t.v.) en gelijktijdig door de Israëlische en de Egyptische regering. Over de inhoud van het akkoord, dat vanmiddag om 12 uur bij kilometerpaai 101 door de stafchefs der twee landen wordt ge tekend, is officieel niets bekend gemaakt. Van diplomatieke zijde wordt echter in Egypte vernomen, dat Israël zich van de westelijke en de oostelijke oever van het Suezkanaal moet terugtrekken tot op 20 mijl (32 km) van de waterweg en dat in een tijdsbestek van ongeveer zes weken. Israël zou de strategisch belangrijke Mitia-pas en Giddi-pas blij ven beheersen en enkele stellingen ten westen van deze passen behouden .■eindhoven <anp> De H. H. die woensdag- morge" zijn 57-jarige schoon Th. Netten in Eindho- n "eelt doodgestoken heeft ch in de nacj,t van woensdag °P donderdag Sflö bij de vrijwillig ge- rijkspolitie in Mn vrouw die na de steek- tij onder bedreiging van Opties met hem was me°ge- v' bij hem. Zij was «tódeeid. DJAKARTA (RTR-AFP- DPA) Militairen hebben gisteren de campus van de universiteit van Djakarta be zet. Kort na het vertrek van de Japanse premier Tanaka uit Indonesië. Volgens opga ven van de ziekenhuizen zijn bij de rellen van dinsdag en woensdag 13 mensen gedood In de ziekenhuizen liggen 49 jonge mensen met kogelwon den en verwondingen door ba jonetsteken. stenen en glas scherven. De massale betogingen richtten zich aanvankelijk te gen Tanaka's bezoek enhet Ja panse „economische imperia lisme maar later ook tegen de Indonesische regering. Tanaka zei dat hij de de monstraties niet zo era had gevonden. Elk land heert zijn eigen gewoonten, tradities en godsdienst. Als er onbegrip is jUsse,n JaPanse bedrijven en de plaatselijke bevolking moet Japanrekening houden met de ze verschillen enhet weder zijdse begrip bevorderen, al- *t JaPanse premier. Nooit eerder tijdens het be wind van president Soeharto is het leger zo hard opgetre- loco de studenten, diein 1966 hebben meegewerkt aan net m val brengen vanpresi dent Soekarno. (Zie ook pag. 11) De VN-troepen zouden wor den gelegerd in een bufferzo ne tussen de nieuwe Israëlische linies en de Egyptische stellin gen, die op enkele punten bij na 15 km diep in de Sinai liggen. Het akkoord, nog steeds volgens de diplomatieke zegslieden, voorziet naar ver wachting in Egyptische en Is raëlische „veiligheidszones" aan beide zijden van de buf ferzone. In die veiligheidszo nes zouden zich geen zware wapens en wapens met een groot bereik mogen bevinden. Uit Israëlische bron wordt nog vernomen, dat de Egypti sche troepen op de oostelijke kanaaloever het tweede le ger in het noorden en het ingesloten derde leger in het zuiden zullen worden uitge dund. President Nixcn zei dat dit de eerste stap van bteekenis is naar een blijvende vrede in het Midden-Oosten. Men moet echter niet de moeilijkheden onderschatten die nog in hei' verschiet liggen bi] het oplos sen van alle geschillen tussen Israël en de Arabieren. Hij prees president Saat van Egypte en premier Meir van Israël voor de constructieve geest die zij hadden getoond. Ook Amerika, aldus Nixon, kan trots zijn op de rol die het heeft gespeeld om de twee landen tot elkaar te brengen. Minister Kissinger verdiende speciaal alle lof. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Sedert don derdagmorgen verkopen de Du- ho-servieestations van de ben zinemaatschappij Proton B.Vin Terneuzen, Vlissingen, Goes en Kiundert benzinebonnen voor vijf cent per liter. Dat wil zeggen dat een klant, die niet over benz nebonnen beschikt kaarten vor 5, 15 20 en 25 Itr kan kopen. De gekoch te bonnen moet hij dan weer onmiddellijk inleveren, als hij benzine tankt. De super kost daar momenteel 85,7 cent per liter, terwijl deze bij de z.g. merkpompen 87,7 cent per liter kost Als men bij de prijs van 85,7 cent de kosten van de ben zinebon (vijf cent per liter tolt) verkoopt Dubo de suner dus voor drie cent duurder dan de merkpompen. MOTREGEN Veel bewolking. Motre gen. Matige tot krachti ge, aan de kust harde wind uit zuidwest tot west. Temperaturen tussen 7 en 9 graden. STAD EN STREEK Zeeuwse koks glundp- rend terug uit Londen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Er staat veel op het spel in Rome. Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND Kans op Arabische raffi naderij in provincie Groningen. Pagina 11 Minder doden in verkeei door energiecrisis. Pagina 13 SPORT Italiaanse pers looft Ajax. Pagina RADIO EN TELEVISIE 15 Met een gids in de hand kom je dbor het ganse land. Pagina 16 EEN felle brand heeft in de nacht van woensdag op don derdag het café Fokko in het dorp Westerhaar nabij Vriezen- veen (Ov.) verwoest. De café houder kon zich ternauwer- nook met zijn vrouw en drie kinderden uit het brandende pand redden. 9 Beeld van de reddingsactie voor de bij Terschelling vastgelo pen kustvaarder „Cordelia", Boven: een helikopter. (Van een correspondent) TILBURG De Stichting Buitenlandse Werknemers Mid den-Brabant vindt dat er op korte termijn ten behoeve van buitenlandse deliquenten een betrouwbare „tolkenpool" moet worden gevormd, die direct ter beschikking staat van de reclassering of het gevangenis wezen. Deze tolkenpool zou ge subsidieerd moeten worden door 't ministerie van Justitie. Eventueel zouden in de toe komst deskundige buitenlandse reclasseringsambtehaar bij het gevangeniswezen moeten wor den benoeml. Volgens de stichting is ge bleken dat een derde van de gedetineerden in besloten ge vangenissen, zoals die vam Breda, bestaat uit buitenlan ders, die als gevilg van taai en cultuurverschillen anders worden behandeld dan Neder landse deliquenten. De straffen voor de buiten landse deliquenten kunnen re latief zwaarder zijn, aldus de stichting, omdat de justitie ai- tijd uitwijzing achter de ha-nd heeft en ook omdat de buiten landse gedetineerde door ge brek aan taaicommunicatie met de cipier en andere gevangenen erg geïsoleerd zit en kan ver eenzamen. Bovendien worden over de buitenlanders te weinig voor lichtingsrapporten gemaakt om de rechter precies in te lichten over het begane delict, waar door verzachtende omstandig heden vaak niet aangeivoerd kunnen worden, aldus de stich ting, die de problematiek gis termiddag aan de orde stelde tijdens een bijeenkomst in Tilburg waarbij ook afgevaar digden van provinciale en lan delijke reclasseringsverklarin- gen aanwezig waren. (Van onze verslaggevers en correspondenten) TERNEUZEN-BREDA- GÜERNSEY De storm, die draaiend van zuid naar noord vorige nacht en gistermorgen over West-Europa gierde, heeft aan tenminste 130 men sen het leven gekost. Verschil lende mensen werden ernstig gewond. Merkwaardigerwijs heeft de storm op het land, zowel in Nederland als in Frankrijk, Duitsland, Engeland en België relatief weinig scha de aangericht. Op zee echter hield de storm woedend huis. De storm heeft in Zeeland een mensenleven en een zwaar gewonde geëist. Donderdag morgen brak aan boord van het uit Cyprus afkomstige vrachtschip Martha (2247 bru to rog. ton) toen het in de Westhinder voer, geladen op weg van Vlissingen naar Gent. brand uit. Een Grieks beman ningslid overleed aan de ge volgen van de opgelopen ver wondingen en een ander be- manningsgeld werd zwaar ge wond in Vlissingen aan wal gebracht. Het treinverkeer tussen Zeeland, West-Brabant en de Randstad is gistermorgen ern stig vertraagd geweest als ge volg van draadbreuken. Om halftwee 's nachts sneuvelde een stuk bovenleiding tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe; twee uur later gebeurde het zelfde tussen Gilze-Rijen en Breda. In het laatste geval bleef het treinverkeer over enkel spoor gehandhaafd. Tus- se Lage Zwaluwe en Dor drecht moesten echter bussen het vervoer overnemen. In de loop van de ochtend werden de verbindingen hersteld. De burgemeester van Nieuw-Vossemeer heeft tij dens de storm weer ettelijke telefoontjes gekregen van mensen, die vroegen of ze moesten evacueren. Er was echter, aldus de burgemeester, weinig aan de hand, omdat de storm gepaard ging met lang tij. En zelfs geen beperkte dijk bewaking geweest. (Vervole op pagina 11) (Van een onzer verslaggevers)' MIDDELBURG De offi cier van justitie in het arron dissement Middelburg heeft als enige in den lande be kendgemaakt dat hij korte metten zal maken met land bouwers, handelaars en derge lijke, die na de inzamelingsac tie van verboden landbouwbe- strijdingsmiddelen, die volgen de week in Zeeland wordt ge houden, dit spul nog in hun bezit hebben. In Zeeland kunnen in de volgende week op 66 daartoe aangewezen plaatsen door de gehele provincie verspreid, verboden landbouwvergiften worden ingeleverd. Het gaat hierbij om middelen als al- drin, dieldrin, heptachloor, chloordaan, endrin-bevattende en op DDT-basis bereide mid delen. De organisators van de actie rekenen erop dat er minstens tien tot twintig ton aan verbo den landbouwvergiften zal worden ingeleverd. Ook kwik- houdende middelen dienen naar de verzamelplaatsen, die in alle Zeeuwse gemeenten zijn aangewezen, te worden vervoerd. Deze middelen moe ten echter wel apart worden verpakt. Om de actie het grootst mo gelijke effect te geven, heeft de officier van justitie te Mid delburg zich voorgenomen om tegen degenen die na het ein de van de actie nog verboden vergiften in hun bezit hebben, een strafvervolging in te stel len. (zie ook pagina drie)'. (ADVERTENTIES) Vragen over 't openbaar vervoer Bel SCHILDERSBEDRIJF OPENT VRIJDAG 18 JAN. 's avonds 19.00 uur een SPECIAALZAAK IN VERF EN BEHANG Terneuzensestraat 8 ZAAMSLAG Uitgebreide afdeling HANDENARBEID OPENINGS AANBIEDINGEN KLEURWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD Zaterdag 19 jan. open dag SPECIAALZAAK IN VERF EN BEHANG VATICAANSTAD (CIC) De Heilige Stoel verlangt eensgezind verzet van de ka tholieken tegen iedere natio nale of internationale politiek, welke voorbehoedmiddelen, sterilisatie en abortus bevor dert. Aldus een vertrouwelijke Vaticaanse nota, welke Ier ge legenheid van liet bevolkings jaar van de VN werd toege zonden aan alle bisschoppen conferenties, zo meldt het Ita liaanse persbureau „Ansa". De nota is een oproep tot een zo volledig en doeltref fend mogelijke gezamenlijke actie, opdat het bevolkingsj'aar geen aanleiding wordt om „me ningen te propageren, die af wijken van de katholieke leer". In dit verband herinnert de nota uitdrukkelijk aan de encycliek „Humanae Vitae" van 1968, waarin Paus Paulus het gebruik van voorbehoeds middelen principieel had ver boden. Het geheime document waarschuwt tegen twee uiter sten: enerzijds gaat het niet om een „volledige geboorten- stop" onder het voorwendsel dat men geen kinderen in de wereld wil zetten, omdat hun leven „een totale frustratie" zou worden. Anderzijds moet men de gehuwden, die zich helemaal niet om dit vraag stuk bekommeren, wijzen op hun „verantwoording in het kader van een juiste rangorde van waarden". Dit betekent volgen het do cument de keuze voor een na tuurlijke geboortenregeling (zoals periodieke onthouding) De ontwikkeling van de mens is de voorwaarde voor iedere bevolkingspolitiek en niet om gekeerd. Verantwoord ouder schap moet volgens het docu ment een beslissing blijven van de huwelijkspartners en kan niet worden overgelaten aan het „eenzijdige oordeel van de staat' In 1971 hebben de Neder landse bisschoppen een brief geschreven over de abortus provocatus, daarin stellen zij van de ene kant dat niemand, ook de zwangere vrouw zelf niet, het beëindigen van een zwanger -hap kan opeisen als de uitvoering van een zedelijk recht. Van de andere kant ont kennen de bisschoppen niet, dat er conflictsituaties kunnen zijn, waarin men noodgedwon gen moet kiezen voor het be- hnird van één van beide le vens. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1