j ederland tankte zich vol MET DE STEM NAAR DE WK! NM74 SCHIPPER EN KIND VERDRONKEN ENORME SCHADE M Z1ER1KZEE oodweer beukt ons land NEDERLANDS OUDSTE INWOONSTER WORDT 107 Rinus Micliels helpt Oranje Vandaag Volgende week drie miljoen Nederlands eerste rampenplan gepresenteerd Middelburgse kunstenaar slaat in Bergen op Zoom eigen werk kapot ZEfe^ Den Uyl ongerust over prijsstijgingen ZESLING GEBOREN IN ZllD-AFRIKA Benzineprijs gaat omhoog, maar hoeveel nog niet bekend Laurent D. weer vast PRIMEUR VOOR BORSELE Tienduizend gulden op hoofd pyromaan 8%>o reel Zeeuwschvlamingen richten zich op België Z, [EELAND JRTARIEVEN G VRAGES MET 2,50, OMHOOG Andere gemeenten KARNAVALS- KOLIEKTIE Fa. J. Benninga en Zn. ilrectciir: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker RpHarfie- en administratie-adres: Kuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 •bonncmentsprijs *23.15 per kwartaal; 7,83 per maand, nummers 40 cent. VRUE ZEEUW TOUMDACrtl JANUARI 1974 f*--nummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, 27e jaargang Nr. £85St Uitgeefster B\BLI07,,^ Uitgeversmaatschappij t)e Stem B.V. m (Van onze verslaggevers! ITERNEUZEN-HULST-- pOIS Heel Nederland Eeeft zich vrijdag nog gauw ven volgetankt voo-r de ben" fcedistributie vandaag werke- Jfkheid is geworden. In Mid den-Zeeland is het bee'.d niet pders geweest dan elders in M land: lange rijen vooiral na Hjf uur toen de kantoren en (drijven dicht gingen. De ■■zetten van de pomphouders verdrievoudigden in sommige gevallen. Lange wachttijden zijn overigens vrijwel niet voorgekomen omdat de Zeeuwse benzinestations bere- se en Axel werd vooral aan te. De begerigheid van de klanten werd het best onder woorden gebracht door pomp houder Slabbekoorn uit Yerse- ke: „Ze willen 'm stampvol hebben en het liefst nog met een kop erop Zeeuwsch-Vlaanderen daar entegen bood een heel ander beeld. Met uitzondering van de benzinestations in Terneu zen werd er in het grensge bied weinig meer verkocht dan normaal. De Gebroeders Gras in Sas van Gent meldden zelfs een lagere omzet, een tendens die al direct na de olieboycot te merken viel. Ze hebben daar ook een reden voor: „De mensen zijn bezig een relatie met België op te bouwen. Bovendien is de ben zine daar goedkoper. Selzaatse collega' hebben al gezegd: De gouden tijd is voor jullie voor bij, nu begint zij bij ons". Die mening werd gedeeld door ga ragisten in Sluis en in Oost burg, maar in Hulst, Hontenis- see n Axel werd vooral aan het eind van de dag toch nog een fikse belangstelling voor de pompen gedemonstreerd. (Van onze verslaggevers en correspondenten) GOES/ROOSENDAAL/ Dtrecht/zaltbommel Een kort, maar hevig noodweer met felle onwe- ~prs en windstoten tot 100 kilometer per uur, is giste- dwars over Nederland pt rokken. eginnend op de Zeeuwse (landen heeft het noodweer, zich verschillende pdhozen ontwikkelden, ornie schade aangericht in rd-west" Brabant, Utrecht en verder tot in Friesland toe. gevolg van het noodweer hdcn twee mensen, een ^nipper en zijn kind, de cftod; verschillende mensen ^■per rwondingen op. De fjn i- - i schipper Theo van Putten en zijn zeven inden oude zoontje ver- nken toen zijn met grind en zand geladen schip op de W.nl bij Zaltbommel werd Ojerspodd en zonk. Mevrouw Van der Putten kon worden Ijerei- NVier mannen werden ge- #>nd op heit industrieterrein erdijk, toen een bouwkeet verwaaide; twee van hen sten naar 't ziekenhuis. In ^Sxirecht liep een kraanma chinist een gebroken rugwer- J1 op, toen hij van een kraan brong. Hij deed dat, toen torenkraan op drift raakte i zijn kraan opbotste, ^ftiac kranen werden zeer laar beschadigd. In Gorin- werd de helft van een leuterschool met de grond Alijk gemaakt; de 37 kinde ren en het onderwijzend per- rel overkwam niets, ze za- juist in de andere helft. In Utrecht werd zeer veel schade ^hngericht. Fabrieksdaken ^fcrdon soms 30 meter ver plaatst, van een woning waai de de complete bovenverdie ping weg. «D, ernstigste schade werd in Zeeland aangericht in Zie- tikr Een grote schuur van de boerderij „De Spaanse Zee" werd voor de helft ver- ifcelid, terwijl een loods, waar in veel landbouwmachines stonden met de grond gel-ijk yerc' gemaakt. Ondanks een ^hof n met windkracht 10 be- ^Brkio Je schade zich in mid den-Zeeland tot het omwaaien va-i een groot aan-ta-l bomen, Wat soms tot verkeersopstop- gen aanleiding gaf. Nabij shoek op het eiland Tho- is een roeiboot onbemand Jngespoeld. De rijkspolitie te er vermoedt, dat het bootje :gens is tos geslagen. In Wol- rtsdijk werden nogal wat beschadigd. Bovendien ïer 1 een geparkeerde auto neervallende dakpannen ihadigd (Van onze correspondent) ROTTERDAM. „Opoe" Leeu wenburg (foto) zit bijna altijd op haar gewone plekje: voor het raam in het zij kamertje, waar ze een mooi zicht heeft op de Beij erlandselaan in Rotterdam- Zuid. Sinds januari vorig jaar is ze Nederlands oudste inwoonster, om dat de Amster damse die met 108 op een paar dagen na 109 aan kop lag, overleed. Janna Leeuwen- burg's lakomieke reactie, toen haar het nieuws be reikte: „Nou, dan ben ik nu de oudste." Op 25 januari wordt ze 107 Jaar Ze woont in bij haar 69-jarige dochter Hendrika. Voor het inter view verlaat ze haar stoel bij het raam om even naar de zitkamer te komen. „Ja," zegt haar 66-jarige zoon Geert, op bezoek bij zijn zuster (met wie hij als enige nog in leven is van de acht kinderen, die Janna Leeuwenburg ter wereld bracht), „je houdt het niet voor mogelijk, zo gemak kelijk als ze dat nog allemaal doet, en hier hij maakt een „koppie, koppie"-gebaar heeft ze ze ook nog allemaal op z'n plaats hoor." Het enige euvel, dat oma Leeuwenburg hindert, is een stevige doofheid, maar haar dochter kan zich nog best ver staanbaar maken. Ziek is ze verder bijna nooit (eerverleden jaar een verkoudheid), zodat de dokter maar ieder jaar naar ha» verj aarsreceptie komt, dan ziet-ie 'r tenminste in ieder geval een keer. Het geheim van die onge hoorde vitaliteit? Oma Leeu wenburg heeft het al vele ma len mogen vertellen en het ant woord is nog altijd even kort: „Ik ben nooit chagrijnig, dat is het belangrijkste. En- hoe het komt dat ze nooit chagrijnig is? „Dat wee', ik niet, hoor. Mijn moeder is 86 geworden en die heeft me nooit een dag chag rijnig meegemaakt." (DEN HAAG (.ANP). Mi- nister-president Den Uyl heeft vrijdagavond meegedeeld dat in het kabinet ongerustheid bestaat over „het brede front" van prijsstijgingen. Hij deelde mee, dat in de kabinetsvergade ring van vrijdag verschil lende mogelijkheden onder ogen zijn gezien hoe daartegen een dam kan worden opgewor pen. Binnenkort zullen daaro ver nadere mededelingen wor den gedaan. (Van onze redactie binnenland). J)EN HAAG De minister _Jan Economische Zaken heeft de garagebedrijven toegestaan uurtarieven voor onder- Jpuds- en reparatiewerkzaam- gBcien met f 2,50 te verhogen, ■e helft hiervan is bedoeld als wgoeding voor gestegen gpn" en andere kosten. De Jpdere helft als tijdelijke Jmpensatie van de nadelige Involgen van de benzine- Braarste aldus he* ministers Economische Zaken. (Van onze redactie buitenland) JOHANNESBURG De 25- jarige Zuidafrikaanse Sue Ro- senkowitz heeft vrijdag in Kaapstad het leven geschon ken aan een zesling, drie jon gens en drie meisjes. De kin deren zijn voorlopig in eou veuses gelegd. Het echtpaar Rosenkowitz had al twee kinderen. De laat ste geboorte van een zesling had, voorzover bekend, in 1968 in Birmingham in Engeland plaats. Hiervan zijn er nog drie in leven. De zesling is een maand te vroeg geboren. De baby's heb ben geen afwijkingen en we gen respectievelijk 2.020 gr, 1260 gr. 2 080 gr. 1.820 gr. 1.880 gr. en 1.980 gr. (Van onze sportredactie) BREDA - BARCELONA Zoals wij reeds in onze editie van woensdag 9 januari meld den, wordt Rinus Michels de nieuwe teammanager voor hel Nederlands elftal. Zowel de selectiegroep als de KNVE waren van mening dat een dergelijke functionaris noodza kelijk was om Oranje zo goed mogelijk naar de wereldkam pioenschappen in Duitsland te loodsen. Nadat beide partijen elkaar in diverse gesprekken Hidden gevonden, zijn twee leden van de commissie ad lioc, "nr. G. Brokx en Henk Burgwal naar Barcelona ge- reisc om de, succesvolle, be sprekingen met Michels te /oeren. Michels, welke de titel van supervisor krijgt, toonde zich erg gelukkig met de be noeming. (Voor uitgebreide reportages zie onze sportpagina's) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel het zeker is dat de prijs van de benzine door de verhoging van de olieprijs omhoog gaat, is nog niet bekend hoeveel die verhoging zal bedragen. Pre mier Den Uyl zei dat gister avond na afloop van het kabi netsberaad. Hij gaf toe, dat er een aanvraag ligt van de olie maatschappijen om de prijzen te mogen verhogen, maar be richten over een mogelijke prijs van 97 cent per liter super wilde Den Uyl nog niet bevestigen. Er is op dit mo ment nog niets zeker van prijsverhogingen, aldus Den Uyl. JJET verheugt ons te kunnen meedelen dat De Stem er in is geslaagd een aantal kaartjes te verkrijgen voor de Wereldkampi oenschappen Voetbal die in West-Duitsland zullen worden gehou den. Samen met het beken de reisbureau „De Mag neet" te Alkmaar wor den diverse reizen geor ganiseerd per '.iegtu'g, trein en toerw.'Jjen. Bij deze reizen is e entree tot de wedstrijd" inbegre pen. Abonnees die met DE STEM en DE MAG NEET mee willen naar WK'74 kunnen zich nu reeds opgeven voor de toezending van uitge breide informatie zodra deze beschikbaar is. Boekingsopdrachten kunnen aan „De Mag neet", postbus 144, Alk maar, worden ge stuurd. TOENEMENDE BEWOLKING. PLAATSELIJK REGEN. Aan de kust harde wind uit het zuiden. Maximumtemperatuur: acht graden. STAD EN STREEK Oosterschelde object voor cijferaars. Pagina 3. Braakman-manege duistere zaak. Pagina 5. BINNEN EN BUITENLAND Fiscus lief voor bedrijven in moeilijkheden. Pagina 11. PEILINGEN Rome trekpleister in Heilig jaar- Pagina 17. KUNST EN CULTUUR Berkhemer, schilder van vrouwen en vruchten. Pagina 18. DEN HAAG - Zoals we gisteren reeds in enkele edi ties meldden, is Laurent De- nie, die ontsiropt was uit de gevangenis van Scheveningen, weer aangehouden. Laurent bracht de donderdag avond door in het huis van de familie Denie aan de Lange Beestenmarkt. Daar nam hij telefonisch contact op met de officier van justitie jkh. mr W. Ch. J. M. van de Poll. Hij was bereid zich vrijwillig aan de politie over te geven op voorwaarde dat hem over plaatsing naar de gevangenis in Veenhuizen zoü worden toegezegd. Bijna 200.000 oplossingen kwamen er binnen op (kerst) puzzel 16, ruim 40.000 inzendingen meer dan op puzzel 15. De stand is hierdoor na 16 weken puzzelen: 2,891.621,67. Het is wel zeker dat volgende week eerder dan ver wacht het derde miljoen ruim zal worden overschreden. Blijft de resterende 10 weken meepuzzelen, want voor trouwe puzzelaars(sters) zijn er, behalve de normale hoofdprijzen, extra prijzen te winnen, zoals een wereld vliegreis naar Ceylon voor twee personen ter waarde van 3.600 een geschenk van Hotelplan, Den Haag. De nieuwe puzzel vindt u in Vrijuit. De oplossing van puzzel 16 en de prijswinnaars worden a.s. dinsdag in deze krant gepubliceerd. En let op: in de nieuwe puzzel staat een cijferfout. Niet op de regels 21 en 61, maar op de regels 26 en 61 ontstaat (horizontaal) de gevraagde zin 1 (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Giste ren is tijdens een persconfe rentie op het gemeentehuis in Heinkenszand Nederlands eer ste rampenplan ingeval een calamiteit met een kerncentra le gepresenteerd. Met deze pre sentatie is het tegelijkertijd officieel van kracht gewor den. Op de persconferentie kon digde burgemeester G. van Waes van Borsele aan, dat de „waarschuwings- en alarme ringsregeling van de kerncen trale Borssele" aan de praktijk zal worden getoetst. Er zal geen jaar over heen gaan, dat er een alarmeringsoefening zal worden gehouden. Desge vraagd zei de heer Van Waes, dat deze oefening op een zo breed mogelijke schaal zal worden gehouden. Daarbij zal ook de bevolking worden be trokken voor zover het moge lijk ls. Burgemeester Van Waes wees het verwijt van de hand van een drietal actiegroepen, die dit rampenplan een zoet houdertje voor de bevolking hadden genoemd (zie deze krant gisteren;. De werkgroep had ook wel degelijk de buitenlandse voor beelden van rampenplannen geraadpleegd De burgemeester gaf toe dat deze buitenlandse voorbeelden op het Borsseise rampenplan weinig invloed hadden gehad. „We hebben ons moeten hou- BORGER (ANP) De ge zamenlijke verzekeringsmaat schappijen hebben een beloning van maximaal f 10.000 gezet op het hoofd van de pyromaan in Blijham. De hoogte van de beloning hangt af van de waarde van de tip die tot de opsporing van de brandstichter leidt. De politie van Blijham is momenteel druk bezig met het natrekken van verschillen de tips. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM Voor de ogen van een lichtelijk verbaasd pubbek heeft vrijdag avond de in Middelburg woonachtige kunstenaar Voi- kert van der Willigen een van zijn eigen geëxposeerde wer ken kapotgemaakt. Dat ge beurde bij de opening van de Etcetera expositie in Bergen op Zoom. Hij was de laatste spreker bij de opening van het tien jaar beslaande Etcetera- initiatief en verklaarde in zijn betoog, dat hij momenteel al leen kunst wil maken van zeer tijdelijke aard, om dat kunst in zijn ogen een consumptiekwestie is. Hij jiakte een van zijn in de catalogus op 250 gulden ge prijsde geëxposeerde wer ken, haalde uit zijn binnenzak een hamertje tevoorschijn en sloeg het kunstvoorwerp een keramiek inet enkele rake klappen in diggelen. Ver volgens verklaarde hij het pu bliek tot toeschouwers van een zojuist voltrokken kunstgebeu- ren. Het werk, dat in een plastic zak bijeengeraapt werd, zal verder op de exj ositie ten toongesteld blijven. den aan de mogelijkheden, die de Nederlandse wet ons biedt", verdedigde de burge meester. Het eerste kerncen trale-rampenplan had voor Ne derland dan ook een experi mentele opzet. Bekend werd gisteren ook dat de „Bescherming Bevol king" nu reeds metingen uit voert buiten het terrein van de kerncentrale zelf. In het rampenplan is namelijk ook een meetplan voor hêt meten van de radioactiviteit voorzien. De B.B.-A-kring Zeeland be schikt daartoe over een wagen met meetapparatuur. Wanneer de nood aan de man komt, wordt het totale Zeeuwse apparaat van de rijkspolitie (ongeveer 600 man.) ter beschikking gesteld, voor die uitvoering van 't ram penplan. De bescherming be volking beschikt over een vas te staf van 20 personen. Daar bij kunnen zo'n 2500 tot 3000 noodwachters opgeroepen wor den. De gemeente Borsele zal zeer voorzichtig zijn met het verspreiden van het rampen plan. Dit om te voorkomen, dat exemplaren van dit plan niet meer kunnen worden ach terhaald wanneer daarin nood zakelijke wijzigingen moeten worden aangebracht. Volgens het PPR-Kamerlld Jansen moeten ook voor de gemeenten Dodewaard, Arn hem en Petten, gezien de acti viteiten op het gebied van de kernenergie in deze gemeen ten. rampenplannen worden opgesteld. Hij heeft minister Vorrink (Volksgezondheid) gevraagd er voor zorg te dra gen dat deze plannen naar vorm en inhoud zoweil omdeir ling als met de nationale ram penplannen worden afgestemd en gecoördineerd. De plannen moeien, naar zijn mening, worden openbaar gemaakt, (zie ook pag. 3) (ADVERTENTIES) H. H. WINKELIERS een lolaal nieuwe tegen cash- and carryprijzen waarbij u altijd slaagt vindt u bij: BLEEKWEG 7, EINDHOVEN TEL. 040-114620

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1