Egypte verwerpt Israëlisch plan CHINEES BI] TOEVAL GERED VIT HANDEN WURGERS „Suèdekoning" stopt ermee Campagne tegen gezinsen cyclopedie ders PvdA wil maatregelen prijsstop deze week PÉCHINEY, EN AKZO MOETEN BETALEN ieerders ]BBA: We hebben met al onze I extra bussen voor aap gestaan Is HEF/CHEFFIN MM GENT" b.v. iUFSBUREAU \N GENT" b.v- BONDEN LEGGEN TREINVERKEER ENGELAND PLAT AJAX-AC MILAAN IN IEDER GEVAL OP BELGISCHE T.V. OVERLEVEN IN ZWARTBONTE „MARINE-KOE ïMunoz nam ontslag bij Real Madrid Eincfe olieboycot KOEWEIT BEVESTIGT VERZOEK RABBANI E JONGE BV 1EN 1EDENEN Kissinger met nieuw voorstel naar Israël Autovak '74. Uitgesteld OLIEPRIJS VENEZUELA Paar dagen Pessimisme Kalkarheffing Oostersclielde- studie medio februari klaar „FIETSEN 10 PROCENT DUURDER" BESLAG OP EIGENDOMMEN lar'B.V. °ostbus 91 ■tigingen ht en Terneuzen lijtersvakdiploma. ■bonnementsprijs [23,15 per kwartaal; 7,83 per maand, esse nummers 40 cent. fcronummer 1114111 n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.v, Sgerstraat 16, Breda 27e jaargang Nr. 8262 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V iode filiaalbeheerders te ikte of vakantie, ich niet vereist. Rijbewijs BE g. iwe verschijning in de sprekend doorzijn duidelijks modern ondernemings- ekomstgericht beleid en karakter. Gebaseerd op een de markt en een rijke edistilleerd.gaat Aguilar plannen realiseren. r kijken dan vandaag krijgen e groei deel te nemen, sseerd bent kunt u voor ure schriftelijk kontakt lofdkantoor. lC sinds 10-tallen jaren land- erwerkingsapparatuur voor r onze produkten in binnen- atsingsmogelijkheden voor: rk) e beloning in een modern, ins adres: ngeldijk 14, 's-Heerenhoek 5 1657 5 - 1633 in Hulst te openen boek- aan kandidaten van 20 tot ikopleiding met succes heb- ide capaciteiten en ervaring len te kunnen beheren. levens omtrent opleiding en ïg personeelszaken Hollant- g voor een oriënterend ge- n aangevoerd, vervaardigen voor de auto-industrie, >ren. iligheidsglas, in hoofdzaak eding in de bouwnijverheid- Hen behoren het analyseren lethodes. Ook zal hij mee- n produktienormen, die ge' kostprijscalculaties en bud- kket of Mulo of hiervoor studerende, en over goede contactuele rapporten strekt tot ie afdeling Personeelszaken EDERLAND LIJFT UTORIJDEN (Van onze verslaggevers en correspondenten) DEN HAAG/UTRECHT/ BREDA De Nederlandse hutomobilist is voorlopig jiiet van plan zijn auto thuis te laten. Ondanks de ben- nedisfributie is gisteren de terwachte run op trein en bus nagenoeg uitgebleven. De inzet van extra materieel heeft (zo bleek op deze eerste g, dat de invloed van de dis- ributie op het verkeer werke- ïjk voelbaar had moeten zijn,) :een enkele zin. Een woord- Ierder van de BBA: "Eerlijk gezegd hebben we met al onze xtra bussen voor aap gestaan. Fe willen de overeenkomsten het de particuliere onderne- tters zo snel mogelijk, enkele leze week al, beëindigen. Het post alleen maar geld". Do Koninklijke Nederlandse lerenigtoig vaoi Tramsporton- lernemingen (busbedrijven) haa de indruk dat gisteren llechts op enkele plaatsen in [iet land het aanbod van pas- pgiers 10 tot 12 procent meer an normaal bedroeg. Er waren ons problemen bij het op- angen van de ochtend- en Bjonct-pits. pok bij de Nederlandse Spoor wegen bleef de grite drukte hit: op sommige lijnen hoog- lens 10 procent meer passa giers dan normaal. De 20 ex- hatreinen konden dat goed lerworken. Van tjokvolle trei len was nergens sprake. (Van onze redactie buitenland) LONDEN De bond van 29.000 treinbestuurders in Groot-Brittannië heeft gisteren aangekondigd vandaag voor 24 uur het werk te zullen neerleg gen. De directie van de Spoorwe gen wilde over negen dagen met de treinbestuurders praten, de treinbestuurders eisten giste renavond, op straffe van esn 24-uurs staking meteen loonon derhandelingen. Gisteren was juist de eerste dag sinds 33 dagen, dat de fo rensentreinen in Engeland weer normaal reden. Ook het gesprek dat premier Heath gisterenavond met de vakcentrale TUC voerde, leid de niet tot een oplossing in de slepende mijnwerkerskwestie. (Van onze sportredactie) BREDA De NOS-televisie zal vanavond beslissen of de tweede wedstrijd om de ..Su percup" tussen Ajax en AC Mi laan, die morgenavond iu het Olympisch Stadion te Amster dam om kwart over acht begint rechtstreeks zal worden uitge zonden. De NOS verwacht vanavond met zekerheid te kunnen be oordelen of het stadion mor genavond al dan niet zal ziin uitverkocht. De Belgische televisie zal de wedstrijd tussen Ajax en Mi laan in ieder geval wel recht streeks uitzenden. De NOS- radio brengt het duel via Hil versum III rechtstreeks van 20.15 tot 22.00 uur. Als redenen voor het uitblij ven van de stormloop worden ian de zijde der vervoersbe drijven de volgende genoemd: Iedereen had nog een volle jenzinetank: Door de ene week uitstel |an de distributie heeft men ier week een groter quantum lenzine (20 liter) dan aanvan kelijk was toegewezen (15 li- pr): Er zijn in de laatste dagen ogal wat extra-toewijzingen gekomen: lln de verwachting dat het in de irein en bus storm zou lo- jen zal menigeen toch nog naar even in de auto zijn blij- fen rijden: Een indruk bij veel mensen (lat de olieboycot en crisis een tflopende zaak is, mogelijk nede veroorzaakt door de re- £ente belofte van Koeweits ponsul Rabani om voor ophef fing' van de boycot te gaan Reit en. De gezamenlijke transport ondernemingen voorzien overi gens, in de persoon van mr. Bakker, secretaris van voor noemde vereniging, volgende jeek toch wel problemen, prmeer de volle tanks wat iger zijn en velen alsnog met net openbaar vervoer zullen feaan reizen. Probleem wordt lan met name het gisteren ook [econstateerde feit dat er geen iprake is van enige spreiding yan de ochtendspits. Van een ipreiding van werk- en school- |an vangst ij den, waarom het kabinet dringend had gevraagd, lis niets terecht gekomen. AMSTERDAM (ANP) De I RAI heeft besloten de tentoon stelling Autovak '74 (interna tionale^ vakbeurs van garage- uitrusting), die van 21 tot en "iet 27 maart a.s. in het RAI- gebouw te Amsterdam zou Worden gehouden, uit te stel I 'en tot januari 1975. I U weinig rooskleurige situ- ■uie in de autobranche is aan leiding geweest tot deze maat Tegel. 9? Vandaag vertrekken 150 Nederlandse mariniers naar Noord-Noorwegen om er bij 35 graden onder nul deel te nemen aan „overleving soefeningeW'Ze nemen zeven zwart-wit-geschilderde legervoertuigen mee. Op de Nederlandse wegen (de zwart bonte marine-koeis hier gefotografeerd op de rijksweg Utrecht - Hilversum) heeft de Noorse camouflagetechniek wél een averechts effect.... De defensiespecialist van DS'70, mr. K. A. Keuning uit Zierikzeef zal de oefening Survivalhalf februari bijwonen. AMSTERDAM (ANP) Als in een spannende de tective film heeft de Am- stelveense politie zondag waarlijk op het laatste mo ment de 26-jarige Chinese kok Leung A. vlak bij het Amsterdamse Bos gered, toen deze aan handen en voeten gebonden in een au to het slachtoffer dreigde te worden van twee landgeno ten, die hem wilden wur gen. Leung was bewusteloos, toen de politieauto heel toevallig langs kwam rij den. Zijn twee belagers werden onder beschuldi ging van poging tot moord gearresteerd Zij gaven toe, dat ze Leung wilden doden en verklaarden daartoe op dracht te hebben gekregen van de 32-jarige gokhuisex ploitant Chung C., die de rotsvaste overtuiging heeft dat Leung een van de zes met nylonkousen gemasker de overvallers van zijn club Number One aan de Zee dijk is geweest. Zoals ge meld slaagden de vijf da ders er vorige week in de daar aanwezige twintig gokkers van praktisch al hun geld te beroven, ruim twee ton. Daags na de overval kwam Chung op het poli tiebureau Warmoesstraat mededelen, dat volgens hem Leung een van de da ders was. De recherche nam daarop Leung een streng verhoor af, maar kreeg daarbij de indruk, dat de man volkomen on schuldig is. Men liet Leung dus gaan. Dit zinde Chung in het geheel niet. Donderdagavond liet hij Leung door vier van zijn mannetjes oppakken, die hem onder zware druk zet ten. Zich realiserend, dat zijn laatste uurtje geteld zou zijn, als hij niets zou zeggen, noemde Leung „zo maar vijf gefantaseerde Chinese namen" en gooide daarmee zijn belagers zand in de ogen. Vrijdag meldde vervol gens Chung zich opnieuw bij het bureau Warmoes straat, verstrekte de re cherche triomfantelijk de vijf namen en werd op nieuw teleurgesteld, toen bleek dat deze nergens ge registreerd stonden en ver moedelijk in het geheel niet bestonden. Chung gelastte daarop zijn vier handlangers korte metten met de halsstarrige Leung te maken. In de nacht van zaterdag op zon dag pikten zij Leung er gens in donker Amsterdam op en ontvoerden hem in een auto. Twee van de vier mannen reden met hun slachtoffer naar het Am sterdamse Bos. nadat ze Leung stevig hadden vast gebonden. Daar aangeko men begonnen ze hem te wurgen. Niemand was ver baasder dan Leung zelf, toen hij bijkwam en be merkte dat hij door twee Nederlandse agenten van een wisse dood gered was. Na de bekentenis van de twee Chinezen uit de auto, de 19-jarige Ho en de 27- iarige Hon, heiden koks, ging de recherche over tot de arrestatie van Chung, die zich moet verantwoor den weg»ns uitlokking tot •noord. In diens cluh aan de Zeediik werd zondagavond voorts een derde handlan ger van Chung ongenikt, on aanwijzing van Leung, die zich met de recherche naar dit gokhuis begaf. De vier de loopt nog vrij rond doch de recherche weet wie het is. (Zie ook pag. 9) MADRID (EFE) Miguel Munoz, sedert dertien jaar trai ner van Real Madrid, heeft zijn ontslag aangeboden. Dat ge beurde vanwege de slechte re sultaten van Real Madrid in de Spaanse competitie. De Madri- leense club heeft acht punten achterstand op CF Barcelona, dat momenteel de eerste plaats bezet. CARACAS (ANP) Vene zuela is niet van plan zich te houden aan het besluit van de OPEC, de organisatie van olie- exporterende landen, om de prijzen van ruwe olie tot 1 april te handhaven, zo is in mijnbouwkringen in Caracas vernomen. Volgens de zegsman wordt overwogen de exportprijs van ruwe olie, die in het afgelopen jaar van 3,17 tot 14,08 dollar werd verhoogd, op 1 februari oonieuw te verhogen KOEWEIT (AP) De hono rair consul van Koeweit in Ne derland Machmoud Rabbanj heeft zijn regering voorgesteld het olie-embargo tegen Neder land te herzien, zo is gisteren in Koeweit bevestigd. Volgens welingelichte bron nen heeft de consul dit verzoek gedaan in een boodschap aan het ministerie van Buitenland se Zaken in Koeweit. „Het embargo heeft politieke doelen gehad en die zijn be reikt", zo zei Rabbani volgens de bronnen in zijn boodschap „De situatie in Holland geeft reden tot optimisme voor zover het het begrip onder het Neder landse volk over de motieven van het embargo betreft", had Rabbani gezegd. TEL AVIV De Israëlische delegatie in de militaire werk groep van de vredesconferentie over het Midden-Oosten heeft haar vertrek naar Genève uitgesteld. Dit is gisteren in een offi cieel communiqué in Israël meegedeeld. MOTREGEN Veel bewolking. Plaatselijk motregen. Matige, aan de kust krachtige wind ruimend van zuid naar zuidwest. Temperaturen tussen 5 en 9 graden. STAD EN STREEK Terneuzense postbode liep anderhalf keer de wereld rond. Pagina 5 FINANCIEN EN ECONOMIE Onze voedselvoorraad slinkt. Pagina BINNEN- EN BUITENLAND Echte EEG op laag pitje- Pagina 9 Energiecrisis doet werk loosheid in heel Europa stijgen. Pagina 11 SPORT Ajax-trainer vreest vertrek Neeskens- Pagina 13 Het besluit daartoe werd ge nomen na de ontvangst van een boodschap van de commandant van de VN-nsodmacht, gene raal Ensio Siilasvuo. Daarin stond dat de Egyptenaren voor lopig de besprekingen in Genè ve hebben afgebroken en hun militaire delegatie naar Cairo teruggeroepen hebben. De bekendmaking volgde spoedig nadat de Egyptenaren hadden meegedeeld dat zij het Israëlische plan inzake schei ding van de troepen aan het Suezkanaal gewijzigd wilden zien. Minister Kissinger is gister avond uit Egypte naar Jeruza lem vertrokken. Een Egyptische woordvoer der deelde mee dat Kissinger in zijn bagage een Egyptisch plan en een Egyptische land kaart heeft voor de scheiding van Israëlische en Egyptische troepen aan het Suezfront als eerste stap naar een definitief vredesakkoord. Kissinger wi 1 'proberen de Israëlische en Egyptische plan nen inzake de militaire aspec ten van het uit elkaar halen van de troepen in' gesprekken in Jeruzalem op .elkaar af te stemmen, voordat hij dinsdag voor de derde ke«r naar Egyp te zal reizen. In de Jordaanse hoofdstad is gisteravond officieel bekendge maakt dat Kissinger een voor genomen bezoek aan Amman heeft uitgestera .tot later deze week. In Genève heeft een Egypti sche woordvoerder meegedeeld dat de bespreking van de mili taire werkgroep die voor dins dag in Genève was vastgesteld, werd opgeschort daar de Egyp tische delegatie voor overleg naar Cairo terugkeert. De Egyptische militaire afvaardi ging vertrekt vandaag uit Ge nève. „Wij verwachten dat zij twee of drie dagen zal wegblij ven. Wij zullen zien wat er daarna gebeurt", aldus de woordvoerder. De verklaringen van de Egyp tische minister van buitenland se zaken, Ismail Fachmi, -lat Egypte het Israëlisch plan had verworpen en tegenvoorstellen had gedaan, hebben pessimis tische reacties bij publiek en in politieke kringen in Israël te weeggebracht. Men meent dat de regering praktisch tot het uiterste is gegaan in haar con cessies. Het zou in ieder geva' moeilijk zijn andere concessies te doen, rekening houdend met de felle campagne die het rechtse Likoed (eendrachts) blok heeft ontketend tegen el ke eenzijdige concessie van Is raëlische kant. Daar men niet weet wat de Egyptische tegenvoorstellen in houden. weigert men op dit ogenblik in regeringskringen elk commentaar. In politieke kringen onder streepte men echter dat de Egyptische weigering binnen het raam van troepenscheiding het Suezkanaal te heropenen, een slecht voorteken is. Her opening van het kanaal acht men de beste garantie voor normalisering van de situaxie en een niet-hervatten van de vijandelijkheden. Fachmi had op een perscon ferentie gezegd dat het kanaal alleen in samenhang met 'n de finitieve regeling zou worden heropend. „Wanneer Israël al zijn verplichtingen volgens re solutie 242 van november 1967 nakomt, zal Egypte Israëlische scheepvaart door het Suezka naal toestaan", zo zei hij voorts. WEERT (ANP) PvdA- fractievoorzitter Ed van Thijn heeft gisterenavond in Weert aangedrongen op de invoering van een selectieve prijsstop, „Wij verwachten", zo zei hij „dat de regering onze voorstel len serieus neemt en deze week met de nodige maatregelen op de proppen komt". De socialistische fractieleider zei er niet voor te zullen terug schrikken om in het parlement zonodig nadere stappen te on dernemen. Hij trok fel van leer tegen wat hij noemde de „geweten loze" profiteurs onder de prijs- opdrijvers. Het heeft er alle schijn van zo zei hij, dat grote groepen werkgevers alles op al les zetten om het regeringsbe leid te laten mislukken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Péchiney en Akzo moeten de zogenaamde Kalkarheffing van drie procent op de elektriciteitstarieven be talen. Dat blijkt uit het ant woord van minister Lubbers (Economische Zaken) op vra gen van het Tweede kamerlid Leo Jansen (PPR). (Zie verder pagina 9) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De commis- sie-Klaasesz, die bezig is met een studie over de vraag of de Oosterschelde al dan niet moet worden afgesloten, zal naar voorzitter mr. J. Klaasesz verwacht op tijd gereed komen met haar rapport. Dat wil zeg gen dat het uiterlijk vrijdag 15 februari aan minister Wes terterp (Verkeer en Water staat) wordt aangeboden. Het komende weekeinde gaat de commissie „in retraite" om tot een gezamenlijke stand puntbepaling te komen. De weken die daarna nog resten, zullen worden gebruikt om het eindrapport te schrijven. Als het rapport eenmaal ge reed is, zal minister Westerterp het aan de orde stellen in het kabinet dat zal beslissen over de publikatie ervan. Minister Westerterp heeft trouwens al toegezegd dat het openbaar zal wo .-dengemaakt. Publikatie door het kabinet hoeft overigens niet te bete kenen dat er al direct ook een kabinetsstandpunt bekend zal worden gemaakt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Fietsen zijn ongeveer tien procent duurder geworden zo constateert PPR- Kamerlid Jansen in schriftelij ke vragen aan minister Lubbers (Economische Zaken). De sterk gestegen afzet en productie van rijwielen zouden volgens hem in de prijs doorbe rekend moeten worden. Het Ka merlid wil dan ook weten of over de prijsverhogingen con tact met het ministerie is opge nomen. (Van een onzer verslaggevers) RIJEN/BERGEN OP ZOOM/ ROOSENDAAL De 44 naai sters en stiksters van het con- fectie-atelier van de heer A. Broos uit Rijen zijn gisteren in de kou komen te staan. Het busje waarmee de twaalf per soneelsleden van het kortge leden gesloten atelier in Ber gen op Zoom en de 32 perso neelsleden uit Rijen en omge ving gistermorgen naar het Rij- ense atelier zouden worden ge bracht. kwam niet opdagen. Op de wagen en andere ei- (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM-HILVER- SUM In een anoniem fol dertje wordt momenteel een campagne gevoerd tegen de 8- delige Gezinsencyclopedie „Visum" van Uitgeverij Else vier, o.a. verkocht via Erato Verzendboekhandel in Am sterdam. Het foldertje laat weten, dat „Visum" een totaal verouderde encyclopedie is, waarvan de „schandalige hoge prijs van f 396,- een woekerwinst voor produktie en handel zou ople veren van f 300,-. Bovendien zou het supplement dat bij het acht-delige naslagwerk gele verd wordt, een aangepast overjarig supplement zijn van de 6e druk van de Winkler Prins. Volgens de onbekende uitge vers) van het foldertje zou Vara's Koning Klant een „Na tionale Uitzending over dit Nationale Encyclopedie Schan daal" in voorbereiding hebben Degenen die zich op „Visum" hebben geabonneerd, wordt dan ook gevraagd alle betalin gen te stoppen, al ontvangen delen van de encyclopedie te rug te zenden en reacties te sturen naar Koning Klant, (vervolg op pag. 9). genidommen van de „Suède- koning" uit Teteringen is vrij dag door de fiscus beslag ge legd, omdat de heer Broos heeft nagelaten een bedrag van een ton achterstallige loonbe lasting te betalen. De beslag legging is voor de heer Broos aanleiding om er de brui aan te geven. „Ik stop ermee en trek me nu niets meer van de zaak aan. De belasting is nu de baas. Het zal wel op een faillissement uitlopen". Uitblijven van orders, traag en slordig werken van zijn personeel - wat kortgeleden in het Bergse atelier tot een loon- conflict leidde,- een ongemoti veerde eis tot salarisverhoging van één van zijn bedrijfsleiders en een langdurige vrezekerings procedure in verband met twee recente diefstallen in zijn atelier (waarbij voor enkele tienduizenden guldens aan kle ding werd ontvreemd), zijn naar het oordeel van de heer Broos de oorzaak van de hui dige slechte financiële situatie. „Dat alles bij elkaar is me te veel geworden. Bovendien draaien we in Rijen al geruime tijd met een verlies van ander halve ton", aldus de heer Broos. (vervolg pag. 3)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1