Gedupeerde vraagt raadsleden grondig onderzoek Emmy de Klerk exposeert in Oostburg BLOEDAFNAME IN HELST VERLIEP UITSTEKEND W.J4.SA Uitspraak ere-park uitgesteld Onderzoek stichting gezinszorg Hontenisse nagenoeg klaar STICHTING GEZINSZORG PMC van eerste plaats in volleycompetitie Uitslagen topbiljart stad streek St.-Jansteen Oliebollenactie verliep goed Sluiskil Veel publiek bij heropening Gvan den Berg Koewacht Wesfdorpe reuró Dinsdag 19 december 1972 2 (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Vol gens het Bredase accountants- adviesbureau Hoekstra en Kempe kan de uitslag van het onderzoek naar het admini- stratiev verleden van de stich ting Gezinszorg Hontenisse- Vogelwaarde op zeer korte termijn verwacht worden. Vooruitlopend daarop heeft men geen commentaar willen geven. Het accountantsbureau heeft de opdracht voor het onder zoek gekregen van de gemeen te Hontenisse, nadat was ge bleken, dat er het een en an der mis zat. Volgens een woordvoerder moet er voor worden opgepast, dat de kwestie rond de gezinszorg „niet wordt overtrokken, om dat dit niet in het belang is van de betrokkenen en de ge meente en dit ten koste kan gaan van een goede overlegba- sis". Uit de reactie blijkt voorts, dat alle belanghebbenden van de stichting nog aan hun trek ken zullen komen en dat dit in sommige gevallen al is ge beurd. Over het onderzoek zelf is gezegd: „Het is niet gebruikelijk, dat daarover in formatie wordt gegeven aan anderen, dan die de opdracht hebben verstrekt". Volgens de voorlichtings ambtenaar O. Vosveld van de gemeente Hontenisse, is er van de zijde van het gemeen tebestuur aangedrongen op enige spoed. Het accountants bureau: „We hebben de in druk, dat heel die zaak wat wordt opgeschroefd. Het is niet nodig om de boel zo op te blazen. 'Je moet de zaak m de normale proporties blijven Mevrouw De Klerk vestigde enkele weken geleden de aan dacht op zich door een ge slaagde tentoonstelling in de burgerzaal van het stadhuis in Hulst. Het was voor de eerste keer, dat ze op deze wijze naar buiten trad, maar voor de tentoonstelling bestond toen zo'n overweldigende belang stelling, dat het initiatief om herhaling vroeg. „Het was een complete verrassing voor me" vertelt mevrouw De Klerk over de tentoonstelling in Hulst. „Ik had nooit verwacht, dat het zo druk zou worden. De mensen kwamen van overal". Ze maakt wandkleden en schilderijen zuiver voor haar Kerstbomen Evenals voorgaande jaren zijn in ver schillende wijken door buurt- comité's kerstbomen geplaatst. Hierin zal verlichting worden aangebracht, die door de wijk bewoners wordt betaald. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBUKG. r In de openbare bibliotheek van Oostburg wordt tot en met 6 januari een tentoonstelling met wandkleden en schil derijen gehouden van mevrouw Emmy de KlerkHonteiez uit Kloosterzande. De expositie is gisteren begonnen en is te be zichtigen tijdens de gebruikelijke openingsuren van de biblio theek. plezier, zegt zelf „het eng te vinden" om te zien, dat anderen haar produkten voor zien van prijzen, want een deel van de wandkleden en schilderijen is ook te koop. I „Het valt op", zo vertelde me vrouw De Klerk enige tijd J geleden, „dat juist de werkjes waar de minste uren inzitten, vaak het goedkoopste zijn en omgekeerd". Ze heeft geen aspiraties om van haar hobby een beroep te maken. Het is er haar om te doen om af en toe eens „gezel lig bezig te zijn" en de over wegend gunstige reacties op haar activiteiten beschouwt ze als een leuke bijkomstigheid. Ook de tentoonstelling in de Oostburgse bibliotheek is een bezoek dubbel en dwars waard. De tentoonstellingen hebben voor mevrouw Emmy de Klerk zelf eén groot nadeel: sinds ze exposeert doet haar huiskamer nogal kaal aan. Een deel van haar wandkleden haf! daarin namelijk een plaatsje gevonden, maar nu hangt deze wanddecoratie in Oostburg. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE. De heer W. P. A. de Bakker, de echt genoot van een van de gezinsverzorgsters, die de dupe zijn ge worden van administratieve chaos bij de voormalige stichting gezinszorg HontenisseVogelwaarde, heeft via een stencil op alle gemeenteraadsleden een beroep gedaan om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Zoals bekend is de admini stratieve chaos al geruime tijd geleden aan het licht geko men, doordat het ministerie uitkering van subsidies wei gerde in verband met het ont breken van tal van beschei den. Er moet nog steeds een fors bedrag aan achterstallige subsidies worden uitgekeerd en zolang dit geld er niet komt, zitten nog tal van voor malige personeelsleden op hun centen te wachten. De stich ting staat ook bij de belastin gen in het krijt. Enkele maanden geleden zijn er 'in de gemeenteraad over deze kwestie vragen ge steld. Naar aanleiding van de aandacht, die deze zaak in de pers kreeg, verklaarden» b. en (Van onze correspondent) AXEL De oliebollenactie welke zaterdag in Axel werd gehouden in het kader van de actie „Kom over de brug" meeft netto ongeveer f 1800 opgebracht. Dit betekent dat door de leerlingen van de ma vo ruim 16.000 oliebollen aan de man werden gebracht. „De opbrengst is lang niet gek, al verliep deze actie wel wat moeilijker dan Biafra-ac- tie, aldus de heer J. Th. Klein, directeur van de Chr. Mavo en Ulo. Het was duidelijk dat de huis-aan-huis-actie van vrijda gavond onze verkoop van olie bollen enigszins heeft beïn vloed. Er waren mensen die tegen de kinderen zeiden, we hebben gisteravond al wat ge geven". Kaarten In café Atlanta te Sluiskil organiseert de heer R. Poppe bestuurslid van de afdeling Sluiskil van het Wit Gele Kruis op dinsdag om half acht een kaartwedstrijd tussen de clubs Nooit Gedacht, Ne derlandse Stikstof Mij, de Vriendschap en Dow Chemical te Terneuzen. De opbrengst is voor het Sluiskilse Wit-Gele Kruis. De prijzen werden door de Sluiskillenaren ter beschik king gesteld. w. van Hontenisse „niet de indruk te hebben, dat er mal versaties waren gepleegd". Dat er het een en ander mis zat, werd ruiterlijk toegege ven. De heer W. P. A. de Bakker is nu het wachten moe, zo blijkt uit zijn schrij ven. „Laat deze gehele zaak tot op de bodem uitzoeken en laat in iqder geval de slachtof fers niet in de kou staan", zo schrijft hij. „Als er geld verdwenen is, moeten de schuldigen er voor boeten". Aan het college van b. en w. heeft hij dezelfde brief geschreven als aan de raadsleden, en bovendien heeft hij daarbij afschriften ingeslo ten van alle corréspondenties, die hij tot nu toe over deze zaak heeft gevoerd. „Ook mijn vrouw is het slachtoffer ge worden van deze dubieuze gang van zaken bij voornoem de stichting", aldus de heer De Bakker, die daaraan toe voegt, dat hij op 2 feburari van 1971 een brief heeft ge schreven aan het college van b. en w. met daarin het. ver zoek of men in deze zaak kon bemiddelen. „Uit het antwoord bleek, dat er een accountants onderzoek werd voorbereid en dat aan mijn klacht de nodige aandacht besteed zou worden. Ik heb echter geen enkel bericht meer gehad over deze belofte". Daarom ging de heer De Bakker zelf op onderzoek uit en kwam tot een conclusie, nadat hij na lang aandringen het adres had gekregen waar pensioengeld betaald zou zijn. „Het antwoord van de Natio nale Nederlanden spreekt voor zich", zo schrijft deze inwoner van Hontenisse: „Mijn vrouw heeft namelijk nooit een polis gehad óf gezien". Toch zijn er pensioenpremies betaald Vol gens de verklaring van b. en w. in het bestuur van de stichting zaten verschillende ambtenaren, die nog steeds deel uitmaken van de gemeen telijke dienst is al dit geld in de „gewone huishouding" van de stichting verdwenen. De 'heer De Bakker zette zijn privé-onderzoek voort en kwam terecht bij het accoun tantsbureau Hoekstra en Kem pe in Breda, dat de zaak ver der in onderzoek heeft. Hij stuurde het bureau alle gege vens en afschriften van brie ven, om er vervolgens nooit meer iets op te horen. „Dit terwijl verschillende slachtof fers reeds in januari van dit jaar een voorlopige afrekening kregen, terwijl wij nog steeds op enig antwoord wachten". 0 Maandag is de firma Van Driessche uit Gent ongeveer de gehele dag bezig geweest met het installeren van het mate rieel, o.m. een van haar groot ste hijskranen, aan de haven van de cokesfabriek te Sluiskil. Men hoopt vandaag dinsdag met de eigenlijke demontage werkzaamheden te kunnen be ginnen. (Van onze correspondent) HULST Ruim honderd- vijftig mensen uit Hulst en Hontenisse hebben gisteravond in de aula van de lagere tech nische school in Hulst letter lijk aan de voet van een kerstboom, bloed gegeven in het kader van een door de afdeling Hulst van het Rode Kruis georganiseerde afname- avond. Het was weer de eerste keer sinds lange tijd. maar aan de organisatie viel dat niet te merken, want die liep Der- fect. De wachttijden voor de deelnemers aan de actie kon den tot een minimum beperkt worden en ook verder liep de zaak op rolletjes, zoals de or ganisators in de loop van de avond naar volle tevredenheid konden constateren. Rond acht uur waren al zestig van de honderd vijftig mensen ge weest. Een klein percentage, dat zich wel had opgegeven, kwam toch niet opdagen, maar dat is een normaal gegeven bij dergelijke afname-avonden. Het staat zo goed als vast, dat Hulst waarschijnlijk ook vol gend jaar een afname-avond zal krijgen. Onderzocht zal nog worden of het misschien niet wenselijk is alle deelne mers tevoren een keuring te laten ondergaan. Absoluut noodzakelijk is het niet en door het Rode Kruis wordt dit ook niet als eis gesteld, maar toch zijn er verschillende voordelen aan verbonden, meent men. Ook de vertegen woordigers van het provincia le Rode Kruis, die de afname- avond in Hulst met belangstel ling volgden, toonden zich bij zonder tevreden over het ver- loop. Er wordt naar gestreefd om het aantal witte vlekken in Zeeland voor wat dit soort ac ties betreft zoveel mogelij'k te beperken en bij dit streven heeft men redelijk succes. (Van onze adverteerders) HULST Onder zeer grote publieke belangstelling is in de Frans van Waesbergestraat de uitgebreide zaak van het loodgietersbedrijf G. van den Berg en Zonen opnieuw in ge bruik genomen. Er is een hele afdeling bij gekomen, waar onder meer ze ven complete badkamers wor den getoond. Voor Hulst bete kent het een aanzienlijke aan winst, omdat mensen met be langstelling voor badkamer-ui trusting tot voor kort tot bui ten Zeeuwsch-Vlaanderen moesten gaan om zich op dit gebied goed te oriënteren. Met deze jongste uitbreiding hoort dit in ieder-geval tot het ver leden. Behalve op dit gebied is het bedrijf onder mëer nog gespecialisserd in andere sani taire voorzieningen, keuken- toestellen en volledige gasver- warming. In 1964 werd de winkel aan de Va^i»Waesber gestraat geopend en sindsdien is de bedrijfsoppervlakte ver dubbeld, De receptie, die bij gelegenheid van de heropening werd gehouden, werd erg druk bezocht door onder meer relaties en vertegenwoordigers van de gemeente Hulst. Palingschieting De schut- tersmaatschappij „Thuis weg" houdt vandaag 18 december een grote palingschieting in het clublokaal bij G. van Rumste in Koewacht-België. De schieting begint om 15.00 uur. Consumentenavond Het rijdend winkelbedrijf in groente, fruit en levensmidde len van J. Martens uit Heikant heeft in Koewacht in samen werking met een levensmidde lenconcern een consumentena- vond gehouden. De bijeen komst werd door ruim twee honderd belangstellenden bij gewoond. Aan alle aanwezigen werd een formulier gegeven, waarop alle produkten die te koop waren, stonden aangege ven. De avond werd geleid door verkoopadviseur J. Tack uit Breda. Tijdens de pauze werden door leden van de dg- mesafdeling van het NKV kof fie en gebak rondgedeeld. Daarna had een verloting plaats. Tot slot verschenen de organisators van de avond de heer en mevrouw Martens op het podium, die met een ovati oneel applaus door het publiek werden bedankt. Wit-Gelc Kruis Op don derdag 21 december wordt om half acht in het plaatselijke Wit-Gele Kruisgebouw de jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke punten staat ook een herziening van de contributieregeling op de agenda. (ADVERTENTIE) RIJKSGEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER CATHARINASTRAAT 36-42 01600-3 90 24 BREDA Franse Comtoise Klokken van het jaar 1750 tot 1880 Alléén originele (geen nieuwe) met garantie Restauratie van en handel in Antieke Klokken Altijd in te ruilen voor dezelfde prijs, bij aankoop van een andere PRIJZEN VANAF 250,— (Van onze correspondent) HULST In de heren eerste klasse van het bedrijfsvollcy- bal te Hulst heeft Lybeert-Yerslraeten, door concurrent PMC 1 terug te wijzen, laatsgenoemd team van de bovenste plaats in de rangschiking verdrongen. Toch zag het er in deze wedstrijd niet naar uit dat PMC de winst aan Lybeert- Verstraeten zou moeten laten, want in de derde beslissende natie uit. tot 1014. Lybeert gaf zich echter niet zo maar gewonnen. Clitex Sport 1 kwam dak zij een benauwde 12 over winning op Ambulo 2 op gelij ke hoogte van PMC 1. De Clingenaren hebben werkelijk alles moeten geven om het verrassend goed spelend Am bulo 2 er onder te houden. Hoe spannend het er in deze ontmoeting aan toe ging blijkt uit de setstanden 1315, 15 10 en 13—15. Bol Sport behaalde een zege op KPJ 1 dat met 31 zijn meerdere in de eud-leerlingen moest erkennen. Watneys bleef via een gemakkelijke 40 overwinning op Voor waarts 1, in het spoor van de koplopers en wordt zoals het zich thans laat aanzien een geducht concurrent. Voor Am- bulo 1 kent deze competitie een minder geslaagd verloop. Tegen CVC kwamen de spe lers niet op, waarvan het Clingse team profiteerde om reglementair met 40 forfait cijfers, twee punten rijker te worden. TWEEDE KLASSE Leider KPJ 2 mag blij zijn met het 22 gelijk spel tegen Jansenius, dat de beste kansen op de overwinning heeft ge had. Na twee sets leidde Jan senius met 20, maar KPJ 2 slaagde erin toch nog een ge lijk spel af te dwingen. Voorwaarts 2 had weinig problemen met Clitex Sport 2 (Van ee nonzer verslaggevers) SINT NIKLAAS De uit spraak voor de rechtbank van Dendermonde, over de langsle pende kwestie rond het ere park voor Oostfrontstrijders in het Belgische grensplaatsje Stekene is andermaal uitge steld. De zaak zou gistereD weer worden behandeld, maar is nu uitgesteld tot 8 janua- Waamemers die het proces volgen, zien in dit uitstel een bevestiging- van hun theorie, dat de procedure op een dood spoor is gekomen, maar dan wel in het voordeel van het St.-Maartenfonds uit Antwer pen. Dit fonds is de initiatief nemer tot en de financier van het initiatief om aan een land weg buiten Stekene een ere park te stichten. Ongeveer drie jaar geleden heeft de ge meenteraad van het dorp een verordening aangenomen, waarin verboden wordt om ter plaatse begraafplaatsen aan te leggen of monumenten op te richten, die gevaar kunnen op leveren voor de openbare or de. Van Stekene is bekend, dat de tegenstellingen onder de bevolking er erg groot zijn De verordening kwam er, na dat bloedige gevechten waren uitgebroken naar aanleiding van het feit, dat de plannen bekend waren geworden om en begraafplaats voor gesneu velde Oostfrontstrijders te stichten. De verordening leek waterdicht, mar blijkt nu toch te lekken als een zeef. De bepalingen zitten zo anateu- ristisch in elkaar, dal zelfs de rechter nauwelijks weet, wat hij er mee moet aanvangen Dit is volgens de journalisten de oorzaak van het bijzonder moeilijke verloop van de pro cedure. Saillante bijzonderheid is, dat de verordening is opge steld door dezelfde personen, die nu nota bene zo nauw bij het proces zijn betrokken De gemeente Stekene dreigt de zaak te verliezen, omdat de verordening aan alle kanten rammelt. Volgens de betrokke nen kan uit het jongste uitstel afgeleid worden, dat de procu reur nu niets meer aan het toeval wil overlaten en de zaak .eerst tot in detail wil bestuderen. Volgens de be trokken Belgische waarnemers is de tussentijdse score wel in het voordeel van het St.-Maar tenfonds. Als deze instelling wint, betekent dit, dat het ere park blijft, maar daarmee zal ongetwijfeld een deel van de plaatselijke bevolking geen genoegen nemen. De gevolgen laten zich raden. Als het St.- Maartenfonds verliest zal het pax-k voorlopig ook nog wel blijven, want woordvoerders van deze instelling hebben la ten weten de zaak tot bij de hoogste instanties te willen uitvechten. Inmiddels is door de politie bekend gemaakt, dat een van de tegenstanders van het park, Luc Vijdt, niet zoals door zijn vrienden werd beweerd door de tegenpar tij is vergiftigd, maar een spontane hersenbloeding zou hebben gehad. Lange tijd is het in Stekene naast de com plicaties rond het park, nog onrustig geweest, omdat er be richten waren verspreid, dat de hoogoplopende strijd rond het park aan Vijdt bijna het leven had gekost. dat met een 40 nederlaag terug naar Clinge werd ge stuurd. Ook voor WC werd het een gemakkelijke 04 ze ge tegen Ambulo 3, na een wedstrijd waarin de mannen van de volleybalvereniging Cecilia lieten zien, dat de in zinking van enkele wéken nu voorbij is. GVC had het tegen PMC 3 niet breed, maar slaag de er niettemin in met 12 aan de winst te blijven. De setstanden waren 415, 157, 1416. Racing Daf won ver diend met 30 van PVH. (Van onze correspondent). HULST Topbiljartclub 't Centrum heeft het afgelopen weekeinde in de topbiljart- competitie -Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen een goede prestatie geleverd door in het café van Cor Nagtzaam met 137 te winnen van STC. Topbiljart club 't Centrum staat mede aan de leiding met Marionette, dat in café Van Swaal met 137 won van BC 't Raed- huys. De persoonlijke uitslagen van de wedstrijden: Marionet- te - BC 't Raedhuys 137: E. Bogaerd - R. van Acker 20, H. de Vos - R. Pollet 0—2, W. van Swaal - R. van Daele 2 0, Th. de Cock - C. de Vriendt 11, J. van Vlierberghe - K. Vonck 02, J. van Delft - J. Martinet 11, G. van Damme - P. de Waal 1—1, Th. de Witte - E. van Esbroeck 20, P. de Smet - A. Thomas 20, R. Bogaerd - M. de Smet 2 0. 't Centrum - STC 13—7: F. Hillaert - M. Dal.inga 11, F. Vlassenrood - R. Boelens 11, E. Roovers - A. v. d. Voorde 1—1, A. de Kerf - B. de Waal 11, W. Olieslager - L. Dal- linga 02, H. v. d. Broeck - A. Riemens 20, G. Polfliet - G. Pladdet 20, M. Vlassen- rood - B. van Opdorp 2—0, J. Baart - L. de Schepper 11, N. Nagtzaam - R. de Schepper 2—0. ONA - KOT 12—8: J.l de Wilde - R. Blommaert 02, E. Wentzler - G. de Feber 2—0, A. Picavet - J. Vernimmen 1 I, J. de Wit - E. Spiessens 2 0, W. v. d. Voorde - C. Ber tram 11, P. Wauters - W. Koemans 02, Ch. de Wolf - F. Strooband 20, J. Pilaet - P. Timmerman 20, L. Seger» - R; Piravet 02, M. de Wit - P. van Eek 2- -0.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2