De wereld komt voedsel tekort Produkten testen op sociaal nut I Z [oediitü voor lende zaak Dit is de familie Hollander financiën economie tmtam—m—mmmmarn anp-beurs overzicht Goes Receptie D» Christelijk i woningstichting Zuid- Noord-Beveland te Goes bt. I staat op zaterdag 26 januari >51 jaar. Ter gelegenheid hiervanI wordt er een receptie gehcu. I den op die datum in hotel I Ockenburg te Goes. Deze I ceptie duurt van 15.OO-17.3J uur. Terhole Teerdag De leden van de postduivenvereniging De Snel» le Duif hielden zaterdagmid, I dag en -avond in café Scho-I nenberg de jaarlijkse teerdaj I Behalve een stevige maaltijd, I werden er onderlinge wed» I strijden in pieren, bollen es kaarten gehouden. Collecte De huls-aan-huij I collecte ten bate van solidari» I dad heeft een bedrag van 482 1 gulden opgebracht, terwijl tfJ charitascollecte 164 gulden op- leverde. Dinsdag 15 januari 1974 Ide Jog lei' 1de lok 1 de Idit lur, dat ken. Iers de de laat. Ti we vol- Provinciale Zeeuwse Vrouwenraad voorgelicht over waterschappeul (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op dtl drukbezochte algemene bt. stuursvergadering van de Pro-» vinciale Zeeuwse Vrouwen-, raad, die gistermiddag in dt Abdij te Middelburg gehoudti werd, sprak de heer mr. J. F G. Schlingemann, lid van Ge deputeerde Staten van Zee land, over de toekomstige m- terzuiveringstaak in de pro. vincie Zeeland. Tevoren hield de heer Schlingemann eeil verhandeling over het water-1 schapswezen in het algemeen, tj waarbij de geschiedenis vul het waterschap als het oudste bestuursorgaan werd ge-l schetst. De heer Schlingemann vonil dat de taak van het ProvinciJ aal Bestuur voor de waterzuil vering van 't oppervlakte-wal ter zeer belangrijk. Hij merktil op, dat de huisvrouw bij c>| vervuiling een grote rol speell en dat de huisvrouw bij dtl bestrijding ervan betrokka moet worden. Men heeft vrouwenraden verzocht even tuele kandidaten voor te dr gen voor het bestuur van ea waterschap. Na de pauze werden enkele onderwerpen van huishoudelij ke aard bespro-ken, waaronds de vakantieweken voor gehan dicapten in Oostkapelle, di van 22 juni tot 29 juli worde gehouden. Tevens werd m bekend gemaakt dat de o[ breragst van de Zeeuwse cot lecte 47.000 gulden bedroe» 8 dat hiervan een groot dei voor de vakantieweken is be steed. (Van onze redactie buiteland) VERENIGDE NATIES De energiecrisis heeft het voedseltekort en de inflatie uit de belangstelling ver drongen. De graanoogst heeft zich hersteld van het cata strofale peil van 1972. In september 1973 kon de Voedsel- en Landbouworga nisatie (FAO) meedelen dat de voorraden graan „uiterst krap maar niet kritiek" meer waren. Het slechte weer. dat tot voedseltekort en prijsstijgin gen had geleid, heeft zich niet herhaald. Maar het heeft wel zijn sporen nagelaten. Het is duidelijk dat de we reld, ondanks alle technologi sche vooruitgang, nog steeds aan de genade van het weer is overgeleverd. Na de slechte oogst van 1972 raakten de wereld graanreserves, die voor het grootste deel in de V.S. lagen opgeslagen, uitgeput door massale verkoop van graan voorraden aan de Sovjet unie en andere landen. Het tekort lijkt een probleem van korte termijn op het ge bied van vraag en aanbod, dal kan worden verholpen door technologische vooruit gang zoals de „wondergraan- soorten" van de jaren 1960, maar dat is niet zo. RAPPORT Het rapport 1973 van de FAO wijst op de betekenis van deze toestand. Zorgwek kend is het dat, wanneer een marginaal tekort in de ver wachte produktie in 1973 in een der belangrijkste gebie den tot een ernstig wereldte kort kon leiden, een margi nale verbetering geen op luchting kan brengen in een reeds gevaarlijke toestand. Het vraagstuk kan niet worden opgelost met twee of drie goede oogsten. Wij staan voor een fundamenteel vraagstuk de groei van de wereldbevolking die gevoed moet worden. Die groei is gemiddeld 2 procent per jaar en zonder maatregelen daar tegen betekent dat een ver dubbeling van de wereldbe volking in 35 jaar. Zelfs voor het handhaven van het huidige consumptie- peil per hoofd moet in die periode de produktie worden verdubbeld, of er moeten nieuwe eiwitbronnen worden gevonden. Maar er moet meer gedaan worden dan al leen maar in de pas blijven met de bevolkingsgroei. Als onderdeel van de internatio nale strategie voor de tweede V.N.-ontwikkelingsdecaSe is voor de minder ontwikkelde landen een stijginc van 4 procent per jaar van de land- bouwproduktie tot doel ge steld. STIJGING Geheel afgezien van de In vloed van het weer zegt de FAO dat deze landen niet de vooruitgang hebben geboekt die voor hun economische ontwikkeling nodig is. Sinds 1961 hebben de ontwikke lingslanden als geheel hun landbouwproduktie gemid deld met 2,7 procent per jaar weten op te voeren. Dat is al een aanmerkelijke prestatie, maar blijft ver onder het doel van 4 procent, en omdat de oogsten in 1972 zijn mis lukt is voor de overige acht jaren een stijging van 5 pro cent nodig geworden. Het wereldbevolkingsjaar 1974 is door de V.N. bestemd voor het bestuderen van be volkingsvraagstukken. Het voedselvraagstuk valt daar onder. De vraag is, hoe in dit verband het woord „voldoen de" moet worden opgevat. De een berekent dit aan de hand van minimum calorie- en, anderen aan de hoeveel heden eiwitten. Maar hoe men het ook berekent, het antwoord schijnt eenvoudig nee te zijn. Er is niet genoeg voedsel gezien de eetgewoonten en de prioriteit van bepaalde soorten oogsten. Enkele deskundigen, onder wie dr. George A. Borg- strom, schatten dat wel tweederde van de kinderen in de meeste ontwikkelings landen aan ondervoeding lij den. Borgstrom zegt zelfs dat, wanneer alle voedsel in de wereld gelijkelijk ver deeld zou worden, wij allen ondervoed zouden zijn en dat de huidige voedselproduktie slechts een derde van de we reld kan voeden volgens de huidige V.N.-normen. NADELEN Men kan meer land bebou wen en de opbrengst van reeds bestaand bouwland verhogen. Het patroon van de voedselproduktie kan worden gewijzigd en verspil- lingsvormen zoals dierlijk ei wit vervangen door sojabo nen en andere zuiniger ei witbronnen en tenslotte kan getracht worden de bevol kingsgroei tegen te hou den. Al deze methoden hebben hun nadelen. Op enkele uit zonderingen na ls alle vruchtbare grond al in ge bruik. Landbouwgrond ma ken van bijvoorbeeld heuvel toppen brengt slechts tijde lijk enig soulaas en kan bo vendien leiden tot onherstel bare bodemerosie. Verhoging van de op brengst heeft in veel landen al succes. Maar daar zijn grote hoeveelheden water en kunstmest voor nodig. Dr. Borgstrom schat dat er in 1980 een tekort aan zoet water zal komen omdat Eu ropa en Noord-Amerika dit al verbruiken in een tempo dat twee- tol driemaal zo hoog ligt als het terugvloeien naar de toegankelijke water reserves. De kunstmest maakt me ren en rivieren rijker aan voedingsstoffen, zodat de mi cro-organismen uitbundig groeien en de zuurstof op slorpen Dat leidt weer tot. vissterfte; en vis ls In veel landen een voorname bron van eiwitten. Tegengaan van de bevol kingsgroei heeft pas op lange termijn effect. Toch znllen wij, willen wij overleven, een mengsel van al deze methoden moeten toepassen, voorzichtig, met respect voor de burgers van elk land, en rekening hou dend met de ingewikkeldheid van het ecologisch svsteem van onze planeet. Het we- reldbevolkingsjaar wil ons aansporen tot concentratie op de voedselschaarste. de werkloosheid, de verstedelij king, de rol van de vrouw en de andere aspecten van het bevolkingsvraagstuk. Van de oplossing van enkele van de ze problemen hangt de toe komst van de wereld af. VAN COMENÉE VAN CNV: UTRECHT Ondernemingsraden zouden moeten gaan beslissen of nieuwe produkten al dan niet op de markt moeten worden gebracht nadat ze op „maatschappelijk nut" zijn beoordeeld. Ze zouden hierin moeten worden geadvi seerd door een speciale commissie uit de Sociaal-Econo mische Raad (SER). Dit idee heeft de voorzitter van de hout- en bouwbond CNV, Van Commenée maan dagochtend gelanceerd op de bondsraad van zijn organisatie in Utrecht. Hij is tot dit voor stel gekomen, omdat de vak beweging met name een bij drage moet leveren bij de be strijding van wat de heer Van Commenée noemt ,.de ver kwisters-maatschappij" die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Als in de gedachtengang van de heer Van Commenée de ondernemingsraad een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de SF.R-com missie, dan moet de commissie haar advies bij de regering deponeren die op haar beurt weer moet kunnen ingrijpen. Een en ander zou niet alleen voor nieuwe, maar vooral ook voor in produktie zijnde arti kelen moeten gelden, „We moeten met z'n allen proberen over te schakelen van de verkwisters-maat schappij naar een maatschap pij die is opgebouwd uit men sen die hun verantwoordelijk heden jegens elkaar kennen", vindt de voorzitter van de hout- en bouwbond CNV. Milieu De heer Van Commenée pleitte voor verantwoord ko pen, maar vooral ook voor verantwoord produceren. De normen die bij de beoordeling van het al of niet in produktie nemen van produkten moeten worden gehanteerd wil de heer Van Commenée baseren op een afweging van maat schappelijk nut van het pro- dukt tegen het grondstof en energiegebruik. Daarnaast wil hij ook het milieu als zware wegingsfactor in de beslissing zien opgeno men, naast vanzelfsprekend de werkgelegenheid. De heer Van Commenée pleitte voorts voor een studie over de mogeijkheid de volle- scheepsbericht en Acila 13 vn Providence nr Curacao, Ameland 13 vn Ham- ble nr Avonmouth, Antilla Bay 13 vn Singapore nr Chiba, Ares 13 790 ozo Bermuda nr St.-Croix, Barendrecht 14 125 w Colombo nr Perz. Golf, Bil- derdijk 12 100 no Cape Hatte- ras nr Sheerness, Calamares 12 400 wzw Azoren nr Sou thampton, Capiluna 14 te La- ve-a, Capisteria 12 250 z Te- nerife nr Kharg, Cartago 14 te Puerto Cortes verw., Ceres 12 vn Le Havre nr Cristobal, Chevron Arnhem 13 100 no Cuba nr Cristobal, Chevron Nederland 14 340 zzw Cochin nr Batangas, Copan 12 140 ono Barcelona nr Cristobal, Coral Obelia 12 540 wnw Finisterre nr Heroya, Dallia 12 420 oo St.-Helena nr Perz. Golf, Daphne 14 330 wnw Bikini nr Honolulu, Diogenes 14 te Cal- lao verw., Doelwijk 12 300 zzw Monrovia nr Milfordha- ven, Dutch Mate 14 90 o Bell Rock nr Gothenburg, Dutch Sailor 13 vn Hamburg nr Butzfleth, Eemhaven 12 vn Rotterdam nr Santos, Esso Den Haag 12 500 wzw Mossamedes nr Bandar Abbas, Elisabeth Broere 12 vn Rotterdam nr Billingham, Grotedijk 13 100 zzw Balboa nr Le Havre, Gulf Hansa 12 vn Milfordhaven nr Bantry bay, Hermes 12 480 zw Pta. Delgada nr Willemstad, Holendrecht 12 75 zw Land- send nr North Hatteras, Kara 13 vn Curacao nr New York, Leuvelloyd 13 80 z Galapagos ell. nr Auckland, Loirelloyd 13 400 z Samoa eil. nr Noumea, Merseylloyd 12 410 n Wake Eil. nr Balboa, Neder Linge 14 vn Luanda nr Duinkerken, Neptunes 12 vn Amsterdam nr West-Indië, Nieuw Amsterdam 13 te Curacao verw., Nijkerk 13 te Antwerpen, Oldekerk 14 120 nw Kaapstad nr Le Havre, Ossendrecht 12 40 n Burlings nr Casablanca, Philidora 15 te Curacao verw., Prinses Mar griet 14 vn Dieppe nr Amster dam, Putten 13 720 zo Honolu lu nr Chinwangbao, Straat Fu- kuoka 14 te okohama verw.. Straat Honshu 13 vn Salvador nr Kaapstad, Straat Kobe 10 vn Yokohama nr Hongkong, Straat Madura 14 te Mombasa verw., Straat Magelhaen 14 te Abidjan verw., Straat van Diemen 12 70 n Keelung nr Moji, Talamanca 13 vn Balboa nr Puerto Bolivar, Tanamo 12 vn Baltimore nr Cristobal, To- loa 12 20 z Cape Lucas nr Armuelles, Viana 14 te Cura cao, Volta Peace 12 vn Dakar nr Abidjan. dige prijscompensatie te kop pelen aan het minimumloon en de AOW- en AWW-uitkerin- gen. De bedragen die uit de voorgestelde studie zullen re sulteren, moeten volgens de heer Van Commenée als com pensatie in geld voor iedereen gelijk zijn. SOVJET-OLIE ONDANKS haar grote voor raden olie en aardgas is de Sovjet-linie niet van plan haar uitvoer binnen afzien bare tijd te vergroten. Dit zegt plaatsvervangend minis ter van buitenlandse handel I. F. Semnitsjastnow in een interview in het weekblad „Nowoje Wremja". Het is naar hij verklaart onjuist dat de Sovjet-Unie „achter de rug van de Arabische lan den" haar olieuitvoer ver groot. In het afgelopen jaar heeft de Russische olieuit voer ruim honderd miljoen ton bedragen. Daarvan ging 45 miljoen ton naar westerse landen. Semnitsjastnow zegt in het interview dat de Sov jet-Unie haar exportprijzen van olie en gas bepaalt aan de hand van de prijzen op de wereldmarkt maar aan de Oosteuropest landen op bij zondere voorwaarden le vert. BUNDESBANK DE Deutsche Bundesbank heeft vrijdag besloten tot een wijziging van haar krediet- beleid, waardoor onmiddel lijk een bedrag van 4,5 mil jard mark vrijkomt ter neu tralisatie van de hoeveelheid dollar die de Bondsrepubliek sinds begin december hebben verlaten. De maatregelen omvatten een verlaging van de verplichte minimumreser ves tegenover binnenlandse verplichtingen met vijf pro cent (met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 1974), opheffing van de ver plichte minimumreserves (60 procent) tegenover de toene ming '"an buitenlandse ver plichtingen en intrekking va.i de bijzondere „Lombard rente" (13 procent) rente op leningen met onderpand die nu overbodig is ge worden door de verlaging van de miraimumreserves. RIJNMOND DE Rijnmondgemeenten ver loren het afgelopen jaar 14.000 inwoners. Terwijl de kleine gemeenten iets groei den, nam de bevolking van de grote steden als Rotter dam, Schiedam en Vlaardin- r* ter ake gen af. Kon Rijnmond zich drie jaar geleden nog ver heugen in een toenemend aantal bewoners in 1970 kwamen er 5.393 bij sindsdien gaat het bergaf waarts. Rijnmond heeft sindsdien al bijna 23.000 mensen verloren. Niettemin telt Rijnmond nog ruim een miljoen inwoners. LEGE HUIZEN HET aantal onbewoonde, maar wel voor bewoning ge schikte woningen in Neder land is tussen 1 april en 1 oktober 1973 toegenomen met 6700 of wel 8 procent. Absoluut en relatief gezien is dit minder dan de toene ming van 40 procent, die werd geconstateerd tussen 1 april 1972 en 1 april 1973. Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren per 1 okto ber 1973 in ons land 96.400 woningen onbewoond. Hier van zijn er 10.600 niet meer geschikt voor verdere bewo ning. Van de overige 85.800 wel bewoonbare woningen zijn 66.200 al bewoond ge weest („oude" woningen) en 19.600 nog nooit („nieuwe woningen"). CHAMPAGNE DE champagncoogst 1973 heeft 1.576.418 hectoliter of 768.985 vaten van 205 liter opgebracht. Dit resultaat staat gelijk tan een hoeveel heid van ruim 180 miljoen flessen, aldus het Comité In- terprofessionel du vin de Champagne te Epernay (Frankrijk). Bij het plukken van de druiven in de Cham pagnestreek waren ditmaal 80.000 plukkers ingeschakeld. MINDER VIS OP de drie Belgische vismij nen in Oostende, Zeabrugge, en Nieuwpoort is in 1973 in totaal 46,3 miljoen kg. vis aangevoerd. Dat was 2,7 mil joen kg. minder dan in het voorgaande jaar. De aange voerde vis bracht .alles bij elkaar rond 84 miljoen gul den op. Ondanks de geslon ken aanvoer is de omzet aan de drie vismiinen gestegen. Ze lag ruim dertien miljoen gulden hoger dan in 1972. (ADVERTENTIE) Gaat dit voorjaar met Hoverlloyd I naar Engeland. Calais - Ramsgate in 40 minuten. Middenklas auto| (3,81 m.) tot 1 maart 80 gulden, j 1 passagiers gratis overtocht. f /coupon. Stuurt u mij s.v.p. gratis^ folder, dienstregeling en prijzen. |naam 1 straat l| I plaats versturen als brief aan: DS 3 I Hoverlloyd Reservations, ^Calais - France.^: jfr a y ÏLAARS Amsterdamse effectenbeurs MAANDAG 14 JANUARI 1974 le kolom slotkoersen vorige beurs. 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a laten ss ea claim b ss bieden e ex dividend Actieve aandelen Handel en industrie AKZO SU 52,70 54,80 ABN l UK) 251,00 255,00 Amro SU 57,40 57,40 Au> uudöcj i 251 180,00 215,00 Delt-OUj i 25 114,00 118,50 Dorütacüe Ir SU 115,30 115,00 Do rd lacht T. Prta 114,00 115,00 lieUreKen U 5 185,00 192,00 ïwse [ledig een ig in e de rtien Wel >ver- valt. ntus- el is »eko- n de rptie- uit- ekers steun al te heer rteur: ;n bij enlijk ïchter loeten ■ts los een zijn elkaar rar of wat het e Bilt rtuigd dever- zaak ewoon tegen het heeft, of er m ge- Mos- at de jvoca- Voge- cla-im over le mi- geko ;1 over getaste perce len in de Oosterschelde lig?» De Vogelaar: „Op de Yersell bank liggen nog 125 tot 1» duizend tonnen mossels een totale waarde van miljoen gulden. Die inoeto uiterlijk in maart weer S» zijn, als dat niet gebeurt da zou dat de grootste klap zij" In april sluit n.l. het mosse.» seizoen. De Zeeuwse visser? vereniging gaat voorlopig, kS niets ondernemen. Men wil uitslag van het advocatenon- derzoek afwachten. Voorzit® A.M.S. Lockefeer: „Het is,es hele moeilijke opgave om vergoeding voor te krijgen". Heinekeo j S5 H.AX. I 2UU Hougov J SU UVA Meyer 1% tietneueo KLM UK Kon. OUe j S0 KNSM UKi Mat. Ned. f 10 Ommeren oert Philips Ut Robeco 6b Rolinco 60 Scheep* tic 50 U all ever so 195,50 203,50 152,00 61,60 80,00 72,00 93,10 134,50 68,50 317,00 325,00 35,60 36,30 199,50 200,80 133,50 135.00 98,00 99,00 112,80 113,70 152,00 63.30 73,20 92,60 138,00 69,60 Actieve obligaties hiel 's-Heerenhoek Jan Raas In plaats Wj een hometrainer-wed^w hield de al twee jaar bestap de en 90 betalende leden' lende supportersclub Jan uit 's-Heerenhoek voor «e J, den en genodigden een aJJJ bezochte dansavond in n De Korenbeurs te 's"^eerj hoek. Doel van de dansav^ was om door middel van rad van avontuur loterij kas te steunen. Ondanks het feit <*at Raas in het afgelopen seizp^ enige weken te kampen met ademhalingsmoeiliJ^ den, boekte hij toch veel s' cessen n.<l. het winnen van Caballero-prijs. In de ho van Zeeuwsch-Vlaand werd hij eerste wegens e*l iningjl petefl ■orloPfl grootste aantal overwin Het profcontract met Post heeft Jan Raas vol af moeten zeggen. Momen wordt Jan nu gesponsord Jan van Erp uit Schijndet supportersclub wil Jan ?JL nu gaan steunen voor deelname aan het «Nederi kampioenschap. De clu ,3 voornemens om Jan met een grote supporterssc aan te moedigen. staatsleningen 8 Ned. 69-94 92,10 93,00 8 i«* 70-95 91,60 93,00 8 ld 71-96 91,70 93.20 8 ld 701*5 95,30 96,00 8 lu 30 Li 92,60 43.50 8 IC 30111 92,40 93,60 8 ld 69-76 96,60 97.30 8 ld 70-77 96,60 97.20 va ld 71-96 88,20 89,30 7V« ld 70-87 87,40 88,80 v/z ld 69*5 93,40 94,80 7)* ld 71*6 87,20 88,50 IV* ld 71*1 86,30 87,50 7% ld 72*7 86.00 87,20 7% td 72-97 92,00 93,00 7% td 72-97 83,80 84,80 7 w 661-91 86,00 87,00 3 lü 6611 85,80 86.80 7 ld 69-94 84,00 85,00 6% ld 681-93 81,40 82,40 6Va td 68 U 81,20 82.30 6V* Id 68LU 80,80 82.20 6V* ld 68IY 80,80 82,10 6V« ld 66*1 65,00 85,50 6% ld 67-92 80,20 81,30 6 td 67-92 79,20 80,20 5% ld 65U-9T 82,20 83.20 5% ld 66 1-90 82,00 83.20 5V. ld 641*9 80,60 81,60 5»/« ld 651*0 80,10 81,20 5 id M .180 75,80 76.80 4V* ld 58-83 84,40 -,-U 4% ld 59*9 79,00 79,60 «V* ld 601-85 83,60 84,00 VA Id 60U 77,30 77,80 4W ld 63-93 74,10 74,60 4% ld 64-74 98,50 99,00 4V* ld 59*4 83,10 93,50 4>/i ld 60-90 74.40 75,10 4V« ld 61-9ll 74,75 75,50 4% ld 631-93 73,80 74,30 V/t ld 63 LI 73,20 73,70 4 ld 61*6 79,30 79,80 4 ld 62-92 72,70 73,70 3% ld 53-93 71,00 72,00 3V* ld st 47 64,80 65.50 3V* ld 51-76 94,50b 95,00b 3V* ld 53*3 83,20 83,70 3% ld 56-86 78.20 78,50 3V* ld 48-98 64,00 65,00 3V« 50-90 68.80 69.20 3% ld 54-94 69,00 69,40 3V« Ul 45-95 iv» ui 56*5 Ul groutb ld 37*1 10 (Tb 46 1» «7-10 N led 37 8% BNG 76-95 3Vi ld 20*3 8,5% UNO "2J 3K A dam 47 ld 43 5*/« tt'dan. 63 «V< ld 32 8Vè ia 70*5 3V> ld 70*f 8 Ul 60-76 8 ld 60-lM ui 71*6 8 tc 72*7 8°A ld 73-97 2V« ld 70-79 V/* ld 73*1 7% ld 73-96 7V* ld 73-97 Va ld 71-79 VA ld 73-98 2 ta «61-91 2 ld 6611 2 Ul 661V 2 Ul 23-97 2Vi ld 23*3 6*/« ld 67*2 3»/' M 68-93 6 *A ld 72-K.' öfe ld 67*2 6'/i ld 67-92 6 ld 57*2 6 td 651-90 6 IC 6511 5*/« ld 6'51-HU 5». ld 6511 5Mj ld 65-90 5 ld 58-83 5 ld 64-89 5V« ld 65-91 S»/« ld 55-88 5'/« ld 64-89 4% ld 58-88 4Vr ld 58-89 ld 59-84 4Vi ld 66-85 4V» ld 62-92 ld «J-S? 4V« ld 52-77 87,30 77,10 85,00 82.90 94,50 96,ÜUb 97,00 95,70 93,70 78,50 90,50 81,70 93,50 92,00 96,60 90,80 89,90 89,80 93.50 92,90 92,20 86,40 85,70 90,20 83,40 87,50 85,50 85,30 81,50 87,50 83,40 82,20 87,40 81,80 79,90 87,80 82,90 82,30 81.80 81,10 80,20 86.30 78,90 79,90 80,30 79,10 78,80 76,40 82,50 81,30 75.10 73,80 92,30 67,60 77.80 85.20 83.10 94.50 96,20 98.10 96,50 94.70 87,60 8 N.Wat set 8 VU Kin i Ulac 6 Sis* 1574 1 Vt 7 94,50 93,10 97,50 92,00 91,20 91,10 94,50 94,00 93,50 87,50 86.90 91,50 84,80 88,70 86,70 86,30 82,80 88,70 84,60 83,40 88,50 82,90 °1,20 84,00 84.00 83.30 83,00 82,20 81,20 87,00 79,80 80,70 81,00 79,50 79.50 77.30 83,50 82,30 75,60 74,10 93,00 87,80 68,50 87,50 91,00 89.00 88.00 Hypotheek banken 98,00 98, 82.50b 82,50b 95,00 95,'JOb 78.80 73,40d 76,50 74.00 77,10 76,90 77,20 au Ti 12 ul Ul 6 Ut UW l*U Id 2.-XA 4**> ld Ul) 6 Kaïn 71 7Ufc Ul 8 WeutJ UZ 6 10 X West. Uyp ttai 8V» We.Utc 20 844 W 70 8 id 11 7V- ia u VA ld 71 I 7L ld 71 Ui 7 Ul Ti 6 ld pbr 9 Sch. H. Ned. b Scb.H.Ned Handel, industrie en div. 4°* Altold 96,80 93,50 90,00b 88,70 86,50 90,70 90,10 89,50 87,50 91,50 82,50b 96,40 Obligaties banken VA ABN 10-76 97,00 97,00 8 ld 70-76 95,50b 96,00b 8 td 71*6 90,00 90.50b 8 td 73-88 90,50b 90,50 8% Amro 73-88 96,60 87,60 8% AmRo 69-75 98,70 98,70 8 id 69-16 96,30 97,00 8 ld 70-78 93,50 93,80 7% ld 71-76 94,50 95,60 va ld 71*6 88,70 89,00 7V* ld 13-88 84,20 85.00 7 id 73-80 88,50 88,50 7V* Mees H 73 86,50 87,50 BNG rap 52 231.00b 231,00b 7V* Exp Flu 66 97.50 8 lease PI 95,00 43,20 1 Nat. bh Mld 93,00 98,00 88,20 5'a ld 65 88.20 Nat. bk Mid 8 NMB 70 95,50 96,00 BV» ld tap 72 81,P0b 83,00 7*.. NOB 73 83.00b J ld 66 84 80 6 ld 64 80,20 80,50 44*2 Atao 44*2 Atao-Pbar 8w ÖUZ 8V« ld 8V» Bredere VU 8 li reder o VU 8»/> Bredero VB 7W ld 8 Br.l'etr. 7Va ld 66 7»/« ld 72 6 ld 65 746 Ueeborp 74 CMC 72 BV« td 67 8 Klsevier 9% Ueldei 7 Hein.Bier 8 Hoogov 71 8 td 71 64S ld 66 54b indoia 6 Kon.Zout VA Koudijs •V» Meneba 66 5,5% KSH '65 4,5% KSH '63 5 Nederb 8% N.UasU 7j 84*2 ld 15j 8% ld 70 8 id 70 8 lu 72 7% id 72 74* ld 5» 7*/4 ld 66 VA ld 73 84* ld 86 6% ld 68 5% td 65 64* N.Staal 7 Ovtng-U-S 8% Pak. 70 7»/ ld 73 7 ld 68 7 ld 78 V/t ld BIH 6% ld 67 5V» ld 64 VA ld 61 7% Peehlne) 8 Peek Cl 8 Philips 72 85,70 86.00 93,50 90,50 87,00b 81,00b 87,50b 87,50b 89,00 89,50 84,00 87,10 105,00a 83,00 83,00 88.20b 99,00 68,50 89,00 89,00 88,30 89,50b 88,00 91,50 88,00 89,50 90,00b 88,30 96,30 94,50 95,00 89,10 90,80 88,00b 95,10 85,10 87,10 85,50 30,30 38,70 79,10 )0,00a 35,00a 32.50 80,00 39,00 80,00 82,50 83,üUb 85.00 81,00 89,00 «IdD 3% poot Oom Pegem M »V IOM 5 Ul u 6 PUfcJVJ M uj M 5% 10 54 J ttott-Aotw tftt Ht.KtjnlTJp ay» io 56 ld 92 1 Ktjnfecbelf li Schipboj 6V« Shell 11 7% ld 22 8% SHV 12 M% any a. VA td 30 6 Smith 65 7»/ IHV 12 VA lotti 12 8 Ualler.71) 6 ld «6 7 VMlf 69 5 Id ill 5 ld 92 8 Wijere 66 7 Dorp 67 90.50b 84,50 81.00 78.50 81,00 80.308 78,1X18 78 JU 90,00b 79,65 93.05 82.05 77,00 78.00 1.75 83.8(1 100,5U n ïoi.oo 94.50 81,50 83.00 84.50 96,20 79.50 73.0 91,00 80,20 85,00 76,60b 90,50 84.50 81.1X1 79,00 81,00 81,10 77.00 78.50 90,10 81,10 93,60 82,75 76,50 76,00b 92,00b 84,50 100.70 101,50 96,00 81,10 83,00 84,50 9,00 80.50 74,80 90,80 80,50 85,00 76,50b Luchtvaart- Spoorwegen i KLM 68 5 ld 60 IV ld 58 OU M3 70 2Vt td 72 VA ld 6 34* ld 55 81,80 94.80 88,50 95.40 83.80 84,00 93,00 82,50 94,80 88,50b 95,60 85,00b 84,00 93,00 VA Uelda 5% (itsl- Br. iV» uruneo 7V» UsKemelJer 7% Uoiet 5V« Uoufov 74* mi Bolt 5% LndolB 2% Kappa 84* Kiu wei 5% KLM VA K-M-rap. 2.25 KKB "28 2 Lyora N 7V« Macintosh 7 Meteoo' 2 NBM-Bomt Va Mederl VB 84*> NMB 1*A Natnda 8 Npverdai i" Philips VA Philips 74* Proost A B 844 Kollnoo 644 ld 1000 8 Sanders 2 Kfeoi Br. 5v» iiib Wa» 84* VMJ* 6 VlHamlJ 8% Vib Butt. 7 Wessanen 89.70 95,80 105.00 95,0Ub 89,80 95,80 105,00 97,00b 82.60 230,00b 82.40 Cbamotte Utidu Key oooi es Br uur Ned 98,00a 131.00 76.50 147.00 88,50 88,00 85,50 - 80,00 102,00b 102.00 81.60 82,000 98,U0 133,00 76,50 142,00 88,00 86,00 84,50 36,50 87,00 94,00 91,00 87,50 82.00b 88,00 88,00 89,50 90,00 84,00 87,50 103,00 83,00 83,00 88,50b 99,00 89,00 89,50 89,50 88,30 90,00 88,10 92,00 88,00 90,00 90.00b 88,20 97,00 95,20 95.00 89,80 91.50 89,00 86,30 86,00 88,50 86,00 80,90 89,00 80.20 97.00 85,00 82,50 80.50 88,50 80,00b 82,50 85.50 85,00 83,00 90,00 Premie obligaties 244 Alkm 56 244A'dam 51 2V4 ld 561 24* Id 56T1 24* Id 56111 24* td 59 2V. Breda 5*t 24* Uordr 56 244 Kindh.m 54 244 tinsch. 5*> 244 Uravbg 521 24* ld 521i 24* KKr 67 24* K dam 521 244 ld 5211 24* td 57 244 l/trecht 52 244 Z.HoU. 57 2V. td 59 Buitenlandse obligaties 2% Bur. Inv. *72 5% td 64 63,05 63,25 64,50 63,00 78,40 72,40 75.00 74,00 72,50 71,50 74,40 74,40 64,40 62,05 64,90 62,50 64,50 62,60 63,20 63,30 75,20 75,00 72,10 70,00 68,00 73,60 72,10 73,45 73,10 75,95 101,001 77,80 76,05 80,95 79,05 181,00 119.00 94.00 96,50 101.50 99.00 66.10 67.00 105,00 95.50 97,60 84,50 100.50 102,(10 186.25 121,00 94,ü0d 96,75 103,00 100,00b 70.00 71,00b 108.00 96.001 97.60 84,70 160,50 103,00 Aandelen banken verzekeringen amicv Am'as Ass.St.R'daro Knnla Kaa.Ass. Mees Hope Ned.Credletb NMB Slavenb. Bnb ld Gert 6*. Ur. Hyp. bk 111b Hyp. bk. WestUtr.Hyp. Scbeepsbypb. 124,50 96.00 102,00 157,00 175,00 138,00 42,80 125,20 96.50b 102,00 163,00 175,50 139,00 43,80 144,001 148,50 2785,00 2790,00 278,50 279,00 90 50 92.00 259,001 159,50 348.80 345,00 2425.00 2425,00 Dliüter» Ur U« Houtb DrOge Duiker A pp Kconost© Klscviex td oen KMI.A Knkea rota er Po» Auto Handel en Industrie (iwnnu h ld o pet PW üeider eert (ierofabr liiai Broe. lioudsmlt Urosso (i ril) ten Urofsmed Bagemeijer Bambro int Beilingman Hero Gons. Beybroek Hoek's Mach Hoiec Bou Beton ICli oert. Uil Holland Ind.Maatscii 1BB Kondor Inter las laternatioM In ven turn Kappe papier Kemo Kempen en B Key Houtb Kiene S Kioos KI uwer 71,20 72.00 45,60 45,1X1 it 20,00 20,00 1030,00 1030,00 77.50 75,1X1 55.50 58,20 230,00 225,00 1530.00 1580,00 479.50 400,00 48,00 49.90 543.» 545,00 543,00 545.00 265,00 260.00 76,00 79,00 27,40 27,50 - 825,00 88.80 90,00 40.50 17,50 68,00 77.50 42,10 17.50 69,00 76,00 440,00 450,00 65,50 68.00 65,50 68.00 100,00 98,50 122.80 122,00 200,OOd 206,00 145,00b 135,00a 103,00 104,80 88.00 88,00 43,50d 40.00 180,00 180,00a 93.00d 208.00 59,00 90.00 58.50d 216,00b 82,OOd 193,00 62,50 1150,00 170.00 94,00 208,00 60,00 93.00 59.50 225,00 80,00 203,00 63,20 1150,00 175,00 84,50 89,00 2860,00 2900.00 260,00b 255,00 150,00 158,00 102,00 100,50 Orensteln 248,00 240,00 UviDg u*> 216,00 215,00 Pakdoek B 145,00 47 no 10 oert 144,80 146,80 Paicni banc 96,00 5,00 Pan he 132,00b 131,00 PbliipF gb 34,80 35,50 Pont Boot 325.00 330,00 Porcei Kies 100,50 100,00b Proost&Br 243,00 264,00 Kademaker» 410,00 420,00b Heesink 130,00 132,00 Keeuwtjk 78,00a Itets&Co 82.50 82.00 Kits 242,00 242,00 10 oert 215.00 UotbeAJlsk 71,50 72.00 Kcmmenholle? 660,00 655.00 Mijn-scheldt 220,00 222,00 Sanders 216,00 222,00 Scbev.i&xpl. 14,90 14,20 Schokbeton 1150,00 1150.00 Scbultema 143,00 140,50 Subuppen 252,00 254,00 Schuttersveld 1150.00 1150,00a Stevln Gr 81.50 Stoomsp. Tv, 118,50 120,50 Tablnd.Phil. 137,00 136 00 leiexraat 98,50 97,20 i'HV Intern 243,00b TUt'.Waterl. 310,00a 300,00a IW.Kabeli. «00,00 405,00 Ubbink 220,00 213.00 Udenhout 390,00 395.00 Unlkap 250,00 248,00 Unil eert 114,00 114,70 ld 7 pc* 79,00 80,00 ld b pet 68,50 69,20 5'a id 65 8 Int Am.. 71 7 ld 68 8% lat Bok 71 4J* ld 61 4M ld 62 3V* ld 55 5'A KJSG 6C 5'a ld 65 Va ld 62 va Petrof. 57 All.Brw. 3i* Kug.W.L. 6V« Kothmans 5 Go Pranc. 5 Pipe-Line Va Noorw 55 4 Norsk Hydr 86,50b 81.00b 75,00 89,00 82,25 84,50 78.00 99,00 .82,00 *82,00 82,75 84,20 28,10 91,00 82,25 94,00 88,00b 81,50b 76,00 70,50 83.00 91,50 85,00 78,50 99,00 82,75 83,00 83,00 85,90 28,00 90,30 82,50 Conven obligaties 4»/i Akzo 6 A.B.N. 6% Amro 73 5% AmRo 8'/« Bal).Ne 7 B UZ 6' Babrm.-l 7',« Klsevlet 7,25 Purneaa '73 74,00 92,50 89,00 120.00 106,OOo 74,50 94,00 89,70 119,50 102.00 110,00b 110.00b 100,50 101,50 150,00b 97,00 98,50 AC* 232,00 236,00 AbogBUB 43,00 43,80 Kon. Beijenkorf Ahold 90,80 92,50 ld eert AMAS 45,20 45,90 id cum Asd üroogd 140,00 105,00d Kon. NedJPap. Asd. Rijtuig 101,50 140,00 Koudijs Anient Nat 16,60 16,50 Krasnapolsky Arnb.Scbbw .10,00 113,00 KSH Assetberg 800,00b 810,00 KVT ADÜLT 218,00 217.00 Kwatta Aut.Screw V 117,00 120,00 Landr Ul Aut.Ind.Rt 320,00 1200,OOd Leldscbe Wol Dallast-N 45,50 46,OOd Liadet. Jacob BAM 93,50 95,00 Lijm DeUt Batava 480,00 1490,00 Macintosh Batenburg 370,00 1360.00 Meneba Beek. van 148.00 150,00 Meta Verb. Beers 63,00 62,00d Meteor.Bet Bogemani ^4.00 95,00 Moluksche Bergoss 171.00 280,00 Berkel P 147,00 146,50 Mljnb.W. Btydenst i 810,00 820,00 Naarden Boer Drol. 270,00 266,00 Nacft Nat. Urondbi Bols 105,00 106.00 NMB Bouw Korsumi.) l 80,00 80,80 Nedap Bos Kalis 88,00 87,00 Nederhorst BUZ 424,0U 420,00 Ned Bontu Braat Bouv 328.00 327.00 Ned üagbl Bredero VC 1443.00 id eert td eert 432,00 1440.00 Nelle Bredero Vt 446,00 ld eert ld eert 140,00 442.00 Ne lam Bübrmann-'l Nlaf ld eert 77,50 80,00 Niorstrasz calve-D eert 162.00 161.50 Norit iu pet een 230,00 1201.00 Nutrlc GB .Sulfee' Nutrlcia VB ui eert Nyma (.eteco 162,50 163,00 Nljverda) id eert 162,00 162,00 OUEM bolding 85,30 85,OOd 86,00 77,10d 82,10 95,00 95,00 67,50 83,00 85,00 86,OOd 87,00b 123,00d 124,00 196,50 196,80 .59,00 257,00 120.00 121,00 114,00 115,00 152,00 158.00 2500,00a 45,00 45,00 80,50 - 1040,00b 1050,00b 50,50 50,80 107,00 105,00 73,80 75,00 71,00 72,00b 395,00 400,00a 41,60 43,00 325,00 327,50 210,00 208,00 525,00 520,00 380.00a 375,00 96,50 96,00 1470,00 1500,00b 1690,00 1680,00 96.50 98,50 102,50 104,00 102,00 104,00 42,10 43,10 90.00 90,00 34,00 33,80 V.d. Vliet-W Vemeta Ve..Giasf Ver.Hand.Scb VMf Ver.N. Kleerm Ver.N.UItymlj Ver.Touwfabr id vert Vezel verw. VihamijButt VRll Papier Vulcaansoord Wegener C ld vert Wessanen Wyers Wijk en Her. Zaalberg 135,00 140,00 47.00 47,80 650.00 645,00 449,00 447,00 145,00 146,00 360,00 361.00 111,00 112,00 198,00 114,00 560,00b 600,00 101,00 103,00 690,00 695,00 1010,00 970,00 65,00 66,00 138,00 138,00 113,50 114,00 730,00 725,00 143,50 133,50 Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moeara Kniro id 1-10 1-4 Sarakreek 117.50 117,50 192,00b 192,50 2510,00 2510,00 2570,00 2550,00b 53,00 53,00 Beleggingsmijen Dutcb Int 100,50 101,50 ika Belegg 155,50 157,00 Neto 63.00 63,00d Ubam 75,90 76,50 Ruünco 68.00 70,00b Uoi-invest 78,00 78,00 UtlllCO 113,00 113,00 Wereldhaven 98,00 Leveraged 19,60 19,80 Tokyo Pac H. 21,00 21,50 lohyo Pac H. 28,80 29,25 Buitenland Co neen tra 215,00 215,00 Kuroparonds Unifonds 390,00 390,00 Uurunion 1200.00 1194,00 finance-Un 256,00 256,00 Valeorop 680,00 668,00 Boston Go mm 10,60 10,80 Chemical F 4,75 4,80 Col. Growvb 11,75 11,80 Dreyfus P 13,50 13,60 Fidelity F 8,05 8,20 Investors M 7,10 7.(50 Japan Fund 14,75b 15.50 (Aifiman Corp 10,50b 11,50 Madison 1 2,70 2,80 Manhattan 10,20 10,60 Massacbus 6,40 6,70 üppenbeimer 2,25 2.30 Steadman 5,70 5,60 Technology F 2.60 2,70 Value Line 6,50 6,50 (ievaert Photo 96,00 96,00 Petrofina Solvay 168,00 168,00 Un. Mlnlère 1050,00 1050,00 Hoechsi 115,00 116,00 Mannesmann 161,50 All.Breweries 489,00 499,00 Br. Petrol. 387,00 380,00 Imp. Chem. 140,00 140.00 Dal-lchJ Bonk 356,00 356,00 Nippon Electt *15,00 420,00 Pioneer El. 29,00 29,10 Sanyo Electr 25,00 26,50 Sony Corp 24,00 24,75 Canada Alcan 36,00 36,75 Bell Telepb 41,00 41,50b Bovis Corp 2,05 2,05 Can. Brewer 3.75 3,90 Can.Pacific 16,70 16,25 Gull OU 34,50 34,75 Husky OU 24,25 25,00 Imperial OU 42,25 42,25 Inajd Nat.G. 10,751 10,60 Int. Nickel 35,50 36,00 SheU Canada 58,75 60,00 Chrysler 16,50 17,85 Cities serv 54,75 56,25 Colgate 25,l(i 24,50 Columbia Gas 25,01) 26,00 coos Edison 19,60 20.90 cool .Can. 24,50 I-ontrol D. 38,50 39,50 Curtlss W 11,40 12,10 Dow Cfaem 54,50 55,40 Gc Pont 167.00b 169,00e Eastm Kod 110,75 117,50 Exxon Corp 94,70 92,30 first N.C. 41,25 42,50 Ford Motor 41,70 42,00 Gen.Cable 8.40 8,60 Gen.Ugar 14,00 13,20 Gen Electric 64,25 65,25b Gen food 25,20 25,40 Gen.Motors 47,75 51,00 Gen. lelepb 27,50 27,75 Uilette 37,25 37,50 Goodrich 16,00 16,25 Goodyear 15,20 17,00 Greybouno 15,10 15,25 Gull Oil 24,75 25,35 Honey weU 78,75 80.00 IBM 246,10 262,50 lot-Flavoi* 73,00 74,00 Int.Tel&l 28,75 29,60 Kennecott 44,00 46,10 Kroger 19,60 19,80 Leasco D 9,75 9,55 Long-iemco 8.45 Litton (nd 4,75 Littong Ind 11,00b 11,20 Marcos 20,75 21,80 Martin Mar 13,90 13,80 McDonnaU 14,50 16,10 Minnesota 77,00 78,50 National Can 8,75 8,75 Nat.Cash Reg 31,00 32,75 Nat.Dist .&C. 13,60 13,75 N.A Philip.- 21,35 21,70 Occiaental 11,30 11,45 Pen' Centr 4,30 4,55 Pepsi Co 72.50 74,25 Philips P. 65.00 63,25 Polaroid 78,00 79,00 Procter&C 88,00 88,00 RCA Corp 20.00 20,75 Rep .Steel 25,25b 27,50 Revnolds In 42,00 43,25 Sean 83.00e 87,25 SbeU Oil 65.00 65,75 South Pac 35.75 37,25 Diver: HolLAm.Lljn Oostzee Gelei.Tramweg Ant. Brouwerij Ant. Verffabr. lilMij Aruba Sur Brouwerij Hunter Dougl V.S. van Amerika 71.00 72,00 660,00b 660,00b 840,00 860,OOd 148.00 145,00a 45.00 144.00 38,00 38,00 Participatiemijen At;,- Fondsenb 107,50 107,50 America Fund 181,00 186,00 Asc Belegg.D 157,00 157,50 IxjDverto v 575,00b Goldmines 200.00 199,00 Bolland F 137,00 136,50 i»* l 683,00 682,00 Interbonds 514,00 514,00 Ned Vastgoed 590,00 585,00 Blnn.Belf.VU Hieeviit 112,00b 115,00 Admiral Corp 12,00 12,40 Akzona 21,50* ■21,90 Aro.Cyabanud 20.75 21,50e Am.Metal 52,00 52,00 An>.Motora 8.35 8,80 Ara .Smelt c 23.00 24,00 Am.Standari 11,75 12,00 Am lel&'lel 51,35 52,50e Am pes Corp 4.25 4.50 Amsted Ind 45,00 15,00 Anaconda 27,75d 29 25 Upeco Corp 2,95 3,10 Ark Louis 22.75 27,00 All hicbt 102,25 100,50 fSethi .Steel 32,80 34,60 Boeing Cor, 13.10 13,80 Burlington 21,75 Burroughs 185,01 93,00 (jjanese 29 91 30.90 Chadhuurn 1,50 1,55 Cheaepeake 59,50d 62,00 perry Rana Standard Br bteriing Dr Studebaker Sur OU Gotn Tandy Gort- Texaco Texas Instr iransam Corp Union Pac. U.S.Steel Westinghousf Woolworth 40.50 49.00 26,00 35,00 63.50 22.40 30,85 102.50 10.50 88.60 38,00 25,75 19,00 41,75 49.50 26,251 35.00 61.00 22,25 30,75 104,50 10,65 92,10e 40,25 26,50 19,35 (Aandelen) Pey iold 285,00 285,00 (Obligaties) 8,15 Amrob "13 (Claims, Scrips, Stockdiv. e.d.) Ubam HMIt p* lib Pinnen hlecUr, Keiss en Go 8,75 9,00 Amsterdam, 14 jan. (ANP) - Na de lichte ai- zinking van vrijdag heb ben de obligaties maandag op het Damrak weer een zeer vaste stemming te zien gegeven. Er werden bij de opening van de markt voor de staatsfond sen noteringen opgemaakt die tot bijna 2 volle pun ten boven de koersen van vrijdag lagen. De BNG-le- ningen klommen tot onge veer 1 vol punt. Toch was de markt over het algemeen genomen vrij kalm. De internatio nals gingen in een vrien delijke stemming van start. Unilever was f 1 be ter op f113,80, Akzo f 1,10 op f 54,80 en Philips 70 cent op f 36,30. Kon. Olie voegde een halve gulden aan de koers toe op f 93,60, terwijl Hoogovens 40 cent vooruit ging naar f62. In de scheepvaarthoek begon Van Ommeren f 8 beter op f 325 en Scheep vaart Unie f 1,50 op f 99,50. Kon. Boot bewoog zich iets boven het slot- peil van de voorgaande beursdag, maar HAL ging voorshands op onveran- derdf152 in andere han den over. Bij de cultures steeg Amsterdam Rubber weer f25 op f215, waarna een verdere stijging inzet te. Ook Deli lag vast in de markt met een avance van f 5 op f 119. Heineken was f 1,50 in herstel op f 197. ABN deed het f 4 beter op f 255. De andere actieve fondsen bleven rond het vrijdag bereikte koerspeil zweven. Op de locale markt wa ren de winsten duidelijk in 'de meerderheid. Dit hoefde echter niet te bete kenen, dat de bodem in de markt nu werkelijk is be reikt, zo wordt ge zegd. Zeer vast lag Twentsche Kabel in de markt, die ex interimdividend van f 6 per saldo f 11 omhoog ging. KNP was bijna f5 in herstel, terwijl Proost en Brandt f 15,50 aan de koers toevoegde. Techni sche Unie kreeg na een voorgaande laatkoers van f 230 nu een biedkoers van, f243. Verder waren onder meer zeer vast ACF, Kioos, Buehrmaran, San ders, Oce-Van der Grin ten, Gist, Geldersen* Tram, Verto, Vezelver werking, Furness en Pak hoed.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7