„VEEL KOFFIE DRINKEN GEVAARLIJK VOOR HART" Westerschelde- dijken sneller verzwaren Bommen vallen weer op heel Noord-Y ietnam Vandaag Ziel weegt 21 gram VAKBONDEN NEMEN GEDWONGEN ONTSLAG BIJ VMF NIET „Knokploeg" in Olympisch stadion NIXON: TOT HANOI INSTEMT Kerstsfeer in Zuidvietnamese hoofdstad MET VREDESREGELING Hoger personeel voor Mertens geen werknemers ROBECO BOD OP UNITAS ZEEUWSE. STATEN: MOGELIJK AANKLACHT NA DOOD HART PATIËNT Volks-Unie waarschuwt VPRO Progressieve drie gaan nauwer samenwerken SALARIS VERHOGING VOOR POLITIE BEVEf SCHULD BURGERS DORA VAN DE VEN BESTAND DORA VAN DE VEN NKV-voorzitter overtuigd door Enka-bezetting Prijzen Taakverzwaring Nieuwe ontslagen aangekondigd Directeur- Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.iv. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Reigerstraat 16, Breda DINSDAG 19 DECEMBER 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang Nr. 9037 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méét 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v-m. 11 uur. Voor het msandagnummer: vrpdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. LONDEN (RTRj Mensen die meer dan vijf koppen koffie per dag drinken, lopen tweemaal zoveel kans op een hartaanval als mensen die geen koffie drinken. Dit is de conclusie van een groep Amerikaanse geleerden uit Boston. Volgens hun bevindingen, waarvan het Britse medische tijd schrift „The Lancet" melding heeft gemaakt, schijnt er een ster ker verband tussen koffie en hartkwalen te bestaan dan tussen roken en hart- en vaatziekten. De onderzoekers zijn van oordeel dat koffie drinken wellicht een typische trek is van „strebers" die volgens sommige medici gevoelig zijn voor hartkwalen. AMSTERDAM (ANP) In ie vergadering van de bouw commissie van het Olympisch Stadion in Amsterdam is overwogen een „knokploeg" in te stellen om het hoofd te kunnen bieden aan de toene mende molestaties van het personeel en de vernielingen aan de installaties. Dit heeft, de directeur van het stadion, de heer O. Rof fel, gistermiddag meegedeeld op de algemene aandeelhou dersvergadering. Hij zei, dat bij de laatste Europa-Cupwed strijd van Ajax in het stadion zelfs tourniquetten (geplaatst om excessen te voorkomen) aan de ingang van de mara thontribune zijn geformeerd. Het komt bovendien steeds vaker voor dat suppoosten in elkaar worden geschopt of ge slagen. „De mentaliteit van de toeschouwers loopt zo hard achteruit, dat alleen het in stellen van een knokploeg van een tien of vijftien sterke ke rels nog zin lijkt te hebben", aldus de heer Roffel. Er wordt nu al door een particuliere brigade met hon den bij grote wedstrijden rond het stadion gesurveilleerd. Ook wil men inj het vervolg bij dergelijke drukbezochte evenementen geleidehekken van de ingangen naar de tri bunes plaatsen, waardoor con trole eenvoudiger wordt. De heer Roffel zei ook, dat de Amsterdamse politie niet bereid is in te grijpen bij de voortdurend voorkomende ex cessen. „In feite houdt de be voegdheid van de politie bij de hekken van het stadion op. We mogen ai blij zijn als ze binnen de hekken ook iets willen doen. Maar ook een uniform boezemt' tegenwoor dig geen ontzag meer", aldus de heer Roffel. 5TAD EN STREEK D'66 en PPR willen In Zeeuwsch-Vlaanderen geen zeehavens. Pagina 3. Politie zwijgt over tragedie in Klundert. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Voorlopig nog rente op uw salarisrekening. Pagina 8. BINNEN- EN BUITENLAND Friese boer krijgt op nieuw uitstel van dienst. Pagina 13. Hoe de Britten zichzelf een giftige kool stoven. Pagina 14. VROUW EN MODE Reclame over voeding lokt protest uit. Pagina 18. SPORT Belangstelling voor betaald voetbal tanende. Pagina 17. RADIO EN TELEVISIE Kerstuitzending vanuit gevangenis. Pagina 19. (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND De Neder landse Hartpatiëntenvereni ging overweegt een aanklacht in te dienen in de affaire rond het overlijden van de 64-jarige Roermondse hartpatiënt G. Wingers, die voor zijn behan deling was aangewezen op het St-Laurentiusziekenhuis te Roermond. De voorzitter en de secreta ris van de vereniging hebben zich gisteren in het St-Lauren tiusziekenhuis uitvoerig op de hoogte laten stellen van de gang van zaken rond de be handeling en opname van de heer Wingers. In de komende dagen zullen zij gesprekken hebben met andere hartpatiën ten, die door specialisten van het St-Laurentiusziekenhuis behandeld worden. HAN OI/WASHINGTON/PARIJS/SAIGON Voor het eerst sedert enkele maanden dreunde gisteren de grond in de Noordvietnamese hoofdstad en de haven stad Haiphong weer van de inslagen van de hommen uit Amerikaanse vliegtuigen. De correspondent van het Sovjet-persbureau Tass in Hanoi meldt dat gedurende 40 minuten onafgebroken bom men vielen op drie tot vijf kilometer van bet stadscentrum. Vlak voor deze melding had het Amerikaanse opperbevel in Saigon bekendgemaakt dat op dat ogenblik luchtaanvallen wer den uitgevoerd boven geheel Noord-Vietnam, de gebieden van Hanoi en Haiphong inbegrepen. De melding kwam na een korte mededeling van minister van defensie Laird in Washington, dat de luchtaanvallen boven de 20e breedtegraad waren hervat. Vanaf 23 oktober waren de aanvallen op dat gebied gestaakt als gebaar van goede wil, omdat de geheime onderhandelingen in Parijs er toen hoopgevend uitzagen. derhandelingen tussen dr. Kis singer en Le Due Tho waren vastgelopen. In verscheidene gebieden van Zuid-Vietnam werd gisteren hevig gevochten. Berichten uit de Noordviet namese hoofdstad, volgens wel ke de Amerikanen langs de Noordvietnamese kust en in de haven van Haiphong weer mij nen hadden geworpen, zijn tot op heden niet bevestigd. Het Witte Huis heeft mee gedeeld dat de bombardemen ten op bevel van president Nixon zijn hervat en dat zij zullen worden voortgezet tot Hanoi instemt met een vredes regeling. Woordvoerder Ronald Zieg- ler zei dat de luchtaanvallen zijn gericht op verhindering van het opvoeren van de voor raden in het zuiden en nieuwe offensieven daar. Hij noemde de stap conform president Nixons besluiten van 8 mei toen de bombardemen ten werden geïntensiveerd en de havens door mijnen geblok keerd. Eerder was in diplomatieke kring vernomen dat president Nixon een aantal miÜtaire en diplomatieke maatregelen be oogde om Hanoi tot een rege ling te dwingen. Zo zou Ame rika druk op Moskou en Pe king uitoefenen opdat deze landen hun invloed bij Hanoi aanwenden. In Peking zeiden diplomaten dat China een snelle vrede wenst, maar onwrikbaar blijft in zijn steun aan Noord-Viet nam, zelfs als de Noordviet namese leiders geloven dat het einde van het conflict niet in zicht is. De eerste melding dat de luchtaanvallen waren hervat, kwam van Noord-Vietnam. Radio-Hanoi meldde dat tal rijke burgers maandag waren gedood. Het Amerikaanse op perbevel ontkende toen nog categorisch dat boven de 20e breedtegraad was gebombar deerd. Over het leggen van mijnen wilde men geen nadere mededelingen doen. „Daar heb ben wij geen commentaar op," aldus een woordvoerder in Saigon. In Saigon nam gisteren de vrees toe voor een hervatting van de oorlog op grote schaal, nadat in Parijs de geheime on- (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakledlng Eindstraat 14 Brada President Nixons adviseur Kissinger verbrak zaterdag het overeengekomen stilzwijgen en zei dat de onderhandelingen in een impasse waren geraakt. Hij gaf Hanoi de schuld en stelde dat de Noordvietname- zen weigerden een of twee nog openstaande punten te regelen. Noord-Vietnam geeft de Amerikanen de schuld en zegt dat zij het basisakkoord van oktober moeten tekenen. In Parijs zei de delegatie van de Vietcong over de hervatting van de bombardementen, dat de Amerikanen helemaal geen vrede willen. „De Amerikanen willen geen oplossing voor het Vietnamese vraagstuk. Wij heb ben de Verenigde Staten ge vraagd het akkoord te tekenen. Wij wachten op antwoord," al dus een woordvoerder. De voorlopige revolutionaire regering van Zuid-Vietnam heeft maandag meegedeeld dat de Vietcong-troepen met de komende feestdagen weer een bestand in acht zullen nemen Een tijdsduur noemde men niet. Op de Newyorkse effecten- markt daalden gisteren de koersen als gevolg van het vastlopen van de onderhande lingen. Zo was Dow Jones in het eerste half uur na de ope ning 17 punten gedaald. DE politie in Moskou heeft gisteren zes Russische joden aangehouden, kort voor de vergadering van de Opperste Sovjet, het parlement van de Sovjet-Unie, zou beginnen. Volgens joodse zegslieden in Moskou betrof het kennelijk een voorzorgsmaatregel om een ongestoorde opening van de vergadering te verzeko- 9 Stalletjes met kerst- en nieuwjaarskaarten in Saigon. De kerstsfeer in de Zuidvietna mese hoofdstad staat wel in schrille tegenstelling tot het oorlogsgeweld dat verder noor delijk gisteren weer in alle he vigheid is losgebarsten. (ADVERTENTIE) voor al Uw bontwerk Elnditraat 14 Breda 7? AMSTERDAM/GELEEN „Mocht zich in de toekomst weer iets dergelijks voordoen, dan kunnen wij er niet voor in staan dat wij onze achterban waarbij wij vooral denken aan onze militante „Omo" in be dwang zullen kunnen houden Dit heeft de raad van bestuur van de Nederlandse „Volks- Unie" geschreven aan de VPRO. In de brief spreekt de organi satie zijn afschuw uit over de „minderwaardige uitzending Barend Servet van 14 decem ber, in het bijzonder over de wijze waarop H.M. onze konin gin daarin belachelijk werd ge maakt". „Actie anti-beeldbuisvervui ling", zo heeft de heer J. G. Maessen uit Geleen zijn pro testactie genoemd tegen de Ba rend Servetshow. „Uit deze naam blijkt reeds, dat we ook als dat nodig is tegen an dere tv-programma's gaan age ren, als daarmee naar onze me ning ook misbruik wordt ge maakt van zendtijd en kijkgel den". De heer Maessen heeft reeds heel wat gunstige reacties ont vangen op zijn initiatief, hand tekeningen van mensen, die ook willen protesteren tegen de scène met de spruitjeskoningin en het bloot dat de heer Maes sen kwalificeert als zeer goed kope pornografie. Het Geleense actiecomité wil de handtekenin- gen bundelen en opsturen naar minister Engels van CRM. DUSSELDORF (AFP) De ziel van de m ensweegt precies 21 gram. Tot deze conclusie is een Zweedse arts, Nils-Olof Ja- cobson, gekomen bij een uitvoerig onderzoek. Zijn bevinden staan in het boek „Het leven na de dood" dat gisteren in Dusseldorf is verschenen. De auteur schrijft dat hij de bedden van stervenden op zeer gevoelige weerschalen heeft zaten zetten. Bij het wijken van de levensgeesten bleek het gewicht altijd plotseling 21 gram lager te zijn geworden. (Van onze soc.ee.red.) UTRECHT „Als de Neder landse Centrale van Hoger Personeel (NCHP) in het over leg tussen werkgevers en vak vereniging of in de Sociaal Eco nomische Raad wordt opge nomen, dan is het voor mij nog de vraag, of deze organisatie en andere verenigingen voor hoger personeel niet bij de werkgevers thuishoren. De houding van deze organisaties bij de ENKA-bezetting in Bre da heeft mij ervan overtuigd, dat ze niet bij de werknemers thuishoren". Dit zei NKV-voorzitter Mer tens gisteren tijdens de ver- bondsraadsvergadering van de ze vakcentrale in Utrecht. De laatste jaren doet de NCHP herhaaldelijk pogingen een plaats in de SER te veroveren. De NKV-voorman kwam tot. deze uitspraak naar aanleiding van opmerkingen van voorzit ter Hubben van de Unie BHLP (NKV-bond voor hoger perso neel en beambten). De heer Hubben toonde giste ren begrip voor de houding van de NCHP, die zich sterk afzette tegen de vakbewe- gingswens om alle werkne mers, van hoog tot laag, onder een CAO te trekken en het in voeren van een maximum in de prijscompensatie. Hij pleitte tevens voor studie binnen de vakbeweging over de positie van de laagst- en hoogstbetaal- den Als het niet lukt met de prijs calculatiebesehikking de prijs stijging van de laatste maanden terug te draaien, aldus de heer Mertens, dan hebben de onder nemers in 1972 al een voorschot genomen en dan mogen wij op die grond aannemen, dat de prijzen in 1973 minder behoe ven te stijgen. Volgens hem kan dus in ieder geval de taak stelling in het centraal akkoord in 1973 een prijsstijging van niet meer da-n 5 3/4% wor den gehandhaafd. (Zie ook pag. fin./economie). DEN HAAG (ANP) De politie ambtenaren krijgen per 1 januari een extra salarisver hoging in verband met de ver zwaring van hun taak. Het kabinet heeft salaris- voorstellen gedaan die betrek king hebben op de ambtenaren vanaf de rang van wachtmees ter der rijkspolitie en agent van gemeentepolitie tot en met die van dirigerend officier derde klasse der rijkspolitie en hoofdinspecteur van ge meentepolitie in de rang van ambtenaar eerste klasse. De maatregelen houden in eerste instantie een extra-ver- hoging in van f 20,- per maand. Na volledige (gefa seerde) invoering zullen de verhogingen variëren van f 20,- tot f 150,- penmaand. Over de prijsontwikkeling zei Mertens dat het paralleli- teitsbeginsel bij een loon- en prijsbeleid de gelijke behan deling van lonen en prijzen door de overheid niet over de gehele linie houdbaar is Er is gebleken dat niet zonder meer vertrouwd kan worden op de medewerking van do ondernemers aan een vrijwil lig prijsbeleid. Verder worden de prijzen doorgaans eenzijdig vastgesteld, zonder dat ze zoals een cao aan een loop tijd zijn gebonden. Verder beperkt het aantal cao's zich tot enkele honderden lonen, terwijl er honderd duizenden prijzen zjjn. AMSTERDAM (ANP) De vakbonden gaan niet akkoord met verdere gedwongen ontsla gen bij het VMF-concern. Zij zullen hun bij dit concern be trokken leden - adviseren het zelfde te doen. Op korte termijn zullen bijeenkomsten over dit onderwerp worden georgani seerd. De vakbonden staan wel ach ter het streven van de raad van bestuur van de VMF het bedrijf gezond te maken, maar dan zon der dat die reorganisaties ge dwongen ontslagen tot gevolg zullen hebben. De rentabiliteit zal dan iets minder moeten zijn ten gunste van de positie van de werknemers. „Wij begrijpen dit standpunt, maar het kan niet", aldus de voorzitter van de raad van be stuur op deze stellingname van de vakbonden, zoals die naar buiten werd gebracht na een gesprek tussen bonden en raad van bestuur gistermiddag. Volgens de heer J. de Jong van de Industriebond NW, die ook sprak namens de zusterbon- den van NKV en CNV, houdt de VMF vast aah het dit jaar aangekondigde maar tot eind van dit jaar opgeschorte ont slag van driehonderd mensen en het op 27 november aange kondigde ontslag van 250 men sen. Volgens de heer De Jong „op de valreep", is in het gesprek van gisteren ook nog meege deeld dat Werkspoor Amster dam, 1140 werknemers, moet te ruglopen tot een personeelsbe stand van 800 in 1974. Naast het reeds aangekondigde ontslag van 125 tot 150 mensen in deze tak van het concern betekent dit volgens de heer De Jong dat nog eens 200 tot 225 ar beidsplaatsen daar verloren gaan. De voorzitter van de raad van bestuur jhr. mr. F. O. J. Sic- kinghe liet enigszins fn het mid-" den of die laatste groep ook ge dwongen met ontslag zal moe ten gaan. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Zeeuwse Staten gaan er naar aanleiding van een motie bij de minister van Verkeer en Waterstaat op aandringen, dat het verzwaren van de Westerscheldedijken in een versneld tempo zal moeten worden uitgevoerd, en dat de inmiddels opgelopen achter stand zal moeten worden inge lopen. De motie, die gisteren werd ingediend, door de heer P. van den Bosse (CHU), werd door all? statenfracties gesteund en zal tijdens de komende begro- tingsdeba-tten door provinciale staten waarschijnlijk zonder meer worden aangenomen. De motie betekent een steun in de rug voor G.S. van Zee land, die in hun brief van 25 oktober j.l. de minister met klem hebben verzocht de wa terschappen financieel in staat te stellen d,e Deltawerken in een behoorlijk tempo voort ta zetten. Uit de begroting van bet ministerie van Verkeer en Wa terstaat voor 1973 is gebleken dat in financieel opzicht de zaak zo ver wordt terugge draaid dat deze Deltawerken pas rond 1985 gereed zullen zijn, terwijl aanvankelijk werd gedacht dat het karwei eerst in 1978 en later rond 1982 ge reed zou kunnen komen. In de motie wordt gesteld dat de temporisering van deze Deltawerken om veiligheidsre- deneh onaanvaardbaar moet worden geacht, en dat het risi co van stormvloeden op zo kort mogelijke termijn tot het uiterste moet worden beperkt. De indiener van de motie, de heer Van den Bosse, onder schreef de mening van G.S. dat het hier gaat om een zaa-k die niet door bezuinigingsmaatre gelen mag worden getroffen. De heer Van den Bosse wees er verder op dat de Deltawer ken, met name voor de werk gelegenheid in Zeeuwsch- Vlaanderen. van belang zjjn. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het ziet er naar uit dat de progressieve drie in de Zeeuwse staten nau wer zullen gaan samenwerken en zich mogelijk zelfs als een grote statenfractie zullen pre senteren. De fractievoorzitter van D'66, de heer J. Roodenburg, liet dit gisteren in zijn algemene be schouwingen doorschemeren, toen hij zei dat D'66 hoopt het in de toekomst samen met an dere fracties voor een bepaald onderwerp met één woordvoer der te zullen doen. Voor de kleinere statenfrac ties, die in verband met „onder bezetting" zwaar belast zijn, als men alle Zeeuwse proble men behoorlijk aandacht wil geven, achtte de heer Rooden burg de vorming van een klei ner aantal maar dan grotere statenfracties wel een op lossing. ROTTERDAM (ANP) De beleggingsmaatschappijenRobe- co en Unitas hebben besloten tot samenwerking. Na het eerdere bericht dat samenwerkingsbesprekingen gaande zijn, is gisteravond be kendgemaakt. dat de besturen van mening zijn dat het „in deze tijd van gecompliceerde beleggingsproblemen gewenst is tot een bundeling van krach ten te komen". Daarom is besloten dat Ro- beco de aandeelhouders van Unitas in de gelegenheid zal stellen hun aandelen naar keuze om te wisselen in aan delen van de Robeco-groep. Hierbij zal een aandeel Unitas recht geven op 0,351 aandelen Robeco of 0.527 aide1en Rolin- co of 0.692 aandelen Utilico.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1