Raadsleden Uranium op Groenland ergaderi t t t t f ADMINISTRATIEF ASSISTENTE JONGE MEDEWERKER o a. een adm. medewerker, heen bijstandsambtenaar Informatie over fotografie g.s. grijpen niet in bij onder- wijsproble: op schouwe duiveland t f Te koop of te huur: GA3AGÊCOMPLEX te Hulst VOORBEREIDSNGSBESLUST GEMEENTE GOES A. J. M. Daverveldt tot nader order is uitgesteld GEMEENTE SAS VAN GENT Bekendmaking GEMEENTE HULST TALENPRAKTIKUM BREDA de viersprong functie in de buitendienst Ie volk i erneu: nnnens acht structui L GEMEENTE TERNEUZEN Ontginning owlingclub St.-AIbert ■Jitslagen van zaalvoetbal Dinsdag 15 januari 1974 Op 19 januari a.s. hopen onze ouders HEIJENS L. HEIJENS - SCHILLEMANS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog lang in ons midden mogen blijven, is de wens van hun kinderen Arnold, Mimi en Jos Graauw, Oudegraauwsedijk 23 Terhole: M. R. van Driessche mm Axel A. van Bendegem-Kamoen G. van Bendegem en kind te Vijf dagen na zijn echtgenote is, na een ge duldig gedragen ziekte overleden gesterkt door het H. Sacrament der zieken, onze lieve vader behuwd- en groovader .de heer JACOBUS VAN DRIESSCHE weduwnaar van mevrouw Johanna Sophia Weesepoel In de leeftijd van 83 jaar. Wij bevelen onze dierbare overledene in uw ge beden aan. Xerhole: J. G. Driessche M. A. van Driessche-Kindt Paul Jacqueline Monique Arnold Familie van Driessche Familie Weesepoel. Terhole, 14 januari 1974. Hulsterweg 90. Je uitvaartdienst voor beiden, zal gehouden woi den op woensdag 16 januari in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Terhole te 11.01 uur. Eucharistieviering dinsdagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst. Bijeenkomst om 10.30 uur St.-Liduina-zieken huis Hulst, ingang Tabakstraat. Gelegenheid tot condoleren na de uitvaart in het dorpshuis. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. In de overlijdensadvertentie van mevrouw JOHANNA SOPHIA WEESEPOEL Maandag 14 januari in de krant, staat vermeld dat de begrafenis zou plaatsvinden op dinsdag 15 januari. In verband met het overlijden van haar echt genoot, de heer JACOBUS VAN DRIESSCHE zullen beiden op woensdag 16 januari ter aarde besteld worden. Hiermede geven wij u kennis van het overlijden van onze dierbare echtgenote, moeder behuwd- moeder, oma, zuster, behuwdzuster, tante en nicht, mevrouw FLORENTINA SEGHERS echtgenote van de heer Alfred Kamoen géboren te Axel 17 november 1902 en godvruch tig overleden in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil 12 januari 1974. Westdorpe A. Kamoen Hoek P. de Kraker-Kamoen L. de Kraker en kind Familie Seghers Familie Kamoen Westdorpe, 12 januari 1974 Bemhardstraat 22 De gezongen uitvaartdienst, gevolgd door de ter aardebestelling, waartoe u beleefd wordt uitge nodigd zal plaats vinden in de parochiekerk te Westdorpe op woensdag 16 januari a.s. om 10.00 uur. Samenkomst: bejaardencentrum, Bernhard- straat 22. Westdorpe om 9.30 uur. Rozenkransgebed dinsdagavond om 18.30 uur in voornoemd bejaardencentrum, alwaar de over ledene ligt opgebaard. Bezoekuren van het mortuarium van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Zij die door onachtzaamheid geen rouwbrief ont vingen. geheven deze aankondiging als zodanig willen beschouwen. Heden overleed plotseling zacht en kalm, ge sterkt door de H. Sacramenten der Zieken, mijn innig geliefde echtgenoot vadèr, behuwd- en grootvader, de heer JOSEPHUS PETRUS VAN BELLEN echtgenoot van Maria Louisa Dophemont in de leeftijd van 78 jaar. Wij bevelen onze dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan Middelburg M. van Doornik-van Bellen A. vaft Doornik Hengstdijk L. van Bellen R. van Bellen-Maas kinderen kic'ekinderen én achterkieink' deren Familie Van Bellem Familie Donhemont iengstdijk 12 januari 1974 'latVnlhk 14 Je plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be grafenis waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, al plaatshebben op woensdag 16 januari om 10 ur ir> de parochiekerk van de H. Catharina te fengs'dnh. iucbai n. viering dn ^dagavond 15 januari om uur in voornoemde kerk Je overledene ligt o gebaard in de rouwkamer 'an t>ef St.-Liduinaziékenhuis te Hulst. •Samenkomst aldaar woensdag 16 januari om 9.31: uur Zij die tij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig e beschouwen. Enige en algemene kennisgeving Hiermede geven wij u kennis van het overlijden van onze dierbare dochter zuster, behuwdzuster tante en nicht, mevrouw MARGARETHA SELIS weduwe van de heer Edgarcl Bruyninckx Geboren te Westdorpe 22 januari 1908 en god vruchtig overleden te Tereuzen, 13 januari 1974, voorzien van het H. Sacrament der zieken. Westdorpe: II. Selis Westdorpe: S. Matthijs-Selis A. Matthijs Sas van Gent: M. Selis kinderen en kleinkinderen Sas van Gent: Magd. Selis kinderen en kleinkinderen Westdoiiie: A Selis J. Selis-Riemens Familie Selis Familie Bruyninckx Met diepe droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn dierbare man, oinze vader en opa de heer WILLEM REMIJN echtgenoot van Maatje Vermue, ieboren te 's-Heer Arendskerke 17 mei 1902 en overleden te 's-Heerenhoek 14 jauari 1974. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. 's-IIeerènhoek: M. Remijn-Vermue fe Baarland: P. M. de Winter-Kemijn J. de Winter en kinderen Hoedekenskerke: M. P. Sieijn-Eemijn Jac. Steijn en kinderen Biddinghuizen: N .Remijn N. Remijn-Vermue en kinderen Driewegen: P. Remijn J. C. Remijn-Drijdijk en kinderen Lewedorp: C. de SIond-Remijn T. F. de Hond en kinderen Baarland: l'. Hoondert-Remijn H. Hoondert en kinderen Ossendrecht: J. Hendrik-Remijn A. Hendrikx en kind Standdaarbuiten: A. Honman:;-Remijn en kind Lelystad- A. M. Rem'jn A. Remijn-Vermue en kinderen. 3-Ilèerenlioek, 14 januari 1974. Villibrordusstraat 11. De uitvaartdienst waarbij u wordt uitgenodigd al ulaatsvinden on donderdag 17 januari a.s. om 0.00 uur in de parochiekerk van de H. Willi- irordus te 's-He- enhoek. Samenkomst bij de kerk. Eucharistieviei r.g op 16 januari om 7 uur in bo vengenoemde kerk. i De overledene is opgebaard in het mortuarium te 's-Heerenhoek. Bezoek om 7 uur. Westdorpe, Lindenlaan 13 ja/nuari 1974. 31. de De gezongen uitvaartdienst, gevolgd door eraardebestelling, waartoe u beleefd wordt uit genodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk te Westdorpe op donderdag 17 januari a.s. om 10.00 uur. Samenkomst: bejaardencentrum Bemhardstraat 22 te Westdorpe, om 9.30 uur. Rozenkransgebed: woensdagavond a.s. om halt /even in voornoemd bejaardencentrum, alwaar de overledene is opgebaard. Bezoekuren van het mortuarium van 14.00 tot 16.00 uur en van 13.30 uur tot 19.30 uur. a«a. Zeeuwscli-Vlaainse T ramweg-Maatsch. N.V. met omliggend terrein, centraal gelegen. Opp. gebouw 400 m2; totale opp. 8.102 m2 Aanbiedingen en nadere inlichtingen Hoofdkantoor ZVTM, Grachtweg 23, Zierikzee, telefoon 01110 -3451. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van onze geliefde zorgzame moeder en oma MARIA ROSALIA HERWEGH weduwe van Bernard Philip de Kraker betuigen wij onze oprechte dank. Kinderen de Kraker en kleinkinderen. Sluiskil, januari 1974. agunwaa. DANKBETUIGING Zeer getroffen door de grote belangstelling en medeleven ons betoond bij het plotselinge over lijden van mijn dierbare man, onze vader, be- huwdvader en opa, de heer CERIJL DE RUIJSSCIIER betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzon der aan hen die de eerste maatregelen hebben genomen, aan dr. Lievens en aan bestuur en leden van de duivenvereniging. j Mevr. de Ij^ljsscher-de Poorter kinderen cn kleinkinderen, ,j WKpr'y Hoofdplaat, januari 1974 Tf?' it Na een voorbeeldig gedragen ziekbed is heden van ons heengegaan, onze lieve broer, zwager oom en neef, de heer ARTHUR VAN HAELST, hij werd 59 jaar oud. Terneuzen O. de Meijer-van Haelst H. A. M. A. de Meijer Fred de Meijer Marika de Meijer-Vocke Lucas en Karen Oudewater: Marianne Lei'erink-de Meijer Hein Leferink Sophietje en Esther Rotterdam: Tom de Meijer Terneuzen: Fl. Remery. Terneuzen, 13 januari 1974 De eucharistieviering zal plaats hebben in de Triniteitskerk te Terneuzen op donderdag 17 januari a.s .om 10.00 uur, waarna de crematie zal plaatsvinden te Rotterdam, Maeterlinckweg 101 om 15.00 uur. Samenkomst bij de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk. Correspondentie-adres: Seheldekade 25, Terneu zen. BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERING De vaste commissie van advies en bijstand voor iet verkeer zal op woensdag 16 januari 1974 om 9.30 uur vergaderen in het politiebureau aar 'e Molenstraat 1. Je agenda en de stukken liggen op de volgendi taatsen ter inzage ladhuis Vlissingen, op werkdagen van 8.00 to li2.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur (aan de bodebalie): openbare leeszaal en bibliotheek, Spuistraat 22-24 op werkdagen van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur. wijkcentrum „Middenhof", Kanaalstraat 64. Oost-Souburg, dinsdags van 10.00 tot 12.00 uur, donderdags van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdags van 18.30 tot 20.00 uur. De vergadering is voor lijk. Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt want het zijn er velen De burgemeester van de gemeente Goes maakt ter voldqenin, aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad Lij zijn besluit van 20 december 1973, nr. 8 heeft verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van hc bestemmingsplan „Zuid-Zuid II" te Goes, voor de percelen zoals die met rode omlijning zijn aangegeven op de bij dat besluit beho rende en als zodanig gewaarmerkte tekening, voor de bouw van 24 garages aan de Pere-, Perzik-, Pruime- en Meloenstraat te Goes. Het desbetreffende voorbereidingsbesiuit ligt ter gemeentesecre tarie (afdeling algemene zaken, Oostwal 31 te Goes) voor een ieder ter inzage. Goes, 15 januari 1974 De burgemeester voornoemd, F. G. A. Huber iedereen vrij toeganke- Bij vonnis van de Arron dissement? echtbank te Breda d.d. 14 december 1973 is in staat van faillis sement verklaard Johan nes Wilhelmus de Nier, wonende te Breda aan de .luiderslotstraat nr. 63. net benoeming van Mr. J. Mendlik tot Rechter- Commissaris en onderge tekende tot curator. Voorts is vastgesteld dat de verifi catievergadering zal plaats vinden oP 28 februari 1974 des namiddags om 14.00 uur hl het Gerechtsgebouw te Breda, en dat de indie ning der schuldvorderin gen moet plaatshebben ui terlijk op 11 februari 1974. Mr. A. M. van Dusseldorp, Catharinastraat 17 bis. Breda. Bij beschikking van de Kantorechter te Zevenber gen van 3 januari 1974 is aan Leonarda Maria Ge- rarda Embregts, geboren te Hoeven op 29 december 1953, wonende te Hoeven, Dude Bredasepostbaan no 6, handlichting verleend tot het voor eigen reke ning en risico uitoeienen van het beroep van mani cure en pedicure, een en ander in de ruimste zin des woords, doch met inacht neming van het bepaalde bij artikel 235, Boek I van het Burgerlijk Wetboek. De Griffier van het Kantongerecht te Zevenbergen. C. J. de Vries wnd. NOTARIS te BAARLE-NASSAU deelt mede, dat in verband met het overlijden van de heer J. F. Koks de veiling van onroerend goed ortder Baarle-Nassau waarvoor de inzet te zijnen overstaan, zou worden gehouden op dins dag 15 januari 1974 BESTEMMINGSPLAN artikel 31 wet op de Ruimtelijke Ordening, /anaf heden ligt ter gemeente-secretarie voor oen ieder ter inzage het onherroepelijk goedge keurd bestemmingsplan met bijbehorende toe- ichtinig, genaamd 3INT ALBERT, vastgesteld op 26 april 1973 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Sta- en van Zeeland op 13 november 1973. nr. 953/ 300. 4e afd. r.o Tas van Gent, 10 januari 1974. De burgemeester van Sas van Gent, Drs. W. R. V DUSARDUIJN. ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN NIFTTW-NAMEN De burgemeester van Hulst maakt ingevolg -iet bepaalde in artikel 23, lid 2, van de Wet oj de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met in gang vam 18 januari 1974 gedurende een maanc er gemeentesecretarie, afdeling algemene za een, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp lestemmingsplan Nieuw-Namen met de daarbi lehorende voorschriften en toelichting, regelen ie de bestemming van de gronden in de be >ouwde kom van Nieuw-Namen. Gedurende bovengenoemde termijn kan een iedej schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-plan indienen bij de gemeenteraad. Hulst, 15 januari 1974, De burgemeester voornoemd. P. MOLTHOFF. Frans Duits Engels Spaant Portugees Italiaans Zweeds Turks Indonesisch (Voor buiienlanders: Nederlands] geeft individueel onderwijs onder leiding yJ( bevoegde docenten, voor beginners en vorderden, met behulp van moderne appa. atuur Kursusduur 4 8 maanden. Spoei opleiding 7 weken. "MNNEKENSTRAAT 16a (inrit) - BRECj Telefoon 4 14 70 Wij zouden gaarne in kontakt komen met kan didaten voor de funktie van teil behoeve van onze polikliniek. Kandidaten die voldoen aan de volgen de eisen leeftijd van 20 tot 25 jaar, tenminste in het bezit van een Mulo/ Mavo 4-diploma, vlot kunnen typen, enkele jaren administratieve ervaring, kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan de geneesheer-directeur van het Psychotherapeu tisch Centrum „De Viersprong" Gasthuisstraat 6 je Halsteren. Psychotherapeutisch centrum Halsteren (N.Br.) Gasthuisstraat 6. tel. (01641) 2256 UITVOERINGSORGAAN SOCIALE VERZEKERING vraagt voor het rayon Breda een voor een zelfstandige, verantwoordelijk in hoofdzaak controlerende Gegadigden in de leeftijd van 2328 j, dienen in het bezit te zijn van het MUI.: diploma en zo mogelijk van het rijbet B.E. Eigenhandig geschreven sollicitaties met voerige inlichtingen en referenties worden gas ne ingewacht onder nr. 26028 bureau van 4 blad. een onzer verslaegevers) «OOSTBURG In een brief aan het Oostburgse college aan B. en W. hebben de VVD- CII-AR-fractie erop aange- engen de raad in te schake- bij het opmaken van een ebt voor hoofdingelan- brdrac Bij de gemeen-etlijke sociale dieinst kunnen wo den geplaatst a. Deze functionaris zal hoofdzakelijk wordi belast met werkzaamheden op het ter; van de financiële administratie. Boekhoudkundige vaardigheid, blijkende li het bezit van één of meer vakdiploma's, vereist terwijl ervaring bij de sociale die.:; tot aanbeveling strekt. b. Gedacht wordt aan een afgestudeeri M.S.A.-er, die belast zal worden met r.> portagewerkzaamheden in het kader van 5 A.B.W., de Rijksgroepsregelingem en W.W.V. Aanvangssalaris voor de functie genoemd onai a tussen 1059,en 1541.per maand voor die onder b tusen 1059,en 1720, oer maand. Je gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn v; ■oepassing. Het vinden van geschikte woonruimte zal Terneuzen geen problemen opleveren. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijn? van dit blad te richten aan burgemeester a wethouders van Terneuzen. (Van een onzer j^BERNEUZEN De bevolkii nenstad wacht met spanning gemeentebestuur het ontwerp deel aan de openbaarheid pr jïaar alle waarschijnlijkheid ^Kinsdag) te houden vergader ■lQJ KOPENHAGEN (PPA) Tot de „verborgen schatten" van Denemarken op Groen land behoort het uranium erts in „Kvanefjeld" bij Narssak op Zuid-Groenland, Bezoekers van deze plaats.' die nauwelijks 20.000 inwo ners telt en op 38 km afstand j tegenover Julianehaab ligt, stellen met verbazing vast dat de Deense atoomgeleer de en Nobelprijswinnaar Niels Bohr ereburger van Narssak is geweest. Daar door wordt zijn aandacht ge richt op de rotsen, waar ver der niets bijzonders aan te zien is. (Van onze oorrespondente) v AXEL Beginnende ama teurfotografen uit Axel en om geving kunnen donderdaga vond 17 januari vanaf 19.30 uur terecht in de kelder van De Hallen, waar de fotoclub Axel speciaal voor hen een informatieavond gaat houden. Gedurende het eerste gedeelte van de avond wordt het foto werk van de leden besproken en kiest men de beste foto van de maand uit. Het tweede ge deelte is helemaal gewijd aan de donkere-kamer-technieken. Fotograaf J, Bleyenbergh uit Axel, technisch adviseur van de fotoclub, gaat enkele prak tische dingen laten zien, zoals de kwestie van de papierkeu ze en de belichtingstijd „Wij willen zo beginnende amateur fotografen die nog weinig praktische ervaring hebben, in de gelegenheid stellen op deze open avond vrijblijvend hun informatie op te doen", aldus de heer D. P Schutz, secreta ris van de fotoclub, „maar we hopen natuurlijk ook, ons le denbestand van 18 leden, wat te kunnen opvoeren". De foto club Axel bestaat bijna n"gen jaar, houdt maandelijkse bij eenkomsten en doet ook mee aan tentoonstellingen. Tussen 1955 en 1956 zoch-| .en Deense dienstplichtigen met geigertellers de omgeving af. Er bleek zoveel straling te zijn dat in 1958 proefboringen werden verricht, waarbij uit 16 boorgaten bijna 4000 lunsters werden genomen. In 1959 dreven specialisten uit de steengroeven van Bornholm op 500 meter hoogte in de Kvanefjeld een 20 .meter lan ge mijnschacht in de berg en haalden er 200 ton gesteente uit voor verder onderzoek in het Deense atoominstituut Ri- soe bij Roskilde op Seeland. Daar werd vastgesteld dat de rotsen ongeveer 8000 ton iranium, 20.000 ton thorium en kleine hoeveelheden van de zeldz-m» elementen' beryllium en niobium bevatten die be langrijk zijn voor de röntgen en ruimtevaarttechniek. Verder gebeurde er niets, want deze hoeveelheden werden te wei nig gevonden om rendabele winning te garanderen. Wel hield de Deense staat de rot sen als stille energiereserve achter de hand. Deze sector heeft de staat nadrukkelijk voor zich gehouden toen na de mijnwet van 1965 voor Groen land sectors voor het zoeken naar grondstoffen werden vastgelegd. De energiecrisis heeft de vraag actueel ge»' kt of het wel verantwoord is, het urani umerts in Kvpn-fjeld onge bruikt te laten. Den^^Tken dat tot dusver voor 90 procept op olie was aangewezen. moet ander® energiebronnen vinden, terwijl de rentabiliteitsberekening door bet sro11e «d'^er van de olieprijzen fundamenteel is veranderd Om d0*70 -edenen staat het Deense ministerie voor Groenland nu positief ten opzichte van plannen tot ont ginning Dat heeft, de staatsse- cre^Tis van dit ministerie. Erik TT/NCf-ibi"-»*!* die in deze kwestie altijd zeer terughou dend is geweest nu toegegeven' De rotsen bij Narssak kunnen vo-r minstens twintig jaar vo1- doen aan de behoefte v^n de komende Deense atoomemtrn- ïes, nog afgezien van de waar devolle n°ve^r)rodnkten. Ontsdunirg o?n fab^-;e,- tvaarin enorme ^ot^'okken tr* noeder moeten worden geste- ~*n voordat de wïiw'en nnnen worden weïost. Zo'n - '--l e' 1 veer 200 iniljc.n kr nc.i (I LJi miljoen) en de bouw wel vijf jaren. Wanneer Denemarken tors bouwt die met zwaar ter gekoeld worden, dan i uranium uit Narssak zc: meer te gebruiken als br stof. Besluit Dene: echter voor de huidige ft pese reactor met gewoon' ter dan moet het in spec installaties in het buiten! worden verrijkt - met daarmee gepaard gaande hankelijkheid. In het ee geval is het zwaar water beslissende kostenfactor, het andere het verrijking ces. (Van onze correspondent) AS VAN GENT Met het nen van het bowlingcen m „De Vlaanderen" te Sas van Gent, is in het bestuur van de buurtvereniging „St. Albert" te Sas van Gent het idee ontsproten om in vereni Hngsverband een bowlingclub op te richten. Ivorens tot deze oprichting r te gaan heeft het bestuur fcst een oprichtingsvergade- g gehouden in de Vlaande- ,hal. Aan deze vergadering en een 60-tal personen waaruit een voorlopig be ur is gekozen onder voor- ;erschap van de heer J. ^rlings. ét ligt in de bedoeling om t bezoek te gaan bij de bow- gclub Eekloo (B), om zo ende de spelregels en varia ties van de bowlingsport te léren kennen. Op een nader te bepalen datum zal de buurt vereniging een ledenvergade ring houden waar dan een vast bestuur gekozen zal wor- Ook zal op deze vergade- de vaststelling van de •ïtributie en de oefenavon- (fen aan de orde komen. (Van een onzer verslagfh'H MIDDELBURG Het ge van G.S. van Zcelanij geen aanleiding om te delen in de probleemstiW die op Schouwen-Duivtil dreigt te ontstaan door overplaatsing van (ie f' tants-christelijke hui# school uit Haamstede Zierikzee, waar zich reeds I school van hetzelfde type f vindt, terwijl er boves» een soortgelijke onderuit' stelling in Bruinisse b De heer N. Filius rail PvdA-Statenfractie heeft enige tijd geleden gevraa!' dit college nitet rechtstM of via de bevoegde iai!"T in deze kwestie die tvat'1] van het goede dreigt te "1 ten. kan ingrijpen J Volgens G.S. zou bW'Jj ling van de kant van hetF vinciaal bestuur alleen n lijk zijn als de betrokket! tijen erom vragen Wet!" hebben G.S. overigens enkele bemoeiing met h? ger huihoud- en nijverheid derwijs. Wel zeggen Gr I het, blijkbaar niet moge a geweest om op Schouwen veland te komen tot effl we vorm van samemw"' tussen twee scholen van zelfde type en van protestants-christelijke), nai an een onzer verslaggevers) DSTBURG In de eerste sse van de zaalvoetbalcom- ititie moest leider M C Fie- qua opnieuw een punt af- an. Dit keer was het Okto- pus dat de „drielingen" na een nnend duel een gelijkspel' wong. ■Jansen Sport won met 52 an hekkesluiter Amro Bank. In de tweede klasse won Jheo van Blijf fit, maar ken-, Wijk toch met meer moeite werd verwacht (4-3). eugeot blijft leider Wik goed algen door Winekeliers met te verslaan. Hier is de and; WIK 7-13. Peugeot 8- Hof Ter Mude 8-10. OBV J-8. Allieo 8-8. Winkeliers 7-5. Vtrduijn 6-4. Rlemens 6-3. flijf Fit 7-0. rogramma voor 14 januari: nro bank - Leraren. Winke- - Riemens. Velocitas - ferduijn 1. WIK - Verduijn 2. (Van onze correspondent) BREDA De diocesane ou- erraad bisdom Breda zal in °tei Pays Bas te Terneuzen onderdagavond kwart over ®bt eeu bijeenkomst houden. nop worden uitgenodigd uderverenigingsbesturen cn omités van rooms-katholieke Cholen uit Zeeuwsch-Vlaan- eren om te komen tot de prichting van een actieve en evenskrachtige hoofdafdeling I eeu wsch-Vlaanderen. I Door een eigen hoofdafde ling zou Zeeuwsch-Vlaanderen efficiënter informatieka- ial kunnen zijn; er zullen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4