Spanning aan top van ijf s"volley Hanny en de Rekels te gast in Clinge Muzikantjes debuteerden Marionette werd lierf stkampioen bij topbiljarters Bisschop neemt kerk centrum in gebruik stad streek Hongerstaking in wereldwinkel Kloosterzande Clinge Sas van Gent Kapellebrug Middelburg St.-Jansteen Voaeiwaarde Nceuw-Mamen Hulst Goes 's-Heerenhoek V Woensdag 27 december 1971 2 {Van onze correspondent) HULST De rijkspolitie van Hulst heeft het de voor bije kerstdagen nog vrij druk gehad met het behandelen van enkele ongelukken, waarbij een persoon zodanig werd ge wond dat liij naar het St.-Li- duinaziekenhuis in Hulst moest worden overgebracht. Vrijdagavond werd op de Houtmarkt in Hulst de gepar- keerdstaande personenauto van M.G. uit Hulst aangereden door een pog onbekende auto, waarvan de bestuurder is doorgereden. In de nacht van zaterdag op zondag werd op de Wijhelmi- nastraat in St.-Jansteen de bromfietser J.V. uit Heikant, bewusteloos op de rijbaan ge vonden. Vermoedelijk is V. te gen een paal gereden en ge vallen. Hij werd per ambulan ce naar het ziekenhuis ge bracht. Zondagmiddag reed de Bel gische autobestuurder M. van B. uit De Klinge Waès, ko mende van de Hogeweg, in de Hoofdstraat te St.-Jansteen te gen de daar geparkeerde auto van C. van de W. uit Kemzeke België. Aan beide voertuigen was zware schade. Maandagavond kreeg de rijkspolitie te maken met een erge vorm van vandalisme, Tot nog toe onbekenden heb ben toen in de kerk te Nieuw Namen een zevental gebrand schilderde ramen met bierfles sen stuk gegooid. Omtrent de identiteit van de daders wordt een onderzoek ingesteld. Maandagavond rond tien uur vond op het kruispunt Oranje straat-Kanaalkade in Axel een aanrijding plaats, waarbij twee personenauto's werden vernield. Een inzittende liep lichte verwondingen oo. Het ongeluk gebeurde doordat M.C. uit Axel komende van de Oranjestraat geen voorrang verleende aan de van rechts komende A. de J, eveneens uit Axel. De rijkspolitie van Hulst trof zaterdagavond omstreeks negen uur in de Heidestraat in St.-Jansteen een Belgische personenauto aan, waarin een man lag te slapen die dronken bleek te zijn. De man, de 27 jarige leurder R.O. uit St.-Job in 't Goor, werd ter ontnuchte ring ingesloten op het bureau van de rijkspolitie. Terug bij zijn positieven gekomen deed hij er aangifte van dat al zijn geld was gestolen, terwijl er uit zijn auto ook enkele vloer kleedjes waren entvreemd. Na ondervraging blk O. in een Belgisch caté v .cbij Stekene, dronken te z'jn gevoerd en naar de Heidestraat te zijn gevoerd, waarbij hij door de op dit moment nog onbekende personen werd beroofd. Door de rijkspolitie van Hulst werd contact opgenomen met de b.o.b. uit St.-Niklaas, die de zaak verder in onderzoek heeft. (Van onze correspondent). TERNEUZEN Een zeven tal leden van de wereldwinkel (Blokken 10, Terneuzen) heeft ook dit jaar op eerste kerstdag deelgenomen aan de honger staking. Er waren zelfs drie kinderen bij (van 6 tot 12 j jaar) die „geheel vrijwillig", zoals ons verzekerd werd daartoe hebben besloten. „Gewoon solidair zijn met de hongerende derde wereld", zo werd ons verklaard. „Niet! van het vredesfeest een vreet- feest maken". Uit een vrij lang gesprek met een paar van de hongerstakers werd het duidelijk dat de verkoop van de artikelen uit de derde we reld niet tot doel heeft om op die manier de mensen daar te helpen wel om door middel van de wereldwinkel de aan-| dacht erop te vestigen en zo bij de mensen in het westen, solidariteit te verkrijgen. Telefooncentrale Op don derdag 28 december (morgen) wordt de capaciteit van de te lefooncentrale te Kloosterzan- de met 200 nummers uitge breid. Een 50-tal gegadigden voor een telefoonaansluiting heeft hierop enige tijd moeten wachten omdat de centrale ge heel bezet was. BehaTve in enkele gevallen, waarvoor de kabelverbinding nog ont breekt, kan PTT aan verzoe ken oni een telefoonaanslui ting te Kloosterzande nu weer op korte tijd voldoen. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Voor de jonge muzikanten van de koninklijke harmonie „St.- Caecilia' uit Kloosterzande heeft dit kerstfeest wel een bijzonder karakter gehad. Ze maakten gistermorgen in vol ornaat hun debuut tijdens een druk bezochte eucharistievie ring. Voor het eerst traden de jonge muzikanten schoorvoe tend in het openbaar op tij dens het afgelopen carnavals feest als „koeterkapel". Toen kwam het allemaal nog niet zo nauw, maar gistermorgen ging het al heel wat gewichtiger. Het eerste optreden van de jonge muzikanten werd overi gens een succes. Wekenlang hebben ze er voor gerepeteerd, maar hun totale opleiding duurt al vele maanden lan ger. De verrichtingen van de jongelui werden kritisch ge volgd door ouders, ooms, ^tan tes, buren, vrienden eri nog tal van andere bezoekers. De meerstemmige zang werd ver zorgd door het dames- en he renkoor onder leiding v. me vrouw Mangnus en C. Roctus, begeleid door organist Th. Totte. Tijdens de ccommunie werden kerstliederen gespeeld en direct na de mis werd een kort concert gegeven. (Van onze correspondent) HULST De belangrijke topbiljart wedstrijd BC ONA Marionette, dit weekend ge speeld in de topbiljartcompe- titie Oost-Zeeuwsch-Vlaande ren, is door Marionette met 911 gewonnen. Deze over winning levert voor Marionet te het herfstkampioenschap op. De secretaris van deze club, Peter de Smet, toonde zich na de wedstrijd bijzonder geluk kig met het bereikte resultaat. „We hebben ons uiteiiste best gedaan. Al onze jongens heb ben ziich voor de volle hon derd procent ingezet", aldus zijn commentaar-, ma het be kend worden van de uitslag. Na afloop van de wedstrijd werd Peter de Smet op de schouders van zijn clubmak kers door het café gedragen, waarna het feest voor de win nende ploeg kon beginnen. De (.wedstrijd BC 't Raed- huys - KOT werd dit week einde gewonnen door KOT met 713. De persoonlijke uitslagen van de wedstrijden zijn ais volgt: BC ONA - Ma rionette, 911: E- Weratzler - Aqua Dest De drive-in discotheek Aqua Dest organi seert op 30 december in het gemeenschapshuis Malpertuus soos-72. De vele avonden van Aqua Dest zijn tot nu toe erg in trek gebleken bij de jonge ren Ook deze laatste drive-in avond begint zoals gewoonlijk om 20 uur. Kerstviering Op eerste kerstdag is in de zaal van café De Troubadour van Carla Sneljeman de traditionele kerstviering gehouden van het gemengd koor van Clinge. Er werden onder meer kerstlie deren gezongen en werken van Bacb. Hpt Clingse koor heeft voor de komende maanden weer een druk programma. Kerstzang Zaterdagavond werd in de katholieke kerk te Sas van Gent een kerstvolks- zangavond gehouden. Deze dienst was voor een ieder toe gankelijk. Na een welkomst woord door de kapelaan van de parochie, die de heer en me vrouw Colsen en pastoor van Aken welkom heette, begon de dienst met de samenzang Wij komen tesamen begeleid door de harmonie De Verenig de Vrienden. De harmonie speelde onder leiding van de heer De Wit Largo. De schrift lezingen werden verzorgd door mejuffrouw Neve en locobur gemeester Colsen. De overden king werd gesproken door de heer Marks. W. van Swaal 0—2. J. de Wit R. Bogaerd ULl, J. Pilaet E. Bogaerd zti-O. W. v. d. Voorde - G. vain Damme 11. L. Segers - Th. de Cock 1— Ch. de Wolf - J. vain Vl-ier- berghe 11- A. Picavet - H. de Vos 11, M de Wit - L. van Mol 11. P Wentzler - Th. de Witte 1—1, W. Jacobs - P. de Smet 02. 't Raedhuys - KOT, 713: R. vam Acker - W. Koemans 1—1, K. Vonck - W. v. d. Walde 02, A. Thomas - J. Vernimmen 11, J. v. d- Goes F. Stroobamd 11, R. van Daele - R. Blommaert 02, R. Varhoosel - G. de Feber 11, C. de Vriendt - R. Picavet 1 1. J. Martinet - C. Bertram 1 1, R. Pollet - M. Picavet 11, M. van Lent - M. Kramers 0 2- De stand ziet er als volgt uit: eerste en herfstkampioen Marionette 611. 2. 't Cen trum 6—9, 3. BC ONA 6—8, 4. KOT 6—7. 5. 't Anker 5—3, 6 STC 52- 7 BC 't Raedhuys 6—0. De wedstrijd 't Anker - STC is uitgesteld. De topbiljartcom- petitie Oost-Zeeuwsch-Vlaan- daren ligt nu voorlopig stil. Waarschijnlijk zuilen de wed strijden half januari worden voortgezet. Schieting Aan de schie ting op twee liggende wippen in de zaal Fabie is door 88 schutters deelgenomen. Op de eerste wip ging de hoge vogel naar D. Dullaert in Kem zeke. Eerste zijvogel was voor R. van Eetvelde uit St. Pau- sels en de tweede voor Aug van Remortel uit Kapellebrug. Op de tweede wip gingen de hoge vogel en de beide zijvo- gels naar A. Kints uit Vrase- ne, F. Goossens uit Stekene en A. Roskam uit St. Gillis In de zaal bij Ed Ottjes in Sint Jansteen vond een schie ting plaats op de liggende wip, waaraan 36 schutters meede den. De hoge vogel ging naar C. Herrewegh uit Heikant. De eerste zijvogel naar J. Rijc- kaert uit De Klinge en de tweede naar Th. Pauwels uit Iloostefzande. De meeste k'ei- ne vqgels, vijf stuks, werden afgeschoten door J. Rijckaert uit De Klinge. Botsing Op 26 december heeft op de Leliëndaalseweg een frontale botsing plaatsge vonden tussen twee bromfiets bestuurders, te weten H. C. M., oud 18 jaar, afkomstig uit Mid delburg en C. L., oud 18 jaar, afkomstig uit Serooskerke. De 18-jarige C. L. uit Serooskerke liep hierbij hoofdletsel op en moest overgebracht worden naar het Gasthuisziekenhuis te Middelburg. Later is hij over gebracht naar het Dijkzicht- ziekenhuis te Rotterdam. H. C. M. uit Middelburg diende even eens met armletsel, kneuzingen en een hersenschudding over gebracht te worden naar het Gasthuisziekenhuis te Middel burg. Show Naar schatting driehonderd jongeren hebben in Sint Jansteen een optreden van Avro's drive-indiscotheek bijgewoond, die te gast was in het verenigingsgebouw. Gast heren waren de dj's Karei v.d. Graaf en A.G. Trines. Het werd voor de jongeren uit St Jansteen een gezellige boel met veel dansen en zeer goede muziek. Karei v.d. Graaf nodig de uit de zaal twee jongeren uit en haalde ze over om een duet te zingen. Onder luid ap plaus werd bet bekende bana- nenlied van André van Duin ten gehore gebracht. Dat ge- beurdé onder het motto .,noe valser, hoe beter". Clubblad De voetbalvere nig'ing Steen heeft een prijs in de vorm van een lp uitgeloofd aan degene, wiens idee werd uitgekozen voor de naamge ving van het clubblad. Uitein (lelijk werd winnaar mej. Til ly d'Hooghe uit de Wilhelmi nastraat 59 in St.-Jansteen. Haar idee, t „Steen Goed" zal nu voortaan prijken op het clubblad van de v.v. Steen. Toonzaal De oude smidse met bijbehorende woning van Lewieken van de Velde in de Hoofdstraat, is geheel omge bouwd tot toonzaal en winkel, waarin Prosper Verschueren zich op 3 januari zal vestigen. Hij zal zijn zaak in de Hemel- straat verlaten en hier een nieuwe „doe het zelf" zaak annex haarden- en kachelwip kei openen. Kaarten Aan de prijs- kaïarting om tamme konijnen poularden an vlges in café De Kroon is door 38 kaarters deelgenomen. De u-itslag: 1. J Weemaes-L. Passemiers; 2. J de Witte-P. va.n Kerkhoven; 3, B- Aselman-R. de Cock; 4. E. Verhagen-D. Neve; 5. J, d'Hooghe-P. Aerts. Prijswin naars iin de verliezèrsrohde werden: 1. K. de SchrijveriL. vain Campenhout; 2. A. van Dorsselaar-C. de Moor; 3. A. de GuchteneVe-J. van Immer seel; 4. F- de Nijs-Joh. Vèr- durmem. De kalkoen die werd vertritst ten bate van de stich ting Steens carnaval werd ge wonnen door Willy Nachte gaai. Kerstgeschenk De afde fag Zonnebloem in St.-Jan steen heeft voor de zieken en alleenstaanden wederom ,voor een kerstgeschenk in de vorm van een fruitschaal of kerst krans gezorgd. Ooik in het be jaardencentrum „de Blaauwe Hoeve" in Hulst zullen in deze aktie worden bedacht. Benoeming In de 'va-catu re aan de r.k. basisschool Ma ria werd voorzien door, berio^-, ming per 1 januari van de onderwijzer D.' de Koek udV Kuitaart. De vacature was ont staan, doordat de tijdelijk aan gestelde onderwijzer P. Ever aars uit Clinge is benoemd aan de r.k. basisschool Sint-Joseph in Graauw.. Collecte Ter gelegenheid van de kerstviering van de bejaarden in het verenigings gebouw is een collecte gehou den ten bate van de missie in Indonesië van broeder Marti- nus uit Maastricht. De collecte bracht een bedrag van 14 gulden ,j- Loos alarm De brandweer van Vogelwaarde moest gister avond rond kwart over negen uitrukkenvoor een branda larm bij J. Magnus in Vogel waarde. Teen de spuitgasten ter plaatse kwamen bleek er hele maal niets aan de hand te zijn. ZATERDAG is de fusie be kendgemaakt tussen de Belgi sche wape' f briek F.N. en de Italiaanse sportwapenfabriek Beretta. (Van onze correspondent) - HULST In de heren eerste klasse van de bedrijfs volley bal- competitie te -iu'si. blijft de spanning bovenaan de ranglijst voort duren, iog steeds ko nen vier teams, welke onderling slechts 2 punten verschillen, in aanmerking voor de titel. Van de vier topteanis veri >r' Clitex Sport 1 met 30, van de andere titel kandidaat V C l, terwijl Lybeert-Verstraèten en Watneys aan de winnende hand hieven. en Voorwaarts de tweede met 1215, besliste de combinatie via een 1512 zege in de derde set de wedstrijd in hun voordeel. PMC 3 wilde blijk baar niet onderdoen voor de clubgenoten en veroverde dankzij een lr-3 zege -tegen Ambulo 3 eveneens de volle winst. PMC 1 toonde de talrijke toeschouwers duidelijk dat het de ongelukkige nederlaag te gen Lybeart-Versteaeten ai vergeten was. want de PTT- Milockcombinatie liet zich te gen rivaal Clitex Sport van zijn beste zijde zien en gaf de Clingenaren geen schijn van kans. De selsj^nden waren is7. 15—13 eft 15—8. Koplo per Lybeert-Verstraeten had eveneensweinig moeite met Voorwaarts 1, d,e dappere Axelaars moesten met een 0 4 nederlaag terug naar huis. Voor Voorwaarts ziet de toe komst er op dit moment maar somber uit. De vierde 'titelkandidaat Watneys had weinig medelij den met CVC dat mét 03 werd verslagen. Ambulo 1 bleef met .2—1 aan de winst tegen Ból Sport na een vrij spannende wedstrijd, welke door Ambulo in de derde set in; hun voordeel werd beslist. De setstanden waren 159 1315 en 159. Voor Amb: lo 2 zal het niet gemakkelijk worden om zich in de eerste klasse te handhaven, nu ver loor het kansloqS met 30 van KPJ 1. Ambulo 2 e-n Voor waarts 1 tellen thans reeds zes punten achterstand op Ambulo 1 dat op de achtste plaiats staat gerangschikt. Tweede klasse- PMC 2 zorg de voor een opmerkelijke prestatie door het sterke Voor waarts 2 met 2-rri te kloppen- De. zege van het combinatie team wss gezien hun uitste kend spel zondeg meer - ver diend. Nadat PMC.de eerste set met 1511 gewonnen had Cl tex Sport 2 is in deze klasse duidelijk het zwakke broei-ij e. Het Ciingfe team was thans niet opgewassen te gen PVH enverloor kansloos met 40. GVC zai waarschijn lijk niet verwacht hebben dat het zo makkelijk de baas zou blijven over Jansenius. Het Graauwse team won met 04. Ook de tweede wedstrijd bin nen een week eindigde voor PMC 2 op een overwinning, ditma-al was het Racing Daf dat met 04 aan de zegekar werd gebonden. Shuyv Nieuvy-Namen togen 'op eerste kerstdag' 150 'pop-fans naar het 'parochiehuis om daar te luisteren en te kijken naar de drive-in disco theek „the Fifth Generation1 met de disc-jockeys Marco Jouret en Due van Walle uit Ni'euw-Namen. Het duo ope reert de laatste tijd met rede lijk vee! succes in Zeeuwseh- Vlaanderen en de omgeving van Antwerpen. Het jongste optreden van de drive-in dis cotheek stond uiteraard in het teken van Kerstmis. „Ik ver wacht, dat het zaterdagavond op onze tweede show nog drukker zal worden, aangezien er dan waarschijnlijk een band uit Kieldrecht zal optre den", aldus Marco Jouret, die zich erg tevreden toonde over het verloop. Kerstavond De afdeling Nieuw-Namen van de KVO heeft haar jaarlijkse kersta vond gehouden. De bijeen komst begon met een eucha ristieviering, voorgegaan door pastoor J. Mangnus. Om 19.30 uur werd de bijeenkomst voortgezet in zaal Thilleman, waar voorzitster mevr. M.J. Vercauteren - v. d. Vijver ie dereen welkom heette. Vervol gens hield pater E. van Acker een lezing óver het onderwerp „eerbied voor het leven". Kaarten De PTT perso neelsvereniging het Land van Hulst hield een kerstprijskaar- ting en tritswedstrijd in café Ron de Vilder te Hulst. Hier aan namen 28 kaarters deel. De uitslag luidt als volgt: Win naarsronde: 1. J. Seghers - G. Everaert, 2. G. van Rattingen - J. Schauwaert, 3. Th. van Im- merseel - E. Herrewegh, 4. A. de Kerf - R. de Vilder. Verlie zersronde: 1. Jud. Blommaert - A. de Smit, 2. H. Hageman - J. Kint, 3. L. Sarnier - L. van Landeghem, 4. A. de Klerk - J. de Booy. De tritswedstrijd werd gewonnen door A. de Kerf. Topbiljart De Hulster topbiljartclub De Lustige Toe pers heeft, incqfé Lyhaart een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen het eveneens uit Hulst afkomstige Anker. De bezoekers toonden zich iets sterker en zagen kans de wed strijd op het nippertje te win nen met 911. De persoonlij ke uitslagen zijn als volgt: De Lustige Toepers - 't Anker 9 11: A. Rombout - W. Woginger 11, C. Herkelman - P. v. d Wiele 11, F. Freyser - E. Wauters 02, A. de Bilde - L. Kool 0—2, J. Lyhaart - J. van Haute 20, Edw. Blommaert J. Kool 11, A. van Dorsse- laer - J. Haulez 1—1, A. Ly baart - J. van Haute 11, W. Bracke - P. de Klerck 11. W. Dobbelaar - J. Kayser 1 1. Voetbalclub In café 't Centrum van Cor Nagtzaam in Hulst is een nieuwe voetbal club opgericht. De club zal onder de naam FC Oemoeme- noe in februari 1973 gaan deelnemen aan de bedrijfs- competitie. Op dit moment telt de' club al meer dan twintig leden. Voetbal De Hulster vqet balvereniging HVV'24 speelt vanavond, woensdag op eigen terrein een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Belgische fc Ertvelde. De wedstrijd be gint om half acht. (Van een onzer verslaggevers) CLINGE Hanny en de Rekels hebben afgelopen week einde in het gemeenschaps centrum Malpertus een feest avond opgeluisterd van de carnavalsvereniging „De Krie- keputters". Tot de algehele feestvreugde droegen ook het kwintet „De Jumbo's", prins Kriek 1 en de raad van elf oij. De feestavond werd bijge woond door ruim zeshonderd aanwezigen, die hun hart kon den ophalen aan het geboden amusement. Nadat prins Kriek 1 een koirt welkomstwoord had gesproken, waarbij hij de aan wezigen „veel plezier en veel pinten bier" toewenste, kon de show beginnen. De Rekels tra den eerst zonder Hanny op. Na enkele nummers betrad de zangeres onder luid applaus het toneel. Het eerste nummer, dat ze vertolkte was uiteraard de topper „Mario" Hanny slaagde er in om het Clingese publiek h-aar voorgangster „Corry" volkomen te laten vergeten. Tussen haar optredens door vertelde ze, dat ze erg tevre den was 'over het Clingese pu bliek. Ze voegde daaraan toe. dat ook het zingen met „De Rekels" haar bijzonder goed bevalt. „Ondanks het wegval len van Corry Koniings hebben de Rekels nog steeds evenveel succes als vroeger en dat bleek ook in Clinge. „Ik woon tegenwoordig in Etten-Leur bij een van de Re kels en het leven in Brabant bevalt me bijzonder goed", al dus Hanny. Ook in de zaal van café „De Troubadour" op een steenworp afstand van het gemeenschaps centrum was dit weekend in Clinge het nodige vertier. Za terdagavond werd er ten bate van de vogelvereniging „De Vlaamse Gaai" een feestavond gehouden, waaraan medewer king werd' verleend door het Clingese kwartet van Johnny Contra, de zangeres Chris Wij nen en Sjakie Schram. Vooral deze laatste had veel succes- Er wordt vaak beweerd dat Sjakie een zaal kan „maiken of breken", maar in Clinige zette hij de zaal op ziijn kop, waar bij hij het geluk had. dat de bevolking van CHnge in ieder geval weet wat feestvieren is. Het optreden in de Trouba dour werd door 300 mensen bijgewoond, die zich geen mo^ ment hebben hoeven te verve len. Tijdens deze avond werd ook de verkiezing van het „Troubadourke 72-73 gehou den. Het werd tenslotte de heer Ivens uit Clinge. Onder de bezoekers van dit feest was ook Prins Piet de tweede uit Kieldrecht, Na afloop toonde voorzitter Van der Kelen van de vogelvereniging zich bij zonder tevreden over het ver loop. Inbraak Op 26 december is ingebroken in het Shell- pompstation aan rijksweg 58, waarvan de heer Van Iwaar den eigenaar is. Uit de show room werd een luidspreker box, 'n Blaupunktradio en di verse andere artikelen ter waarde van honderd gulden ontvreemd. Volkskerstzang In de sporthal De Bevelanden werd zaterdagavond door het comité Volkskerstzang een volks- kerstzangdianst gehouden, waaraan medewerk, ng werd verleend door de brassband Excelsior uit 's-Heer Arends- kerke en het Zeeuws Mannen koor onder leiding van E. Heijblok. De schriftlezing en verbindende tekst werd ge sproken door de pastoor va.n Goes, F. W. J. Basüaensens. D=> belangstelling voor deze dienst was bijzonder groot. Botsing Doordat de be stuurder van een personenauto de heer M. C. D. uit s-Heer- arendskerke op de kruising Sloeweg-Westelijke Ringbaan géén voorrang verleende aan een personenauto, - bestuurd door J. G. W. afkomstig uit Kortgene, ontstond er een aan rijding. Beide bestuurders en een inzittende, te weten dhr. van 't W. uit 's-Heerenhoek werden gewond en dienden per ambulance overgebracht te worden naar het Bergzichtzie- kenhuis te Goes. Dansmariekes Als prins Janus 1 van Paerehat tot Koen- kelpot en de raad van elf van het 's Heerenhoekse carnavals hof hun entree maken, dan zul len daarbij in elk geval acht „dansmariekes" haar opwach ting maken. Mej. C. Hoondert uit Ovezande is bereid geble ken om de acht dansmariekes, die het 's Heerenhoekse carna val moeten opluisteren, te trai nen voor de moeilijke taak die de meisjes wacht. Voor de voor zitter van de 's-Heerenhoekse carnavalsstichting „De Koen- kelpot", de heer Albert Rijk, die de dansmariekes als onmis baar attribuut bij de carnavals viering beschouwt, is het een hele opluchting, om te weten dat de hofhouding van prins Janus 1 nu compleet is. De dansmariekes gaan oefenen in dè jeugdhoeve. Het is de be doeling dat zij in fraaie pakjes worden gestoken. (Van onze correspondent). VLISSINGEN Voor de Vlissingse kerkgemeenschap Pauwenburg was het zondag de 24e december al echt kerst feest. Op die dag werd met een plechtige concelebratie van mgr. H. Ernst de bisschop van Breda, deken A. Blom- merde, kapelaan G. Rosenberg, pastoor van de Riet en kape laan Kooiman het kerkcen trum Open Hof plechtig door de katholieken van deze wijk Pauwenburg in gebruik geno men. Bisschop Ersnt zei in zijn toespraak de gereformeerde kerk bijzonder dankbaar te zijn voor de gastvrijheid. Het kerkcentrum Open Hof is ei genlijk het eigendom van de gereformeerde kerk Vlissin- gen. Dankzij de bijzonder goe de samenwerking is het moge lijk geworden dat ook de ka tholieken van dit centrum ge bruik maken. Tijdens de plechtige dienst waren diverse afgevaardigden van de gereformeerde kerk o.a. dominee A. Groenveld en afgevaardigden van de raad van kerken en de plaatsver vangend burgemeester van Vlissingen Ch. Gillissen aan wezig. Het is een geweldig feest i geworden in het Open Hof. Aan deze feestelijke stemming droeg zeker het 110 man sterke jeugdkoor onder leiding van de heer Van de Driest bij. De kerk was afgeladen. Bis schop Ernst riep de aanwezi gen op deze gezamenlijke plaats van bezinning uit te buiten. Het zoeken naar God kan ook gezamenlijk gebeuren, we zijn a! bij elkaar gekomen door de gezamenlijke avond maal en eucharistieviering, zei bisschop Ernst. Hij noemde in dit verband de gezamenlijke discussienota over dit onder werp. Aan het hoofd van de katho lieke Pauwenburg gemeen schap, welke voorheen kerk hield in het houten noodge bouw Emmanuel, staat kape laan Rosenberg.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2