erin een uitstel VOOR ONTSLAGEN DREIGEN IN ZEE! AND DOOR OLIECRISIS ARTSEN: I NA 7 JAN. PROBLEMEN ET FIETSEND! EX-AUTOMOBILISTEN ompfrou:Kletskoek" RGANISATIES VAN WERKGEVERS, MIDDENSTANDERS, ROUW: TE hJEG 9. .lr>- JONGEN (10) IN- KUBm BEDOLVEN BRANDWEER VREEST EXPLOSIES h 'Vf WIL Elfen !TO:'je voor gastarbeiders NS KLM: Beperk handbagage aovei eren Iiier Frankrijk blijft kernproeven nemen ËiT\ Enquête: Liever dist ibutie dan autoloze zondag herenhoed, maten 54-591 bruin, T beige of£™ groen. ka das, #alle mode- 2 wartrijders urmen wel sxtra-benzine rijden Huisartsen slaan alarm VROUW STERFT IN Bij hamsteraars Brabantse bouwvakkers ^VaUOTHE EK -\ Y\/ DMcteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Sftdrcriacteur: L. Leijendekker Red; en administratie-adres; Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abc nnementsprij s 22 la per kwartaal; 7,83 per maand. B nummers 40 cent. 1 V'^^fcummcr 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem BW, rstraat 16, Breda v VRIJDAG 4 JANUARI 1974 27e jaargang Nr. 8253 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. UTRECHT (AND Vot teiiig Verkeer Nederlani (taai; het onomstotelijk va.- lat de fiets voor vele tiendu [enden automobilisten n jaandag 7 januari het de aut< ervangende vervoermidde an huis naar werk zal wor- ;en. „En dan op fietsen die elal jaren op stal hebben ■staan, zonder dat men e- ait naar heef! omgekeken' 'lus VVN. VVN zegt dit nieuwe ver rrkeersbeeld met „extr; org" tegemoet te zien, omda' erwaarloosde fietsen onveili- er fietsen zijn. „De Neder- mdse fietser in het algemeen ertroetelt zijn vervoermiddel eker niet' Volgens VVN is lij ook nonchelant in zijn ver keersgedrag, vooral als het inkomt op het aangeven van richtingverandering. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Een kk na meer .1 van aulomo bilis n geefi dc voorkeur aai benzine;' -tributie boven eei autoloze zondag, lit is naar voren gekomen bij een steek proef in december van hei Nederlands Instituut voor de publieke opinie en het markt onderzoek B.V. De Nipo encuête werd ge houden o"der 967 ffi ner en rouwen boven de 18 jaar, ui wie bijna de helft (48 p e beschikking over een per- len'ido had. Van de automobilisten gaf >4 pet 'e kennen liever ben- inedistributie te hebben te genover 42 pet dat meer in een autoloze zondag zag. Vier pet van deze groep had geen mening. Pompidou. (Van onze redactie buitenland! PARIJS President Pom- dou heeft gisteren de me ag dat Nederland dringend alp nodig zgu hebben var. e rest van West-Europa om e gevolgen van de Arabische ilierisis te bestrijden „klets- oek" genoemd. Op een persconferentie zei 'lij tegen journalisten dat pre mier De' ein vorige maand op de topconferentie in Kopenhagen had gezegd dat de Nederlandse olie-voorraden ?iiet verminderen. Ter verdediging tegen het verwijt dat Frankrijk zich in le oliecrisis een slecht bond genoot zou hebben getoond .ei Pompidou: „Die gedachte /an dringende noodzaak van solidariteit met het Neder landse volk, dat zou huiveren bij houtvuurtjes, is klets koek". awjgfimtaiiiwnni] s j71, hi SUS r- f - D-; 0: W W W W W W w w (Van onze parlementaire redactie) ■EN HAAG De regering stelt de distributie van benzine niet uit. r i wijl; liel voor de sterke aandrang, die op haar wordt uitgeoefend, om nioma r lag .s. maar later de benzine op de bon te doen. Minister Lubbers (Eeonom" iclic Zaken) heeft dit gisteren uitdrukkelijk verklaard. Hij vindt het vol ïme ÉMiil woord, dat op 7 januari a.s. de benzinedistributtie ingaat. Wel behau fell ndaag de ministerraad de verschillende verzoeken om uitstel. Ook kom; Mitiegetrouw de oliesituatie in liet kabinetsberaad ter sprake. $*AXMÏMS W HEID IN V.S. CHT (ANP) Volgens 'lopige cijfers hebben de [erlandse Spoorwegen 1973 ploten met een exploitatie- pt van 460 min., 30 min. p dan het jaar daarvoor. Na k van een overheidsbijdra- an naar verwacht 325 a In. resteert een verlies van t tot 135 min. In 1972 be- ^■g het verlies na aftrek van eel overheidsbijdrage van 265 mhi 165 min. S#pv illend is het gunstig ef- ie# dat de oliecrisis de laatste maanden op de resultaten reizigers\tervoör heeft gelad. Leek het er aanvanke- lijBop dat NS net als in '72 iets H&' Aan 8 miljard reizigerski- iters zou verkopen, in de Ite twee maanden van '73 de afzet beduidend, zowel (ptoloze zondagen als door Keek. Naai' verwacht kan aar het record van 1971 m gebroken, waarmee het ersvervoer na een inzin- i 1972 weer in de lift zit. Hjt aantal vervoerde tonnen fc)|k goederenvervoer steeg jaar met acht procent (1972 gaf nog een daling te zien met zes procent). NSCHEDE (ANP). - iretisch is het mogelijk dat 'rijders wel in aanmerking n voor de extra-benzine ijzing, die vaak een veel ld bedraagt van de normale ibutiehoeveelheid. Een fdvoerder van de gemeente ihede verklaarde gister- id dat de procedure die op moment wordt gevoerd, in een sluitende controle tiet. st bij de gemeente ingele- je formulier wordt door PBelijke ambtenaren beke rs die dan eventueel hun geven voor de aangevraag- loeveelheid extra-benzine, .it ministerie van Economi sche Zaken zal weliswaar steek- gffsgewijs de juistheid van ^Jterstrekte gegevens natrek en maar of dit ook het wel of betalen van de wegenbe- w |g betreft is nog niet ze- vD'L' s ecn v;0°rdvoerder vaTe gemeente Enschede. In het koor van dc verschil lende organisaties, die officieel om uitstel vaii de benzinedis tributie vragen, hebben zich gisteren de centrale werkge versorganisaties VNO en NCW en de organisaties van kleine zelfstandigen en middenstan ders geschaard, alsmede de fe deratie metaal- en elektrotech nische industrie (FME). Deze organisaties hebben de indruk, dat dc voorgenomen plannen niet tijdig of niet op de juiste wijze kunnen worden verwe zenlijkt. NCW-voorzitter Van Boven heeft de indruk, dat de noodzaak tot distributie niet aanwezig is en staat er persoon lijk sceptisch tegenover Ook werkgevers en werkne mers in de bouw willen uit stel. Zij vrezen stagnatie in de bouw, mede doordat in tegen stelling tot eerdere berichten het woon-werkverkeer (naar de bouwplaats) als zakelijk verkeer moet worden aange merkt. Dit betekent volgens de aannemers- enbouwvak bonden, dat tienduizenden bouwvakkers nog een aan vraag voor extra toewijzing moeten indienen. Zij zijn bang, dat het reizen van huis naar de bouwplaats grote pro blemen gaat opleveren, omdat o.a. de extra toewijzingen voor benzine te laat komen en er onvoldoende benzine ter be schikking wordt gesteld om 5 dagen per week to kunnen reizen. De algemene verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), die woensdag j.l. al had gepleit voor uitstel van distributie, wil nu, dat er meer brandstof (benzine, die selolie per bon) wordt uitge reikt. Tevergeefs heeft deze organisatie minister Lubbers gevraagd de distributie uit te stellen tot zaterdag 12 januari Dit uitstel kan in spoedgeval len helpen, aldus de EVO Staatssecretaris Van Huiten (verkeer en waterstaat) bleek gisteren volgens deze organi satie wel bereid samen met drs. Lubbers te zoeken naar oplossingen voor de meest dringende gevallen, die in d» eerste week behoefte hebben aan meer brandstof. Intussen heeft liet ministerie van Verkeer en Waterstaat toe gegeven dat piet kan worden gegarandeerd dat de extra- benzinebonnen voor het zake lijk verkeer op tijd (vóór maandag a.s.) hij de aanvragers binnen zullen zijn. Veel bedrij ven kunnen daardoor in moei lijkheden komen. (Van onze correspondent) GEMERT. De tienjarig Marcel Cyrilus Bons uit Ge- mert is gisteren om het leven gekomen nadat de kuil waar h in was gaan zitten, instortte. Samen met zijn vriendje had Marcel in de zandbak vair het gemeentelijk plantsoen te Ge- mert een twee meter *Kiepe kuil gegraven. Toen de jongen uit de kuil wilde klimmen om dat hij zag dat die op instorten stond, zakte het zand al naa beneden. De in allerijl gewaarschuwd politie en brandweer slaagden er nog wel in de jongen levend onder het zand vandaan te ha len, maar later is hij in het ziekenhuis overleden. UTRECHT (ANP). Vol gens de Landc'jike Huisartsen- vereniging zal de benzinectis- tribu ieregeling de huisartsen hulp op onaanvaerdbare wijze belemmeren. In een telegram aan minis ter-president Den Uyl vraagt de vereniging met klem om een „integrale benzinetoewijzing voor de beroepsuitoefening van huisartsen" zo snel moge lijk tot stand te brengen, zo dat de hulp aan de patiënten gegwaarborgd zal zijn. kaan se wegen voorgesc'. even van 8S worjlt een verkeersbord aangebracht. elhcld o.ö alle Am er i- km (=55 mijl). Hier ROME (AP). De Libische leider Moammar Gaddafi heeft gedreigd met een economische boycot van de Fiat-fabrieken door de Arabische wereld, in dien Fiat de joodse hoofdredac teur van La Stajnpa, het Tu- rijnse dagblad dat eigendom is van Fiat, niet omslaat. SCHIPHOL Anderhalf uur voordat het vliegtuig, waarin zij zat, op Schiphol zou landen is de 66-jarige mevrouw P. itaaymakers-Snoezer uit Til burg overleden. De vrouw was met een lijn- toestel van Canada op weg naai Amsterdam toen zij onwel werd. De hulp van een vrouwelijke arts, die zich onder de passa giers bevond, mocht niet meer baten. HETEREN (ANP). Com- •indant Jansen van het .ndweerkorps in het Be.uw- e Hete'en heeft besloten zijn lannen niet meer brandende -oningen te laten binnenbaan, lang hij niet zeker weet of r al dan niet benzine in de woning aanwezig is. „Er moeten dan natuurlijk geen mensen meer binnen zijn," aldus de commandant. Hij zegt dit paar aanleiding van de brand iri een bungalow 4e Loenen aan de Vecht, waar bij vijf brandweerlieden ge wond raakten, toen een voor raad hamsterbenzine ontplofte. 'AF DEN HAAG. Staatssecre taris J. Schaefer van Volks huisvesting en-Ruimtes jke Or dening heeft een aanta' maat regelen genomen, waardoor,het verbeteren van woningwetwo ningen in financieel opzicht aanmerkelijk gemakkelijker is geworden, zo heef: zijn depar tement meegedeeld. De maatregelen hebben be trekking op bet verbeteren van zowel vooroorlogse en van na-oorlogse woningen. Boven dien zijn de regelingen voor fi nanciële steun aan bewoners van verbeterde woningen ver ruimd. Voor de financiering van de kosten van het verbeteren van vooroorlogse woningen van ge meenten en corporaties zullen I voortaan leningen uit 's rijks kas worden verstrekt ter vol ledige financiering (100 pet) van de verbeteringskosten. Tot dusver werden hiervoor alleen leningen verstrekt tot 75 pet van de verbeteringskosten. De jaarlijkse bijdrage van het rijk in het exploitatietekort dat door de verbetering ontstaat, wordt eveneens verhoogd van 75 pet tot 100 pet. De nieuwe huur van verbe terde vooroorlogse woningen wordt bepaald door vergeiij- king mat de huren vergelijkba re na-c logse woningen, die ouder zijn dan 5 jaar. De huur van verbeterde na oorlogse woningen moet pas sen in het hnnrpa' ion van de andere na-oorlogse woningen. Huurders van woningen die na 1 januari 1972 ingrijpend verbeterd zijn. kunnen in aan merking komen voor een indi viduele huursubsidie. UTRECHT (ANP). De 1045 Turken. 151 Marokkanen en 124 Spanjaarden die mo- mepteel bij de NS werken, krijgen een eigen personeels blad in hun eigen taal. DROOG In de ochtend plaatselijk mistbanken. Later op de dag vooral in het westen wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog Matige zuidelijke wind Maximum temperaruren rond 5 graden. STAD EN STREEK „Schipper, mag ik overvaren" in Middelburg. Pagina 3. Uitleenmuseum in Terneuzen. Pagina 5. riNANCiëN 7N ECONOMIE Magere jaren in het vooruitzicht gesteld. Pagina 7 BINNEN- EN iUITENLAND Half Engeland „plat". Pagina 9 Lino Calle strijd in Nederland voor democratie in Spanje. Pagina II. SPORT Zaterdag beslissing over oarkoers nationale wielertitelstrijd. Pagina 13. RADIO EN TELEVISIE Voor het laatst profiteren van autovrije zondag. Pagina 15 SCHli'UOL (ANP) „Neem minder handbagage mee aan oord," is het in inde advies an zowel de rijkspnlitiedienst- luchtvaart als de luehtvaart- maatschapp.'jen aan het gehele reizigerspubliek ter verhoging van de veiligheid in de lucht. (Van onze correspondent)] WOLPHAARTSDIJK YEKSEKE - GOES Het ziet er naar uit dat in Midden- Zeeland volgende week de eerste on agen zullen vallen als gevolg van de oliecrisis. Voor enkele bedrijven is de hun toegewezen hoeveelheid benzine een bittere pil gewor den. Er is ook nog veel onze kerheid over de toewijzing van extra hoeveelheden benzi- De betonijzer en buigcentrale van de firma Flipse in Wol- phaartsdijk war veel Brabant se bouwvakkers werken, ziet ten gevolge ,van de benzinedis- trihutie geen kans om deze mensen 'n dienst te houden. Als de firma niet meer benzi ne krijgt zuilen de bouwvak kers naar huis worden ge stuurd. De Brabanders zijn afkom stig uit Roosendaal en St.-Wil- lebrord. Woordvoerder S. M. Boeren van de betonijzer- en buigcentrale: „Als de mensen niet genoeg benzine krijgen, dan gaan ze, ik kan het niet bijpassen. De mensen die het verst weg' wonen gaan het eerst". Ook het werkprogram ma van de firma komt door de dis tribütie in gevaar. Boeren: „We nemen geen werk meer aan, alleen nog in de buurt. Vroeger pakten we alles. We hebben werken in Haamstede, Rotterdam, en Antwerpen op het programma. Hoe moeten we daar komen. We hebben al twee busjes op stal gezet. We moeten gaan combineren. We zijn voorlopig erg voorzichtig met het aanne men van werk". De heer Boeren zei verder dat hij zijn opdrachten aan de gemeente zou voorleggen: „Als ik dan geen benzine krijg, dan zeg ik, dan krijgen jullie veer tig man in de ww". Bij het bedrijf in Wolphaartsdijk wer ken ongeveer honderd man. Er zijn tien bestelbusjes voor personenvervoer in gebruik, (vervolg op pagina 7). ENSCHEDE (ANP). Duit se Ibeiïsineverkopers adverteren sinds enkele dagen in Neder- mdse kranten om hun klan- ■eii te vertellen dat zij ook na 7 januari van harte welkom zullen zijn. Nederlandse pomphoudeirs langs de grensstreek vrezen nu dat de verkoop na 7 januari neen zal storten. Ze verwach ten dat onder andere de zwart rijders «in de Duitse grensstreek hun benzine tegen de boven dien nog lagere prijs zullen gaan betrekken. 9 Liz Taylor strikt hier in Rot e he dasje van h' r echt genoot Richard Burton tussen de opnamen van de film „The Voyagedoor, waar Burton de hoofdrol in speelt. Zo te zien lijkt, alles weer koek en ei. PARIJS. Ondanks protes ten uit de hele wereld tegen de atoompro e' 'n in de Stille Oceaan jaar- zal Frank rijk zjn npiroeven voort- zétten. Dat heeft president Pompidou te kennen gegeven bij de ontvangst van de ge loofsbrieven Van de nieuwe Australische ambas?" 1 Ha- rald Anderson. (Van een onzer verslag geefsters) UTRECHT Vijf dienst plichtige artsen, die een oplei ding volgden aan de V 'OS (Voortgezette Instructie Mili taire Opleidingsschool) op de vliegbasis Giize-Rijcn hebben in een brief aan de minister van Defensie geklaagd over de bchandeiine welke Jehova's getuigen tijdens hun voorar rest in het Dépot voor discipli ne te Nieuwersluis moeien on- dargaan. De vijf artsen de heren J. lakers, J. Goossen, F. Verhey, J. Wassenaar en C. Witt- kampff hebben in het ka der van genoemde opleiding een bezoek aan Nieuwersluis gebracht en geconstateerd dat de toestanden in het dépot „middeleeuws" zijn: zeer klei" nc cellen, isoleercellen, waarin ze nog regelmatig van dwang buizen gebruik wordt ge maakt, terwijl psychiatrische hulp vrijwel niet aanwezig Is. De vijf blijken bovendien zeer geschokt door een uit spraak van een functionaris: „Jehova's getuigen moeten ze allemaal op een rijtje tegen de muur zetten cn een kogel door de kop jagen". Deze uitspraak 7 9 zou volgens de briefschrijvers door de commandant van het dépot overste Bos, later zijn vergoelijkt. De vijf dienstplichtige art sen vi n de minister voor zóver Nieuwersluis niet hele maal dient te verdwijnen te onderzoeken hoe het dépot in de toekomst op meer verant woordelijke wijze kan functio neren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1