PREMIE FONDS PATIËNT WEER HOGER Vandaag Rooms-rood kabinet definitief uitgeslotenI Rome zal niet weer ingrijpen in OMO-cursus Voor 1,5 miljard aan werken onuitvoerbaar Oppositie zal regering en Kamer vragen om afkeuring INBEDRUESTELLING ATOOMOTffiALE BORSSELE KaN NIET UITGESTELD WORDEN [entrale verwarming Consumentenbond wil prijsmaatregel premiestijgingen VATICAAN KOMT TERUG OP EERDERE EIS Nederlander dood in Arubaanse cel Gemeenten kunnen geld niet lenen VOOR 1 JANUARI GEEN UITSPRAAK VASTE OEVER VERBINDING WESTERSCHELDE IHïiiJI NOG KANS OP LINKS MINDERHEIDSKABINET Niet nu BISSCHOP BLUYSSEN Program Nederlandse banken lenen Chili 50 min. WEGENWACHT PARAAT OP FEESTDAGEN DORA VAN DE VEN HORA VAN DE VEN Bombardementen op N.-Vietnam Pop-censuur in Griekenland Gedeputeerde Schlingemann Scheepskok verdrinkt in Breskens Apolloreis volgens plan beëindigd Risico's Aan onze adverteerders VOOR DE BETERE! Directeur- Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat 16, Breda ZEEUW WOENSDAG 20 DECEMBER 1972 ?,6e Jaargang Nr. 9038 Advertentieprijs.' per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel mééi 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v m. 11 uur. Voor het maandagnumiuer: vrijdag tot v-m. 11 uur. Uitgeefster Uitgevei schappij De Stem B.V. X DEN HAAG (ANP) Het premiepercentage van de ver plichte ziekenfondsverzekering zal met ingang van 1 januari worden verhoogd van 8,2 tot 8,9 procent. Staatssecretaris Rietkerk (So ciale Zaken) en minister Stuyt (Volksgezondheid) hebben dit aan de Tweede Kamer meege deeld in antwoord op vragen van het vroegere kamerlid Ny- pels (D'66). Uit het antwoord blijkt, dat nog niet bekend is hoeveel de stijging van de pre mies voor de particuliere ziek tekostenverzekeringen zal gaan bedragen. De beide bewindslieden zeg gen, dat de snelle toeneming van de kosten op het terrein van de gezondheidszorg, met als gevolg de sterke stijging van de premies der ziektekos tenverzekeringen, hun grote zorgen baart. De premies van de ziektekos tenverzekering gaan zo dras tisch omhoog, dat de Consu mentenhond vindt dat er een prijzenbeschikking ziektekos tenverzekering moet worden afgekondigd. De Consumenten bond zegt in een gisteren uit gegeven verklaring zeer ver ontrust te zijn over de forse premieverhogingen, waartoe de particuliere ziektekostenverze keraars zijn overgegaan. Er zijn bij de bond zeer veel meldingen inzake de premie verhogingen binnengekomen. Verhogingen van 30% komen het meest voor, maar er zijn zelfs stijgingen van 50 en 60%. De Consumentenbond wil, dat de overheid deze prijsstijgingen aan banden legt. Reeds in 1968 heeft de rege ring de SER advies gevraagd over de meest wenselijke ver- zekeringsvorm tegen ziektekos ten. Intussen stijgen die kosten voortdurend zonder dat er op enigerlei manier paal en perk aan wordt gesteld. STAD EN STREEK Dreunen op tafel tijdens Stafenvergadering. Pagina 3. Terneuzen heeft grote plannen met binnenstad. Pagina 5. FINANCIËN EN ECONOMIE Sociale uitkeringen fors gestegen. Pagina 20. BINNEN- EN BUITENLAND P.v.d.A. wil uitstel verhoging pensioen ambtenaar. Pagina 13 Van Mens tot Mens. Pagina 15. KLEINE STEM Gulliver gaat naar Mars. Pagina 17. SPORT Ex-sponsor Nederlands elftal: „Spelers moeten tegenprestatie leveren". Pagina 19. 0 Andriessen Den Uyl. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel KVP-fractielieder mr. Frans Andriessen gisteren in het belangrijke gesprek met oppositieleider drs. Joop den Uyl opnieuw een af wijzende houding heeft aangenomen tegenover een links minderheidskabinet- Den Uyl, heeft hij in Den Haag toch de indruk achtergelaten dat hij uit is op tijdwinst. Als de (in)formatieperiode nog een tijd gerekt kan worden en daar ziet het nu wel naar uit zou zo'n minderheidskabinet er toch nog in kunnen zitten, compleet met de „zegen" van de KVP-fractie, die dat kabinet dan in ieder geval niet naar huis zal sturen louter vanwege de politieke kleur, Ook op zijn opponent Den Uyl heeft Andriessen die in druk achtergelaten. „An driessen durft nog niet te kiezen", aldus Den Uyl gis teravond. Den Uyl wees er tegelijkertijd op, dat de KVP toch ook niet staat te trap pelen om opnieuw met de VVD en DS'70 in zee te gaan. Het enige, dat gisteren ais beslist zeker uit het gesprek Den- Uyl - Andriessen in de kamer van en in het bijzijn van informateur dr. M. Ruppert te voorschijn is gekomen, is dat een links-confessioneel meer derheidskabinet nu definitief van de baan is. Over die kwes tie hebben de beide leiders nauwelijks van gedachten ge wisseld omdat voor de linkse drie vaststaat dat zij geen woordbreuk tegenover de kie zers willen doen door nu toch te gaan onderhandelen met de confessionelen. Informateur Ruppert kan dus deze mogelijkheid van zijn lijstje van zes schrappen. Dr. Ruppert is gisteren onmiddel lijk na het gesprek aan zijn tweede informatiefase begon nen, waarin hij opnieuw de be langrijkste fractieleiders zal ontvangen. Andriessen en Den Uyl hebben in dat kader direct al gisteren met hem gepraat. Aan het eind van de tweede fase wil Ruppert opnieuw de heren Andriessen en Den Uyl bij zich hebben, al staat nog niet vast of het dan weer een gemeenschappelijk gesprek wordt Bij liet begin van het gesprek tussen de fractieleiders van de KVP (Andriessen) en de PvdA (Den Uyl) in de werkkamers van informateur Ruppert kwam Andriessen wel wat erg gauw met zijn papieren „op tafel". Zijn koffertje sprong namelijk open Collega Den Uyl sprong onmiddellijk bij om een handje te helpen bij het inzamelen van de paperassen KVP-leider Andriessen ver klaarde gisteravond na afloop van het gesprek dat de confes sionele drie geen politieke ver antwoordelijkheid zullen willen dragen voor de totstandkoming van een links minderheidskabi net. „We zullen ons tegen de vorming van een dergelijk ka binet nu verzetten", aldus An driessen, „maar als het er toch moet komen zullen we het be oordelen op drie punten: hat program, de personele samen stelling en de vraag of vorming van een links minderheidskabi net misschien de meest ade quate oplossing lijkt op dat moment". Uit die laatste beoordelings norm heeft Den Uyl ^in ieder geval afgeleid, dat de 'kans op een spoedige totstandkoming van zijn kabinet weliswaar niet groter is geworden, maar de kans van slagen in een wat later stadium van de formatie periode „onveranderd stabiel" is. „Ik durf het in ieder geval wel aan", aldus Den Uyl, „al heb ik natuurlijk nog wel wat vragen als ik formateur zou worden". Maar dit broederlijk incidentje vermocht niet te verhinderen dat heide heren later in het gesprek elkaar weinig zouden toe gevenZo is politiek. Er is tussen Den Uyl en An driessen niet overlegd over programmatische punten. Wel is even gepraat over een aantal urgentiepunten van het linkse schaduwkabinet, waaraan An driessen, zoals hij verleden week al zei, in ieder geval geen medewerking wil verlenen prijsstop, terugdraaien duizend guldenwet (collegegeld) en de fensiebezuinigingen. Aan een programmatisch overleg zei Andriessen geen be hoefte te hebben, „omdat wij niet verantwoordelijk willen zijn voor een kabinet waaraan we zelf niet deel nemen" De KVP-leider zei zich ove rigens te kunnen voorstellen, dat op een gegeven moment (nadat alle mogelijkheden on derzocht zijn) blijkt dat een minderheidskabinet de enige reële mogelijkheid blijft. In dat geval zullen we zo'n kabinet zakelijk beoordelen, aldus An driessen, die ook een extra parlementair kabinet niet ge heel wilde uitsluiten. AMSTERDAM (ANP) Een syndicaat van elf Neder landse banken heeft een kort lopende lening van f 50 min. verstrekt aan de Banco del Estado de Chile. De lening is bestemd voor dè aankoop in Nederland van bevroren braadkuikens en zui- velprodukten door het Chi leense staatsinkoopbureau. Het' syndicaat staat onder leiding van de ABN, de Amro bank en de Coöperatieve Cen trale Raiffeisen-Boerenleen- bank. f 15,-. DEN HAAG (ANP) Alle Wegenwachtstations zullen op beide kerstdagen en op nieuw jaarsdag dag en nacht in be drijf zijn. De patrouillerende wegen wachten doen op deze dagen op hun trajecten dienst tot 24.00 uur. Buiten die tijd kan men dus de hulp van de we genwachtstations telefonisch in roepen. Op oudejaarsdag wordt eveneens beperkt gepatrouil leerd tot 24.00 uur. De wegen wachtstations blijven dag en nacht paraat. (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakleding Eindstraat 14 Breda (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het Vati- caan neemt genoegen met de gedeeltelijke intrekking van de catechesecursus (OMO) van de scholen in de bisdommen Den Bosch en Breda. Ook kun nen de bisschoppen Bluyssen en Ernst de herschrijvers van de cursus de garantie geven dat niet opnieuw zal worden ingegrepen vanuit Rome. Dit is het resultaat van het 5- jaarlijkse verplichte bezoek dat de bisschop van Den Bosch mgr. Bluyssen de afgelopen week aan Rome heeft' gebracht en waarbij hij met de paus heeft gesproken. Hij keerde gisteren in ons land terug via Schiphol. Het gesprek over de OMO-cur sus had volgens de bisschop in een uitermate prettige sfeer plaatsgevonden met de kardi nalen Wright van de congrega tie voor geestelijkheid en gods dienstonderricht en Seper van de congregatie voor geloofsleer. Men bleek te zijn teruggeko men van de aanvankelijke eis de hele cursus uit de roulatie te nemen. Nu zijn alleen de delen 3 en 4 op verzoek van de bisschop ingetrokken, de delen 1 en 2 worden nog ge woon gebruikt op de scholen. ORANJESTAD (ANP) In het huis van bewaring te Oranjestad (op Aruba) is gis ternacht de 44-jarige H. Os sendrijver, die vorige week ter zake het afgeven van on gedekte cheques in een der casino's op Aruba tot een ge vangenisstraf werd veroor deeld, overleden aan een hart aanval. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Wegens krapte op de kapitaalmarkt is het aantal niet uitvoerbare werken van lagere overheden (gemeenten) opgelopen tot een bedrag van ongeveer 1,5 miljard gulden. Dit deelde staatssecretaris Van der Stee (financiën) gisteren in de Tweede Kamer mee op mon delinge vragen van het Twee de-Kamerlid Schakel (ARP). Het gebrek aan kapitaal op de vrije markt is ook de reden waarom de „centrale financie ring" door de rijksoverheid nog niet wordt afgeschaft. Af- ADVERTENTIE) voor al Uw bontwerk Eindstraat 14 Br^da schaffirig zou de kapitaalvoor ziening van de overheid in gevaar brengen, aldus de staatssecretaris. Toepassing van het uitzonderingsregime, dat gemeenten geen vrije toe gang hebben tot de kapitaal markt. is daarom noodzake lijk. Hoe lang die situatie zal voortduren kon de staatssecre taris mede gelet op de poli tieke situatie van dit moment niet zeggen. Wel zal in april met de colleges van ge deputeerde staten deze kwes tie opnieuw worden beke ken. De staatssecretaris zette uit een dat het geringe aanbod op de kapitaalmarkt eerst in oktober van dit jaar merkbaar werd. Daarbij trad een sterke stijging van het rentepeil in de omringende landen op, staatsleningen moesten worden teruggenomen wegens gering succes, terwijl de lening van de Bank voor Nederlandse Ge meenten al evenmin geslaagd genoemd kon worden. O Mgr. Bluyssen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De linkse op positie in de Tweede Kamer zal vandaag druk uitoefenen op minister Schmelzer (Buiten landse Zaken) om afkeuring uit te spreken over de hervat ting van de Amerikaanse bom bardementen op Noord-Viet- nam, resp. bij de regering in Washington aan te dringen op beëindiging van deze wijze van oorlogvoering. CPN-fractieleider Marcus Bakker heeft de Kamer verlof gevraagd minister Schmelzer vandaag te interpelleren. Hij kondigde gisteren aan dat hij de Kamer om een duidelijke uitspraak zal vragen. Namens de PSP-fractie zal Van der Lek ook-vragen of de regering bereid is onmiddellijk maatregelen tot hulpverlening aan de bevolking van Noord- Vietnam te nemen. Mr. Van der Stoel (PvdA) vraagt Schmelzer of deze be reid is met de meeste klem bij de Amerikaanse regering aan te dringen op „beëindiging van deze wijze van oorlogvoering, waarvan in de eerste plaats de burgerbevolking het slacht offer is". ATHENE (AFP) Een popmuziekconcert ten bate van het kinderfonds van de Verenigde Naties in Athene, is uitgesteld moeten worden, om dat de censuur niet akkoord ging met de tekst van het merendeel der songs. (Van onze correspondent) BRESKENS In de Han delshaven te Breskens is dins dagmorgen de 36-jarige Span jaard J. Volgar-Hermo tussen kaai en schip gevallen en ver dronken. Hoogstwaarschijnlijk is hij uitgegleden bij het aan boord gaan van de coaster Angus- Express. eigendom van Vroons Scheepvaartmaatschappij uit Breskens. Toen men gealar meerd werd door het koken van water in de kombuis ging men zoeken naar de man. die al spoedig vermist werd. Men is direct aan het dreggen ge gaan. met bovengenoemd re sultaat. De heer F. was kok aan boord van de coaster. Hij was gehuwd en had drie kinderen. Men heeft zijn stoffelijk over schot naar het ziekenhuis te Oostburg gebracht. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Er is voor één januari geen uitspraak meer te verwachten over de aanleg van de vaste oeverver binding over de Westerschel- de. Hoewel men al een aardig eind is gevorderd met de be rekeningen, zijn er in finan cieel opzicht nog heel wat on beantwoorde vragen. Een ervan is bijvoorbeeld wie straks het wachtgeld voor het veerbootpersoneel, dat dan geen werk meer heeft, zal moeten betalen. Dit deelde gisteren gedeputeerde A. Ka- land mee tijdens de Zeeuwse begrotingsdebatten. Het is volgens hem de be doeling dat de minister het kabinet straks een principebe slissing over de aanleg van de vaste oeververbinding gaat vragen, alvorens de Raad van de Waterstaat om advies wordt gevraagd. De heer Ka- land was van mening dat de nu ontwikkelde gedachten wel door het nieuwe bewi ndzullen worden overgenomen. RUIMTEOENTRUM HOUS TON (AP) Precies volgens plan, om 20,24 uur onze tijd, is het ruimtevaartuig .America' gisteravond behouden geland in de Stille Oceaan. Daarmee was de Apollo-17 vlucht van Evans, Cernan en Schmitt voltooid. Meteen na de „splashdown" kwamen helikopters van het vliegdekschip Ticonderoga aan vliegen, waaruit kikvorsman nen naar beneden sprongen om hun werk te doen. De zee was kalm. Alles ging, zoals ook de vorige keren, geroutineerd en snel. Vandaag verlaten de twee astronauten en geoloog Schmitt de Ticonderoga en vliegen naar het eiland Samoa. Donderdag morgen vertrekt men naar Houston. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Uitstel van de inbedrijfstelling van de atoomcentrale in Borssele is feitelijk onmogelijk. Als men zoals van diverse kanten gevraagd wordt de centrale om redenen van nader onder zoek naar de bedrijfsveilig heid pas in 1975 zou opstar ten, dan zal dat de kleinver bruikers in Zeeland te zamen meer dan honderd miljoen gulden gaan kosten, hetgeen neerkomt op een verhoging van de kw-uurprijs van 2 cent gedurende een aantal jaren. De industriële afnemers van stroom, die volgens langlopen de contracten elektriciteit be trekken. blijven bij de strop, die door uitstel van het op starten dreigt, buiten schot. Ook om technische redenen is uitstel onmogelijk, omdat in de te verwachten stijging van de energiebehoeften in Zee land met de 490 megawatt van de atoomcentrale rekening is gehouden, en verder omdat stroominkoop via het SEP koppelnet niet mogelijk is. Dit verklaarde gisteren de Zeeuwse gedeputeerde mr. F. Schlingemann. die de taak had om het energiebeleid van de NV PZEM en de verantwoor delijkheid daarvoor van het provinciaal bestuur, te verde digen tegen kritiek, die vooral uit de linkse hoek van de Staten kwam. Mr. Schlingemann besteed (hij gaf echter toe, dat zijn oordeel gebaseerd was np het advies van een beperkt aantal deskundigen) dat de atoom centrale ontoelaatbare veilig heidsrisico's meebrengt. „Een zeker risico is er altijd", zei hij, „maar dat is geringer dat dat van auto-rijden". Een tweede kerncentrale kan pas in Borssele of (b.v. als dat voor rekening van de Brabantse energiemaatschappij en-of het rijk zou geschieden) in Rilland-Bath worden ge bouwd, als de PZEM daar zelf mee instemt. Indien de vesti ging van een tweede kerncen trale in Borssele in het kader van het nationale elektriciteits plan zou worden gebouwd. „Dan zullen alle in het geding zijnde belangen worden afge wogen, waarbij ook nationale belangen een rol moeten spe len". zei de gedeputeerde. (ADVERTENTIES) Breda, Ginnekenweg 310 01600-53550 l.v.m. Kerstmis zullen op 25 en 26 december geen kranten ver schijnen. Advertentie-opdrachten voor woensdag 27 december be- horen uiterlijk vrijdag 22 decem ber om 12.00 uur in ons bezit zijn. Omdat de krant op Nieuwjaarsdag ook niet uitkomt zullen adver tentie-opgaven voor dinsdag 2 januari uiterlijk vrijdag 29 decem ber om 12.00 uur in ons bezit moeten zijn. Opdrachten die ons te laat be reiken zullen zonder voorafgaand overfea in de krant meegenomen worden van resp. donderdag 28 december en woensdag 3 lanuari. Do advertentie-afdeling is op Tweede Kerstdag van 19.00 uur tot 21.00 uur telefonisch te be reiken en op Nieuwjaarsdag van 19.00 uur tof 22.00 uur. De Advertentie-afdeling. Bontmantels, nertshoeden, nertscolliers en cravatten vervaardigd in eigen atelier, bent u bij ons niet duurder uitKeuze uit meer dan 500 mantels. KOMT U 'NS KIJKEN? PELTERIJENHUIS VERMEULEN VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA N I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1