W interconcours trekt 23 korpsen Robur-leden betalen deel reiskosten GEMEENTE GAAT MET ELS. PRATEN OVER TUNNEL IN GOES-ZUID Schadevergoeding voor olievervuiling wordt slepende zaak ZEEUWS-VLAANDEREN EN SCHOUWEN DOEN NIET MEE Goes vraagt krediet voor trottoirs in kernen Jonge bakkertjes in Yerseke Culturele raad praat over begrip cultuur Amsti stad streek 1HMBWU St. Jansteen Voorlichtingsdag over beroepen St. Jansteen Gemeente bestuur ontvangt 8.000ste inwoner van Kapelle Financiële strop voor Goes Goes Terhole Provinciale Zeeuwse Vrouwenraad voorgelicht over wa terschap j tij RAMPENPLAN MOSSELHANDELAARS #s-Heerenhoek RAPPORT SOVJET-Ol Dinsdag 15 januari 1974 Biljarten In de voorlaat ste wedstrijd van het door de biljartclub „de Steense Caram bole" in café De Kroon geor ganiseerde neder laag toernooi is zaterdagavond gespeeld te gen de biljartclub Neptunes in Terneuzen. De Steense Caram bole maakte 217 caramboles tegen 119 voor Neptunes, zo dat Steen won met 98 caram boles. De Terneuzense biljar ter L. Dooms maakte met 7 bandstoten de grootste serie, namelijk 7. De laatste wed strijd in dit toernooi wordt waarschijnlijk nog deze week gespeeld DE in Duitsland geboren Clo- thilde Sacharoff. een van de beroemdste balletdanseressen van Europa, is op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval in Home overleden. (Van onze correspondent) GOES Tijdens de slecht bezoschte buitengewone Iedenver gadering van de voetbalvereniging „Robur" te Goes zijn de leden akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om bij uitwed strijden een fikse bijdrage te gaan betalen ter bestrijding van de reiskosten. Voordat dit voorstel echter werd aagenomen, werden er enkele wijzigingen in aangebracht. markten GOES, 14 jan. Groenten: per stuk: kropsla XI 2430, C 11, knolselderij met groen 1025. Per kg. aardappelen 17—34, witlof AI 150—170, BI 150, Bil 130140, spruiten All 38—52, Bil 15—38, DII 61—64, prei All 69—74, Bil 35—43, groene sav. kool 5160, rode kool 1230, witte sav. kool 32, boerenkool 4447, breekpeen 913, sjalotten 4051. uien 4—45. GEIDEN, 14 jan. Aan voer totaal 2898, slachtrunde- ren 1357. varkens 232. schapen en lammeren 1302, geiten 7. Prijzen: (in guldens) koeien res. Ie, 2e èn 3e kwal. 5J5 5,30, 11.75—4,90, 4,45—4,55, vaarzen resp. Ie en 2e kwal. 5,756,30, 5,105,60, stieren resp. Ie en 2e kwal. 6,40 6.80, 6,106.20, worstkoeien 4,354,45, varkens resp. Ie. 2e »n 3e kwal. 3,333,35, 3,31 3,33, 3.293,30, slachtzeugen 2,702,90, zware varkens 3.203.30. schapen 150210, lammeren 175245. Overzicht resp. aanvoer, handel en prij zen: slachtronderen groot, rus tig, lager, varkens normaal, r»delijk, lager, schapen en lammeren groot. slepend, goed. ROTTERDAM, 14 jan. Prijzen excl. BTW, vastgesteld in guldens per 100 kg. af be drijf op auto volgens kwaliteits eisen binnenland iq. export: klei-aardappelen binnenland Bintje 35 mm in 2 maten 17,50—18,50, Bintje 50 mm opw. 23,00, eigenheimers 35 mm opw. 2429, zandaardap- pelen binnenland Bintje 35 mm 13,5014.50, klei-aardap pelen export bintje 35-50 mm los verladen 12.5013,50, Bintje 50 mm opw. los verla den 2300, zandaardappelen ex port bintje 35 mm opw. 13,5014,50, voeraardappelen 5,507,00, stemming: binnen land. flauw, export flauw. (Van een onzer verslaggevers) KLOETINGE „We hadden we) een beetje de hoop, dat er ook enkele korpsen uit Zeeuwsch-Vlaanderen bij zouden zijn. Dat dit niet het geval is, stelt ons echt teleur". Dat schrijft voorzitter Uitterhoeve van de Zeeuwse Muziekbond in het voorwoord van het programma van het veertiende winterconcours van deze bond. De Zeeuwse bond houdt haar veertiende wintercon cours op zaterdag 19 januari in de Prins van Oranje te Goes. Het concours begint op die dag om 14.00 uur. Voor het veertiende winter concours van de Zeeuwse bond hebben zich 23 muziek korpsen laten inschrijven. Ze komen allen uit Midden-Zee land. Want behalve Zeeuwsch- Vlaanderen is er deze keer ook geen enkel muziekkorps uit Schouwen van de partij. Voor zitter Uitterhoeve zegt dit laatste niet minder te betreu ren. Voor het veertiende winter concours van de Zeeuwse bond is het volgende wed strijdbeoordeling opgesteld^ voor het behalen van een der de prijs heeft men minstens 72 punten nodig, voor het be- ha^n van een tweede prijs minstens 84 punten, voor het behalen van een eerste prijs minstens 96 punten en voor het behalen van een eerste prijs met lof minstens 108 punten. Voor het concours op zater dag 19 januari in de Prins van Oranje te Goes hebben zich de volgende muziekkorpsen laten inschrijven: Vierde afdeling fanfare: „De Echo" uit Wilhelminadorp, „Euterpe" uit St.-Maartens dijk, „St.-Caecilia" uit 's- Heerenhoek. Derde afdeling fanfare: „Ar- ne's Genoegen" uit Arnemui- den- Derde afdeling harmonie: de koninklijke muziekvereniging „Concordia" uit Tholen. Tweede afdeling fanfare: jeugdcorps „Veere Genoegen" uit Veere. Tweede afdeling brassband: jeugd brassband „Onda" uit Middelburg. Eerste afdeling fanfare: jeugdcorps „Vlijt en Volhar ding" uit Souburg, „Oefening en Uitspanning" I'attendi'ke. „Ons Genoegen" uit Kapelle. „Oefening na Arbfjd" uit Rit- them, „Lu hor et Emergo" uit Zoutelande, koninklijke mu ziekvereniging „EMM" uit Kortgene. Afdeling uitmuntendheid fanfare: „Veere's Genoegen uit Veere, „Con Amore" uit Hoedekenskerke. Afdeling uitmuntendheid brassband: „Apollo" uit Dom burg, „Wilhelmina" uit Colijns- plaat. Eereafdeling brassband: brassband „Onda" uit Middel burg. Vaandel afdeling fanfare: koninklijke fanfare „Accele rando" uit St.-Annaland, „Eu terpe" uit Heinkenszand, „Vlijt en Volharding" uit Sou burg. Vaandel afdeling brassband: brassband „Excelsior" uit 's- Heer Arendskerke en brass band „Excelsior" uit Kloetin ge. (Van onze correspondent) GOES In de kernen van de gemeente Goes zullen nieu we trottoirs worden aangelegd. Bovendien moeten hier en daar herbestratingen worden uitgevoerd. Het college van B. en W. van Goes vraagt hier voor van de gemeenteraad een krediet van f 35 000,-. Dit is een van de punten die behandeld worden op de raadsvergadering van donder dag 24 januari in hotel de Korenbeurs. De aanvang van de vergadering is halfacht. De trottoiraanleg en herbestrating vinden plaats in de kernen Kloetinge, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, Kattendijke en Noordeinde. B. èn W. van Goes doen verder een voorstel aan de raad voor het verschaffen van een aanvullend krediet voor de bouw van een nieuw leslo kaal aan de Koningin Wilhel- minaschool voor buitengewoon lager onderwijs. De gemeente wil de openbare lagere school van Wilhelminadorp en Kat tendijke in stand houden. Dit ondanks het feit dat het aantal scholieren beneden het wette lijk geregelde minimum van 75 leerlingen ligt. Het college van B. en W. stelt dat gelet op de onderwijswet er in elke gemeente voldoende openbaar lager onderwijs moet worden gegeven. Op de komende raadsverga dering wordt ook aan de orde gesteld of er subsidie zal wor den verleend voor de restaura tie van het pand van de heer A. J. J. M. Bruijns, Jachthuis straat 22, Kloetinge. Het mi nisterie van CRM heeft zich al bereid verklaard om 30% van de restauratiekosten van het pand, dat een beschermd mo nument is, te dragen. B. en W. van Goes vragen van de ge meenteraad eveneens een sub sidie van 30% als bijdrage in de totale restauratiekosten die ruil i f 39.000,- bedragen. 0 Het bakfestijn viel bij de 38 bakkertjes in goede aarde. (Van een onzer verslaggevers) GOES - Het district Goes van het schooldekemaat Zee land houdt op donderdag 17 januari voor de derde maal in Goes een beroepenvoorlich- tingsdag- Op deze dag worden ongeveer 700 scholieren ver wacht, waaraan voorlichting zal worden gegeven door on geveer 27. bedrijven dan wel instellingen voor voortgezet onderwijs. De dag wordt ge houden in het St.-Willebrord- college en duurt van negen uur 's morgens tot halfvijf 's middags. (Van onze correspondent) YERSEKE De kinderen van de kleuterschool De Schelpjes in Yerseke hebben zich gisteren flink uit kunnen leven in de bakkerij van de heer P. A, Filius in Yerseke. De 38 kleine bakkertjes heb ben zich er de hele middag bezig gehouden met het ma ken van de meest vreemdsoor tige deegvormen. Gemengd met krenten en rozijnen gingen mannetjes, oliebollen, broodjes, en koek jes de grote elektrische oven in. Om het geheel voor te berei den en te kneden had bakker Filius speciaal een lange hou ten tafel in de bakkerij neer gezet. Od het eind van de middag mochten de kinderen, die ge tooid waren me. bakkersmut sen en echte bakkersschorten. de eigen bakprodukten mee naar huis nemen. Het bezoek aan de bakkerij werd begeleid door hoofdleidster W. Braam, van De Schelpjes. Juffrouw Braam vertelde dat deze mid dag een begin vormde van het project bakkerij, waarmee de Harmonie De r.-k. harmo nie Sint-Jan in Sint-Jansteen houdt dinsdag 15 januari de jaarvergadering in De Oude Arend. De aanvang is 20.00 uur. Voor dë' vergadering zijn ook de ere-leden en begunsti gers uitgenodigd. Gesproken zal onder meer worden over de teerdag op 26 januari, waarop ook de donateurs met hun dames welkom zijn en verder komen de activiteiten voor de komende maanden aan de orde. Tevens wordt er een overzicht van de activiteiten m 1973 gegeven. Daarnaast moeten er twee bestuursleden worden gekozen, wegens peri odiek aftreden van de heren J. van Goethem en J. Cammaert. Beide heren stellen zich her kiesbaar. Vanwege het feit, dat de voorzitter de pensioen gerechtigde leeftijd heeft be reikt en dit jaar in het be stuur van de bejaardenbond is gekozen, wil hij zijn taak aan jongere krachten overdra gen. kleuters zich de komende maanden gaan bezig houden. In mei volgt er als sluitstuk een tentoonstelling in de kleu terschool. (Van een onzer verslaggevers) KAPELLE Burgemeester en wethouders van Kapelle ontvangen vandaag met enige plechtigheid de 8000-ste inwo ner van de gemeente. Dat ge beurt vanmorgen om half elf op het stadhuis. De eer van de achtduizend- ste Kapellenaar is te beurt gevallen aan Maria Margare- tha Tramper, dochtertje van het echtpaar Tramper-Sehef- fers. Op het scheidén van het jaar 1973 op 31 december, werd Maria Tramper nog ge boren. Daardoor kreeg de ge meente Kapelle nog net vorig jaar 8000 inwoners. Dit tot enige verrassing van bet ge meentebestuur, omdat uitgere kend was dat Kapelle dit aan tal inwoners in 1973 net niet zou halen. Dat de groei van de ge meente Kapelle in december vorig jaar in versneld tempo ging, kwam omdat in die maand nog een aantal nieuwe woningen werden opgeleverd. Deze nieuwe woningen wer den snel bezet met mensen uit de randstad. „Dat tikte lekker aan en daar hadden we niet meer op gerekend", zegt ambtenaar De Kam van de afdeling bevol king van Kapelle. Vandaag wordt het gezin Tramper door burgemeester en wethouders op het stadhuis ontvangen. Het gemeentebestuur van Kapelle zal ter gelegenheid van dit feit de ouders iets aanbie den. (Van een onzer verslaggevers) GOES Binnenkort gaat de gemeente Goes praten met de Nederlandse Spoorwegen over de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn naar Goes-Zuid. Dit gesprek zal gehou den worden in de werkgroep, waarin de gemeente Goes en de N.S. te zamen wederzijdse problemen bespreken. Van dit gesprek mag echter niet worden verwacht, dat er nu ook binnen afzienbare tijd spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Receptie De Christel;] woningstichting Zuid- Noord-Beveland te Goes staat op zaterdag 26 januari] jaar. Ter gelegenheid hierv] wordt er een receptie geh] den op die datum in hotj Ockenburg te Goes. Deze ceptie duurt van 15.00-17.J uur. Een en ander werd gister middag gezegd op een pers conferentie van burgemeester en wethouders van Goes. De zaak is weer wat actueel ge worden door een brief, die de wijkvereniging Goes-Zuid on langs over deze zaak schreef aan het Goese gemeentebe stuur. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van decem ber vorig jaar van het voorstel inzake het project haven en sluis stond het project tunnel onder het spoor naar Goes- Zuid bij de veertien projecten, die uitgesteld zouden moeten gaan worden. De raad besloot toen pas op een later tijdstip vast te stellen welke werken op de langere baan zouden worden geschoven ten behoeve van een nieuwe haven en sluis. Gisteren zei burgemees ter mr. F. Huber dat de totale lijst van prioriteiten op de helling moet. Men gaat een geheel nieuwe prioriteit van werken samenstellen. Nog niet bekend was of het tunneltje op deze lijst blijft staan. Wet houder L. de Leeuw deelde wel mee, dat de 100.000 gul den, die de raad beschikbaar had gesteld voor een onder zoek naar de mogelijkheden van een tunnel onder de spoorlijn voor dit doel ge bruikt zouden worden De financiële situatie van de gemeente Goes is trouwens aan het begin van dit nieuwe jaar al meteen vrij precair ge worden. Voor onvoorziene uit gaven staat nog maar f 4500 beschikbaar. Wethouder van (Van onze correspondent) GOES De culturele raad Goes heeft zich in hotel de Korenbeurs uitgebreid gebo gen over de culturele nota van de gemeente Goes. Bladzij na bladzij werden de definities en suggesties uit het werkstuk door de vergadering bespro ken. De opsteller van het ge heel, mr. H. I. Kramer, moest zijn stuk voor de raad verde digen. De definitie van het begrip cultuur die in de inleiding van de nota staat riep bij de aan wezigen nogal wat uiteenlo pende reacties op. De heer D. Tanis, raadslid van de ge meente Goes vond de definitie en de doelstelling te lang. Me juffrouw A. van der Leeden sprak daarentegen goedkeu rend óver de uitgebreide doel stelling. Wethouder van cultu rele zaken J. P. Lindenberg zag de definitie en de nota als volgt: „Ik ben er nog in aan het studeren, er zijn nog wat vaagheden voor mij Je kan de hele avond over het woord cultuur praten maar volgens mij is de beste omschrijving van cultuur; de wijze waarop de mensen vorm geven aan hun samenleving". Voorzitter C.J. Buurman maakte tenslotte een einde aan deze filosofische discussie door te stellen dat ieders mening in de notulen stond: „Die kunnen we dan lezen en dan praten we in februari verder". Hij stelde bovendien voor de in leiding te verkorten zodat het vervolg van de nota wat dui delijker uit de verf kwam. De enige die het hier niet mee eens was was de opsteller de heer H.I. Kramer. De heer G. Menken toonde zich vervolgens erg verwon derd over de volgende nota betreffende het muziekonder wijs: waarin wordt gezegd dat het individueel muziekmaken betwistbaar wordt geacht en waaruit tevens blijkt dat een muziektechnische opleiding niet nodig wordt gevonden. Hij zag in deze opmerking van de opsteller alleen maar een afgang van cultuur. De heer Menken: „Volgens mij kun je geen muziek maken zonder studeren". De heer Bergman directeur van de muziekschool, sprong hem bij en uitte de zelfde bezwaren: „Dit is on deskundig gesteld". Hij vroeg zich ook af uit welke bron de heer Kramer dit had geput. De heer Bergman: „Wie crea tief om wil gaan met muziek moet een technische basis heb ben. Deze techniek wordt er in deze nota uitgelaten. Als in dit geval de kinderen volwas sen zijn voelen ze zich geno men, omdat ze alleen maar geëxperimenteerd hebben met klanken. Daar is de lol gauw af". Hij achtte het ombuigen van het muziekonderwijs in de door de nota genoemde richting een zeer bedenkelijke zaak.. In een toelichting op het be stuursvoorstel zei voorzitter A.J. de Kok, dat zelfs het verdwijnen van de benzinedis tributie de vervoersproblemen bij Robur niet zal oplossen. Gezien de nog te verwachten prijsstijging van de benzine is het niet meer mogelijk van de autobezitters onder de leden en de ouders van de junioren te verwachten, dat zij geheel gratis voor de vereniging blij ven rijden. Dat zou namelijk voor hen neerkomen op een extra jaarcontributie terwijl de overige leden dan niets voor het vervoer hoefden te betalen. Ndat er enkele wijzigingen in het bestuursvoorstel waren aangebracht, besloten de leden de bijdragen in de reiskosten als volgt vast te stellen. Bij reizen op Zuid-Beveland zullen de senioren bij vervoer per au to aan de chauffeur één gul den betalen. Buiten Zuid-Be veland bedraagt de bijdrage f 2,50 voor de leden van een elftal en f 3,50 voor suppor ters. Jeugdleden, die bij de senioren als speler meegaan, betalen dan de jeugdbijdrage van f 1,- terwijl deze jeugdle den f 1,50 moeten betalen wanneer ze meegaan als sup porters. De bijdrage voor de jeugd bedraagt in alle geval len (zowel binnen als buiten Zuid-Beveland) één gulden. Bij de bespreking over de trainingsactiviteiten in het nog lopende en het komende sei zoen deelde voorzitter A.J. de Kok mee, dat het bestuur ook in het volgende seizoen de heer J. de Ridder als trainer wil handhaven. Alle spelers, die op 'de vergadering aanwe zig waren, stonden achter dit standpunt van het bestuur. Daarom werd vastgesteld dat de heer J. de Ridder ook het komende seizoen de vereni ging Robur zal blijven trainen. Samen met de jeugdtrainers en de elftalleiders zal de heer De Ridder ook meewerken met de spelopbouw bij de jeugdelftallen. Als tenslotte de financiële situatie het toelaat, bij het begin van het nieuwe seizoen, zal opnieuw één van de jeugdtrainers de cursus voor het d-diploma gaan vol gen. Teerdag De leden van postduivenvereniging De Sr 1 le Duif hielden zaterdag®, dag en -avond in café St'-J nenberg de jaarlijkse teeny Behalve een stevige maalt: werden er onderlinge wj strijden in pieren, bollen kaarten gehouden. Collecte De huis-aan-ht collecte ten bate van si dad heeft een bedrag van gulden opgebracht, terwijl charitascollecte 164 gulden t leverde. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op i drukbezochte algemene stuursvergadering van de 1 vinciale Zeeuwse VromtJ raad, die gistermiddag ii Abdij te Middelburg gehoui werd, sprak de heer mr. J, j G. Schlingemann, lid van deputeerde Staten van l land, over de toekomstige i terzuiveringstaak in de vincie Zeeland. Tevoren de heer Schlingemann verhandeling over het wattj sehapswezen in het algen®j waarbij de geschiedenis d het waterschap ais het out bestuursorgaan werd schetst. De heer Schlingemann n I dat de taak van het Provijl aal Bestuur voor de waters I vering van 't oppervldtte-i I ter zeer belangrijk. Hij met! op, dat de huisvrouw bij vervuiling een grote rol stJ en dat de huisvrouw bii j bestrijding ervan betruit moet worden. Men heeft vrouwenraden verzocht et] tuele kandidaten voor te ifl gen voor het bestuur van ij waterschap. Na de pauze werden eiil onderwerpen van huishoudt! I ke aard bespro-ken, waarojil de vakantieweken voor geh: I dicapten in Oostkapelle, I van 22 j-uni tot 29 juli wort gehouden. Tevens werd bekend gemaakt dat de i brengst van de Zeeuwse li lecte 47.000 gulden bedroll dat hiervan een groot tf voor de vakantieweken is j steed. financiën Dijkgraaf zei giste ren dat de gemeente Goes fi nancieel dit jaar nauwelijks of geen speelruimte meer heeft. De lopende zaken kunnen ech ter gewoon draaien. Het woord belastingverhoging was in het college van burgemeester en wethouders wel gevallen Deze gedachte was echter ook weer terzijde geschoven. De gemeente Goes heeft een financiële strop te verwerken gekregen van bijna een kwart miljoen- 'gulden. Men had gere kend op een uitkerin-g van de regeling verfijning historische stadskernen van een half mil joen gulden. Dit bedrag was ook min of meer toegezegd. In feite heeft Goes heel wat min der gekregen, zodat de begro ting aan het begin van het nieuwe jaar meteen was ach terhaald. De gemeente Goes zal dit jaar geen nieuwe zaken kun nen aanpakken. „Het wordt een jaar van gaatjes zoeken", aldus de heer Dijkgraaf Gisteren werd ook hekend dat Goes bezig is aan een zogeheten basis-rampenplan. Dit plan is eigenlijk een draaiboek, waarin staat welke instanties moeten worden ge waarschuwd en welke maatre gelen er moeten worden geno men bii een of andere calami teit. Dit punt kwam ter sprake naar aanleiding van het alarm plan kerncentrale Borssele. De gemeente Goes is wel degelijk betrokken geweest bij de opzet van dit alarmplan, zo werd gisteren door burge meester Huber gezegd. Vragen in de raad van Borsele gaven de indruk dat Goes als buur gemeente buiten de deur was gebleven bij de opzet van het alarmplan. Wat betreft de taak voor de Bi^cherming Bevolking bij dit alarmplan stelde het Goese college dat het hoog tijd wordt dat de regering zich eens uit spreekt over de status van de B,B. Officieel is deze instantie nog steeds een oorlogsrampen- organisatie terwijl op regio naal niveau de B.B. meer en meer wordt omgebouwd tot een vredesrampenorganisatie. Met name burgemeester Huber van Goes vindt dit laatste in principe onjuist, hoewel hij graag ziet dat de B.B. zo snel mogelijk een vredesrampenor ganisatie wordt. Hij vertegen woordigt met dit standpunt echter geen meerderheid het college en de raad van Goes. (Van onze correspondent) YERSEKE De Zeeuwse mosselhandel zit nog volledig in het onzekere over een eventuele schadevergoeding in verband met de olie die de handel half december veertien dagen lam heeft gelegd. Wel zeker is, dat er van de over heid niets te verwachten valt. In Yerseke wacht men intus sen rustig af. De handel is weer redelijk op gang geko men en de kwaliteit van de mossels is goed. De verwachte consumptie- vermindering in België is uit gebleven. De mosselkwekers in Yerseke hadden van steun van regeringszijde geen al te hoge verwachtingen. De heer A. Verhaart, mossel exporteur: „Dat er geld los zou komen bij het ministerie was eigenlijk nooit verwacht. Er is echter een schuldige. We moeten eerst proberen daarvan iets los te krijgen. Dat wordt een rechtszaak. De advocaten zijn ingeschakeld. Alles bij elkaar kan het nog wel een jaar of twee drie deren voor er wat uitkomt". De heer Kuipers van het Mosselprod-uktsehap in De Bilt is er eveneens van overtuigd dat het verzoek om schadever goeding een langslepende zaak zal worden. „We gaan gewoon verder met procederen tegen de Duitse eigenaar van het schip d-at olie verloren heeft. Dan nog is het onzeker of er geld loskomt. We moeten ge woon afwachten". Ook de vereniging De Mos selhandel in Yerseke laat de zaaik voorlopig aan de advoca ten over. Voorzitter P. Voge laar: „We gaan nog geen claim indienen. De vragen over schadevergoeding aan de mi nister zijn niet van ons geko men". Ongerustheid is er wei over de door de olie aangetaste mossels die nog op de perce len in de Oosterschelde lij* De Vogelaar: „Op de ïei» bank liggen nog 125 tot 1 duizend tonnen mossels een totale waarde van miljoen gulden. Die mi uiterlijk in maart weer zijn, als dat niet gebeurt ij zou dat de grootste klap f In april sluit n.l. het mosj seizoen. De Zeeuwse vis-«f vereniging gaat voorlopig T niets ondernemen. Men v, J uitslag van het advocate:! derzoek afwachten. Voor:! A.M.S. Lockefeet: „Het isf hele moeilijke opgave oml vergoeding voor te krijgen'. Jan Raas In een hometrainer-wet hield de al twee jaar bes,j de en 90 betalende leden lende supportersclub Jan t uit 's-Heerenhoek voor i'J den en genodigden een c bezochte dansavond in De Korenbeurs te 's-Hes-1 hoek. Doel van de danst1] was om door middel van] rad van avontuur loten] kas te steunen. Ondanks het feit dat 1 Raas in het afgelopen ss-1 enige weken te kamp® met ademhalingsmoeil»'] den, boekte hij toch veeU cessen n.l. het winnen V* Caballero-prijs. In de van Zeeuwsch-Vlaa®" werd hij eerste weg®] grootste aantal overwin®®] Het profcontract met Post heeft Jan Raas voMj! af moeten zeggen. Mo®e'| wordt Jan nu gesponsord11 Jan van Erp uit Schijndij supportersclub wil Jan nu gaan steunen vom.,j deelname aan het Nedsf kampioenschap. De voornemens om Jan 1 met een grote supportert aan te moedigen. Dinsdag 15 januari 1 (Van onze redaq buiteland) VERENIGDE NA! Dc energiecrisis he voedseltekort en de uit de beiangstellii drongen. De graanoog zich hersteld van h strofale peil van lj september 19 73 Voedsel- en Landbo nisatie (FAO) meedi de voorraden graan krap maar niet kritie waren. Het slechte weer. voedseltekort en prij gen had geleid, he| niet herhaald. Maar wei zijn sporen na Het is duidelijk dat reld, ondanks alle tec sche vooruitgang, no| aan de genade van is overgeleverd. Na de slechte oo| 1972 raakten de graanreserves, die grootste deel in de Vl opgeslagen, uitgepu| massale verkoop va voorraden aan de Unie en andere Ian(j tekort lijkt een van korte termijn op| bied van vraag en dat kan worden v(| door technologische gang zoals de „wondj soorten" van de jar| maar dat is niet zo. Het rapport 1973 FAO wijst op de van deze toestand, kend is het dat, wan| marginaal tekort in wachte produktie inl een der belangrijkstj den tot een ernstig kort kon leiden, eeii nale verbetering g< luchting kan brengen reeds gevaarlijke toes Het vraagstuk k] worden opgelost inet| drie goede oogsten, voor een fund! ONDANKS haar raden oiie en aart] Sovjet-linie niet haair uitvoer binn<J bare tijd te verg zegt plaatsvervangcj ter van buitenland I. F. Semnitsjastnq interview in het „Nowoje Wremja" naar hij verklaart de Sovjet-Unie rug van de Arab! den" haar olieuitj groot. In het afge| heeft de Russisch voer ruim honderl ton bedragen. Da 45 miljoen ton naai le kolom slotko Actieve aandele Handel en uridus AK'/A> 53,70 AÜN uw 251,00 Amro Ol 57.40 Aid UUDMI t 261 180,00 üeU MUj i 16 114,00 LHirüiMcbe t Ml 115,30 Dorüische 1'. Prei 114,00 Uemeiteo U t tb 185,00 Hemelt er j 66 195,50 H-AX. ON) 152.00 Hoogov j Ol 61,60 HVè Meyer J* HeioekCB 80,00 KLM f IJK 72,00 Kon. Ulie 60 93,20 KNSM MKJ 134.50 Nat. Ned 10 68.50 Ommeren eert 317,00 Philips lil 35,60 Robeco Ml 199,50 Ho Lid co 60 133,501 Scheep* uo J 60 98,OOI LaUevet 60 112,801 Actieve obligal staatsleninge f Ned. 69-94 92,1 8 i* 30-95 91.6 8 ld 71.96 91,7 8 ld 701*85 95,3 8 D. 7011 92.6 8 IC 70111 92,4 8 ld 69-76 96.6 8 ld 70-77 96,6 7 Va ld 71-96 88,21 7V« ld 70-8? 8T.4 7 Vz ld 69-95 93,4 7fc» ld 71-96 87,2 ÏVz ld 71-82 86.3 7V» ld 72-97 86.0 7V» ld 72-93 92.0 83,81 7V» ld 76-93 7 It 661-91 86,0 7 lo 6611 85.8 7 ld 69-94 84.0 6 Va ld 681-93 81.4 6 Va ld 68 11 81,2 80.8 6^2 ld 68111 6Vz ld 681V 80.8 6V4 td 66-91 85,0 6V« ld 63-92 80,2 6 td 63-92 79,2 5V» ld 6611-91' 82,^ 5*/« ld 66 1-90 82. C 80.6 5V. ld 641-89 5»/4 ld 651-90 80,] 5 ld 64 «189 75,1 4V2 ld 58-83 84 «Va td 59-89 794 ld 601-85 83,1 4Vi td 6011 77,1 «V- td 63-93 74,1 «Vi ld 64-74 98, «V* W 59-84 83, j «V* td 60-90 74. j «V« td 61-91* 74,1 «V* ld 631-93 73,1 «V« Id 63U 73 J ld 62-86 79,J 4 td 62-92 72,1 3»/4 ld 53-93 71'l ld st «7 64 1 3V£ ld 51-36 94,1 ld S3-8ó 83 J 3"A ld 56-86 78] SV4 td 48-98 641 3V« 50-90 66] 3Va id 54-94 69]

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6