EEN NIEUW VOORSTEL VAN GOESE COLLEGE Rioolafvoerrecht voor alle kernen hetzelfde Trieste wolk over feest bij tewaterlating CONCEPTPLAN KRIJGT FELLE KRITIEK IN STATEN WA TER DUURDER IN Loodsen letten week scherp op veilig heid Schepen vlot getrokken RAAD SNEL DOOR AGENDA HEEN Ylissingen beperkt verkoop vuurwerk Goes-Zuid boos op ministerie DE SCHELDE ZONDER SCHEEPSORDERS Over ziekenhuizen stad Heinkenszand Sas van Gent Hulst GEHOLPEN POGING TOT BRAND STICHTING CBTB bespreekt regionale vraagstukken Wandeltochten wandelspor lbond Gevoelens Minister Yerseke Sluis Hansweert Goes Dinsdag 19 december 1972 markten VEILING GOES. 18 decem ber Kropsla II 17—28. C 311. bloemkool 7 per kr. 89. 8 per kr. 78, afw. 2649. Per kg: aardappelen grote 30, drie lingen 114, witlof AI 128 145. All 93—102. Bil 102—106 spruiten All 6985. Bil 25 51, groene sav.kool 3557. ro de Hooi 824, boerenkool 71 73, prei All 19—28. Bil 11— 22. uien stek 1316. ROTTERDAM, 18 dec. Aanvoertotaal 1506, slacht runderen 1167, varkens 339 prijzen (in guldens per kg.): koeien 5,40-5,85 (le kwal.), 4,70-5,15 (2e kwal.), 4,55-4,65 (3e kwal.), vaarzen 5,90-6,45 (le kwal.), 5,20-5,65 (2e kwal.), stieren 6,55 - 7,00 )le kwal.), 6,15-6,45 (2e kwal.) worstkoeien 4,55 - 4,65, varken? 2,86-2,84 (le kwal.), 2,84-2,86 (2e kwal.), 2,80-2,84 (3e (Van een onzer verslaggevers) VRISSINGEN Vuurwerk kan dit jaar in Vlissingen al leen gekocht worden in de weak tussen kerstmis en nieuwjaar. Heit bekorten van de varkoopperiode, die in voorgiaamde jaren veel langer was is gebeurd op grond van de vele klachten, die de poli tie ieder jaar binnenkreeg over overlaat veroorzaakt door het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Ook het feit dat het afsteken van vuurwerk schrikreacties teweeg brengt bij blindegeleidehonden heeft tot deze maatregel bijgedra gen. (Van onze correspondent) GOES In het laatste nummer van „Wijkbericht", het officieel orgaan van de wijkvereniging Goes-Zuid, u't het bestuur haar ontevreden heid over de gang van zaken rond de plannen voor de bouw van een eigen onderkomen. Op een vraag om medewer king bij het realiseren van de plannnen voor de bouw van 'n permanent wijkcentrum ant woordde de minister van erm in een brief van 2 december dat er spoedig een beslissing genomen zou worden. Ondanks het herhaalde aandringen van het bestuur, het gemeentebe stuur van Goes en het Salco (het landelijk orgaan dat de belangen van buurthuis- en wijkwerk bij de overheid be hartigt) is deze beslissing nog steeds niet bekend gemaakt. Het bestuur van de wijkvere niging vraagt zich in het wijk- blad dan ook af of men op het ministerie de betekenis van het woord „spoedig" wel kent. Het bestuur besloot daarom een mondeling onderhoud met de minister aan te vragen. Op 14 november 1972 werd daar toe een brief naar het ministe rie gezonden met de vraag of dit onderhoud op maandag 4 december zou kunnen plaats vinden. Omdat het bestuur aan het begin van deze maand nog steeds geen antwoord op deze brief had ontvangen werd op 2 december een brief gezonden, waarin aan het eerder gedane verzoek werd herinnerd. Op deze brief is ook nog steeds geen antwoord ontvangen. Het bestuur van de wijkver eniging uit haar misnoegen door te stellen dat het voor een ministerie een uiterst be droevende zaak is dat het een dergelijke houding aanneemt. Het bestuur verwijt de be trokken functionarissen een gebrek aan beleefdheid omdat er op herhaalde verzoeken niet wordt geantwoord. Het bestuur meent nu dat het be leid van het ministerie in deze zaak veel te wensen over laat. kwal.), slachtzeugen 2,25-2,33, zware varkens 2,66-2,76, over zicht (resp. aan voer, handel en prijzen): slachtrunderen groter - kalm - onveranderd, varkens minder vlot - iets gedrukt, enkele prima's hoven note ring. Schieting Bij de heer A Jamse gaf de handboogvereni ging „Soranus" een schieting óp twee liggende wippen. 55 sohuittetrs van 15 verschillende verenigingen waren aanwezig. Uitslag vain de eerste wip. Hoofdvogel: I. Hetmstrijd van Juliana uit Oudelamde. 1ste zij vogel R. Repkems van Vic toria uiit Kwadendamme. 2de zijvogel C.D. Raas van Voor uitgang uit Kwadendamme. lste bovenkal C. Baas van Ju liana uit Oudelainde. 2de bo venkal C.P. Timmerman van Vios uit 's Heerenhoek. lste onderkal P. Daalman van A.D.L.M. uit Kwadendamme. 2de ondefkai A. de Jonge van Soranus uit Heinkenszand bij loting, lste klep P. de Koeyer van Diana uit Yerseke. 2de klep J. de Koeyer van Diana uit Yerseke, 3de klep W. Geys van Soranus uit Heinkenszand. Meeste kleine vogels J. Goed heer van Juliana uit Oudelan- de. zes vogels. Uitslag van de tweede wip. lste hoofdivogel A. Janse van Soranus uit Heinkenszand, deze schoot met een goed gericht schot ook de tweede hoofdvogel, lste zijvo gel J.C. v. Antwerpen van Eendrecht uit Vlissingen. 2de zijvogel A. de Jonge-Rijk van Willem-Teil uit Ovezande. 3de zijvogel A. de Jonge-Rijk voornoemd, 4de zijvogel Jan Rijk van Zeeland-ia uit Ove zande. Meeste kleine vogels H. Goedeheer van Ons Genoegen uit Oudelande, zeven vogels. De vliegende vogelprijzen wa ren voor J. de Koeyer van Diana uit Yerseke en C. Re- mijn van Spes-Nostra uit Ove zande. lste kal R. Steenbakker van Victoria uit Kwadendam me. 2de kal P. Pantus van Zeelaradia uit Oyezande, 3de kal A. de Jonge sr van Sora nus uit Heinkanszand bij lo ting, 4de kal M. v. Steenber gen van Willem-Teil uit Ove zande bij loting. Raadsvergadering Er wordt nog eens extra de aan dacht op gevestigd dat de eerstvolgende openbare verga dering van de Sasse gemeente raad niet op de gebruikelijke donderdagavond wordt gehou den. Van deze regel is deze week afgeweken. De raad komt op vrijdag 22 december bijeen, aanvang half acht. NCB Het kringbestuur van de NCB houdt vanavond in De Koning van Engeland in Hulst een voorlichtingsbijeen komst. De heer A. Prince van het boekhoudbureau van de NCB in Hulst zal daarop een inleiding houden over de be lastingwetgeving en de toepas sing daarvan in de praktijk. Begroting Met het oog op de begrotingsbehandeling be gint de raadsvergadering van Hulst donderdag 21 december niet om 19 uur, zoals gebrui kelijk, maar reeds om 14.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) GOES Burgemeester en wethouders van Goes komen in de gemeenteraadsvergadering van donder dagavond met een herzien voorstel over het per 1 januari aanstaande in te voeren rioolafvoerrecht. Zoals gemeld besloot de Goese raad in zijn november- vergadering het betreffende voorstel van b. en w. terug te verwijzen omdat men de verschillende ker nen qua tarief gelijkgeschakeld wilde zien en omdat men verschillende tarieven wilde voor gezinnen en alleenstaanden. Overigens verklaarde de raad zich in november reeds in principe akkoord met het instellen van een rioolaf voerrecht. Aanvankelijk was voorgesteld de inwoners van Goes en Kloetinge zeventig gulden te laten betalen en de inwoners van de overige kernen dertig gulden. Het college stelt de raad nu het volgende voor: alle inwo ners van de verschillende ker nen betalen: bij afvoer op de gemeente lijke riolering van minder dan 75 kubieke meter per jaar 45 gulden bij afvoer van meer dan 75 kubieke meter per jaar 75 gul den Bij afvoer van tweehonderd kubieke meter doch minder dan 500 kuub een extra hef fing (boven het bedrag van 75 gulden) van veertig gulden. Het laatste tarief is noodza kelijk om het verlies ten gevolge van de verlaging van het eerste tarief te kunnen opvangen. Het rioolafvoerrecht moet in totaal namelijk bijna zes ton opbrengen. Een en ander voorstel, waar over de Goese gemeenteraad zich donderdagavond moet uit spreken, is de inrichting van de Ganzepoortstraat en de Lange Vorststraat als voetgan gersgebied. De totale kosten hiervan zijn ruim 146.000 gul den, waarvan de winkeliers in deze straten zelf 125.000 gul den opbrengen. De bijdrage van de gemeente betreft het aanleggen van verlichting, het plaatsen van rijwielhekken en het aanbrengen van stadsver- fraaiende elementen in het voetgangersdomein. De situatie in de school aan de Vlasmarkt, waar de mr. dr. Messchool voor buitengewoon lager onderwijs aan kinderen van huize „Den Berg" in ge huisvest is, is, zo schrijven b. en w. aan de raad .onhoudbaar geworden. Het college heeft van de Sint-Jozefstichting het verzoek gekregen het leegge komen schoolgebouw aan de Naereboutstraat 24 beschik baar te stellen. B. en w. vin den dit een bijzondere goede oplossing en stellen de raad dan ook voor het gebouw in eigendom te nemen en na aan passing (er moet onder meer een motorisch therapielokaal worden bijgebouwd) ter be schikking te stellen van de St.-Jozefstichting. Een andere onhoudbare situ atie is het feit dat de burge meester van Dusseldorp-mavo nog steeds geen overblijflokaal heeft. Het was aanvankelijk de bedoeling een lokaal te bouwen tussen de mavo en de rijksscholengemeenschap „Het Goese Lyceum" in een gedeel te van de tussen de Van Dus- seldorpstraat en de Geranium straat gelegen Tulpstraat. Te gen het aan het verkeer ont rekken van deze straat hebben de bewoners beroep aangete kend. B. en w. willen de uit spraak hierover echter niet afwachten, want ze vinden dat de mavo geholpen moet wor den. Daarom stellen ze de raad voor een gedeelte van het aan de Voorstad en de Van Dus- seldorpstraat grenzende schoolterrein te bestemmen voor de bouw van een „zeer tijdelijk" overblijflokaal. De raad wordt verder nog gevraagd een krediet van ruim 2i/2 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar het in dustrieterrein „De Poel 1" en de verlenging van de A. Fok kerstraat. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De politie is nog niets nader te weten gekomen omtrent de daders van een vermoedelijke brand stichting in een pand aan de Koepoortstraat in Middel burg. In de nacht van donderdag op vrijdag werd bij de ge meentepolitie in Middelburg brand gemeld in het pand dat voorheen kantoor was van het ministerie van CRM. De brand in het gebouw dat sinds kort ongebruikt staat, kon zonder hulp van de brandweer wor den geblust. Bij een onderzoek werden er flessen aangetroffen die naar benzine roken. HANSWEERT Op de Oosterschelde in de Witte Tonnevleije is het Duitse tankschip Gefo Frankfurt (1600 ton) geladen met 1000 ton gasolie omhooggevaren. Het schip kon worden vlotge- trokken door de sleepboot Holland van W. Muller uit Terneuzen. Eveneens op de Oosterschelde liep het Neder landse 400 ton metende motor schip Forel omhoog. Het schip was geladen met tarwe. Een eerste poging om het schip vlot te trekken met de sleep boten En Avant 15, Walrus Anjo en Holland van W. Muller uit Terneuzen gelukte slechts gedeeltelijk. Het schip kwam zestig meter van zijn plaats, doch voldoende om het vol gend tij het schip wel vlot te trekken. (Van onze correspondente) VLISSINGEN Duizen den belangstellenden zagen maandagmiddag het voorlo pig laatste nieuw gebouwde schip van de koninklijke scheepswerf De Schelde te water gaan. Ondanks het feit dat het weer meewerkte en de tewaterlating vlekkeloos verliep, hing er toch een beetje een trieste wolk over dit feestgebeuren. De Dyvi Skagerak, een schip dat De Schelde in Vlissingen bouwt, in opdracht van de J.E. Dyvi Scips Rederi uit Oslo, was namelijk voorlopig het laat ste nieuwe schip dat op de werf gebouwd wordt. De Schelde in Vlissingen zal ook het zusterschip van de Dyvi Skagerak dat mo menteel bij de werf Piet Smits jr. in Rotterdam in aanbouw is. afbouwen. Ver der beschikt De Schelde nog over diverse orders, zoals de bouw van ketelinstaliaties voor elektriciteitscentralesin Utrecht en Borsele. Volgens ir. J. Bout? directeur van De Schelde, zal het voorlopig uitblijven van nieuwe scheepsorders geen afvloei ing van personeel tot gevolg hebben. Dit heeft de heer Bout jongstleden vrijdag ge zegd tijdens de huldiging van Schelde-jubilarissen in Vlissingen. Maandagmorgen heerste er tijdens de tewa terlating toch een feestelijke stemming. Toen mevrouw Aignes Dyvi, echtgenote van de reder, met een welgemik te klap de navelstreng tussen schip en werf in een keer afsneed en het schip zijn vrijheid gaf. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ver kocht de heer Bout de bel voor een symbolisch bedrag aan mevrouw Dyvi. Zij kreeg daarnaast een prachtig collier aangeboden. De twee schepen die in de komende tijd afgebouwd worden in Vlissingen zijn bestemd voor het vervoer van auto's. Een schip kan 3800 auto's vervoe ren. Daartoe zijn twaalf dek ken aangebracht, waarvan er een aantal verstelbaar zijn. Het schip heeft verder een lengte van 187% meter, een breedte van 22,90 meter, een diepgang van 8 meter, en de waterverplaatsing is 18.858 ton. De vaste schroef van het schip wordt aangedreven door een Schelde-Sulzer 8 RND 68 dieselmotor, die het schip een snelheid zal geven van ongeveer twintig mijl. (Van een onzer verslaggevers) GOES „Land- en tuin bouw waarheen?" dat is het thema van de wlnterledcnbij- eenkomst van de C.B.T.B.-sec- tie zuid. die donderdag in de christelijke nijverheidsschool voor meisjes aan Je Besen straat in Goes-Zuid wordt ge houden. Voorzitter G.J. de Jager zal in zijn openingstoespraak een aantal regionale vraagstukken aan de orde stellen die de land- en tuinbouw sterk ra ken. Na hem komt drs, R. Zijlstira, voorzitter van de Ne derlandse CBTB. aan het woord. Hij zal spreken over „enkele landbouwpolitieke ac tualiteiten". Na de beide inlei dingen is er gelegenheid tot discussie. De bijeenkomst be gint om een uur. (Van onze correspondent) 's-HEERENHOEK De Zeeuwse wandelsportbond is begonnen aan het seizoen 1972-1973, dat tevens het eer ste lustrum betekent. Wande laars die drie of vier dit sei zoen te organiseren tochten uitlopen, krijgen een speciale herinnering aan dit lustrum. Dit eerste wandeltocht is in middels in Kamperland gehou den. De tweede vindt plaats op zaterdag 13 januari. De route loopt door De Poel tus sen Nisse en Ovezande. Voor deze tocht kan men zich in schrijven bij café ,,'t Oldetun- neltje" aain de Stoofweg. Andere wandeltochten zijn: een tocht door de Braakman (op 3 februari). Inschrijven bij café „De Instuif" in Hoek en een tocht in de omgeving van Haamstede, waarvoor men zoch kan inschrijven bij hotel „Bom" in Haamstede. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Dat re organisatie van het zieken huiswezen geboden is, staat als een paal boven water. Maar de vorm van de reorga nisatie mag niet worden be paald door mensen, die ge meenschapsgelden besteden, zonder controle van diezelfde gemeenschap te dulden. Dit stelde gisteren ae heer Van Waterschoot (PPR) in zijn algemene beschouwingen over de provinciale begroting voor 1973. Hij ging, na de gebrek kige procedure rond de hoor zittingen te hebben gelaakt, op de technische kant van het probleem in. „Het begrip open ziekenhuis dient in het plan te worden ingepast", zei hij. „Een be paald gespecialiseerd medisch team, is dan niet meer statisch aan een ziekenhuis gebonden, maar is mobiel in de gehele regio. Dat zou ook een einde maken aan het vaak eindeloze en gevaarlijke gesjouw met patiënten. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen dient in het ziekenhuisplan (onderwerp van veel kritiek, vooral in Oostburg, Hulst en Zierikzee), samenwerking met de Belgische A-zjekenhuizen te worden uirgewerkt. De heer Van Waterschoot meende, dat de werkgroep, die het Zeeuwse ziekenhuisplan in concept heeft opgesteld, een bepaald Zeeuws gebied (Walcheren) als norm voor het geheel heeft genomen. „Het is onlogisch een be paald aantal inwoners als norm te stellen voor de zie kenhuisvoorzieningen," zei hij. De buitensporige kostenstij gingen in de gezondheidszorg noodzaken tot een economisch gebruik van mogelijkheden. Daarbij dienen chauvinistische gevoelens opzij te worden ge zet". Dit was de mening van de PvdA-woordvoerder, W. Don, over de ziekenhuiskwes tie. Voor de gebieden buiten Midden-Zeeland wenste de heer Don, duidelijk kijkend naar Zeeuwsch-Vlaanderen, dat „als de hoog oplopende emoties en het naar voren ko mende wantrouwen wat zijn weggeëbd, de instellingen el kaar zullen vinden in het be lang van de Zeeuwse patiënt." De heer Don merkte op: „Wij kunnen begrijpen dat men de ze zaak in Zeeuwsch-Vlaande ren hoog opneemt". Hij stelde vast, dat men in Zeeland, ook bij een optimale uitvoering van het concept-ziekenhuis- plan, toch altyd aangewezen zal zijn op Brabant, Holland of België voor bepaalde hoog ontwikkelde medische speci- lismen. De heer Dusarduijn, fractie voorzitter van de KVP, vroeg zich af of wat de voorberei ding van het concept-proef- plan betreft, er wel voldoende onderzoek is verricht en of men wel nauwkeurig genoeg te werk is gegaan. De heer Dusarduijn wees op het onbe hagen binnen de KVP-fractie over de aanduiding van het moderne ziekenhuis van Hulst als flankziekenhuis, een zieken huis dat - aldus de heer Du- sardijn - de dupe dreigt te worden van het trefwoorden register van de Raad voor de V olksgezondheid. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Het wa ter in Middelburg wordt duur der. besliste de gemeenteraad gistermiddag op een vergade ring, waarin zo ongeveer het snelheidsrecord „behandeling" werd gebroken, want de raadsleden stonden zo'n 50 mi nuten na de opening alweer on straat. Zoals gezegd, gaan de wa tertarieven dus omhoog. Dat komt omdat Middelburg eind vorig jaar al een contract af sloot met de WMZ waarin de tariefstelling geregeld wordt. Met andere woorden, dat de Middelburgse tarieven worden aangepast aan de WMZ-t,arie- ven. Daarom was verhoging noodzakelijk. Voor bedrijven waarvoor de nieuwe regeling meer dan 20 procent zal bete kenen, is er een overgangsre geling, die er voor zorgt dat de verhoging per jaar niet groter wordt dan die 20 euro cent.. Aan de orde kwam ook het punt van doorstroming van die huurders die in te goedkope woningen zitten, naar duurde re, om zo de mensen met lage re inkomens de gelegenheid te geven een geschikte en betaal bare woning te vinden Namens de rechtse raads fracties had de heer Bergs- hoeff een suggestie. Mensen die in een te goedkoop huis zitten en daar toch niet uit willen, omdat ze erg naar hun zin wonen, zouden een extra bedrag aan huur moeten gaan betalen. Het extra bedrag dat daardoor vrijkomt, zou moeten worden aangewend om men sen die in een te duur huis zitten, en daar ook niet weg willen, een huursubsidie te ge ven. Zo wordt er ook een beetje aan een gezond leefkli maat gewerkt, aldus de heer Bergshoeff. Blij waren de meeste, zo niet alle, raadsle den met de wijziging van een politieverordening, die betrek king heeft op het aanbieden van schadelijke stoffen. In de regeling waarin verscheidene soorten stoffen genoemd wor den, zouden volgens SGP- raadslid Kodde, ook de „scha delijke" stoffen worden opge nomen, om zo te voorkomen dat bij voorbeeld ook radio actief afval tussen de mazen van de wet doorglipt. Mevr. Van de Boogaard (VVD) vroeg zich af wat er met die stoffen moet gebeuren, die de reinigingsdienst niet mee mag nemen. Voor een categorie had ze zelf een oplossing. De in water oplosbare stoffen kun nen via de riolering worden afgevoerd. Voor de rest moet er echter een regeling komen, en burgemeester Wolters zeg de toe dat hij de mogelijkhe den zou laten onderzoeken. Ook werd er nog even ge sproken over de wijziging van het bestemmingsplan Prinsen- hove, waar nu een kerk en diverse scholen, terwijl er vroeger volgens het oude be stemmingsplan volkstuintjes hadden moeten komen. De ge meente had 22 bezwaarschrif ten ontvanegen, maar op een hoorzitting waren maar twee mensen hun bezwaren komen toelichten, en dat niet meer mensen van die gelegenheid gebruik hadden gemaakt, zat de raad niet lekker, en zij verklaarde de bezwaren dan ook ongegrond. De heer Ren tier van de SGP sprak de hoop uit dat er spoedig met de bouw van de kerk en de scho len kon worden begonnen. Hierna sloot burgemeester Wolters de vergadering, nadat hij eerst de raadsleden een gelukkig Kerstfeest en een goed Nieuwjaar had toege wenst Drs. Dusarduijn verzocht G.S. om het definitieve plan voor dat naar de minister gaat, eerst haar de Statenleden te sturen en eventueel de Staten gelegenheid te geven hun me ning over dit plan te geven. De fractie van de SGP uitte bij monde van de heer Mal- jaars bezwaren tegen het con- cept-proefplan, echter op le vensbeschouwelijke gronden. Op de hem eigen wijze sprak Maljaars: „Principieel behoren wij niet tot de voorstanders van het plan". Familie-avond In het re petitielokaal „Trefpunt" heeft de Yersekese muziekvere niging „Mozart" een familie avond gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond, vooral van de zijde van de jeugdige leden. Nadat de voor zitter, de heer B. Korstanje, de aanwezigen had begroet, werd een in 1951 in opdracht van „Mozart" gemaakte dorps film gedraaid. De oudere leden zagen vele oude bekenden en de jongeren konden zien hoe het twintig jaar geleden in Yerseke toe ging. Na de film werd de heer P. Huijsse gehuldigd in verband met zijn vijftigjarig lidmaat schap van „Mozart". Op humo ristische wijze liet voorzitter Korstanje vele leuke gebeurte nissen uit die periode de re vue passeren. De heer Huijsse kreeg als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de muziekvereniging heeft verricht een stereo-pla tenspeler aangeboden. Ook mevrouw Huijsse werd in de huldiging betrokken. Zij kreeg een fraai bloemstuk. Na de ze huldiging bleven de aanwe zigen nog geruime tijd gezellig by elkaar. De heer Tibaut zorgde daarbij voor een mu ziekje. „Recht voor allen" De kampioenen van de postdui venvereniging „Recht voor al len" zijn: vitesse oude duiven: 1. G. de Meyer 309 punten, 2. O. Moens 282. 3. J. van Om men 256, 4. P. Maenhout 238, 5. O. de Meyer 235, Midfond oude duiven: 1. O. Marteijn 99 punten, 2. A. le Clercq 80, 3. J. van Nijhof 62, 4. G. de Meyer 50, 5. O. de Meyer 40. Vitesse jonge duiven: 1. J. de Meyer 527, 2. J. Fokke 427, 3. O. de Meyer 364. 4. Th de Buck 351, 5. M. Baert 343 Midfons jtmge du iven I. J de Meyer 230 punten 2. J. Cop- pens 133, 3. A. le Clercq 98, 4. E. Visser 91, 5. O. Marteijn 77 punten, (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De E.M.- P. A. European Maritime Pilot Association) organiseert van 2 tot en met 9 janauari een vei- ligheidsweek die betrekking heeft op loodsladders en loods tiften. Bij de EMPA zyn Bel gië, Nederland, Frankrijk, En geland, Duitsland, Zweden, Italië, Spanje en Portugal aan gesloten met in totaal 5200 leden. Al deze loodsen zullen in de week van 2 tot en met 9 januari geen enkele loodslad- der beklimmen of een loodslift gebruiken die niet voldoet aan de door de EMPA vastgestelde veiligheidsnormen. De vereniging van Neder landse loodsen vindt dat men van rederij zijde halsstarrig nalatig blijft op het gebied van de veiligheid van de loodsladders. Aanvankelijk be sloten de deelnemers aan de jaarvergadering van de EMP_A welke op 16, 17 en 18 mei in Tirrenia in Italië werd gehou den dat de aotie een maand zou duren maar het dagelijks bestuur van de EMPA heeft dit teruggebracht tof een week. De loodsen zullen in die week de normale veiligheids normen zorgvuldig in acht ne- men. Bij de geringste afwijking zal men weigeren het schip te betreden en moet een rapport worden opgemaakt. De EMPA is tot haiar actie gekomen in verband met enkele ernstige ongelukken. In Eimond sloeg bijvoorbeeld een loods achten- eenhalve meter naar beneden ten gevolge van een defecte loodsladder, waarbij hij zijn rug brak. Op de rede van Vlissingen gebeurde een soort gelijk ongeval. In Amsterdam verdronk 'een loods na een val van een defecte ladder. De directeur-generaal van het loodswezen begon op 27 sep tember 1969 al aan een actie waarbij hij instructies gaf ie dere loodsladder te rapporte ren die niet aan de daarvoor gestelde eisen voldeed. De directie van het loodswe zen heeft ook met deze actie volledige instemming betuigd. Volgens de secretaris van de vereniging van Nederlandse loodsen was de loods zelf vaak niet oplettend genoeg en' maakte men geen rapport op om moeilijkheden en stagnatie in de scheepvaart te voorko men. EIIBO-cursus De heer Van Steen uit Krabbendijke en Martijn uit Middelburg zijn te Hansweert op uitnodiging van de buurtvereniging Achter de Boomdijk gekomen om aan 27 belangstellenden voor de EHBO-cursus een uiteenzet ting te geven over de bedoe ling van een dergelijke cursus voor de cursisten en voor het Rode Kruis. Besloten werd dat op 5 januari met de cursus zal worden gestart. De cursus zal in de rooms katholieke school worden gegeven en wel vrij dags om de veertien dagen. Aanvang acht uur. Er is nog gelegenheid zich voor deze op leiding op te geven bij de heer J. van der Walle, Schel- destraat te Hansweert. MIDDELBURG, 15 decem-t ber Aardappelen: Koop- mans blauwe grote 2530, to maten: C II 60, Cox Orange Pippin: 65-70 95, 60-65 6569, 55-60 49, Goudreinet: 65-75 79, G olden Delicious: 75-80 52—74, 70-75 41—70, 65-70 40—60, 60-65 32, Lombartscal- ville: 80 40, 60-80 33, 60-70 22, St. Remy: 65 99—101, 60-65 85, Kroet 55. Groenten: Glas sla 11—22, Andijvie 1540, glasandijvie 36—42, veldsla 189220, glasveldsla 257, wit lof A 134—140, B 114—140, afw. 74118, stek 472, was- peen 4861, breekpeen 740, rapen per bos 11, blauwkop- rapen 18—21, prei 1835, ui en 1147, rode kool 1118, sav. kool 1943, witte kool 410, boerenkool 3355, Chi nese kool 1723, bloemkool: 4 130, 6 91—106, 8 48—70, 10 20—26, 12 26, 15 23, spruiten ongeschoond: A 3583, B 25 35, C 43, spruiten geschoond: B 4048, snijselderij per bos 213, snijselderij per kg 83 95, peterselie per kistje 26— 196, struikselderij 57140, knolselderij per stuk 1835, knolselderij per kg 1429. Aanrijding Zaterdag om 1.30 uur werd door de bestuurder van een vrachtauto met aanhanger, de heer J.J. de T. uit Kloe tinge de bocht rijksweg 58- Sloeweg met al te grote snelheid genomen, waardoor de wagen kantelde. Een achter hem rijdende vracht wagen met aanhanger .be stuurd door J.A. de J. uit Kwadendamme, kwam in aanrijding met de gekantel de wagen. Hierdoor ontstond grote materiële schade.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 7