„Streel''-acteurs gevangenen van hun eigen serie Kerstshow Mounties nu al opgenomen ER IS GEEN TIJD VOOR IETS ANDERS radio televisie Harde baan Jeugdsentiment Leven vader en zoon (Van onze RTV-redactie) LONDEN Twaalf jaar onafgebroken Coronation Street heeft de vaste cast tot gevangenen van hun eigen serie gemaakt. Vrijwel niemand heeft de serie ongestraft kun nen verlaten. Het publiek blijft de ex-bewoners van Co ronation Street vereenzelvigen met de serie waar de be trokkene nou juist zo graag van los wil komen. Dat maakt het krijgen van nieuwe aanbiedingen tot een moei lijke en soms zelfs onmogelijke zaak. Spelen in Coronation Street is een full time job. De werk week begint op maandagoch tend elf uur met tekstrepeti ties, waarmee ook de dinsdag en woensdag worden doorge bracht. Donderdags worden al le meespelers geacht hun tekst perfect te kennen, zodat op de eerste camerarepetitie alleen aan de technische kant aan dacht hoeft te worden besteed. Op vrijdag worden twee afle veringen opgenomen. Norman Frisby, perschef van Granada Televison, zegt: „On ze mensen moeten inderdaad hard werken. De meesten heb ben dan ook geen tijd en fut om er iets anders naast te doen. Een enkeling speelt hier in Manchester in een theater. Dat stimuleren wij. Er zijn een hoop mensen die normaal nooit naar het theater gaan, maar dat wel doen omdat ze zo graag een acteur uit Coro nation Street in levenden lijve willen zien. Bovendien is het goed voor onze mensen dat ze het contact met het publiek niet verliezen." Wat deze „harde baan", zoals Frisby het noemt, oplevert, is officieel niet bekend. Hij zegt: „Wat we betalen is een zaak tussen de acteurs en ons. Daar wordt tegenover derden niet over gepraat." Inmiddels is het een publiek geheim dat de vaste cast minstens een ton per jaar verdient. De twee afleveringen die vrij dag worden opgenomen wor den drie weken later op maandag- en woensdagavond van halfacht tot acht uitge zonden. Er wordt bewust niet al te ver vooruit gewerkt om een zekere actualiteit er in te houden. Als bijvoorbeeld een van de Manchester voetbal clubs een belangrijke wedstrijd moet spelen, dan wordt daar door de Coronation Street-be- woners zonder twijfel over ge sproken. De termijn van drie weken is bovendien gekozen om enige speling te hebben als een van de centrale figuren ziek mocht worden. De opnamen kunnen in dat geval worden stilgelegd. Norman Frisby: „Dat is al eens voorgekomen, maar gelukkig nooit zo lang dat we in moei lijkheden kwamen. We lopen nu twaalf jaar zonder pauze, op een keer na. Dat was van wege een staking. Maar alsje blieft, herinner me daar niet aan. De ellende die we toen hebben gehad met boze kij kers. Het aantal telefoontjes van „waar betalen we ons kijkgeld voor.was niet te tellen." En met een glimlach herinnert Frisby zich dat de Granada-officials steevast tot antwoord gaven: „Voor de programma's van de BBC". Pratend over de problemen van de acteurs, zegt Norman Frisby: „Ze doen graag het stof van Coronation Street van hun schoenen als ze naar huis gaan. Ze willen gewone men sen zijn. Dat is moeilijk, twaalf jaar gaan niet onge merkt voorbij. Het is vaker voorgekomen dat we iemand op zijn verzoek uit de serie schreven, die daarna geen werk kon krijgen. Er is zelfs een geval van iemand die we hebben laten terugkomen, waarna we hem in de serie lie ten sterven. Dat heeft het pu bliek kennelijk wel geaccep teerd, want toen kreeg hij wel ander werk." Meestal wordt er naar minder rigoureuze oplossingen gezocht om iemand te laten verdwij nen. Hij krijgt werk in een an dere stad, emigreert naar Au stralië of iets dergelijks. Va kanties van de acteurs worden in de serie opgelost door fami liebezoek, een tijdelijke deta chering ergens of ook gewoon door vakantie. Moeilijker was het geval van 'n actrice die er voorgoed mee op wilde houden. Haar Coro- nation-huwelijk was te goed om plotseling met 'n scheiding op de proppen te komen en ze zag er te gezond uit om haar plotseling aan een ziekte te la ten sterven. Het werd al met al een ongeluk met een elek trische haardroger. De actrice kreeg echter geen ander werk maar wel spijt van haar be sluit, iets waar zelfs de meest ingenieuze scriptwriter geen raad op wist. Uit dat alles blijkt dat de ac teurs een zekere inspraak heb ben op het verloop van de se rie. Althans vooraf, voor im provisatie tijdens de opnamen is geen tijd. Bovendien moet er op worden gelet dat er over zaken als politiek en religie nooit een eenzijdige opmer king wordt gemaakt. De Britse Omroepwet schrijft „balance of opinion" voor en daar wordt strikt de hand aan ge houden. Het systeem kent z'n grenzen. Als iemand werkeloos wordt mag hij zijn ongenoegen daar over spuien zonder dat iemand anders iets positiefs hoeft te zeggen. Hij mag echter niet ie mand de schuld geven. Als hij zou zeggen dat de werkeloos heid het gevolg is van het hui dige regeringsbeleid, dan zijn de makers verplicht iemand anders iets positiefs over de regering te laten zeggen. Wellicht dat deze zorgvuldig heid mede verantwoordelijk is voor het ongekende succes van de serie. Norman Frisby zegt daarover: „Over ons succes heeft iedereen zo zijn eigen iddeën. Als er een bewijsbare verklaring was, dan zouden we dezelfde formule uiteraard onmiddellijk in elke serie toe passen. Zo gemakkelijk is het niet. M'n persoonlijke verkla ring is dat iedereen graag zichzelf en z'n buren ziet. Co ronation Street is een spiegel van het dagelijkse leven. In een echte straat duurt het na tuurlijk veel langer voordat men alles heeft meegemaakt wat wij laten zien. Om drama tische redenen moeten wij opeenhopen, anders zou het vervelend worden. Maar alles wat er gebeurt is volledig her kenbaar. Iedereen kent wel ie mand die volgens hem sterk lijkt op een van de figuren uit onze serie." Tenslotte de theorie van Tony Warren, de geestelijke vader van Coronation Street. Hij zegt: „Het is een bijzondere trek van ons Engelse karakter. De mensen kijken met plezier terug op een periode die ze zijn ontgroeid. Het is vooral de middleclass-Brit die naar de serie kijkt. Zij herinneren zich in een soort jeugdsentiment de tijd dat ze zelf in zo'n buurt zijn opgegroeid. Ze beseffen met plezier dat de problemen van de Coronation-Streetbewoners niet langer hun problemen zijn." Ill iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 0 Een moment uit de- nu al opgenomen kerstshow van de Moun ties: René van Vooren als Sinterklaas ontmoet, tijdens werkzaam heden op het dak, Piet Bambergen, die de rol van kerstman ver vult. Even later voegt zich hierbij ook nog Roland Wagter jr. als Paashaas. Dolle pret natuurlijk. Na een aantal verwikkelingen besluit het trio een fusie aan te gaan. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De twee auteurs, beiden stu- dentenpreddkanten, van Ne derlands hervormde huize in de Randstad, reageren in dit boekje op het geruchtmaken de Getuigenis' van (de onlangs overleden) prof. Van Niftrik e.a. Ze geven wat je zou kun nen noemen, een tegen-getuige nis, niet alleen maar kritiek. Er is dan ook geen sprake van polemiserend gekibbel, noch van zwaarwichtige haarklove rij. Wat beide studentenpredi kanten in het getuigenis-Van Niftrik met name niet is be vallen, was de mentaliteit die eruit spreekt. Het feit dat men denkt met zestiende-eeuwse formules deze generatie de les te kunnen lezen. De twee au teurs getuigen op hun manier van Christus en zijn bood schap- Minder officieel, op minder hoog niveau misschien ook, maar zeker authentieker, verstaanbaarder, en meer uit het leven gegrepen. Wie het getuigenis heeft gelezen, mag dit boekje niet overslaan. J. LANDMAN Drs. K. Bouhuis en dr. K.A. Deurloo. In de ark in de kark zei de dominee. Uitg. Bosch en Keuning nv. Baarn (f 6.90) Een nieuwe serie belevenis sen van het duo Vader en Zoon, weergaloos opgetekend door Peter, al jarenlang be kend door zijn strips in enkele dagbladen. Voor de liefheb bers zegt de naa-m van de tekenaar genoeg, wie zijn pro- dukten nog niet kent zal aan de kennismaking veel plezier beleven. De manier waarop de tekenaar de rechtse vader en diens linkse zoon in allerlei min of meer huiselijke situa ties tegenover elkaar plaatst, is tegelijk een rake typering en een heerlijke relativering van het in menig gezin zo actuele generatieprobleem. Zo wel vader als zoon vinden er een dankbaar cadeautje in. J-L. „Peter", Vader en zoon te gen wil en dank. Uitg. van Gennep, Amsterdam (f 5.90) z 2 z NEDERLAND I DUITSLAND I 18.45 18.55 19.05 19.30 20.00 20.21 21.10 22.00 22.50 22.55 Ti ta-tovenaar. (K) Nieuws. (K) Toppop. Optreden van enkele artiesten die op de Toppop-20 voorkomen. (K) En dan is moe d'r nog serie. Simon is jarig en Sally wil hem graag een fiets geven. Daarvoor moet ze echter salarisverhoging gaan wagen bij haar baas. (K (Journaal en weerbericht. (K) Peyton Place. Elliot en Constance Carson gaan weg uit Fovton Place. (K) Willeke Alberti zingt de „grote zes". Showprogramma rond Willeke Alberti waarin ze lieojes zingt van zes cabaretiers. (R) Televizier Magazine. (K) Laatste nieuws. (R) Engels. 18.10 18.40 19.15 19.25 20.00 20.15 21.00 21.45 21.45 22.50 23.50 (K) Weekoverzicht; (K) Julia. (K) Hier und Heute. (R) Voor de kleintjes. (K) Father Brown. (R) Journaal en weerbericht. (R) Report. Feiten en achtergronden. (R) Liesbeth List. Programma rond Liesbeth List die o.a. liedjes zingt van Jacques Brei en óees Nooteboom. iR) Merzig, Moskou, Mexico. Dc levensgeschiedenis van de Duitse schrijver en revolutionair Gustav Regler, die stierf m 1963. (K) Journaal, commentaar. iK.) New York, Urbs Ultima. FiJmport-ret m bouwstijien. (R, Journaal. DUITSLAND II NEDERLAND II 18.45 18.55 19.05 19.30 20.00 20.20 21.40 23.00 23.05 (Kt Ti-ta-tovenaar. (R) Nieuws. (R) De familie Ashton, serie. Het schip waar Robert op zit wordt in de Atlantische Oceaan tot zmken gebracht. (R) Achtergronden van de bijbel. (K) Journaal en weerbericht. Shanghai express. Film van Josef von Sternberg met o.a. Mariene Dietrich. De Shanghai express, op weg van Peking naar Europa, wordt door opstandelingen tot stilstand gedwongen en de Europeanen worden als gijzelaars gebruikt. Gamma: U, ik, wij. Film over de meervoudig gehandicapte^ mens. Te!e-zet. (R) Laatste nieuws. 18.05 (K; De draaischijf. 18.35 (R) Varkentje Dick. 19.10 (K) De koerier van de keizerin, serie. 19.45 ,K) Journaal, thema van de dag. 20.15 (K) Doorsnede. Programma over de techniek van het vliegen. 21.00 Vokskresenie. Russische film naar Tolstoj. De prostituée wordt, hoewel ze onschuldig is, veroordeeld tot vier jaar dwangarbeid. Vorst Nechljudow cue haar levensgeschiedenis kent, gaat haar helpen. 22.50 (R) Nieuws, commentaar en weerbericht. 23.05 De internationale korte film. BELGIë (Nederlands) 18.00 (K) Dc Fabeltjeskrant. 18.10 (K) De Woudlopers, serie. In Indian River komt bokser Jones op bezoek. 18.35 (R) Zo zag ik het nooit! 19.10 Sporttribune. 19.33 Keurig Frans; Zoeklicht. 19.45 Journaal. 20.10 Het gesticht, tv-spel, dat zich afspeelt in een bejaardentehuis waar de mensen precies op tijd alles krijgen wat ze nodig hebben. Gelukkig zijn ze echter, niet. 21.45 (K) Streekeconomie. „De Vlaamse Ardennen economisch en sociaal gezien". 22.30 Vergeet niet te lezen. 23.05 Laatste nieuws. BELGIë (Frans) 14.00 (R) en 14.30-14.45 Schooltelevisie. 15.30-16.0C en 16.45-17.45 S tudieprogramma. 18.05 „ournaal. 18.10 (Kt 1, 2, 3..J'ai vu; De Fabeltjeskrant. 18.30 (K) Déclic, jeugdserie. 19.00 Lckenfilosofie en -moraal. 19.30 Sjiortprogramma. 19.45 Journaal. 20.15 'tonnerre dans ma rue. •.oneeistuk van Reginald Rose. 21.15 Signes des temps: de hedendaagse Duitse literatuur. Daarna: Nieuws. FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 M'ditrente. 13.00-13 j5 Journaal. 14.25-15.55 Day of the outlaw, film. 18.30 Leven nu. 18.50 V oor de kleuters. 19.00 Reg. actualiteiten. 19.25 Képonse a tout. 19.45 Journaal. 20.15 Les fils du ciel. 20.30 Beroemde ontsnappingen: Le Concottière Bartolomeo Coileona. 21.20 Spécial radio. 21.25 Gienzen. 22.25 Cathch. 22.55-23.10 Nieuws. HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) Spitsuur A'dam: lichte gramm.muz., rep. en ber. (7.25 Van de voorpagina; 7.54 VPRO: Deze dag; 8.00 Nws; 8.11 Dingen van de dag.) 9.15 (S) Geef me de vijf: verzoekpl.- progr. (9.35 Waterst.) 10.30 (S) Muz. voor juist eraairs. (11.00 Nwis.) NOS: 12.00 Den Haag deze week. VPRO: 12.15 VPRO- Maandag: rechtstreeks progr. met rep., interviews, comni, ber., teief. reacties en muz. (13.00' Nws.) 14 25 Schoolradio. AVRO: 14.45 Radiojo-u-rnaaL 14.50 Wekelijks ver- keersorogr. 14.55 Reg. zaïken. 15.25 (S) Scala: jonge Ned. kunstenaars. Pi- anorec.: klass. muz. 16.00 Nws. 16.03 Radiojournaal. 16.05 (S) Licht ensem ble met zangsol. 16.30 (S) Mikadoo: kindermag. Overhei-dsvoorl.17.40 De politie nu. AVRO: 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.21 De gesproken brief. 18.25 (S) Jazz Spectrum. NOS: 19.00 (S) Har monie cn Fanfare in Ned. en Eur. 19.30 (S) Hobbyscoop: populair progr. over eleetronica. 20.00 Komt u maar: act. progr. met gesprekken, telef. re acties en lichte gramm.muz. 22.00 Nieuw-Realisme in de Vlaamse dicht kunst. 22.25 Uitz. van de Bond zonder Naam. NOS: 22.30 Nws. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NOS: 22.50 NOS-Jazz: Intern. Jazz. Festival Loosd-recht 1972. 23.05 Nws. HILVERUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.C8 (S) Preludium: oude muz. 7.30 Nws. 7.41 Hier en nu. 7.55 Aan gestipt: progr.-overz. 8.00 (S) Te Deum laudamus: klass. muz. 8.24 Op de man af: evangelisch comm. bij de tijd. 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d. huisvr. 8.45 (S' Plein publiek: maandagmor gen met mensen en muz. en 9.30 Hier en nu, 10.15 V.d. kleuter-s, 10.30 Nws en 11.30 Hier en nu. 11.55 Med. 12.00 Strictly Country Style. 12.21 Voor boer e<n tuinder. 12.26 Med. t.b.v. 1-and- en tuinb. 12 30 Nws. 12.41 Hier en nu. 12.50 Mafcro, sociaal-econ. rubr. 13.00 (S) Kcrkorgelcon.: klass. en mod. muz. 13,30 Hier en nu. 13.32 (S) Klass. operamuz. 14.05 Schoolradio. 14.30 Hier en nu. 14.32 (S) Kamer- muz. 15 00' Protest, middagdst. 15.30 Nws. 15.33 (S) Studio 6: middagmaga zine. 17.20 Overheidsvoorl.: Suriname journaal. Spreker: Dr. E. Th. Waal dijk. l'(.3U Nws. 17.32 Hier en nu. NCRV. 18.00 NCRV Combo Corner. 18.19 (3) Lichte gramm.miuz. 18.30 Nws. 18.41 Toelichting bij het n-ws. 18.48 Bandstand. 19.00 Filter: jonge- renprogr. 19.30 Literama: kron. over boeken, schrijvers en toneel. 20.00 Nvys. 20.05 Avondoverdenking. 20.15 (S) II Parnasso in fesfa, serenata van Handel, uitgev. door koor v.d. Nederl. Handelvereniging, Radio Ka-merork. en zangso-listen. 22.45 Willem van O- ranje ir mantelpak: toespraak t.g.v. de 10de gedenkdag v.h. sterven van Ko ningin Wilhelmina 23.00 Theologische Etherleergang. 23.35 (S) NCRV-Vo- eaal Ememble: geestelijke liederen. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III KRO: 7.00 Nws. 7.02 KRO-op-Drié: Discjockeyshow. (8.00, 9.00, 10.00 en 11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Van twaalf tot twee: KRO's pauzeprogr. met 13.00 Nwj, 13.03 Raden maar TROS: 14.00 Nws. 14.03 TROS-Pop-In- tern. (13.00 Nws.) 16.00 Nws. 16.03 De Hugo van Gelderen Show, incl. de na tionale Up-vijttien. (lY.uu Nws.) NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost de Draayer Show. AVRO: 19.00 Nws. 19.02 Nederland-non-stop. 20.00 Nws. 20.02 Radiojournaal. 20.05 Take the 8- train: lichte muz. 21.00 Nws. 21.02 De negen-uur-show. 22.00 Nws. 22.03 Su- perelean Dreammochine. 22.55 Med. 23.00 Nv,s. 23.02 33-45-78: muz.maga- zine. (24.00 Nws. 0.02-0.05 Radiojour naal.) U.bö-1.00 Nws. Belgie v teams 10.03 Orkest Xajvier Cugat. 10.30 Schoolradio. 11.00 Licht Promenade- cancer:. 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS -berichten. 12.08 Landbouw- icroniek. 12.15 Lichte muziek. 12.50 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, toneelagenda en mededelingen. 13.20 Amusementsmu ziek. 13.55 Beursberichten. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. 16.00 Nieuws en beursberichten. 16.10 Volk sconcert 17.00 Nieuws. 17.10 Amuse mentsmuziek. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.05 Voor de soldaten. 18.43 Paardesrortberichten. 18.45 Sportma- gazine. 18.55 Taalwerken. 18.57 Gram- mofoonmuziek. 19.00 Nieuws en actu aliteiten. 19.30 Lichte nuziek. 19.40 Keurig Engels. 19.45 Openbaar kunst bezit. 20.00 Operafragmenten. 22.00 Nieuws en De Zeven Kunsten. 22.15 Concertante muziek. 23.00 Nieuws. 23.10 C meert. 23.30 Voordracht. 23.40- 23.45 Nieuws. V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 7