Melk boeren worden uit de markt gestunt MUITERIJ OP PIRATENSCHIP GUERRILLASTRIJDERS EISENVRIJLATING COMMANDO'S DOOR TEL AVIV Onzekerheid over lot Israëlische Vandaag WEES ZUIP OUDEJAAR Patiëntenverhulzing in Ooslburg KOVACS VERLAAT AJAX Jongens spelen met vuur: leerfabriek in Rijen verwoest trot/!, De DDR vandaag Schade ruim miljoen gulden Weer twee man gepakt wegens heling in af faire antiek diefstallen Lokartikel Vergroot Afbrokkeling Eigen merk Radio Caroline enkele uren uit ether mimsm Aiie 't VERSCHOVEN AKKOORD AUSTRALISCHE BOYCOT AMERIKAANSE SCHEPEN Directeur- Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRIJDAG 29 DECEMBER 1972 26e Jaargang Nr. 9044 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties 5 regels 1,15. Iedere regel tnééi 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adm bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v m. 11 uufc Voor het maandagnummer: vrijdag tot rm, 11 uur. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslag gevers) DEN HAAG De melkboeren in Neder land voelen zich in hun bestaan bedreigd. Overal in het land worden ver gaderingen belegd met als enige agendapunt: hoe kunnen wij de toe nemende, moordende concurrentie van winkel en supermarktverkoop een halt toeroepen. Ver wacht mag worden dat de huis-aan-huis-melk- liandel op korte termijn tot een gezamenlijk plan-de-campagne zal komen om de problemen de baas te worden. De vooruitzichten zijn echter nief rooskleurig. De melkboer verliest steeds meer de greep op de afzetmarkt voor melk. Het aandeel van de aan huis werkende melkbezorger op de tota le verkoop van melk daalde in de afgelopen vijf jaar van 80 tot 70 procent. De melkverkoop in de winkel steeg in dezelfde periode, vooral als ge volg van stuntverkopen, van 20 tot 30 procent. De prijsverschillen zijn, relatief gezien, vaak enorm. De melkboer re kent een vaste prijs, die rond 80 cent per liter schommelt. De normale winkelprijs ligt om streeks 75 cent per liter. Melk wordt in de win kel echter steeds meer als lokartikel gebruikt. Stuntprijzen van 50 tot 60 cent per liter zijn vrij normaal aan het worden. Die prijs ligt onder de inkoopsprijs, maar het verlies wordt ruimschoots goedge maakt omdat de klanten in het voorbijgaan een flink aantal andere winstgevende artikelen in het boodschappenwa- gentje stoppen. Zaten deze stuntver kopen de huis-aan-huis- melkhandel al hogelijk dwars, hun zorgen zijn de laatste tijd nog ver groot door het feit. dat supermarktbedrijven als Albert Heijn, Centra en Vivo binnenkort melk onder eigen merk gaan verkopen. De melkboe ren vrezen dat dit tegen vrij sterk gereduceerde prijs zal gebeuren het geen ernstige gevolgen kan hebben voor hun ei gen marktaandeel. De afgelopen w ken heeft overleg plaats ge had tussen melkhandel en melkindustrie over de gevaarlijk wordende afbrokkeling van de af zetmarkt. Men onder zoekt of het mogelijk is tot een eigen, voor heel Nederland geldend merk te komen. Met dat merk zou, zo wordt gerede neerd, veel beter op de afzetmarkt geopereerd kunnen worden. In kringen van de melkhandel verwacht men toch wel enige tijd nodig te hebben om dit eigen merk van de grond te krijgen. In de tussentijd probeert men regionaal tot nauwere samenwerking te ko men. Het Produktschap voor de Zuivel heeft de mi nister vlak voor Kerst mis gevraagd een mini mumprijs van ca. 72 cent per liter melk vast te stellen. Het initiatief hiertoe ging in feite uit van de melkhandel. De minister heeft nog niet op het verzoek ge reageerd. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Schevenin- gen is gisteren in rep en roer geweest nadat de kapitein van het zendschip van „Radio Ca roline" vijf vuurpijlen had af geschoten en gemeld had dat er muiterij aan boord van zijn schip wds uitgebroken. De ma rine voer met de onderzee bootjager Limburg naar Sche- veningen, waar het zendschip zeven kilometer uit de kust ligt. Van de aanvankelijk zeer verwarde verhalen en geruch ten over het zendschip bleek later wel juist te zijn dat de kapitein zich bedreigd had ge voeld door de drie andere op varenden, de discjockeys Andy Archer en Chrispian St. John en de technicus Peter Chicago. Archer was al eerder in het nieuws door zijn verhalen over vermeende spionageactivitei- ten van Radio-Nordzee, waar hij ook d.j. was. Naar de kapitein donderdagmid dag in volle zee aan een groep per schip toegesnelde verslag gevers vertelde, waren de zes Nederlandse bemanningsleden van het zendschip om midder nacht met een vissersboot van boord gegaan om hun onge noegen te uiten over het uit blijven van de salarisbetalin gen. „De drie overgebleven Engelsen zeiden dat het schip nu weer Engels zou worden en kondigden aan dat een groep uit Engeland met wa pens aan boord zou komen om de macht over te nemen." Al dus de kapitein. Hij had zich bedreigd gevoeld en had zich 's nachts in de hut op de brug van het schip opgesloten. Om tien uur donderdagmorgen schoot hij vijf vuurpijlen de lucht In. De sleepboot van het bedrijf Trip, dat voor het con currerende „Radio Nordzee" de bevoorrading verzorgt, voer naar de „Caroline". Om dat kapitein Van der Kamp geen aparte zender beschik baar had om via scheveningen Radio om hulp te vragen, verzocht hij via de sleepboot om assistentie van marine of politie. In de middaguren ko zen vijf van de zes beman ningsleden, die 's nachts van boord waren gegaan, en de 25-jarige mede-firmant van „Caroline" Gerard van Dam, met de „Seanews" van filmer Jacq de Gier zee. Ondanks de bedreigingen van de En gelsen wisten de zes aan boord te komen en de rust te her stellen. Bij de „Inneming" van het schip door Gerard van Dam en de vijf andere Nederlanders zouden volgens een van hen de Engelsen ge- lreigd hebben met een zware ijzeren staaf en een moker. Kapitein Van der Kamp: „De discjockeys gooiden een on derdeeltje van de zendappara tuur overboord, toen de an deren toch op het schip kwa men. Ook verstopten zij de kristallen van de zender waardoor deze uitviel. Door dat de Nederlanders naar de studio renden konden zij er ger voorkomen. Het onderdeel tje was onbelangrijk en de kristallen waren snel gevon den," aldus de kapitein. Daar om kon „Radio Caroline" de uitzendingen twee uur later, tegen zes uur, al weer her vatten. 0 Een brandweerman mach teloos tegen de vlammenzee in Rijen. STAD EN STREEK Zeeuwsch-Vlaanderen zet stekels op als 't over ziekenhuizen gaat. Pagina 3 Kerstherberg in Terneuzen krijgt vervolg. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Postorderbedrijven in de lift. Pagina 9 BINNEN- EN BUITENLAND Storm van kritiek op Zwolsman en de zijnen. Pagina 11 Canadese vredes-Nobel- prijswinnaar overleden. Pagina 12 SPORT Anquetil een wonder kind op de fiets. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Wiid-west in Farce majeure. Pagina 15 (Van een onzer verslaggevers) RIJEN Ruim één miljoen gulden is de schade, die gistermiddag veroorzaakt werd door een felle, uitslaande brand in de lederfabriek Gebr. Theeuwes aan de Maria- straat in Rijen. De spuiterij van de fabriek, waarvan het betonnen dak in stortte en daarbij kostbare machines verpletterde, werd geheel verwoest. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. De brand werd veroorzaakt door een viertal schooljongens van omstreeks tien jaar, die op de binnenplaats van de fa briek met vuur hebben ge speeld. Dit is gebleken uit een onderzoek van de rijkspolitie. Hierdoor raakte een vat met zeer brandbare inhoud in brand. In korte tijd verspreid de het vuur zich door de spui terij. Directeur Jac. Theeuwes, die ijlings van een jachtpartij werd teruggeroepen, verklaar de, dat al het mogelijke zal worden gedaan de produktie zo snel mogelijk voort te zet ten. Onmiddellijk na de brand hebben andere bedrijven uit Rijen en omgeving de lederfa briek Gebr- Theeuwes, waar circa 70 mensen werken, hulp aangeboden. Gebr. Theeuwes heeft elders in Rijen nog een bedrijfshal beschikbaar, waar de spuiterij zou kunnen worden onderge bracht. Het bedrijf is tegen brand verzekerd. 1 (ADVERTENTIE) ,r>0 -V zijn mooie e soorten- Met a's krr, werk onuC 0/?on,- dwarS9e (Van onze redactie buitenland) BANGKOK/TEL AVIV Israël verkeert weer in ang stige spanning over het lot van vijf of zes landgenoten, die sinds gistermorgen gegijzeld zijn in de Israëlische ambas sade in Bangkok door vier Arabische guerrillastrijders. Terwijl vroeg in de avond een akkoord over het vertrek van de gijzelaars in zicht leek, meldde gisteravond laat het Engelse pers bureau Reuter, dat de vier Arabieren verdere besprekingen met Thailandse functionarissen weigerden. - Het persbureau telexte ver der: Volgens officiëlëe Thailand se woordvoerders hadden de guerrillastrijders er donderdag avond laat (pl. tijd) mee inge stemd hun gijzelaars vrij te la ten in ruil voor een vrijgeleide. De Arabieren zouden in gezel schap van twee Thailandse mi nisters en de Egyptische am bassadeur El Essawy met een chartervliegtuig van de Scandi navische luchtvaartmaatschap pij SAS naar Caïro worden ge bracht. Maar vrijdagochtend vroeg (pl. tijd) weigerden zij Thailandse functionarissen tot de ambassade toe te laten, die de bijzonderheden van het ver trek kwamen regelen. Het was niet direct duidelijk of dit be tekent dat de guerrillastrijders van gedachten veranderd zijn. De vrijlating van de gijze laars, onder wie de Israëlische ambassadeur in Cambodja, Avimor, de eerste secretaris en zijn echtgenote, een handels attaché en een administratieve functionaris, lijkt dus van de (>aan, want in Bangkok is be kendgemaakt dat de Arabieren hun ultimatum aan Israël een uur hebben verschoven. Hun oorspronkelijke eis was dat Is raël in ruil voor de vrijlating der gijzelaars 36 Arabische guerrillastrijders, die in Israël gevangen zitten, in vrijheid stelde. Zij moesten voor vrij dagavond acht uur plaatselijke tijd (02.00 uur Ned. tijd) in Caïro worden afgeleverd. Dat tijdstip is nu 03.00 uur Ned. tijd geworden. Israël had, indachtig het bloedbad van München in sep tember, de aanvankelijk opti mistische berichten uit Thai land al gereserveerd ontvan gen. De radio gaf het nieuws over een bereikt akkoord pas na enkele uren door en waar schuwde vervolgens herhaalde lijk dat er geen bevestiging van was. „In München verspreid den ook officiële woordvoer ders berichten over de vrij lating der Israëlische gijzelaars. Ditmaal wachten we tot de gij zelaars vrij zijn en weer bij ons", zo verklaarde een woord voerder van het Israëlische mi nisterie van buitenlandse za ken. Toen op 5 september itjdens de Olympische Spelen leden van de „Zwarte September"- beweging een deel van de Is raëlische Olympische ploeg gijzelden werd, 's avonds laat hun vrijlating bekendgemaakt. Met die wetenschap ging de Israëlische bevolking slapen om, 's morgens het afschuwe lijke nieuws te vernemen van het bloedbad op het vliegveld bij München, waarbij elf Is raëlische sportlieden en bege leiders de dood hadden gevon den. In Bangkon had luchtmaar- schalk Dawee Tsjoellasapja, die minister van Landbouw en stafchef van het leger is, in eerste instantie bekendge maakt dat de bezetters van de ambassade ermee akkoord wa ren gegaan hun gijzelaars vrij te laten in ruil voor een vrij geleide uit het land. Dawee had met de Thailandse onder minister van buitenlandse za ken, generaal-majoor Tsjarts- jai Tsjoenhawan, en de Egyp tische ambassadeur El Essawy in de ambassade onderhandeld met de guerrilla-strijders. De bezetters hadden eerder ge dreigd het gebouw op te bla zen als hun eis niet werd in gewilligd. (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL De ge meentepolitie van Roosendaal heeft nieuwe arrestaties ver richt in de zaak van de Belgi sche antiekdiefstallen. Aange houden zijn de afgelopen da gen de 41-jarige H-B. uit Roosendaal en J. van M., een antiekhandelaar uit Wouw. Beiden worden verdacht van heling. De politie heeft ook de na men bekend gemaakt van drie verdachten die verleden weeV. werden aangehouden. Het zijn J.F. (24) uit Bergen op Zoom, mevrouw S.F. (30) uit Roo sendaal en A.N., een 43-ia<nige antiekhandelaar uit Roosen daal. Met de twee arrestaties die de politie van Gent verle den week verrichtte zijn in de zaak van ae antiekdiefstallen nu 7 verdachten aangehouden. Mevrouw F. is inmiddels op vrije voeten gesteld. Denk er wel om dat U bij alle drukte rond Oudejaarsavond Uw Oudejaarskrant niet uit het oog verliest. Berg die krant goed op, want er staat een prijsvraag in, waaraan U zeer waarschijnlijk graag zult willen meedoen. Die prijsvraag heeft als motto WIE WORDT DE LEZER VAN HET JAAR? De geiukkige winnaar (of winnares) krijgt als trofee een fraai bronzen beeldje van een krantelezer, gemaakt door Truus de Ligt-Zöllner. Er is ook nog een tweede en een derde prijs, eveneens beeldjes van krantelezers, maar dan v van gebakken klei. Nu de Westduitse Bonds» republiek en de Duitse Demo» erotische Republiek hun basis» akkoord hebben ondertekend, beginnen Nederland en de an» dere Westeuropese landen be» sprekingen met de Oostduitse regering om de vestiging van diplomatieke betrekkingen voor te bereiden. Onze cor respondent in Bonn, Fran* Wennekes, bezocht Oost-Berlijn en schreef in een serie artike len zijn bevindingen op over het land, dat in het westen lange tijd uitsluitend is ervaren als een pijnlijke herinnering aan het verleden, maar waar mee we binnenkort normale betrekkingen zullen onderhou den. Vandaag het eerste ver haal in deze serie op pagina 12. Gistermorgen zijn zestig patiënten van het oude naar het nieu we Sint-Antoniusziekenhuis in Oostburg overgebracht. De ver huizing verliep volgens plan. (Zie ook pagina 3.) (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Stefan Kovacs heeft voorzitter Jaap van Praag laten weten dat hij zijn tweejarig contract met Ajax, dat per 1 juli 1973 af loopt. niet zal verlengen. St fan Kovacs die in Roemen' vergeefs heeft geprobeerd vei gunning te krijgen om nog ee jaar in het buitenland te we: ken, is per die datum be noemd tot directeur van de Roemeense voetbalbond. In die functie heeft hij de supervisie over alle vertegenwoordigende elftallen van Roemenië. T)e Australische vakbond van zeelieden heeft gisteren bekendgemaakt dat alle Amerikaanse schepen zul len worden geboycot uit pro test tegen de nieuwe Ameri kaanse bombardementen op J-Vietnam. Amerikaanse schepen kun nen dan geen sleepboten krij gen erf in bepaalde havens ook geen loodsen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1