Londen kent geen echte' smog meer Rhodesië op weg naar apartheid Landloperswet Kerken Kort dag Kritiek binnenland buitenland Solzjenitsyn wil geld van Amerikaanse auteur graag aannemen Dinsdag 19 december 1972 14 (Van onze Londense corres pondent) LONDEN. Het gebeurde dat het tuinhekje niet, was te vinden, nadat je de voordeur achter je had dichtgetrokken. In de kwaadaardigste „smog" van rook en mist verdwenen de vingers van je uitgestoken hand letterlijk in het vuil dat je had in te ademen. Koeien, die in de Schotse Hooglanden waren gehard te gen storm en vorst, krepeerden op de kerstveetentoonstelling in Earls Court of werden met scheutjes whisky in leven ge houden] De mensen hielden het niet veel beter uit. Na de langdu rigste „smog" sinds de oorlog bleek het sterftecijfer geduren de vier dagen het normale ge middelde van de eerste helft van december met duizend per etmaal te hebben overschre den. Je maakte van een zakdoek of das een rookmasker en ging tastend op zoek naar het stati on, in de hoop dat er een boe- meltje naar de stad zou krui pen. En voor meer dan hon derd mensen in mijn zuidoos telijke hoek van Londen werd het de laatste reis, want er re den drie treinen op elkaar. De volgende dag ging ik de begrafenis helpen regelen van een vriend die tengevolge van zijn bronchitis de apocalypti sche vervuiling van de stad niet had overleefd. Maar een week lang hadden de doodgra vers het te druk. Londen was in de laatste maand van 1958 het helse oord waar geen verbazing heerste over een dergelijke gang van zaken. Een paar jaar eerder had een keer op het middag uur zich zoveel vuil boven de stad samengetrokken dat het even donker werd als mid dernacht, met het verschil al leen (lat de schemering nau welijks twee of drie minuten had geduurd. We wjiren juist aan tafel ge gaan en plotseling stond de nacht aan het raam, niet ver trouwelijk na het gewone le ven van de dag, maar alsof zich geluidloos een onherstel baar geweld voltrok. Binnen een uur werd het weer dag en later legden weerkundigen uit dat door een samenspel van luchtstromingen en tempera tuurverschillen al het smerigs boven tweeduizend vierkante kilometer van Londen naar el kaar toe was gedreven: Het gevolg was een wolkenbank, zo zwart als de as van een vulkaanuitbarsting. Zover moest het komen voor dat de roep om schonere lucht onweerstaanbaar werd. Op verbazingwekkend heldere da gen was er twee en een halve kilometer zicht over de hoofd stad, in plaats van de vele tien tallen kilometers die de onbe dorven natuur geeft. Er is niet kosteloos verbetering te berei ken en daarom werd pas in 1956 de „clean airact" aange nomen, waarvan in dex jaren zestig geleidelijk het profijt merkbaar 'werd. Het Londense zicht is op heldere dag nu ze ven kilometer. En zelfs op de slechtste dagen is het krante woord „smog" niet meer in zwang. De mist is niet zo door en door gemeen okergeel als destijds. Londen krijgt vele uren winterse zon, die in het vuil van tien jaar geleden ver loren gingen. Het gaat in ande re grote steden van het land ook de goede kant uit, maar de strijd is zelfs in het bevoor rechte zuidoosten nog lang niet voorbij. Engeland heeft miljarden ton nen vette kolen steam-coal' voor de miljoenen open haarden. Over die goedkope brandstof werd altijd verbluf fend gemakkelijk beschikt. Geen land van Europa stookte half zo royaal. De rook is ver stikkend het lag en ligt ge deeltelijk aan de huisbrand dat bronchitis de Engelse ziekte bij uitstek is. Antraciet wordt hier maar weinig gewonnen en de pro- duktie van rookloze „coalite" begon in 1929, werd echter niet voldoende uitgebreid, ter wijl bovendien niemand ver plicht was zulke duurdere brandstof te stoken. Tot de wet op de schone lucht van kracht werd. Er komt in Londen uit al die schoorstenen nu vijfenzestig procent minder rook dan toen de wet ingreep. Tödh zal tot 1980 het land meer last hebben van de rook uit de huizen dan van de door fabrieken, elektri sche centrales en het 'verkeer veroorzaakte vervuiling. De huidige raming is dat nog tweederde van de rook afkom stig is van de verwarming der huizen. Voor het eerst sinds tien jaar dreigt er deze winter geen tekort aan rookloze vaste brandstoffen. Ook zijn er goedkope open haarden ont worpen, die de rook van de bi tumineuze vette kolen door het vuur leiden en zuiveren. Wie nu in Whitehall, de rege ringswijk, langs de in de laat ste jaren schoongemaakte na tuurstenen gevels wandelt, kan zich nauwelijks voorstellen, hoe zwart die splinternieuw lijkende gebouwen zijn ge weest. Toch is ondanks al het vorenstaande nog lang geen optimisme gerechtvaardigd. De uitgestrekte Kew gardens, aan de Theems in het westen van Londen, bieden voor de tien duizenden planten uit alle we relddelen een steeds minder gunstig milieu, voornamelijk omdat de lozing van de reeds genoemde zwaveldioxide in de lucht toeneemt en voor geheel Groot-Brittannië tot meer dan vijf miljoen ton per jaar is ge stegen: Dat vergift wordt niet allemaal door de heersende winden naar Zweden gebla zen. Voorts zijn er .duizend fabrie ken die lood verwerken. Bijna nergens ter wereld is er ooit meer lood aangetroffen in planten dan te Northwich in Cheshire waar het grab ervan vergeven is omdat daar de fa briek staat die het anti-klop- middel voor benzine levert. Ook te Avonmouth, bij Bristol, werd loodvergiftiging een schrikwekkende werkelijkheid. De fabriek van Rio Tinto-Zinc is dit jaar drie maanden geslo ten geweest, terwijl vier mil joen gulden werd besteed om verdere loodvergiftiging onder het personeel te verhinderen. En deze herfst was Oost-Lon- den weer aan de beurt. Toen in de omgeving van de loodfa- briek van H. J. Enthoven in de Rotherhithe Street zeven kin deren in het ziekenhuis wer den opgenomen, veertig gezin nen andere huizen aangeboden kregen en vierduizend mensen in onmiddellijk gevaar bleken te verkeren. Sinds jaren waren microscopisch kleine deeltjes van het metaal overal doorge drongen. Gevolgen: buikpijn, hoofdpijn, verstopping, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, bloedarmoede, zenuwverlam ming, bij kleine kinderen her senbeschadiging, later nieraan doeningen, gewrichtsontstekin gen, te hoge bloeddruk. De „clean air act" van 1956 is nog lang niet het laatste woord, HENK VAN MAURIK SALISBURY (Reuter). Het Rhodesische parlement heeft tijdens de zojuist afgesloten zitting van vier weken een ingrij pende reeks wetten op de rassenscheiding goedgekeurd, die ver der gaan dan de wetgeving die sinds de eenzijdige onafhankelijk heidsverklaring van 1965 is ingevoerd. Volgens premier Ian Smith zijn de nieuwe wetten niet meer dan een uitwerking van de grondwet van 1969 en zul len ze Rhodesië ten goede ko men. Maar zijn tegenstanders noemen de wetten discrimine rend en vergelijken ze met de apartheidswetten in Zuid-Afri- ka. Zij menen dat de nieuwe wetten het aanzien van Rho desië in het buitenland ernstig zullen schaden en de kansen op een regeling van het con flict met Groot-Brittannië ver der verminderen. De afgelopen weken heeft het parlement ingestemd met de invoering van een pasjes- wet, die de Afrikanen ver plicht te, allen tijden een iden titeitsbewijs bij zich te heb ben. ..Ook zijn er beperkingen opgelegd aan reizen van Afri kanen naar het buitenland. Op de achtergrond van deze wet ten staat de groeiende be zorgdheid van de blanke Rho- desiërs over de veiligheidsitu atie. Zij vrezen infiltratie en celvorming door Rhodesische nationalisten vanuit het bui tenland. Ook heeft de Rhode sische regering, tot groot onge noegen van Portugal haar be zorgdheid uitgesproken over de toegenomen militaire activi teit van de guerrillabeweging langs de oostelijke grens van Mozambique met Rhodesië. Een amendement op de „landloperswet" dat de Rhode sische regering machtigt werk loze Afrikanen buiten de ste den te houden, is een ander instrument om het gaan en staan van de Afrikanen te kunnen controleren en regule ren. Stappen op weg naar de apartheid zijn voorts de wet die de regering het recht geeft in postkantoren afzonderlijke voorzieningen in te richten voor blank en zwart en de wetgeving die oprichting van afzonderlijke provinciale par lementen voor de Afrikanen beoogt. Hoewel deze wet niet bepaalt dat de 16 Afrikaanse zetels in het 66 zetels tellende federale parlement zullen ver dwijnen zien veel waarnemers in de instelling van twee pro vinciale parlementen (in de stamgebieden Masjonaland en Matabeleland) een ontwikke ling in de richting van de Zuidafrikaanse bantoestans .thuislanden" -politiek. IAN SMITH. vleugel de regering al jaren lang onder druk zet om het Zuidafrikaanse model van de apartheid sneller over te ne men, steunde de overgrote meerderheid de wetsvoorstel len. Tijdens een partijcongres achter gesloten deuren in Boe- lawayo, enkele maanden gele den, zou Smith zich tegen de druk van rechts hebben ver zet, maar veel van de nu aan genomen wetten komen tege moet aan de verlangens van 'de voorstanders van een ver gaande rassenscheiding. In het verleden heeft de re gering steeds geaarzeld derge lijke maatregelen te treffen om het streven naar een rege ling met Engeland niet in ge vaar te brengen. Maar na de afwijzing van een conceptre geling door de Afrikaanse be volking eerder dit jaar is deze rem kennelijk weggevallen. In het parlement waarschuwde Smith de Afrikanen dat ze snel moeten beslissen of ze nog een regeling willen, omdat het „kort dag wordt". De nieuwe wetten zijn duidelijk in strijd met de geest van het Brits-Éhodesisch ontwerp-ak- koord van Smith en sir. Alec Douglas Home. Waarnemers verwachten dat de regering een deel van de discrimine rende wetgeving wel terug zal willen nemen in ruil voor een regeling met Engeland en op heffing van de economische sancties. Maar ze betwijfelen of de regering, gezien de vei ligheidsoverwegingen, ook de pasjeswet en de instelling van provinciale parlementen zou willen intrekken. Het parlement heeft ook de kerken beperkingen opgelegd door te bepalen dat missiona rissen en zendelingen vergun ningen moeten aanvragen bij de regering om te mogen le ven in de stamlanden van de Afrikanen of daarheen reizen te maken. Met een amendement op de wet op het grondbezit is de regering erin geslaagd een re cente rechterlijke uitspraak te ohizeilen. De regering bepaal de onlangs dat cafés in blanke wijken na zeven uur 's avonds en in de weekends niet mogen schenken aan Afrikanen. Verscheidene -cafés en een Afrikaans journalist overtra den de bepalingen om een proefproces uit te lokken en vorige maand beslist ezn ge rechtshof dat het regeringsde creet onwettig was. De rege ring ging hiertegen in beroep, maar had kennelijk zo weinig vertrouwen in een voor haar gunstige afloop dat ze de be palingen heeft opgenomen in een amendement op de wet op het grondbezit, zodat de nog te verwachten uitspraak van het hooggerechtshof niets meer te betekenen heeft. *Tot slot nam het parlement in hoog tempo, voor de zitting werd verdaagd tot 27 maart, nog een wet aan, op grond waarvan blanken, Aziaten en kleurlingen kunnen weren uit de blanke voorsteden. Politici van de kleine blan ke oppositie en van het Afri can National Council (ANC) hebben scherpe kritiek geuit op deze discriminerende wet geving. Maar van de Rhodesi sche Frontpartij van lan Smith, waarvan de rechter- MOSKOU De Russische auteur Alexander Solzjenitsyn heeft verklaard dat hij een aanbod voor financiële hulp van de Amerikaanse auteur Albert Maltz graag wil aanne men omdat zijn financiële si tuatie „wanhopig" is. Maltz heeft Solzjenitsyn de inkomsten uit auteursrechten aangeboden, die de Sovjet- Unie aan de Amerikaan schul dig is voor Maltz' boeken die in een Russische vertaling zijn uitgegeven. „Gezien mijn wanhopige situatie, zou ik het geld aannemen als een lening, met de verplichting tot terug betaling. Hoewel ik het erg gênant vindt", aldus de ver klaring van Solzjenitsyn, die naar Westerse correspondenten in Moskou is gestuurd. Hij ge looft overigens niet dat de staatsuitgeverijen van de Sov jet-Unie en de schrijversbond, die hierover beslissen, de in komsten uit auteursrechten van Maltz aan hem ter be schikking zullen stellen. De Sovjet-Unie heeft de internati onale auteursrechten-conventie niet ondertekend, maar ge woonlijk wordt voor publica ties van buitenlanders wei een bedrag in roebels gestort op een Moskouse bankrekening ten name van de betreffende auteur. Dat bedrag kan echter niet in andere valuta worden omgewisseld en is dus alleen besteedbaar in de Sovjet- Unie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 14