PETERS UIT TOP WEGGEVALLEN GOEDE TIJDEN IN DEVENTER Klop Klop voor meneer? Bescheiden winst voor Titelstrijd beroepspikeurs Kleinere clubs met bankroet bedreigd Zege voor Sijbrands Hulp voor Hertha BSC PHILIPS Meer aanvallend Slecht weer Kjop' Wop Ajax tegen Bor. M.G. Rusland Lot BTWomhoog. Tochzultudaaranbij verschillende Philips produkten niets merken. sport Soms zijn wij tijdelijk uitverkocht; dat komt door de grote vraag naar tal van onze produkten. Voor ons verheugend, voor u soms minder prettig, omdat u wel eens langer moet wachten dan u eigenlijk lief is. Voor uw bereidheid met deze wachttijd genoegen te nemen zijn wij u erkentelijk. Wij vinden echter, dat u hierdoor zo min mogelijk de dupe mag worden van de BTW-verhoging van 14% naar 16%, waardoor na 1 januari a.s.tal van zaken duurder zullen worden. Daarom nemen wij voor kleuren televisie, zwart wit televisie, draagbare radio, draagbare radiorecorders en draagbare mono-cassetterecorders de BTW-verhoging voor onze rekening. Na nieuwjaar zult u dus voor deze produkten van de BTW-verhoging niets merken. Philips Nederland B. V. December 1972. Dinsdag 19 december 1972 (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM De griep-aan- val welke NEC-speler Jan Pe ters dit weekeinde te verwer ken kreeg en waardoor Peters niet kon uitkomen in de strijd NEC - PSV heeft er voor ge zorgd dat de Nijmegenaar uit de kop van het klassement van de Eddy PG-Trofee is wegge vallen. maal geen punten te verdienen en met een totaal van 118 pun ten deelt Peters thans de elfde plaats met Sparta-keeper Doesburg. Willy Brokamp is nog altijd de trotse leider in het klassement. De MVV-er voelt echter de „warme adem" van de Spartaan Henk („Char ley") Bosveld in de rug. De stand is: Voor Jan Peters vielen er dit- 1. Brokamp (MW) 124 pnt; 2. Bosveld (Sparta) 123 pnt; 3 en 4: Schneider (Feyenoord) en Pahlplatz (FC Twente) 122 pnt; 5 tot en met 7: Gerrie Mühren (Ajax), Mansveld (FC Den Haag) en Van der Roer (Ex celsior) 121 pnt; 8. Treytel (Feyenoord) 120 pnt; 9 en 10: Krol (Ajax) en Van der Vall (FC Twente) 119 pnt; 11 en 12: Jan Peters (NEC) en Doesburg (Sparta) 118 pnt; 13 tot en met 15: Vermeulen (NAC), Thijssen (NEC) en Janssens (NEC) 117 pnt; 16 en 17: Warnas (Go Ahead Eagles) en Strik (PSV) 116 pnt; 18 en 19: Van Hanegem (Feye noord) en De Jong (NAC) 115 pnt; 20 tot en met 25: Hulshoff (A- jax), Berg (FC Den Haag), Van Beven (PSV), Kreuz (Sparta), De Vries (FC Twen te) en René van der Kerkhof (FC Twente). Brokamp. BELANGSTELLING TANEND VOOR VOETBAL IN EUROPA DEVENTER (ANP) Tij dens competitiewedstrijden voor de Nederlandse schaats kampioenschappen zijn maan dag in het IJssel stadion von Deventer onder zeer gunstige weersomstandigheden goede tijden gemaakt. Hans van Hel den zegevierde op de 1500 me ter in 2.08.1 met ruime voor sprong op De Koning (2.10.6). Kuipers, die op de mijl slechts tiende werd, won de drie kilo meter in 4.31.6 een halve se conde voor Van Helden. Peter Nottet viel op deze laatste af stand als twaalfde tegen. De voornaamste uitslagen Z1J1500 meter 1 Van Holden 2.081, 2 De Koning 2.10.6, 3 V. Dijk 2.11.0, 4 Nottet 2.11.6, 5 Palsma 2.11.7, 6 Nooit gedagt 2.11.9 7 Vriend 2.12.0, 3 Derk- sen 2.12.4, 9 Gompen 2,12.5, 10 Kuipers 2.12.6, 11 De Roon 2.12.7 1 2 Giling 2.12.8, 13 Meyer 2.13.2, 14 V.d. Kant 2.13.4, 15 Pronk 2.13.5, 16 V. Gelder 2.13.8. Kleine kwam ten val. 3000 mejer: 1 Kuipers 4.31.6 (nieuw baanrecord), 2 V. Hel den 4.32.1, 3 Derksen 4.33.3, 4 V. Dijk 4.34.1, 5 Nooitgedagt 4.35.3, 6 Gompen 4.36.1, 7 De Koning 4.36.5, 8 Palsma 4.37.5, 9 Kleine 4.37.9, 10 V. Gelder 4.38.4, 11 Vriend 4.38.5, 12 Woudenberg en Nottet 4.39.0, 14 Koops 4.40.2, 15 Klos 4.40.4, 16 Giling 4.40.8. (ADVERTENTIES) DEN HAAG (ANP) In de meeste Europese landen is publieke belangstelling voor voetbalwedstrijden sterk te ruggelopen, een tendens die ook in Nederland goed merk baar is. Alleen in het zuiden met name in Italië, Spanje en Portugal hebben de clubs geen reden tot klagen over de toeschouwersaantallen. Talryke voetbalclubs verkeren in grote financiële moeilijkheden. Niet alleen door de kleine re recettes, maar ook door de sterk gestegen loonkosten en transferbedragen. Hierdoor staan in verscheidene landen de kleinere clubs voor een onafwendbaar bankroet, waar door de poorten van de stadions dicht moeten blijven. In veel gevallen worden de zelfde oorzaken genoemd, voor de verminderde belangstelling van het publiek. Er zijn teveel wedstrijden (ook op de televi sie), doelpunten worden zeld zamer door een meer verdedi gende spelopvatting, het is ta melijk kostbaar om de duels geregeld bij te wonen, ooncur- rentie van andere vrijetijds bestedingen en de opkomst van de auto, die men meer gebruikt voor gezinsuitstapjes. Maar vrijwel overal blijven de officials optimistisch. Basisin teresse is er nog genoeg, ge zien de kijkdichtheid bij tele- visieuitzendingen. De clubbe stuurderen geloven dat de voetbalfans zullen terugkeren als de stadions worden gemo derniseerd en het spel een aanvallender en dus aantrek kelijker karakter krijgt. Ver der verwacht men in Europa een sterke impuls van het eindtoernooi om het wereld kampioenschap voetbal, dat in 1974 in West-Duitsland wordt gehouden. Dit was immers ook het geval in 1966, toen Enge land als gastland fungeerde. Volgens Milovac Ciric, trai ner van het Zuidslavisch nati onale tema, is er weinig kans op dat men het accent meer op de aanval gaat verleggen. ,.Door defensief te spelen is er minder kans op verlies", zegt hij. „Zo raken de trainers niet zo snel hun baantjes kwijt". Ciric ziet een duidelijke oor zaak van de achteruitgang in de kwaliteit van het voetbal spel. „Vroeger zag je overal op straat jongens met de bal spelen. Daar is nu haast ner gens meer ruimte voor. Ze krijgen hoogstens nog op school voetbal". Volgens hem hangt de pu blieke belangstelling nauw sa men met de resultaten van het nationale elftal. „Maar wat kun je in Zuidslavië verwach ten als zoveel sterren vertrek ken om in het buitenland geld te gaan verdienen? Spelers als Josip Skoblar (naar Frank rijk) en Dragoslav Sekularac (Columbia) konden duizenden naar een stadion lokken". Te kenend voor de bedenkelijke situatie in Zuidslavië zijn de cijfers van landskampioen Ze- leznicar Serajewo, dat vorig seizoen een gemiddelde van 6369 toeschouwers trok. Nu is dat getal slechts 2944, en dat terwijl de prijs voor een en treebiljet slechts 19 dinar (on geveer 4 gulden) bedraagt. De belangstelling loopt het sterkst terug in de grote steden. In de provincieplaatsen, waar voet bal een van de weinige attrac ties vormt, verkeren de clubs veelal gesteund door een lokale industrie nog in re delijke financiële welstand. Zeer precair is de situatie in Hongarije, dat in de vijftiger jaren met het nationale elftal overal grote successen oogste. Nu heeft men een dieptepunt bereikt. In het seizoen 1971- 1972 kwamen gemiddeld 6.140 mensen naar de 240 wedstrij den in de eerste divisie, men verwacht nu slechts gemiddeld 2.000 mensen, een aantal dat in Nederland herhaaldelijk voorkomt bij amateursduels. Joseph Bozsik, aanvoerder van het Hongaarse team in de top jaren en nu eigenaar van een modezaak, zegt dat de spelers van tegenwoordig niet genoeg spirit meer kunnen opbrengen en dat zij er vaak met de pet naar gooien. „Zij zijn niet in staat om offers te brengen voor de voetbalsport. Zij vol doen niet aan de eisen, die men nu eenmaal stelt. Geen wonder dat het publiek weg blijft". En Florian Albert (72 maal internationaal) oordeelt: ..Een wedstrijd is nu vaak een gevecht op leven en dood. De supporters weten dat we wil len winnen zonder risico's te nemen. Dat is nu eenmaal vrij «aai om naar te kijken". Zulke geluiden hoort men ook in Bulgarije, Oostenrijk, Engeland, Nederland, België en Tsjechoslowakije. De gerin gere belangstelling in West- Duitsland heeft een andere oorzaak. Wiifried Gerhardt, perschef van het toernooi om het wereldkampioenschap zegt: „De mensen hebben even genoeg van sport na de Olym pische Spelen. Juist toen ze er weer zin in kregen werd men van een bezoek aan een stadi- 0 De belangstelling voor de voetbalsport in de meeste Europese landen loopt sterk terug. Men hoopt dat het wereldkampioenschap in West-Duitsland, de interesse weer zal doen toenemen. on weerhouden door het slech te weer. Dan hebben we verder nog het steeds „lopende pmkopings- schandaal in de Bundesliga, dat misschien voetballiefheb bers vijandig heeft ge stemd''. Volgens Gerhardt kan de oorzaak niet liggen bij het kwaliteitsniveau van de wed strijden in de Bundesliga. „Net als de nationale ploeg zijn de clubs offensief inge steld. Maar de praktijk heeft wel uitgewezen dat men niet meer genegen is op bouwvalli ge tribunes plaats te nemen", Gerhardt voegt er aan toe „voor het toernooi in 1974 worden negen stadion ver bouwd of aangepast. Dat is een stap in de goede rich, ting". Oppassen voor uw gewicht? "Wees dan niet bang voor Klop- Klop. WantKlop-KIop is calorie-arm (en bevat uitsluitend plantaardige vetten). Neem daarom rustig deze feeste lijke garnering op de koffie, op het P.S.I Ziedeli toetje, op de vruchten, op gebak. "Want het klaar maken is in een ogen blik gebeurd (4 min.). En zelfs meneer kan het niet stukslaan. En een zakje Klop-Klop geeft zo'n royale opslag dat het hele gezin kan mee genieten. 2 zakjes per pakje. 01 e recepten op elk zakje. 'n ZNZ produkt AMSTERDAM (ANP) Maandag is in Amsterdam het vierde internationale suiker- damtoernood van start gegaan. De uitslagen van de eerste ronde zijn: Grootmeestergroep: Wiersma (Ned) - Sijbramds (Ned) 02, Hermeilink (Ned) - Baba Sy (Senegal) 11, Roozenburg (Ned) - Van der Sluis (Ned) 11. Faal (Zambia) - Smith (VS) 20, Drost (Ned) - Mostovoy (Fr) 20, Andreilko (Rus) - Jansen (Ned) 20. Om het jeugdwereldkampi oenschap: Metsjanski (Rus) - Malik (Tsjech) 2—0, Virtu (Ita) - Tsaverdian (Rus) 02, Ruyg- rok (Ned) - Brouwers (Ned) 11, Bhaailal (Suriname) - Hofstee (Ned) 02. DUSSELDORP (ANP) Ajax zal op 30 december lil het Rheinstadion in Dusseldorp een vriendschappelijke wed strijd spelen tegen een elftal samengesteld uit spelers van Borussia Mönchengladbach en Fortuna Dusseldorp. AMSTERDAM (ANP) Dank zij de vier wedstrijden van Ajax in het toernooi om de Europa-Cup voor lands kampioenen heeft NV het Ne derlands Sportpark Olympisch Stadion het per 30 juni 1972 beëindigde boekjaar kunnen afsluiten met een bescheiden netto winst van f 908,36. In het vorige boekjaar bedroeg de winst f 498,46. De vier wedstrijden die Ajax in het stadion speelde trokken in totaal 207.000 bezoekers, 26.000 meer dan in het vorige boekjaar. De bruto-ontvang- sten uit recettes van wedstrij den gedurende het verslagjaar bedroegen f 4,3 min. (f 4,8 min.), waarvan 1,1 min (f 1,3 min) moest worden afge dragen voor vermakelijkheids- en omzetbelasting. Na aftrek van de exploitatiekosten ad f 1,0 min (onv.) resteert een exploitatieresultaat van f 43,992,11 tegenover f 92.832,14 in het vorige verslagjaar. Tijdens het verslagjaar trad de heer J.C. Tetzner na 25 jaar af als commissaris omdat hij de voorgeschreven leef tijdsgrens van 72 jaar had be reikt. In Rusland ztjn vergeleken met het vorige seizoen 500.000 personen minder naar de wed strijden in de eerste divisie komen kijken. Merkwaardig genoeg zijn de cijfers voor du els in de tweede divisie hoger: in totaal 300.000 toeschouwers meer. BERLIJN (ANP) De spelers van Hertha BSC en trainer Helmut Kronsbein wil len hun club gaan steunen om dat die in zeer moeilijke finan ciële omstandigheden verkeert. De Westberlijnse Bundesliga- club heeft een schuld van zes miljoen gulden. De speiers en de trainer van Hertha BSC hebben zich na een gesprek met het bestuur van de club bereid verklaard van een deel van hun salaris af te zien. DEN HAAG (ANP) Het Europees kampioenschap voor beroepspikeurs wordt volgend jaar geheel in Nederland gehou den. Op 17 maart start men in Duindigt, waarna het programma de volgende dag in Hilversum wordt afgewerkt. Dit kampioenschap, waarvoor iedere erkende drafsportorgani satie in Europa een rijder kan afvaardigen, zal worden gehouden onder de reglementen van de onlangs opgerichte World Trotting Champignonschip Organisation (WTCO) waarbij de meeste „dra verslanden" (behalve die van het oostblok) zijn aangesloten. Titelverdediger op Duindigt en Hilversum is de Belg Gil bert Martens. Het kampioen schap wordt beslist door mid del van een puntentelling, die afhankelijk is van het aantal deelnemers. De winnaar van een draverij er zullen er in totaal tien of elf worden ge houden verdient vier pun ten meer dan de tweede aan komende, die op zijn beurt weer twee punten meer krijgt dan nummer drie. De punten verdeling is voorts zo dat de laatste aankomenden nog een punt krijgen. Een novum is dat de rijders financieel afhankelijk van hun verdiende punten zullen wor den gehonoreerd. Voor ieder punt wordt 15 gulden uitge keerd. In afwijking tot vorige ja ren, waarbij de rijders van paarden wisselden, is thans bepaald dat voor iedere koers de paarden door middel van loting worden toegewezen. Hierdoor is het onmogelijk ge worden dat pikeurs het ver loop van de strijd kunnen ma nipuleren. Onder de overige reglementen was het niet on gebruikelijk dat een rijder in ongunstige positie zijn uiterste best deed om de laatste te worden. Hij kreeg dan immers in de latere koers het winnen de paard voor zijn sulky. Ook onder auspiciën van de WCTO zal tussen 15 en 23 april voor de eerste maal het wereldkampioenschap voor be roepspikeurs in Europa wor den gehouden. Dit kampioen schap werd tot nu toe alleen iin Amerika gehouden. Het wereldkampioenschap 1973, dat tenminste 20 draver ijen zal omvatten, wordt ge houden in Wenen, in Reck linghausen (West-Duitsland) ein op nog twee banen in Frankrijk. In dit kampioen schap zijn startgerechtigd de huidige kampioen Giuseppe Guzzinati uit Italië, verder nog drie Europese rijders en uit Australië, Nieuw Zeeland, Amerika en Gainada elk nog één pikeur. Met gróte instemming heeft de lijderswereld het pumten- stelsel van dit kampioenschap begroet en de daaraan verbon' den premies. Dit jaar leidde het ontbreken van enige ver goeding dan behalvedie voor het verblijf tot moei lijkheden. De Oostenrijkse crack Adolf Ubleis bijvoor beeld weigerde onder deze voorwaarden deel te nemen. Nu krijgen de rijders een pre mie van f 25,- per behaald punt een winnaar van een onderdeel ontvangt 8 punten, de tweede aankomende zes, de derde 5 enz en ontvangen bovendien nog de drie best geplaatste rijders in het totaal klassement resp. nog f 5000,-, f 3000,- en f 2000,- extra. Met deze nieuwe opzet, die zich aanpast aan de verlangens van de prof-rijders, wordt ver wacht dat de Europese toprij- ders aan dit kampioenschap zullen deelnemen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 17