Dorpen ontvingen Sint-Nicolaas Hans Wiegel: WD wint verkiezingen Regiovorming brandweer gaat door BRIDGEN IN STADHUIS De Stem/De Vrije Zeeuw Expositie van Vogelvrienden VELE KINDEREN OP DE BEEN Oprichting afdeling van natuur vrienden Cooperbaan te Kapelle in gebruik in zeeland Aanbesteding Kruiningen Heikant Wie mist hond Zaamslag Maendag 2'7 november 1972 2 (Van een onzer verslaggevers) HULST De christelijke jeugdbond van natuurvrienden wil in Hulst een nieuwe po ging wagen om te komen tot de oprichting van een afde ling. Om de belangstelling daarvoor te peilen zal de CJN zaterdag 2 december een pro- pagandabijeenkomst houden in de Janseniusscholengemeen- schap. De bijeenkomst begint om 10 uur. Op verschillende do centen in Hulst heeft de CJN een beroep gedaan, om deze activiteiten onder de aandacht van hun leerlingen te brengen. De christelijke jeugdbond van natuurvrienden houdt zich be zig met natuurstudie op ama teurbasis. Dit ^gebeurt plaatse lijk in de afdelingen, die meestal elke zaterdag hun ex cursies houden, maar daar naast ook op landelijk niveau in de zomerkampen, werk groepskampen, weekenden en nog meer van dit soort activi teiten. De CJN heeft tot 1962 in Zeeuwsch-Vlaanderen een af deling gehad, die in Axel was gevestigd, maar bij gebrek aan belangstelling ter ziele is ge gaan. „Het is niet ondenkbaar, dat in deze tijd, waarin de aandacht voor de milieupro blematiek nog steeds toe neemt, evenals het besef, dat een herwaardering van de le vende natuur noodzakelijk is voor ons gezamelijk leefkli maat er ook bij de schoolgaan de jongeren een toenemende belangstelling voor de natuur herleeft", aldus Gerhard H. Glas uit Amsterdam in' een brief aan de docenten. Op de propagandabij eenkomst in Hulst zal informatie worden gegeven over de CJN-activi- teiten. O o o BERGEN OP ZOOM Luxor, 20 uur: De inbreker 14 jr. Roxy, 20 uur: X.Y.Z. 18 j- Hal Stadhuis, Grote Markt, tentoonstelling van de maand van Marcel Coka (t.m. 30 nov.). van 9-12.30 van 13.30-17.30 uur. GOES Grand, 20 uur: Meisjes ln- ternaa(k)t 18 j. HULST Bioscoopgebouw, 20 uur: Ja mes Bond 007 14 j. Boekh. Van Geyt, Steen straat 20, expositie Kleine maatjes (t.m. 3 dec.) Werkd. van 9-12 en van 13-18 uur, zond. van 14-17 uur. KRUININGEN Galeria Fluctur Cantibus II- lusi, expositie kunstwerken van Teun Gijssen. Dag. geo pend van 12-20 uur. Zon. ge sloten. MIDDELBURG City, 20 uur: Gedwongen tot het rosse leven 18 j. OOSTBURG Ledel Theater, 20 uur: Blue Movie 18 j. ROTTERDAM De Doelen, (Kleine zaal), 20.15 uur: Fine Arts Quartett, New York. Kamermuziek. Schouwburg, 20.15 uur: Uit voering door het Amsterdams Toneel. Sportpaleis Ahoy, 20 uur: Wiener Eisrevue. SAS VAN GENT Galerie De Uilenspiegel, Westkade 71, foto-expositie Ossewaarde (t.m, 30 nov.). TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Dinosaurus sen regeerden de wereld. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Diamonds are forever 14 j. ANTWERPEN Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur: „De kersentuin" van An ton Tsjechov. GENT Kon. Opera, 20.15 uur: „In cident a Vichy" van A. Miller door Theater en Cultuur. Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur: „Bomma", toneelspel van Ed dy Asselbergs. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Voor de openbare aanbesteding van de verbouwing van de voormalige hbs aan de Markt in Terneu- zen tot kantoor van openbare werken hadden 8 aannemers ingeschreven. De laagste inschrijver is gehr. Simons te Terneuzen met f 314.300 en de hoogste W. Nieuwelink te Terneuzen met f 427.275,- de overige in- schrijfbedragen waren f 363.000 van L- Krieckaert te Hengstdijk, f 371.455 van gebr. De Bruyne te Terneuzen, f 386.000 van gebr. Van Troost te Terneuzen f 391.215,- van G. Geijssel te Eestdorpe f 413.000 van Leenhouts te Sluis f 419.765 van de Temeuzense Scheepsbouw Mij. Excursie De Nederlandse Bond van Plattelands Vrou wen, afdeling Kruiningen, heeft een excursie gemaakt naar de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij te Mid delburg. Aldaar kregen de da mes een lunch aangeboden. Zij kregen voorlichting over het gebruik en de mogelijkheden van gas en elektriciteit. Ei- was ook een édemonstratie bakken. (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE Voor Hans Wiegel, de lijsttrekker van de VVD bij de verkiezin gen op 29 november, staat de slembusuitslag al onomstote lijk vast- In een met rond 450 aanwezigen volgepropte zaal Wijffels in Schoondijke, zei hij boordevol zelfkennis en opti misme: „Het wordt op 29 no vember een hard gevecht. Het gaat om een beleid waarbij niemand in Nederland een cent vooruitgaat zoals de PvdA wil, of om een beleid waarbij iemand door hard werken er financieel op voor uit kan gaan, zoals de VVD wil. Voor mij is er geen.twij fel mogelijk: wij gaan dit ge vecht winnen", (applaus). Bij zijn binnenkomst wer den de heer Wiegel en zijn onafscheidelijke verloofde Fien enthousiast door hun -aanhangers begroet. Voorzitter Hoekstra van de afdeling W est-Zeeuwsch-Vlaanderen van de VVD had eerst het Ledeltheateir in Oostburg wil den huren, omd-at daar meer mensen in kunnen. ..Maar", zei hij, we zagen geen kans Blue Movie uit te kopen". Een ver gelijking tussen de Duitse en Nederlandse socialistische par tijen valt volgens de heer Wiegel in het voordeel van de SPD uit. „Die heeft niet de waan denkbeelden van de PvdA over een hervorming van onze samenleving. Ook hebben de Duitse socialisten een rechtlij nige buitenlandse politiek, wat je van de PvdA niet kan zeg gen". De VVD-hjstaanvoerder meende, dat het voor ons 1-and levensgevaarlijk is, wanneer -de PvdA aan het bewind komt. „De PvdA is een poli tiek onbetrouwbare organisatie en Den Uyl is niet meer dan een gevangene van zijn par tij". De bestrijding van de in flatie behoort volgens Hans Wiegel in het nieuwe kabinet „waarin onder geen beding de PvdA mag zitten" de hoogste prioriteit te hebben. Overheidsorganen moeten door onafhankelijke efficiency-bu reaus doorgelicht worden of ze wel doelmatig genoeg wer ken- „De heer Groeneveld van de Industriebond NW heeft ge dreigd. dat ais er een kabinet komt met de WD, hij het de regering erg moeilijk zal ma ken. Wij zeggen: ais de heer Groeneveld dat zou willen proberen, dan zal hij in de VVD de meest geharnaste te genstander vinden" (ap plaus). Met g'rote nadruk zei Wie gel, dat de WD het misbruik van de sociale voorzieningen scherp zal bestrijden. Afgestu deerde studenten, dienen vol gens hem een redelijk dpel van hun beurs aan de gemeen schap terug te betalen. De de fensie noemde hij een van on ze belangrijkste collectieve voorzieningen. De heer Aan- tjes, voorzitter van de AR- Kamerfractie: „Hij fietst al lonkend naar links door de porseleinkast van het AR-le- denbestand. Ik betreur het. dat de ARP een dergelijke voorman heeft"- Over de KVP-eir Andries- sen: „Hij wee' heel veel, maar durft niet te zeggen, wat hij wil". Over D'66: „Niet meer dan een bijwagen van de PvdA". Over de confessionele partijen: „Ik zeg niet, dat ze onbetrouwbaar zijn, zoals de heer Gruijters, van D'66 be weert, maar ze zeggen niet welke koers ze varen". En over de WD zelf: „Onze partij is een partij zonder vleugels en zonder vlerken. Het is een partij waarvoor on ze tegenstanders bang zijn". Me* de vele vragen, die de heer Wiegel na zijn rede wer den gesteld, had hij net zo weinig moeite als een snel- tiein met kiezensteentjes, diie op de rails zijn gelegd. Sinterklaasfeest De voor zitter van de bejaardenbond Heikant de heer A. van der Knaap, heeft de leiding op zich genomen van het St.-Ni- colaasfeest voor de jeugd op zaterdag 2 december aanstaan de. De sint wordt om 14.30 uur verwelkomd in de school, waar de muziekvereniging Heikant aanwezig zal zijn voor de muzikale omlijsting. (Van onze correspondent) SX. JANSTEEN Het St.-Nicolaasfeest in de manege St.-George te Absdale is in alle opzichten een succes geworden. De Sint ge zeten op een schimmel, voelde zich blijkbaar goed thuis in 'deze manege, en het muziekgezelschap uit Heikant, speelde Sinter klaasliedjes, terwijl de Sint aan de 3 opgeroepen kinderen sur prises uitdeelde. Vanuit Absdale trok St.-Ni- colaias per auto naar St.-Jan steen. In St.-Jansteen weird hij opgewacht door de harmonie St.-Jam, die hem begeleidde door het dorp, waarbij de Zwarte Pieten de jeugd rijke lijk bedachten met snoep. De Sint bleek op een zeker mio- ment geen moeite te hebben met zijn baard, toen deze vain zijn gezicht gleed. Dit pro bleem loste de Sint ongemerkt op. In het verenigingsgebouw ontving hij ruim tweehonderd kinderen. St-Nicolaas heeft bij zijn bezoek aan IJzendijke ook niet over belangstelling te kla gen gehad. Bij zijn rondgang, (Van onze correspondent). KAPELLE In tegenwoor digheid van vele leden van de sportverenigingen in Kapelle en ook andere belangstellen den heeft burgemeester Van Suylekom van Kapelle zater dagmorgen op het sportvelden complex aan de Vroonlandse- weg de Cooperbaan in gebruik genomen, die is geschonken door de Ned. Hartstichting. Symbolisch had vorige week maandag deze overdracht reeds plaats gevonden in het gemeenschapshuis De Vroone. Zaterdagmorgen vond de offi ciële ingebruikneming plaats waarbij vele Kapellese offici als van de gelegenheid ge bruik maakten om op deze Cooperbaan hun conditie te testen. De bedoeling is name lijk dat men op deze Cooper baan binnen 12 minuten een bepaalde afstand aflegt en de afstand die men dan heeft af gelegd bepaalt hoe de licha melijke conditie is. Zeer goed is de conditie wanneer men als man boven de 50 jaar in twaalf minuten 2400 meter of meer aflegt en als vrouw 2200 meter of meer. Zeer slecht is deze wanneer men als man beneden de 1300 m blijft en als vrouw beneden de 1100 m. Bij het testen van de conditie op deze Cooper baan hoort een tabel met aan wijzingen die men dient op te volgen. Direct na de officiële ingebruikneming bleek al dat er veel belangstelling is voor deze methode om de conditie te testen. welke werd omlijst door de drumband van Jeugdbelang en de ponyclub de Haringruiter- tjes uit Biervliet werd de Sint door velen die langs de straten stonden toegejuicht. De aankomst in het jeugd- gebouw was voor de Sint een verrassing, zo'n 600 kinderen, burgemeester en mevrouw Schippers als ook wethouder C. Cla-eijs waren ter begroe ting aanwezig- Voorzitter P. van Reijn begroette namens het comité de Sint waarna burgemeester Schippers zich tot de Sint richtte. Zaterdag heeft de Sint ook in Schoondijke zijn intrede gedaan. Veel kinderen -met ou ders waren op de been om de goedheilig man te verwelko men. Na het officiële gedeelte volgde een rondgang d-oor Schoondijke met de muziek vereniging Uit het Volk voor het Volk uit Breskens. Tot slot was er in zaal Wijffels voor de jeugd een goochelvoorstel- lmg. Ruim 160 kinderen met hun ouders waren in de gymnas tiekzaal van het gemeen schapscentrum Malpertus bij elkaar gekomen voor de NKV- sinterklaas. Er heerste een buitengewoon gezellige sfeer. De Sint was vol lof over het verenigingsleven in het dorp. Hij vroeg 'dan ook aan allen mee te werken en geen one nigheid in ve verenigingen te verwekken. Voor de inderen had de Sint ook een grote zak vol zakj es snoep. Zaterdagmiddag om half drie arriveerde Sint Nicolaas met Zwarte Pieten per boot aan de Oostkade te Sa-s van Gent. Na aankomst ging het naar het gemeentehuis, waar de Sint een menigte kinderen en ouders toesprak. Zijn paard was even afwezig doordat zoals de Sint vertelde het gedronken had van het stirk verontreinigde wa-ter. Maar gelukkig was het paard her steld, toen de Sint zijn rond gang dooi' de gemeente maak te. Hij wei-d daarbij vergezeld door de harmonie de Verenig de Vrienden, het majoretten- korps De Arno's, de scouting drumband en de ponyclub De Keppertjes uit Axel- De rond gang werd na een kort bezoek aan de Vliaaitiderenihal beëin digd. Ondanks alüe strubbelingen is de aankomst van St.-Nico- la-as in Goes toch een leuke intocht geworden. Duizenden kinderen en volwassenen wachtten de Sint en zijn knechten op aan de kade, en op dat moment leek de bin nenstad wel uitgestorven. Met begeleiding van het muziekge zelschap Euphania klonk het aloude repertoire van St.-Nico- laas-liederen uit duizenden kinderkelen. 0 Sint-Nicolaas temidden van de NKV-kinderen. TERNEUZEN Aan het bureau van de gemeentepolitie te Terneuzen, Rosegracht 15, kunnen inlichtingen worden verkregen omtrent de volgen de gevonden voorwerpen oranje knipportemonnee met inhoud, blauw kinderfietsje, beige kinderbroekje, maat 140. damesmantel rood-zwart, lang model, schooltas met inhoud t.n.v. T. van Vooren, Westdor- pe, hangertje voorzien van de namen Riet en Rina, rozen krans, witte hond met gele halsband, linker zwarte glaeé- dameshandschoen, lipssleutel nr. 14154, blauw-geel kinder- portemonneetje met inhoud, linker nylon herenhandschoen (zwart), drie sleutels aan ring, sleutelbos (5), etui met potlo den, pennen en liniaah ketting van majorette, herenpolshorlo ge merk Anec, zonder band, tabakszakje met AH-bonnen en geld, dunne gele shawl, lipsleutel nr. 27, leesbril met donker montuur, blauwe gym nastiekschoenen in een blauwe zak, Zeis-Ikon huissleutel. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT De Sas- se Vogelvrienden organiseer den een vogeltentoonstelling in zaal Planetarium te Sas van Gent. Er waren 58 inzendin gen met een totaal van 360 vogels. De vogels werden ge keurd door erkende keurmees ters. De uitslagen waren: Morel, Breskens. algemeen kampioen; Wiemes, Philippine, kampioen vetstof open klasse; C. Wisse, Terneuzen, met een bastaard groen vink-m anjkana-riekampi oen eigen kweek. Kampioen open klasse sijs-rnankaparie: M. Lauriiers, Zelzate. Kampi oen eigen kweek parkiet: I. de Reu, Sas van Gent- Kampioen open klasse: Verstraete, Sas van Gent, met agapornosfis- hers. Kampioen open klasse citroen wever: D. Boekhoud, Sluiskil. Kampioen eigen kweek zebravink: E. Kind, Clinge. Kampioen open klasse driekleur glasspray: H. de Ca- luwe, Sluiskil- Kampioen open klasse brui-nkopparkiet: F. de Rokker. Sluiskil. Kampioen open klasse dwergkwartel: O. Damschutter, Zelzate. Derby- kampioen werd de heer C. Wisse uit Terneuzen en kam pioen van de stammen werd de heer Wittenburg met 360 punten, uit Sluiskil. (Van onze correspondent). KAPELLE Op korte ter mijn zal in Zeeuwsch-Vlaan deren worden overgegaan tot de aanpak van de brandweer organisatie in regioverband Op Walcheren heeft men hier toe reeds besloten en in Zeeuwsch-Vlaanderen is thans de situatie zodanig dat het voorstel tot regiovorming de gemeenteraden heeft gepas seerd. Zeven hebben er posi tief op gereageerd. Alleen Aadenburg heeft deze zaak aangehouden maar zal er op korte termijn, op terug ko men. Dit deelde de voorzitter van de Ned. Ver. van Brandweer commandanten, de heer H. den Hartog te Heinkenszand mede op de zaterdagmiddag in de Vroone te Kapelle gehouden jaarvergadering van deze ver eniging. Wat de brandbestrij ding betreft gaan Tholen en St. Philipsland zich richten op de regio Bergen op Zoom, al dus de heer Den Hartog, die ook vertelde dat er ten aan zien van Zuid- en Noord-Be veland en Schouwen en Dui- veland wat de regiovorming betreft nog niets definitiefs valt te zeggen. De moeilijkheden liggen niet direct op technisch vlak, zo bleek uit de besprekingen, maar dikwijls veel meer op het bestuurlijk vlak. De heer D. Taekema uit Goes gaf een overzicht van de gang van za ken bij de opleidingen. De stichting die de opleidingen in Zeeland verzorgt heeft thans 260 cursisten. In 1973 zullen de brand- weerwedstrijden als volgt worden gehouden: voor Wal cheren op 28 april; voor Zeeuwsch-Vlaanderen op 5 mei; voor de Bevelanden op 19 mei en voor Schouwen en Duiveland op 26 mei. De pro vinciale wedstrijden voor de tweede klassers zijn op 16 juli op Schouwen en Duiveland. De verplichte wedstrijd voor de eersteklassers die in 1973 voor het eerst wordt gehouden zal op 12 mei in Vlissingen zijn. Hieraan zullen deelnemen de korpsen Vlissingen II, Ar- nemuiden. Heinkenszand, Krabben-dijke, 's-Heer Arends- kerke, Ovezande. Terneuzen 1, Sluiskil, Axel Sas van Gent. Zierikzee en Kerkwerve en verder de bedrijfsbrandweer van „De Schelde" te Vlissin gen. Been gebroken Nabij de „witte pomp" in de Terneu- zensestraat te Zaamslag werd de bromfietsbestuurder, J. v. d. H. uit Zaamslag aangereden door de juist bij die pomp wegrijdende auto, bestuurd door J.W. de R. uit Terneuzen. (Van onze correspondent) HULST In het stadhuis te Hulst heeft de bridgeclub Hulst een bridge-drive gehou den, waarvan de totale op brengst ten goede komt aan Jeugdbrigade Nederland. Voor de jonge'b.c. Hulst was dit het eerste brid-ge-evene- ment, waaraan topspelers uit heel Nederland en België deelnamen. Zo waren o.a. aan wezig de meesterklasse-spe lers Vissinga en Boekhorst vtn BCO uit Utrecht en de sterkste Belgische jeugdbrid- gers Haeck-Van de Steen en De Vroe-Cooremams. Volgens de heer De Graaf, voorzitter vain de commissie jeug'dbridge im Nederland ge weldig in opkomst. Het aantal jeugdleden is tijdens de laat ste jaren gestegen van drie honderd tot duizend, -,Het is werkelijk een feest om de jeugdbridgers te zien spelen", aldus de heer De Graaf. Met trots stelde hij aan de aanwe zigen twee jeugdviertallen uit Breda voor, met reserves en coach, die in leeftijd varieer den van twaalf tot vijftien jaar. Op dit „stadhuis-toernooi" werd een viertallenwedstrijd gespeeld tussen de jeugdafde ling van BCO tegen de Belgi sche jeugd en de senioren van BCO tegen een combinatie van de sterkste Zeeuwse spelers. Voorts was er een open drive voor paren, waaraan 48 paren deelnamen. Na afloop reikte burgemees ter P. Molthoff van Hulst aan het hoogst geëindigd paar, de heren Heijndriks en Hiedrop uiit Antwerpen, de stadspen- niing van de stad Hulst uit- De burgemeester zei verheugd te zijn dat het Antwerpenaren waren, die deze prijs van de stad HuJst hadden gewonnen, omdat Hulst zeer goede be trekkingen onderhoud met de stad Antwerpen. Hij zei ook grote bewondering te hebben voor de organisatie van deze bridge-drive door de b.c. Hulst. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN: Nieuwstraat 9, tel. 01150-7920 (4 lijnen); HULST: Steenstraat 14, tel. 01140-3751 (3 lijnen); GOES: Klokstraat 1, tel. 01100-8030 (3 lijnen). KANTOORUREN: Maandag t.m. vrijdag 8.1512.30 en 13.3017.00 uur. HULPKANTOOR OOSTBURG: Voor aanname advertenties en abonnementen: Boekhandel Pie- ters, Brouwerijstraat 4, tel. 01170-2791. BUITEN KANTOORUREN: ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Breda: maandag t.m. vrijdag 19.0021.00 uur, tel. 01600-22341; zaterdag 9.00—12.00 uur, tel. 01600-49900; zondag 20.00—22.00 uur, tel. 01600-22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen: tel. 01140-3751 of 01150-6297; Midden- Zeeland 01100-4944. HUISAANSLUITINGEN: REDACTIE: Chef Zeeuwse redactie: S. C. Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel'. 01150-7920, privé tel. 01150-5745 algemeen redac teur Zeeland: A. F. Koopman, kantoor Kromme Weele 4, Middel burg, tel. 01180-7764, privé tel. 01180-7438; redacteur Midden- Zeeland: B. Jansen, kantoor Klokstraat 1, Goes, tl. 01100-8030, privé tel. 01100-7007; redecteur te Terneuzen en Kanaalzone: G. van Berkel, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. 01150-7920, privé tel. 01150-4866: redacteur O.Z.-Vlaanderen: A. Verlind, kantoor Steenstraat 14, Hulst, tel. 01140-3751, privé tel. 01140- 3103: redacteur W.Z.-Vlaanderen: R. van der Helm, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. 01150-7920, privé tel. 01150-4865; sportredactie Zeeland: R. van Deursen, tel. 01155-1367. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C. J. de Boer, Trumanlaan 10, Axel, tel. 01155-2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: P. Konings, tel. 01150-6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: C. Menu, tel. 01100-4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2