Vredesgesprek in Parijs lijkt in impasse 3 Bevrijdingspoging IRA-leider mislukt ALGERIJN BEKENT AANSLAG OP GASSTATIONS ËylJlOyj PvdA verloor, WD won aan sympathie KVP luidde mr. Van Thiel VIJFDE BAANBOS uit Jos de Saeger: geen wonderdoener Gijzeling KISSINGER BIJ NIXON OM MOEILIJKHEDEN TE BESPREKEN Besprekingen tussen Cuba en Y.S. over kapingen begonnen Arnhem wil roulette I -S/. - y juotiin.) OPINIEONDERZOEK: In Parijs in arrest BIESHEUVEL BLIJ MEI STEUN DREES TIJDENS PRIJZENDEBAT Schaduwkabinet niet geloofwaardig Verkeerscontrole in Z.-Holland binnenland buitenland s VIER DAGEN Labour aan de maclit in Nieuw-Zeeland „VERDOEMD Aantjee: Schietende glazenwasser aangehouden Maandag 27 november 1972 (Van onze redactie buitenland) NEW YORK President Nixons speciale advi seur Henry Kissinger heeft in het weekeinde met de Amerikaanse president de moeilijkheden besproken, die zijn gerezen op het geheime vredesoverleg in Parijs. Waarnemers spreken van een impasi: in het vredesgesprek. Na een korte bijeenkomst tussen Kissinger en de Noord- vietnamese onderhandelaar Le Due Tho op zaterdag, werd bekendgemaakt dat het volgende overleg op 4 december plaats zou vinden. Onmiddellijk daarna vertrok Kissinger naar New York om Nixon verslag uit te brengen. Wat de moeilijkheden pre cies ?ijn, die het opschorten van het overleg hadden veroorzaakt is niet bekend. De officiële Amerikaanse woordvoerder Ziegler zei „te willen waar schuwen voor berichten" die hij speculatief noemde, dat het vredesoverleg een impasse na bij was. Hij deelde na de ont moeting tussen Kissinger en Nixon mee, dat de V.S. een constructieve houding innemen en dat beide partijen thans ern stige onderhandelingen voe ren.; Toen Kissinger op 26 oktober meedeelde dat nog een reeks besprekingen nodig was, zei hij te verwachten dat alle nog be staande problemen in drie of vier dagen zouden zijn opge lost. Toen hij afgelopen maan dag in Parijs arriveerde, zei hij zolang te zullen blijven als nuttig is. Aan het einde van de week zal op een geheime plaats in de Verenigde Staten een spe ciale bijeenkomst beginnen tus- WASHINGTON (RTR) In Havanna zijn zaterdag bespre kingen tussen Cuba en de VS over een overeenkomst ter be strijding van kapingen begon nen. Het overleg wordt gevoerd via de Zwitserse regering die de Amerikaanse belangen op Cuba behartigt. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken had geen officieel rapport van de Zwitserse ambassade in Havan na binnen, maar het nam aan dat de eerste bijeenkomst had plaatsgevonden. De VS willen een overeen komst waarbij ook de kapers, en niet zoals tot dusver alleen het vliegtuig, de bemanning en de passagiers worden terugge stuurd. Het initiatief voor het over leg is van Cuba uitgegaan, dat echter te kennen heeft gege ven te verwachten dat de VS bepaalde garanties stellen met betrekking tot de activiteit van Cubaanse ballingen tegen de regering van Fidel Castro. (ADVERTENTIE) AUCKLAND (UPI) Na veertien jaar in de oppositie te zijn geweest komt ini Nieuw-Zeeland Labour aan de macht. Bij de zaterdag ge houden verkiezingen voor de 87 zetels van het parlement, behaalde Labour 56 zetels te gen de nu regerende nationale partij (conservatief) 31. In het vorige parlement dat 34 zetels telde was de verhou ding 44 voor de nationale par ty tegen 40 voor Labour. sen afgevaardigden van Zuid- Vietnam en Amerikaanse func tionarissen, om te proberen een oplossing te vinden voor de moeilijkheden. In Zuid-Vietnam, in de Me kong-delta, demonstreerden za terdag duizenden mensen. Zij betuigden steun aan het stand punt van president Van Thieu, volgens wie alle Noord-Vietna- mezen uit Zuid-Vietnam moe ten zijn teruggetrokken alvo rens er een wapenstilstand kan zijn en er geen coalitieregering kan komen waarvan ook de Vietcong deel uitmaakt. 0 Nixon en Kissinger tijdens hun overleg, gisteren in New York. t rf'«pafj*«s 0 Leden van de stichting „Het vijfde Baanbos", voortgekomen uit de actiegroep „Schiphol Stop" hebben zaterdagmiddag vier duizend bomen geplant op de plaats waar volgens de plannen een vijfde start- en landingsbaan van Schiphol zou kunnen komen. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH In Parijs is een 35-jarige Algerijn, Lamri Bouhadiche, aangehouden die de bomaanslagen op de gas uniecentrales in Ommen en Ravenstein eerder dit jaar zou hebben voorbereid en uitge voerd. Hij heeft inmiddels be kend betrokken te zijn ge weest bij de aanslag in Raven stein. De Franse politie vermoedt dat de uit Cavallo. afkomstige van hedenmiddag meer Infor maties kan hebben omdat er in het weekeinde geen verder overleg is gevoerd met de Franse politie. Mr. Messchaert werd zaterdag op de hoogte gesteld van de aanhouding van de Algerijn. Inmiddels zijn enkele Ne derlandse rechercheurs onder wie hoofdinspecteur J. Blaauw van de Rotterdamse recherche, die destijds met het onderzoek was belast, naar Parijs ver trokken. Bouhandiche ook betrokken is Zij hebben 'n brief bij zich waar- geweest bij de moord deze maand op een Syrische jour nalist in Parijs. De verdachte zou lid zijn van de Zwarte September-beweging. Het hoofd van het Parket in Den Bosch, mr. A. Mes schaert, zei gisteren dat hij op zijn vroegst in de loop ln de Franse autoriteiten wordt gevraagd om medewerking bij het onderzoek. De Franse politie heeft ook foto's van de Algerijn gezon den naar Duitsland en Italië om na te gaan of hij zich ook daar schuldig gemaakt heeft aan guerrilla-activiteiten. (Van onze redactie buitenland) DUBLIN Acht gewapende mannen, vermomd als geestelijken en ziekenhuispersoneel hebben gisteravond een mislukte poging gedaan de leider van de IRA-provisionals Saen Macstiofain uit een ziekenhuis in Dublin te bevrijden. Volgens een politiewoord voerder is er een vuurgevecht geweest tussen de acht en de politiemannen in de gang van het ziekenhuis waaraan de ka mer van de hongerstakende Macstiofain ligt. Vier mensen werden licht gewond, onder wie een van de overvallers, die is aangehouden. Twee mensen die niets met de zaak te maken hebben zijn ook ge raakt. De overval is gedaan tijdens ARNHEM (ANP) Het ge meentebestuur van Arnhem heeft bij het rijk een aanvraag .ingediend voor een roulette speelzaal. Het is de vijfde Ne derlandse gemeente die hier om heeft verzocht. Eerdere verzoeken kwamen uit Zand- voort, Scheveningen, Valken burg en Enschede. ASSEN De lijstaanvoer der van de ARP, mr. B. Bies heuvel, is blij met de steun die Drees jr. (DS'70) bij het recente prij zendebat in de Tweede Kamer aan de rege- ringspolitiek heeft gegeven. „Beter laat dan nooit", had premier Biesheuvel op dat moment gedacht. Hij zei dit zaterdag op een verkiezings bijeenkomst van zijn partij in Assen. Samenwerken met DS'70 is moeilijker geworden, aldus mr. Biesheuvel, maar ik sluit zo'n samenwerking niet uit. De minister-president zei verder dankbaar te zijn voor de steun van de hele vakbe weging aan zijn prijzenpoli tiek. Mr. Biesheuvel sloot zich aan bij de mening van DS'70-lijsttrekker Drees dat een schaduwkabinet in Ne derland niet op zijn plaats is, omdat ons land geregeerd dient te worden door een constitutionele monarchie. „Daaraan mag niet, zoals de rode drie doen, getornd wor den", vond de premier. het bezoekuur. Er waren veel bezoekers bij het zieken huis. De overvallers mengden zich onder hen en kwamen op die manier het ziekenhuis bin nen. aldus de politie. Macstiofain is in hongersta king sinds hij vorige week zon dag werd aangehouden. Hij werd zaterdag in een zieken huis opgenomen nadat een rechtbank hem tot zes maan den gevangenisstraf had ver oordeeld, omdat hij hoort tot de verboden IRA. De Ierse re gering heeft onlangs laten we ten de IRA aan te zullen pak ken. Nadat de rechter het vonnis had voorgelezen riep Macstio fain: „Ik zal jullie verdoemd zien in de hel voor ik mij on derwerp. Ik zal over zes dagen dood zijn. Leef daarmee." Na zijn uitroep viel hy flauw. Daarop werd hij naar het zie kenhuis vervoerd met nier klachten. Men wilde niet zeg gen of hem tegen zijn wil voedsel wordt toegediend. Macstiofain werd vorige week aangehouden na c»?n vraaggesprek voor de Ierse te levisie. De journalist die het vraaggesprek afnam werd tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij uit pro fessionele overwegingen niet in het proces tegen Macstiofain wilde getuigen. Het interview heeft ook tot gevolg gehad dat de minister van posterijen het bestuur van de radio en t.v. ontsloeg. (ADVERTENTIE) EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN TOT EN MET MAAT 56 Elegante Damesconfectie Ginnekenstraat 153 hoek van Coothplein Breda - Tel. 01600-34965 's Maandags de gehele dag gesloten (Van onze redactie binnenland) HILVERSUM De Partij van de Arbeid zou de laatste maan den belangrijk aan sympathie bij de kiezers verloren hebben, zulks in tegenstelling tot de VVD, die steeds meer kiezers blijkt aan te spreken. Ook de PPR en de PSP genieten aan merkelijk meer voorkeur dan een maand geleden. 4,7 procent in november. De ARP zou de laatste maand blijkens dit verkie- zingsonderzoek terrein heb ben verloren. Voor de CHU werd echter een winst gere gistreerd. Ondanks het verlies voor de PvdA zijn de progressie ven door de vrij aanzienlijke winst voor de PPR toch voor uitgegaan van 34,7 naar 36,7 procent. De confessionelen liepen de afgelopen maand iets terug van 37,6 naar 34,7 procent. Het rapport komt tot de slotsom, dat woensdag bij de verkiezingen een kleine winst voor de PvdA mag worden verwacht. Voor D'66 ls een gelijkblijvend resul taat te verwachten. Voor de PPR wordt een kleine winst verwacht, voor de KVP een licht verlies. ARP en CHU zuilen naar verwachting ge lijk blijven. Voor de WD wordt winst verwacht. Dat blijkt uit de laatste opi niepeiling van het markton derzoekbureau Lagendijk, dat is uitgevoerd in opdracht van de AVRO ten behoeve van het zondagmiddag uitgezon den radioprogramma „Delta". Blijkens dit onderzoek zou de PvdA op dit moment mogen rekenen op 25,5 procent van de stemmen. In oktober werd nog een percentage van 26,5 vastgesteld en in september zelfs nog van 30,4. De KVP geniet nog de voorkeur van 18,4 procent, tegen 21,6 in oktober. De VVD heeft de laatste maanden voortdurend meer kiezers getrokken. In september zei 11,1 procent van de kiezers, op de VVD te zullen gaan stemmen, in ok tober 13,9 procent en in no vember 14,4 procent. Het aan tal kiezers, dat te kennen heeft gegeven, op de PPR te zullen stemmen, is de laatste maand meer dan verdubbeld: van 2,1 procent in oktober tot Een breed lachende mr. Van Thiel tijdens een af scheidsbijeenkomst gisteren in Helmond. De gehele KVP-top was bierbij aanwezig. voorzitters berooft". De aanwezige politici, onder anderen oud-premier De Jong, minister Van Agt en prof. Steenkamp, begaven zich aan het slot van de bij eenkomst op de dansvloer. Daar werd de scheidende Ka mervoorzitter Van Thiel op de schouders genomen. HELMOND „Hij symbo liseert wat we in de christen democratische politiek willen bereiken", zei minister Schmelzer van Buitenlandse Zaken gisteren op een KVP- verkiezingsbijeenkomst in Helmond over kamervoorzit ter mr. F. J. van Thiel, die na 6 december niet meer in de Kamer terugkeert. „Hij is de man, in wie het parlement vi sueel gepersonifieerd wordt voor het Nederlandse volk", zo voegde KVP-lijsttrekker Andriessen er aan toe. De bijeenkomst in Helmond was door de plaatselijke KVP-afdeling, waarvan de heer Van Thiel lid is, in het kader van dit afscheid ge plaatst. Mr. Schmelzer vond de heer Van Thiel een verdraagzaam man, openstaand voor over leg, openheid en samenwer king, een voorbeeld van rechtvaardigheid, die allen in de Kamer gelijk behandelt. Mr. Andriessen stelde, dat er verschillende redenen zijn waarom de verkiezingen on tijdig komen, een daarvan was volgens hem, „dat ze ons van een van de beste Kamer- ALMELO AR-fractie- voorzitter in de Tweede Ka mer Aantjes, heeft het scha duwkabinet Den Uyl een ge brek aan geloofwaardigheid verweten. „Aan de geloof waardigheid van dat kabinet ontbreekt op tal van punten alles", zo zei hij zaterdag in Almelo. De heer Aantjes noemde in dit verband het niet geloof waardig tegelijk te pleiten voor een inkomensnivellering en het adverteren met een „supportersclub", waarop de hoogste inkomens uit de te levisie- en sportwereld voor komen. „Bewaar ons land voor een kabinet van de link se drie", zo zei hij. (Van onze correspondent) BRUSSEL Van informateur Jos de Saeger, van wie het gro te wonder van pacificatie van de Belgische bevolkingsgroepen wordt verwacht, gaat niet de roep van wonderdoener uit. De Saeger werd in 1911 te Boom geboren en woont in Mecheien. Hij drong vanuit de kathclieke vakbeweging gestadig door in het politieke milieu. Hij is een rustige man met een bewogen inhoud. De Saeger kan, als an deren naar de pen, naar de microfoon of naar de keel van de tegenstander grijpen, heel rustig blijven zitten of gewoon thuisblijven. Hij is een beetje een sfinx en zeker een koude rekenaar. De Walen zien in hem te recht een fervente Vlaming. In eigen christendemocratische parti.) (CVP) telt hij zijn vrien den aan de vingers van een hand, om zijn vijanden in eigen rijen te kunnen tellen moet hij handen lenen. De socialisten zijn niet op hem gesteld en de ondervoorzitter van de socia listische partij (BSP) Jos van Eynde heeft hem zojuist nog in zijn Volksgazet „de huid volgescholden" en de schuld van de val van het kabinet Eyskens in de schoenen geschoven. Van Eynde schreef: „De mafia van de CVP heeft de doodstraf uit gesproken." Maar dat alles komt minder hard aan als men weet dat Jos van Eynde voort durend op iedereen scheldt die politiek bedrijft omdat hij van mening is dat politiek zijn eigen privé-terrein is. In dit licht lijkt De Saeger nauwelijks de man die een re gering en een program kan aan wijzen waarvan de Belgen eens luidend zeggen: Ziedaar de ar chitecten en ziedaar de teke ning van het nieuwe België. Van de andere kant hebben alle Belgische politici bergen boter op het hoofd. Jos de Saeger heeft het voordeel bijzonder slim te zijn, over veel ervaring te beschikken en geruisloos van achter de coulissen heel han dig aan veel touwtjes te kun nen trekken. Maar daarmee wrocht men nog geen wonder. (Vervolg van pag 1) Per megafoon werd hem vanuit de omsingeling van 120 politieagenten alleen maar toe gezegd, dat hij een vrijgeleide naar elke gewenste plaats en een bedrag in geld kon krijgen, maar Widera bleef halstarrig. Zelfs een psycholoog van de politie en enkele toegeschoten minister slaagden er niet in hem van gedachten te doen veranderen. De ontknoping kwam pas. toen de man, die in het tegen woordig tot Polen behorende Opper-Silezië geboren werd, en in Duisburg woonde, om het radiotoestel vroeg. Een politie kogel reet zijn borst open, zo dat hij in het vliegtuig neer- tuimelde en ter plaatse stierf. Na een snelle bestorming van de agenten kwam Margrit Simmer naar buiten, bleek en bibberend van de zenuwen en de kou, waarvan zij in het 23 uur lang onverwarmd geble ven toestel bevangen was. Zo stortte zij zich in de armen van haar moeder, die het dra ma vanaf het begin af aan in doodsangst had gevolgd. Uit de reconstructie van de gebeurtenissen valt af te leiden, dat Widera zelf op een noodlottige afloop had aangestuurd. Toen zijn eisen niet ingewilligd werden, vroeg hij plotseling op een van zijn briefjes: „Vervult u mijn laat ste wensen en brengt u mij juffrouw Ursula Friedrich. Ik wil haar mijn bezittingen ge ven die ik toch niet meer no dig heb. Ik wil ook met haar belangrijke dingen bespreken". AMSTERDAM (ANP) De 22-jarige glazenwasser Dirk de V., die in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Maurits Ka de in Amfsterdam twee café bezoekers met een pistool in de maagstreek schoot, is aan gehouden. Verdachte nam na de schiet partij de vlucht, maar meldde zich zaterdagmiddag uit eigen beweging bij de politie. Hij heeft bekend. Hij stond donderdag nog voor de rechtbank in Amster dam terecht wegens mishande deling van zijn vader, waar voor drie maanden en t.b.r. te gen hem werd geëist. DEN HAAG (ANP) In Den Haag en dertien andere Zuidhollandse gemeenten heeft de politie in de nacht van vrij dag op zaterdag een verkeers controle uitgevoerd. Er werden 5761 auto's ge controleerd, waarvan 671 in Den Haag. Van de bestuurders kregen er 758 een proces-ver baal omdat hun rijbewijs of kentekenbewijs niet in orde waren, zeven omdat ze ander drankinvloed verkeerden .en 22 kregen een tijdelijk rijverbod opgelegd wegens drankge bruik. Tien auto's waren zo slecht dat ze in beslag werden genomen. In kort DE GRAANMAALDERIJ en veevoederfabriek Van Bor en zoon te Ameide bij Gouda is zaterdagochtend door brand verwoest. DE VERGADERING van bis schoppen van de Griekse kerk de hoogste instantie van de Grieks-Orthodoxe kerk heeft eenstemmig de vrijmetse larij veroordeeld omdat zy be schouwd wordt als een vijand van het „christelijk geloof'. EEN GESPREK dat maandag tussen de leiders van de CDU en de CSU, resp. Rainer Barzel en Frans Josef Strauss, zou worden gehouden over de cri sis in de verhouding tussen beide christen democratische zusterpartijen, zal niet door gaan wegens ziekte van Bar zel. EEN BIJZONDERE rechtbank heeft zaterdag in Dacca de voormalige Oostpakistaanse minister Jasimoeddin Achmed veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf. INDIA HEEFT vluchten van Amerikaanse vliegtuigen met diplomaten en functionarissen over zyn grondgebied verboden. DR. SICCO Mansholt, voorzit ter van de commissie van de Europese gemeenschappen, is op uitnodiging van de regering voor een kennismakingsbezoek, dat tot 29 november zal duren, in Suriname aangekomen. HET SPAANSE staatshoofd ge neraal Franco heeft zijn oudste kleindochter Maria del-Carmen hertogin gemaakt met alle daaraan verbonden privileges. MAARSCHALK Andreü Gret- sjko, de Sovjetrussische minis ter van defensie, arriveert maandag voor een officieel bq- zoek in Parijs.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 5