:achtere lucht met regen Morgen wél autoloos „lichte verbetering olie-invoer" NU WEEK en: .ne- uitgesteld een ijzige hobby REIN EN BUS GEDUPEERD Jongen steekt ïerneuzense mes in zijde Belgen mogen morgen rijden Onderzoek naar dood Ëindiiovense jongen na schot van politie Kohoutek met blote oog te zien Vandaag Puzzel 16: tijd tot 10 januari „Kans op ongelukken kerncentrale Doel groter door gebruik van slecht materiaal" en bezit iineppr odukten straks niet meer strafbaar In Schotel lyglas Ischotel ipot C7 Iwerk Schaal Kite C90 150 - Daf wil langer korter werken Regering t-Wiit drugnota: f Hoger rantsoen Gevaarlijk Conclusie Belgische krant: LIJK VROUW IN KANAAL GENT- TERNEUZEN DODENCIJFER IN CHILI oor, Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW ZATERDAG 5 JANUARI 1974 27e jaargang Nr. 8254 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. -V"' <T-UtTTQ handbeschilderde kop al. In verband met kleine aidsfoutjes, voor de helft lijs. I whiskyglas met |de facetten. Belachelijk door onbelangrijke bidsfoutjesl venschotel kunt u, hder als met weinig I, vis en kip braden. In erg smakelijk, maar Ind; aroma en vitaminen Ihouden. Kan zo uit de i dekoratief! i pot voor het opbergen (rrbeeld koekjes, snoep i. De literpot heeft een uitende klemdeksel. llazuurde schaal van f irriewerk. |espeelde ssettes C90 voor landerhalf uur muziek, i kwaliteit. Voor n prijs (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Met een tot Tij toegenomen l_uidwesten wind wordt zach- te tucht aangevoerd. De tem- eratuur zal dit weekeinde Ot 6 a 8 graden stijgen. Een regenfront, dat gister avond tot bij Londen neerslag gaf, zal tijdens het weekeinde ook naar het vasteland ko men, zodat het opnieuw wat onbestendig wordt. Dit als ge volg van een omvangrijke en ictieve depressie, met een centrum ten westen van Schotland. Door deze ontwikkeling krijgt het hogedrukgebied bo ven Rusland, waarin wat vorst voorkomt, geen kans zich naar het westen uit te breiden. De matige tot strenge vorst blijft beperkt tot een deel van Rusland en Noord-Skandina- viq, In Zuid-Europa is het ook zacht met in Spanje tempera turen van 15 tot 17 graden. EINDIIOVEM (ANP) De Daf-ïabrieken in Bom zijn ge noodzaakt verlenging aan te vragen van de vergunning tot werktijdverkorting voor nog eens zes weken. Nu wordt werktijdverkorting aange vraagd voor twee dagen per week. Vooral de export van Daf-per- sonenauto's is verminderd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het uitstel van de benzinedistributie met vijf da gen betekent niet dat zondag a.s. het rijverbod komt te ver vallen. Bureaus van rijkspolitie en gemeentepolitie zijn gisteren de gehele dag opgebeld door mensen die uit dat uitstel de conclusie trokken, dat daarmee ook meteen de autoloze zondag van de baan is. Voor de komende zondag (morgen) geldt dus nog een rij verbod. DEN HAAG (ANP) Na Mondig beraad meent het ka binet Den Uyl dat het gebruik en het bezit voor eigen ge- tataik van hennepprodukten zo Sedig mogelijk uit de sfeer van het strafrecht gelicht die nen te worden. ',B)it staat in een nota die de nmisters van volksgezond heid, van justitie en de staats- MBretaris van CRM gisteren aan de Tweede Kamer hebben gepind en. Wfooralsnog is dit echter niet telverwezenlijken, omdat het oib in strijd zou brengen met enze internationale verdrags verplichtingen. De regering zal in internationaal overleg na gaan of het mogelijk is met name het zgn. enkelvoudig verdrag aldus te wijzigen dat het nationale staten vrij staat, indien zij dit wensen, een af zonderlijke regeling in te voe ren voor hennepprodukten. In middels zal verder worden on derzocht hoe het hoofd kan worden geboden aan de geva ren die het gebruik van hen nepprodukten kan opleveren voor de veiligheid van het verkeer. (Vervolg op pagina 11.) (Van een onzer verslaggevers) j[ UTRECHT - DEN HAAG - BREDA Het Nederlandse open bare vervoer is door de plotselinge beslissing van het kabinet om de benzinedistributie vijf dagen uit te stellen in verlegenheid flfcraeut. kan onze correspondent) IfY, *ERNEUZEN. Een tot nu toe nbekend gebleven jongen heeft vrijdagavond de Terneu- tse mevrouw T. G. vermoe- Sjk met een mes in de lin- tijde gestoken. Eet slachtoffer is ernstig ge lid per ambulance naar het naziekenhuis gebracht, drama gebeurde even na 8 uur op het wandelpad Langs de preek te Terneuzen, waar mevrouw G. in gezelschap van dejjames C. B. en H. G. even- uit Terneuzen, wandelde. 1 jongen die hen per fiets ^^balde, gaf een van de dames mm een stok een klap op het hoofd Zij verdedigden zich met de paraplu en dreigden defcolitie te zullen waarschu wen, waarop de jongen me- vtou" T. G. plotseling in de «Bker? O stak. De dader is in üelduistemis ontkomen. De met man en macht geno men maatregelen om de ver wachte toeloop op te vangen zullen voor een groot deel voor niets zijn getroffen. Bovendien voelen de nieuwe distributie reizigers zich gedupeerd omdat ze meestal al een abonnement hebben gekocht dat maandag ingaat. Maar NS is op dat punt soepel geweest. Wie een abonnement heeft gekocht en nu alsnog met de auto wil, kan het uiterlijk dins dag nog inwisselen, zonder dat dit een gulden administratie kost. (Vervolg op pagina 11.) Er zijn mensen die het niet kunnen laten. Zoals Harlan Shank uit het Amerikaanse Rockjord. Op nieuwjaarsdag dook hij met vier kameraden in het ijskoude water van Rock River om een geul open te hakken. Hij wilde de eerste zijn die in 1974 op rivier zou waterskiën. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De Belgen la ten nog maar twee zondagen per maand de auto staan. Deze verzachting van het zondagsrij verbod is gisteren door het mi nisterie van economische zaken in Brussel bekendgemaakt. Al leen op 13 en 27 januari zullen de Belgen hun wagen in de ga rage moeten laten. Op deze zondagen geldt het rijverbod van 03.00 zondagsmorgens tot maandagochtend 03.00 uur. (Van onze correspondent) EINDHOVEN Op verzoek van de hoofdcommissaris zal de rijksrecherche een diep gaand onderzoek instellen naar het optreden van de Eindho- vense politie dat de dood van een negentienjarige jongen tot gevolg heeft gehad. Aan het eind van de middag iverleed vrijdag in het St.-Eli- abethsziekenhuis te Tilburg Ie Eindhovense jongen Ferdi- land Jansen die in de vroege norgenuren bij een treffen met de politie ernstig aan het hoofd gewond was geraakt. Op het moment dat de jongeman met een buks een agent onder vuur f (Van een onzer verslaggevers) HOEVEN De komeet Ko- ■[fek is met het blote oog MWitba.iv. De komeet is het este te zien een uur na zons- ondergang in het zuidwesten voorlrpig zal men nog over een wijd blikveld moeten «onnen beschikken om Ko- noutek te zien, want de ko- weet staat nog zeer laag boven de horizon. In de loop van de «omemie weken zal hjj CfJiter sweas Hoger komen, ^■kteravond stond Kohou tek vier graden boven de hori zon. Op 12 januari zal hij goed zichtbaar worden (als de weersomstandigheden althans gunstig zijn). Hij is dan geste gen tot 16 graden boven de horizon. Men kan Kohoutek het best .-inden door te zoeken in de buurt van de planeet Venus, die momenteel als zeer helde re ster zo'n dertig graden bo ven de horizon staat in het zuidwesten. De Volkssterrenwacht Simon Stevin in Hoeven verwacht een grote toeloop van mensen die Kohoutek door de kijkers willen zien. Een Oostbrabants I reisbureau neeft van 10 tot en! met 24 januari excursies naai de sterrenwacht georganiseerd. In die periode zal, dat is nu al bekend, de sterrenwacht elke avond van vijf tot acht bezet zijn door zo'n honderd belang stellenden. Daarnaast ver wacht de sterrenwacht nog, veel bezoek van scholen en particulieren. wilde nemen, vuurde een ande re agent met een pistool een gericht schot op hem af. Omstreeks halfvier signaleer- le een politiepatrouille de auto •an Jansen. Omdat men drank- ;ebruik vermoedde, wilde men lem aanhouden. Jansen vlucht te echter weg. Aangekomen bij rijn woning kwam hij zwaaiend net een mes uit de auto maar ion worden aangehouden. Hij .vist zich echter los te rukken in vluchtte zijn woning in. Een lem achtervolgende agent reeg daarbij een klap met een ruissleutel op het hoofd. Even later begon Jansen bei- le agenten vanuit het slaapka merraam op de eerste verdie ping te beschieten met een zwaar kaliber buks. De politie loste eerst een waarschuwings schot en pas daarna vuurde zij volgens de agenten ge richt op de man. In diens auto werden laf er een dolkmes en ■en sabel aangetroffen. De iverledene stond bekend als gressief en volgens de politie "as hij niet helemaal nuchter N Argentinië waar ontvoerin ren aan de orde van de dag :ijn, is nu de 46-jarige Douglas ïoberts, directeur van de Pepsi Gola-fabrieken aldaar ontvoerd Op dezelfde dag verdween in de buurt van Buenos Aires de fil-jarige Ludvic, president-di recteur van een grote papier fabriek. I (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het gisteren genomen besluit van het ka binet-Den Uyl de invoering van de distributie vijf dagen uit te stellen tot zaterdag 12 januari is door veel organi saties en politieke partijen gunstig ontvangen. Men kan zich over het algemeen verenigen met het uitstel, hoewel sommige oppositiepartijen in de Tweede Kamer al hebben laten weten het niet genoeg te vinden. Zo zei VVD-fractieleider Wiegel te betwijfelen of het uitstel wel voldoende is. Het is voor de VVD-fractie zelfs de vraag of de distributie nog wel door moet gaan. Voor KVP-fractieleider Andriessen bestaat die noodzaak nog steeds. Hij noemde het besluit „verstandig". In politieke kringen echter neemt men aan dat het besluit tot uitstel niet alleen op tech nische gronden (meer tijd no dig voor uitreiking extra ben zinebonnen) is genomen. Het kabinet zelf liet weten dat een „lichte verbetering" van de olie-invoer het opschuiven van de invoeringsdatum tevens mo gelijk heeft gemaakt. Men ge looft echter dat ook de behan deling van de machtigingswet aanstaande dinsdag door de Eerste Kamer een rol heeft ge speeld. Door uitstel van de in voering van de benzine-distri- bulie hoopt het kabinet de machtigingswet zonder al te veel moeite door de senaat te slepen. Het uitstel komt ook tege moet aan de wens van veel or ganisaties de benzine-toewij- zing te verruimen. De eerste toewijzing van vier bonnen voor de periode 7 januari tot 4 februari blijft nl. gelijk. Dat be tekent door het uitstel met een week over 3 weken een toewijzing van totaal 60 liter, of 20 liter per week. Verwacht wordt dat het kabinet ruim vóór 4 februari zal besluiten het rantsoen van 15 op 20 liter te brengen, gesteld dat de dis tributie definitief zal doorgaan. Want ook daarover bestaan nog veel vragen. VVD-fractieleider Wiegel, die het beleid van het kabinet „pa niekerig en slecht voorbereid" noemt, wil dat het kabinet op z'n besluit terugkomt en het rij verbod voor morgen intrekt. Hij heeft de premier vragen gesteld over de uitlatingen van de Franse president Pompidou, die eerder deze week zei dat de vermeende lagere olie-in voer in Nederland „kletskoek" is en dat de EEG daarom niet solidair met Nederland hoeft te zijn. Volgens Wiegel zal de olie- aanvoer met slechts 6 a 7 pro cent dalen en dat rechtvaardig* volgens hem geen benzinedis tributie. Premier Den Uyl ontkende gisteravond pertinent dat hij president Pomp'dou gezegd zou hebben, dat de olie-invoer in ons land niets te wensen over laat.» „Ik heb in Kopenhagen (op de EEG-topconferentie, red.) onze tekorten met korte streken aangezet", aldus drs. Den Uvl. Zowel de minister-president als minister Lubbers (Economi sche Zaken) hebben gewaar schuwd tegen het optimisme over de oliesituatie, dat zich gesteund door de oppositie over het land uitbreidt. Met name de uitlatingen van VVD-frac- 'ieleider Wiegel kunnen ge aarlijk zijn voor de situatie n de komende maanden. Iet is volgens de premier vol trekt onjuist, als Wiegel sug- ereert dat de aanvoer van ru- ve olie praktisch weer op het >ude peil is en dal daardoor de lenzine-distributie niet meer loeft door te gaan. Er is de 'aatste weken wel sprake van -en lichte verbetering van de die-aanvoer. Hield men vorige naand nog rekening met een laling van 30 procent, het ka binet gaat nu uit van 25 pro- :ent. Dat vcreisf volgens het abinet nog steeds een benzioe- "strihutie. Met name minister Lubbers 'eed gisteravond een scherpe inval op de VVD. „Ik begrijp »r absoluut niets mee" van. Toen de regering met de auto loze zondag kwam, was het de WD, die nadrukkelijk verlang de dat er een benzinedistributie zou komen. Toen die eenmaal was aangekondigd, wilde de WD niets weten van een even tueel uitstel, zoals tijdens de behandeling van de machti gingswet door sommige fracties was bepleit. En nu zijn ze in eens tégen een distributie zon der ook maar te kunnen zeggen hoeveel olie we in werkelijk heid krijgen. Ik vind dat to taal onbegrijpelijk» en ik moet dan ook ernstig tegen het opti misme waarschuwen dat door dergelijke uitlatingen zou kunnen ontsl; in'aldus de be windsman. 0 (Zie ook pagina 10) BEWOLKT EN REGENACHTIG Aan de kust krachtige zuidwesten wind. Maximumtemperatuur: zeven graden. STAD EN STREEK Meer Zeeuwen geteld. Pagina 3. Meer wijkagenten op proef in Terneuzen. Pagina 5. 3INNEN- EN BUITENLAND bestand in Midden- Oosten is uitputtingsslag. Pagina 11. VRIJUIT ^ersr genieten dan betalen verstandiger dan ouderwets sparen. Pagina 13. Denksport. Pagina 18. "EILINGEN 'oor de Portoricanen ts 'Heen de zon van goud IJagina 15. KUNST EN CULTUUR Poolse op«»ra Herleeft ir brabant. Pagina 17. iPORT 'art der Smissen enige ronc-urrent van Vultink. Pagina 19. iADiO EN TELEVISIE 'N'OS-klndersene vol teen itsche foefjes. Pagina 24 PINANCIëN EN •CONOMIE Nieuwe kansen voor nooit geopende mijn. pagina 25. Omdat de gigantische organisatie van de Puzzelaktle Natuur de afgelopen weken niet op volle toeren kon draaien en ook de P.T.T. tot over de oren in het werk zat, is er op zaterdag 29 december 1973 geen nieuwe puzzel verschenen. Vandaag wordt puzzel 16 (van 22 december) nog eens in verkleinde vorm herhaald. De inzendtermijn ervan is inmiddels verlengd tot 10 januari a.s. Ook degenen die Kerstmis en Nieuwjaar buitenshuis hebben doorgebracht, hoeven dus de boot niet te missen. De herhaling van de puzzel 16 vindt men vandaag in onze bijlage Vrijuit. Volgende weck wordt met puzzel 17 de reeks weer normaal voortgezet. DOEL In de kerncen trale van Doel is voor honderd duizenden guldens aan min derwaardig materiaal ver werkt, waardoor de kans op ongelukken aanmerkelijk wordt vergroot. Tot deze con clusie komt de Gazet van Ant werpen in het slot van een artikelenreeks, waarin uitvoe rig is ingegaan op de veilig heidsaspecten van de kerncen trale bij Doel. Zoals bekend staat deze kerncentrale slechts op enkele kilometers afstand van de Ne derlandse grens. Volgens de Belgische krant is er bij de bouw van de centrale nogal onzorgvuldig omgesprongen met de keuze van het materi aal. Om de eenvoudige reden dat nauwelijks precies bekend is aan welke normen het ma teriaal moet voldoen. Volgens de krant is veel materiaal ver werkt dat het in een conventi onele centrale wel zou doen. maar dat in de kerncentrale kan leiden tot besmeting van werknemers. „Bekijken we wat in Nederland in de kern centrale Dodewaard gebeur de," aldus het artikel. „De re actor ligt daar al een tijd stil omdat een radio-actieve be smetting bij werknemers was vastgesteld. Door een weinig kwalitatieve ophanging van kritische leidingen ontstonden ragfijne scheurtjes waardoor radio-actieve besmetting kon ontstaan." Volgens de Gazet kan ditzelfde euvel zich ook :n de centrale van Doel voor doen omdat hier ook sprake zou zijn van een ondeugdelij ke ophanging van zogenaamde kritische leidingen. „Iedere particulier, die een huis bouwt, krijgt controleurs van water-, gas- en electriciteits- maatschappijen over de vloer. Voldoen de leidingen niet dan kan hij fluiten naar een aan sluiting op het net. Tot nu toe gaan de constructeurs in Doel er met de grove borstel door. Niet uit boosaardigheid, maar omdat de opgelegde normen zo vaag en onvolledig zijn dat daarmee zowel het goedkoop ste als het duurste materiaal geleverd kan worden. De keu ze valt meestal op het goed koopste," aldus de Gazet van Antwerpen. Ook senator F. de Bondt houdt zich in België bezig met de veiligheidsaspecten van de kerncentrale, waarvan de eer ste fase bijna is afgerond. De heer De Bondt heeft de Belgi sche regering met betrekking tot die veiligheid en de ver schillende vergunningsproce dures een aantal vragen ge steld. De senator wil onder meer weten op welke wijze de controle op de naleving van de in de vergunning gestelde voorwaarden is geregeld. Een woordvoerder van de electriciteitsmaatschappij E.- B.E.S. heeft het artikel in de Gazet van Antwerpen gisteren gekwalificieerd als „technische nonsens". Volgens het E.B.E.- S.-commentaar is er geen sprake van dat er in de kern centrale met inferieur materi aal is gewerkt. Overigens is op basis van het bericht in de Gazet ook de Vereniging Milieuhygiëne Zee land (V.M.Z.) zich voor de kerncentrale van Doel gaan interesseren. „Als het waar is wat in dat artikel staat, dan is het een bespottelijke zaak dat slechte materialen konden worden gebruikt. Met kerne nergie kan men zich geen on zorgvuldigheden veroorloven. Zeker moet er niet beknibbeld worden op technische installa ties," deelde V.M.Z.-secreta- resse mevrouw Van Weele uit Middelburg gisteren mee. (Van onze correspondent) SLUISKIL Vrijdagmorgen om half tien werd in het ka naal Gent-Terneuzen, ter hoog te van de Louisastraat te Sluis kil het stoffelijk overschot aangetroffen van een tot nu toe onbekend gebleven vrouw van ongeveer 50 a 60 jaar. Het lichaam heeft ongeveer 24 uur in het water gelegen. Enkele gegeven: lengte 1.69 me ter, kort, waarschijnlijk geper manent bruin geverfd haar, on der- en bovenprothese. De vrouw was gekleed in een groe ne regenjas, blauw/wit ge bloemde jurk, grijs vest, half lange met bont gevoerde laars jes. Degenen die omtrent deze vrouw inlichtingen kunnen ge ven gelieven zich te wenden tot de politie in hun woon plaats of tot de gemeentepolitie te Terneuzen tel. 01150-4151. HAVANNA (RTR) De Chileense socialistische leider Carlos Altamirano die na de militaire staatsgreep van sep tember kans zag naar Cuba uit te wijken, heeft gisteren in Havanna verklaard dat er sinds de coup 15.000 mensen zijn vermoord. Hij schatte het aantal gevangenen op 3060® en zei dat er duizenden men sen zijn gemarteld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1