58.- f 15.- 125.- f 45.- Autopool mislukt Regering bevriest geld voor onderwijs, leger, wegen, huizen „ENKA- 6REDA LOOPT GEEN GEVAAR" STUDENTEN MINDER AFHANKELIJK VAN PA STROOM AANVRAGEN VOOR KORTER WERKEN DROOGT OP Vandaag reik ons de hand betaal onze leden contant [dBOVAG Stroom duurder vanwege zuiniger stroomverbruik AJAX ALS VANOUDS Wan steekt schoonvader iood en ontvoert vrouw Bank* ik om geld lenen* Verwarring rond positie Rabbani „Zeer belangrijke' beslissing voor Nederland GOES gaardstraat 1ZINSDRAMA IN EINDHOVEN Vier kinder en Meevallend Ziekenhuizen Wiegel: „Mager" Zelfs niet bij lange oliecrisis Regering komt met nieuw stelsel studiefinanciering Stakingen bij elektriciteits centrales in Rotterdam Lubbers Vervoer van splijtstof Borssele veilig genoeg TVreeteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoolfedacteur: L. Leijendekker portie- en administratie-adres: Nteufstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23.15 Per kwartaal; 7,83 per maand. Less» nummers 40 cent. Girotimmer 1114111 £n.v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigfstraat 16, Breda \mmiAL£\ v DONDERDAG 17 JANUARI 1974 VR JE ZEEUW 27e jaargang Nr. 8264 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) lOSTERBEEK - DEN HAAG Naar verwacht wordt zul len innenkort de elektriciteitstarieven worden verhoogd. De ^ftoging zal tot stand komen om de kosten te dekken die bij de elektriciteitsbedrijven zijn orttstaan als gevolg van vern»inde-t ring van stroomverbruik. Dit heeft ir. J. Bakker van de Samen- verkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) gisteravond desgevraagd meegedeeld. ■Inmiddels hebben de twee consumentenorganisatis, Konsu- mentenkontakt en de Consumentenbond, fel protesft aangetekend tegen de ophanden zijnde plannen tot tariefsverhoging. De or ganisaties noemen het een onverteerbare zaak dat medewerking BSCnergiebesparing in verband met de energiecrisis oD een der gelijke manier dreigt te worden bestraft. :,TWanneer de tariefsverhoging inderdaad doorgang zal vinden Bi de Consumentenbond onder het motto „Alle lichten aan" actie voeren om de mensen meer stroom te laten verbruiken. Hj)e heer Bakker verklaarde dat hem momenteel van enig besluit tot tariefsverhoging niets bekend is, maar dat hij gezien ^^■uidige ontwikkelingen, wel verwacht dat zulke besluiten ge nomen zuilen worden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Autopool Nederland is mislukt. Minder dan duizend Nederlanders meldden zich voor het plan van Autopool Nederland om mensen samen per auto naar het werk te laten gaan. Volgens mevrouw C. Stenacker van Autopool Nederland zijn de tegenstrijdige berichten over het effect van de olieboycot en het uitstel van de benzinedistributie met één week de belang rijkste oorzaken van de mislukking geweest. Deelnemers aan de autopool, die zich willen terugtrekken, kunnen hun inschrijfgeld terugkrijgen. „Ze hoeven ons maar een briefje te schrijven", aldus mevrouw Stenacker. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In verband met de verslechterde economi sche situatie wegens de oliecrisis wil de regering dit jaar voorlopig 533,8 miljoen minder uitgeven dan ze eerst van plan was, terwijl de gemeenten en provincies 26,2 miljoen (aanvankelijk 250 miljoen) minder mogen uitgeven. Minister Duisenberg van Financiën spreekt in zijn overzicht over een uitgavenblokkade van totaal 750 miljoen gulden, zoals eind verleden jaar in de beleidsnota van de regering was aan gekondigd. De belangrijkste bezuinigingen leveren Onderwijs (118 min), Defensie (110 min), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (66,2 miljoen), Verkeer en Waterstaat (126,1 min). Opvallend zijn de bezuinigingen op het Rijkswegenfonds met 95 miljoen gulden, 20,5 miljoen bij C.R.M. en 12,5 miljoen op ont wikkelingshulp, waarvan 2,5 miljoen op projecten voor Suri name en de Antillen. Bij de vaststelling van de uit gavenblokkade heeft de rege ring ais norm gehanteerd, dat alle departementen hun uitga ven met een procent zouden moeten ixjvriteen Dat leverde echter een bFtfiuiniging op van slechts 350 miljoen gulden. Daarna heeft het kabinet nog drie departementen aangewe zen, die een extra veer moeten laten. Dat zijn Verkeer en Wa terstaat, waar het Rijkswegen fonds de belangrijkste bijdra ge moet leveren, Volkshuisves ting is behalve de aangekon digde bezuiniging op de Rijks gebouwendienst (15 min) ook het mes gezet in de uitgaven voor woningwetbouw met 51,2 min. gulden. De beknotting vain 95 min op het rijkswegenfonds bete kent in ieder geval, dat een aantal wegen in een langzaam tempo zullen worden aange legd. Op het ministerie wist in wordt het resterende r meer kwijtgescholden, kunt u lenen van 1.000 lden. Aflossen kunt u aandtermijnen, vanaf n 30 of 36 maanden, u het geld gebruikt f. eeld tot slot. Stel u leent lost af in 24 maanden, per maand f 119,11, e en kosten. (Dat maakt 8,64.) Rente en kosten f 458,64 totaaloftewel 1 per maand. Let wel: nte en kosten aftrekken sting! Bank maakt graag vrij' dergelijke berekening rag dat u nodig hebt. r eens binnen. Of bel. oor een duidelijk en ek. edemstraat 3, (01640) 414 50. EINDHOVEN Omdat hij net [moeilijk kou verkroppen dat Zijn vrouw al twee maan den van hem was weggelopen heeft de 32-jarige Eindhove- naar Hub H. gistermorgen zijn echtgenote Betsie H.-N. uit het huis van zijn schoonouders ontvoerd en daarbij zijn schoonvader, de 57-jarige in- tIx- 6n zwaar astmatische rn. Netten met een militair zakmes doodgestoken. Hub. H. dwong Betsie onder De«eiging met een ander mes L' het stuur van hun grij ze Ope! Kadebt plaats te ne men, omdat hij zelf geen rij- had, en beiden zijn smdsd!- n spoorloos. Het ken- wken van de auto is 47-45-HS. ^■politie heeft geen al te grootscheepse zoekactie opge zet, lomdat gezien de al jaren slechte verstandhouding tussen beide echtgenoten er was cenlscheidingsprocedure gaan de -- de mogelijkheid niet jWjploten wordt geacht dat WW eenmaal in het nauw ge bracht, zijn vrouw ook iets zal aandoen. De Eindhovense poli- ie geboft dat H. zich na tot Ust. gekomen te zijn uit eigen zal aangeven Sedert 5 december woonden Hub H., zijn vrouw en vier «aderen met meer bij el-kaar 'h hun huisje aan de Eerste Aklfermuntstraat. Betsie H.-N. was met de kinderen ingetrok- ken hij haar ouders, die 100 meter verder in de Lavendel- straat wonen. H. logeerde al die tijd bij een broer in Deur- ne en bij een zus in Aalst. Een paar maal was hij ver geefs naar het huis van zijn schoonouders gekomen om Betsie en de kinderen te be wegen weer met hem in hun huis aan de AkkermanUtraat te trekken. Woensdagmorgen om negen uur stond hij weer op de stoep bij zijn schoonouders. Binnen bedreigde hij zijn vrouw met een mes en gelastte haar mee te gaan. Schoonvader Th. Net ten kwam tussenbeide, waarop Hub H. hem met hetzelfde mes de straat op achterna joeg. Na 25 meter, op de hoek van de Hezerweg, had Hub hem ingehaald en stak hem door de borst. Het slachtoffer probeerde nog weg te lopen, maar viel na enkele meters dood neer. Volgens de politie was een longslagader geraakt. Hub H. rende vervolgens zijn vrouw Betsie achterna, die naar buiten was gekomen. Ze vluchtte een kruidenierszaak in, maar H. haalde haar er met het mes op de keel uit en dwong haar in te staooen Er waren vrij veel getuigen van de steekpartij en de ont voering. De 19-jarige José Slaats zat juist voor het raam van het huis van haar ouders san de Hezerweg toen Th. Netten op enkele meters af stand werd vermoord. „Zeker een minuut bleef de dader bij zijn bloedende schoonvader staan voor hij het mes neer gooide en wegliep. De vrouw van Netten stond in haar nachtgpwaad bij haar sterven de man". De buurtbewoners Ia-ten over het ailgemeen niet veel los over het echtpaar H.. Hub staat er bekend als een notoire drinker die nooit werkte en soms zei dat hij invalide was verklaard. Hij kwam dikwijls midden in de nacht thuis, sloeg alles kort en klein en joeg zijn vrouw met de kinde ren Hennie (12), Betsie (10), Antoinette (7) en Bertje (5) de straat op. De buurvrouw van H. zei dat ze dikwijls niet kon slapen van het lawaai dat hij dan maakte. Betsie leed kennelijk zwaar onder het ge drag van haar man. Ze zei nooit veel tegen haar buren, omidat ze sterk onder druk stond. Ook de politie is er wel eens aan te pas gekomen om de rust in de straat te herstel len na een van de uitbarstin gen van H„ DE produktie van de Mobil raffinaderij in Amsterdam zal een dag zijn gestagneerd door een kleine brand, die gisteren m een afdeling van de raffina derii heeft gewoed. ISRAëLISCHE troepen op de westelijke oevei van het Suez- kanaal hebben gisteren al het konvooiverkeer met voorraden voor de burgers van de stad Suez en de Egyptische troepen op de oostelijke oever van het kanaal geblokkeerd. Het was de vierde maal in zes dagen dat het bevoorraden van twee door Israëli's omsingelde Egyptische enclaves werd on derbroken door vuurgevechten langs de bestandslijn. men gisteravond nog niet wel ke wegen dit treft. Andere blokkadeposten bij Verkeer en Waterstaat zijn o.a. Rijkswater staat met 13,5 min gld, de PTT met 9,7 min en het uitstel van de slioopregeling voor de bin nenvaart, 3 min. Het departement van Econo mische Zaken levert een bij drage vain 8,3 min gulden in de sector van de infrastructuur- programma's. De verdeling daarvan was gisteravond ook nog niet bekend. De blokkade bij Landbouw en Visserij be draagt 27 min gld, waarvan 15 min voor de cultuurtechnische dienst. Sociale Zaken geeft voorlopig 14,6 min minder uit, waarvan 13,1 min voor de be- j aardenziekenfondsverzekering. De erg meevallende besnoeiing bij CRM van 20,5 min gaat ten koste van cultuur (5 min), Volksontwikkeling en recreatie (7 min) en maatschappelijke ontwikkeling (8,5 min). De be zuiniging van 4,7 min bij Volksgezondheid en milieuhy giëne is voor 4 min gevonden in een latere start van de nieuwbouw van het onderzoek- laboratorium voor het Neder lands Kanker Instituut. Justitie moet een veer laten van 14 min, waarvan 5 aan subsidies voor de bouw van particuilere inrichtingen en te huizen en 9 min aan subsidies voor kinderbeschermnig, re classering en psychopatenzorg. Binnenlandse Zaken bezui nigt 8,5 miljoen, waarvan 3 in de kosten voor verplaatsing van rijksdiensten, 2,5 min in de personele uitgaven en 1,5 min in de automatisering. De be langrijkste bezuinigingsposten bij onderwijs en wetenschap pen (totaal 118,1 min), zijn 34,4 min in de investeringen voor academische ziekenhuizen 40,6 min aan overige investe ringen in het wetenschappelijk onderwijs en 25 min aan inves teringen in het voortgezet on derwijs. De overige departe menten zijn Algemene Zaken (0,2 min), Buitenlandse Zaken 1,2 min) en Financiën (10,6 min). De voorzitter van de VVD- fractie Wiegel en de financieel specialist van deze fractie Van Aardenne vinden het bedrag dat de regering wil blokkeren „uiterst mager". Bij ons bestaat de vrees, dat de blokkade niet toereikend zal zijn om de ga ten, die door de recente ont wikkelingen in de rijksbegro ting zullen vallen, te dekken, aldus hun commentaar. De VVD vindt het onjuist dat ie regering alleen uitgaven ilokkeert. In plaats van tot werkelijke uitgaven-verlaging an over te gaan. „Volledig onbegrijpelijk" vinden zij het dat de regering nauwelijks ^komt met extra bezuinigingen op de begroting van CRM en op het terrein van de ontwikkelingssamen werking. (Van onze correspondent), BONN —Voor de fabrieken van het Enka Glanzstoff-con- cern, ook in Breda, bestaat er zelfs bij een langer aanhou dende oliecrisis geen ge vaar. Deze geruststellen de mededeling werd verstrekt door de plaatsvervangende di recteur van het Nederlands- Duitse concern, dr. Hanz- Günther Zempelin, die tevens als spreekbuis van de directie ODtreedt. Dr. Zempelin noemde met name Breda, om hier na de crisis van het vorige jaar geen enkele twijfel aan de be staanszekerheid van de fa briek op te laten komen. Opgelucht stelde dr. Zempelin vast, dat er zelfs geen kortere werktijden ingevoerd hadden hoeven te worden en er van ontslagen al helemaal geen sprake was. Voor de eerste drie maanden van het jaar kon hij de garantie geven, dat in deze toestand niets zou ver anderen. Voor de periode daarna toonde hij zich wel op timistisch, hoewel hij zich wat voorzichtiger uitdrukte. Zo zei hij te hopen, dat ook dan kor tere werktijden en ontslagen vermeden kunnen worden. Met zekerheid verwacht de vi- ce-directeur, dat de produktie van Enka Glanzstoff dit iaar niet zal dalen. Een optimistische blik in de toekomst is ook mogelijk, om dat er gedurende de eerste helft van deze maand meer grondstoffen aangevoerd wer den dan men kort geleden nog verwacht had. Gedurende de laatste periode van het jaar was er we] ruim tien procent minder grondstoffen beschik baar, maar de omzet van het concern over 1973 steeg deson danks met veertien procent tot 3,3 miljard mark. (Zie ook onze pagina financiën en economie). (ADVERTENTIE) Rabbani. (Van onze redactie buitenland) BEIROET De Koeweitse minister van buitenlandse za ken heeft gisteren verklaard dat de regering van Koeweit niet tevoren was ingelicht over de verklaring die hono rair consul Rabbani zondaga vond voor de Nederlandse TV heeft afgelegd. Evenals de Koeweitse minister van staat voor kabinetszaken zei hij dat de houding van Koeweit en de andere Arabische landen inza ke de boycot van Nederland ongewijzigd is. Het kennelijk ongenoegen in Koeweitse regeringskringen betreft de uitlatingen van con sul Rabbani, dat o.m. naar zijn mening er een „keerpunt" was gekomen in de Nederlandse politiek t.a.z. het Midden-Oos ten. Hij zei ook te willen plei ten voor opheffing van de boycot. Consul Rabbani heeft giste ren gezegd dat hij zijn per soonlijke mening heeft gege ven, en dit ook heeft 'bena drukt en dat hij nooit heeft beweer'7 in deze namens de regering van Koeweit te spre ken. Een Libanees blad dat van de zaak melding maakt, zegt dat Rabbani niet de Koeweitse nationaliteit heeft en dat zijn zaak door het ministerie van buitenlandse zaken in Koeweit wordt onderzocht. Intussen heeft het Arabische boycotbure' u op een geheime vergadering in \b»e Dhabi „zeer belangrij' beslissingen genomen over iderland in het licht van d betrekkingen tot Israël. Aldus 'iet regerings- blad Al-Itt Ihad. Welke beslis singen dat waren, werd niet vermeld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering wil met ingang van het ko mende studiejaar een nieuw stelsel van studiefinanciering invoeren voor alle studenten bij het wetenschappelijk on derwijs en het hoger beroeps onderwijs. Het voornaamste punt daaruit is, dat de huidige uitke ring aan de ouders in de vorm van kinderaftrek en kinder bijslag straks vervangen zal worden door een rechtstreekse uitkering aan alle studenten, die voldoende voortgang ma ken met hun studie. De financiële afhankelijkheid van de ouders wordt derhalve belangrijk minder. Die uitkering geschiedt middels een zogenaamde basis beurs. Studenten van minderdraagkrachtige ouders kun nen een extra beurs krijgen. De studenten krijgen voorts de mogelijkheid tot een bepaald maximum een rentedragende lening af te sluiten, fn plaats van het collegegeld (van 1000 naar 500 gulden wordt voorgesteld) en het schoolgeld komt er een onderwijsbijdrage, die wordt afgetrokken van de toe te kennen beurs. Dit perspectief heeft staatssecretaris dr. G. Klein van Onderwijs en Wetenschappen geopend in zijn nota over de studiefinanciering, die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Voor de uitvoerige inhoud van deze nota zie pagina 10. DEN HAAG (ANP) De stroom van aanvragen voor vergun ningen voor werktijdverkorting is aan het opdrogen. Er komen niet veel nieuwe aanvragen meer binnen, aldus een woord voerder van het Directoraat-Generaal van de Arbeid. De afge lopen week zullen het er ongeveer vijftig geweest zijn. Er is duidelijk een verzadigingspunt bereikt, aldus de woordvoerder. De vorige week werd gemeld, dat er tot 7 januari door in to taal 5.172 bedrijven vergunning was aangevraagd om in verband met het tekort aan olieprodukten en/of grondstoffen werktijd verkorting in te voeren. In een week tijds waren er toen ruim 2.000 nieuwe aanvragen binnengekomen. OPKLARINGEN Na een stormachtige nacht met felle wind stoten opklaringen met slechts hier en daar een bui. De storm neemt af naar matige tot krachtige wind uit west tot noord west. Temperaturen tus sen 5 en 8 graden. STAD EN STREEK Steense vlasser met uit vinding naar de RAI. Pagina 3 Axel wordt Aksel in Bos-atlas. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Papierindustrie wil meer hout. Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND Telegram uit Iran onder mijnt raffinaderij in het Luikse. Pagina 9 SPORT Nederlaag schaker Jan Timman. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Belgische popgroep naar de top? Pagina 16 ROTTERDAM (ANP) Ongeveer 400 man werkplaats- personeel van drie elektrici teitscentrales in Rotterdam zijn gisteren in staking ge gaan. De actie ontstond nadat het personeel bij het uitbetalen van de lonen had gemerkt, dat de ongeriefstoelage met f 18.- bruto was verminderd. (Van onze parlementaire re dactie). DEN HAAG Het vervoer van splijtstofelementen ten behoeve van de kerncentrale Borssele is met de nodige vei ligheidsmaatregelen omgeven, teneinde diefstal en sabotage te voorkomen. Om begrijpelijke redenen wil minister Lubbers (econo mische zaken) deze maatrege len niet bekend maken. Wel is hij bereid in vertrouwelijk overleg de geïnteresseerde ka merleden (onder wie dr. Ter louw van D'66 die er vragen over had gesteld) op de hoog te te stellen. Vervoersvergunningen voor splijtstof behelzen sinds mid den 1973 de verplichting van politie-begeleiding. Voor de vergunning van de PZEM geldt dit voorschrift nog niet, zo blijkt uit het antwoord van minister Lubbers. Wel is in algemene bewoor dingen in de vergunning vast gelegd dat het transport tegen diefstal en sabotage beveiligd dient te worden. Tevens moet de PZEM op grond van de kernenergiewet voldoen aan „nadere eisen" van de beveili gingsambtenaar van het mini sterie. (ADVERTENTIE) postbus 5043 's-gravenhage

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1