Scherpschutter velt Duitse luchtpiraat doodgestoken bi] twist na cafébezoek NAC remt opmars MVV lasser ontvoert 5 man na moordpoging op rivaal BROER KRUIDENDOKTER I NEURENBERG GEPAKT Vrouw (23) uit Sas gr van Gent voelt zich veilig na arrestatie ex-man Vrouw in Hulst omgekomen AARD BEVING IN ITALIË De Saeger informateur STEWARDESS ONGEDEERD BRIEFJES Auto geeft geen voorrang RUSTIG m MfiBg Levensgevaar Ashe Vechtpartij Hartverlamming Alarmfase twee in Rijnmond I Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW MAANDAG 27 NOVEMBER 1972 26e .Taargang Nr. 9018 Advertentieprijs- per mm 16 cent; minimum per advertentie t 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem SPOOKBOOT ONTSNAPT UIT FJORD (Van onze correspondent in Bonn. BONN De veldslag duur de een etmaal. Gedurende die lange 23 uren viel er slechts een schot op het vliegveld van Frankfort. Het was meteen dodelijk en vel de Ce luchtpiraat, die een toestel van de „Air Canada" in zijn macht had weten te krijgen. Dit was ook het bloedige einde zaterdagmid dag van de meest uitzonder lijke vliegtuigkaping in de geschiedenis van de lucht vaart. Toch was het drama bijna op een catastrofe uitgelopen. Dat bleek pas zondagmiddag, toen de filiaalchef van de ,Air Canada", Gramatzki, een aanzienlijk verdraaid verhaal van de politie ontze nuwde. Op een persconferen tie had deze zaterdag meege deeld, dat de 31-jarige ste wardess Margit Sommer zich achter in het vliegtuig had bevonden toen een scherp schutter op een afstand van zestig meter een einde maak te aan het leven van de 58- jarige Viktor Widera. De vliegtuigkaper stond volgens de politie in de open deur van de DC 8 om een door hem verlangd radiotoestel in ontvangst te nemen, maar, aldus Gramatzki, in werke lijkheid had Margit Sommer het toestel aangepakt en be vond zij zich op het moment van het schot aan de voeten van Widera. „Op een haar na is het maar goed gegaan", aldus zijn schokkende mede deling. Vrijdagmiddag om drie uur was het drama begonnen. De passagiers van de DC 8 die op weg waren naar Montreal, hadden het toestel weer ver laten, omdat iemand een ver dachte figuur in de buurt van het toestel gezien had. Op dat moment sloop Widera de machine binnen: ver momd als mechaniciën Met zijn geladen revolver dwong hij de bemanning het vlieg tuig te verlaten, maar Margit Sommer hield hij als gijze laarster bij zich. Kort hierop liet de man, die als zonder ling en misdadiger bekend stond, een eerste van een lange serie briefjes naar bui ten vallen. Zijn ultimatum van 24 uur kortte hij in; maar zijn eisen schroefde hij steeds op. Nadat hij eerst de uitlevering naar Praag ver langd had van een Tsjechi sche luchtpiraat, die in Neu renberg gevangen zit en daarna de vrijlating van alle leden van de Baader-Mein- hof-groep. „Om als een be roemd man de geschiedenis in te gaan", had hij tegen stewardess Sommer ge zegd. (Vervolg op pagina 5) (ADVERTENTIE) DORA VAN DE VEN voor Uw Suède- en Nappakleding Eindstraat 14 Breda (Van onze correspondent) EINDHOVEN. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een twintigjarige offset-druk ker uit Eindhoven bij een ruzie zijn 21-jarige stadgenoot Rob landers met een mes doodgge- stoken. De dader is gearresteerd en heeft bekend. Omstreeks middernacht ont stond een grootscheepse vecht partij tussen de beide jongelui en hun metgezellen, waaronder hun vrouwen. De ruzie speelde zich eerst af in de bars „Alba tros" en „Carrousel", later op straat in de forensenplaats Veldhoven. Daarbij zou de vrouw van de verdachte gesla gen zijn door de echtgenote van het slachtoffer. Linders vond het toen raad zamer zich uit het strijdgewoel terug te trekken en vluchtte op de fiets naar de nabijgelegen woning van zijn schoonouders. Hij werd door de andere partij in twee auto's gevolgd en in gehaald. Voor de woning van zijn schoonouders werd Linders door de offset-drukker met een mes aangevallen en in de buik en borst gestoken. In de gang van het huis bezweek de hevig bloedende jongeman aan zijn wonden. De aanvallers trokken daarop weer naar de cafés waar de da der al spoedig door de politie werd ingerekend. Het door hem weggegooide mes werd terugge-i vonden. Zijn bekentenis volgde al snel, nog voor de mo' gen had de politie de zaak rond. f (Van een onzer verslaggevers) HULST VENLO Het weekeindeverkeer heeft op nieuw aan tenminste vijftien mensen het leven gekost. Het ernstigste ongeval deed zich voor in Venlo, waar een Duit se personenauto op een met knipperlichten beveiligde overweg door een trein werd gegrepen. Drie inzittenden van de auto kwamen om het leven; één persoon werd zwaar ge wond. Bij een aanrijding op de kruising Rijksweg 60 - Tivoli- weg in Hulst is zaterdagavond mevrouw De W.-R. dodelijk verongelukt. De bestuurder van de auto, waarin zij zat, verleende op de kruising geen voorrang aan een auto be stuurd door een man uit Woerden. Na de botsing kwam een van de wagens in een sloot terecht. De echtgenoot van mevrouw De W. werd vrij ernstig ge wond evenals een inzittende van de andere wagen. In Leeuwarden en in Exloo raakten auto's te water, waar bij twee personen om het le ven kwamen. In St.-Michiels- gestel werd een 62-jarige fiet ser aangereden. De man was zonder op het verkeer te let ten een kruising opgereden. In Den Haag stak een 66-jarige dame plotseling een vrije bus baan over. Daar werd ze door een stadsbus aangereden. Zij was op slag dood. (Van onze redactie buitenland) OSLO Het buiten landse spookschip, waar op twee weken is gejaagd door marineschepen en vliegtuigen, is uit de Noorse Sogne-fjord ont snapt. Dit is gisteravond officieel in de Noorse hoofdstad mee gedeeld. De boot is niet ge ïdentificeerd, aldus het op perbevel van de Noorse strijdkrachten. Het zoeken is gestaakt. Dat het vaartuig verdwenen is, heeft men op gemaakt uit „contacten van marinevaartuigen en sche pen". Men is er nu wel ze ker van, dat het een onder zeeboot geweest is. De Noorse minister van de fensie, John Kleppe, wilde gisteren niet ingaan op de be richten uit Londen van zater dag, waarin mededelingen werden aangehaald Van een radio-amateur. 0 Deze zei dat hij vorige week een communistische radio-uit zending had opgevangen waar in werd gemeld dat een Russi sche kernonderzeeboot een Noorse fjord was binnengeva ren nadat er muiterij aan boord was ontstaan. De uitzen ding kwam van de Albanese hoofdstad Tirana en was geba seerd op inlichtingen van „kringen in Moskou". Volgens de radio-amateur hadden een officier en enkele bemanningsleden de macht over het schip overgenomen en hielden zij de overige be manningsleden vast als gijze laars. De radioman aan boord van de onderzeeboot was ech ter nog in staat geweest een boodschap te sturen naar een andere Russische onderzeeboot die onmiddellijk te hulp snel de. Na een vechtpartij waren de muiters aan boord inmid dels echter overmeesterd en er werd een ontmoeting geregeld met de andere onderzeeboot in de fjord", aldus de radio-ama teur. „Een wild verhaal", kwalifi ceerde de Noorse defensiemi nister de story van de radio amateur. Kleppe verklaarde, dat de grote jacht bijzonder moeilijk was geweest, onder meer wegens de lengte en diepte van de fjord. „Als het oorlog was geweest, zouden we de zaak wel anders aange pakt hebben", zo verzekerde de Noorse minister. In politieke kringen gelooft men dat er moeilijkheden voor de conferentie in Helsinki over de Europese veiligheid en samenwerking zouden zijn ge rezen als men de duikboot had gedwongen boven water te ko men en gebleken was dat het er een van een land van het Pact van Warschau was. De beste oplossing was daarom volgens waarnemers de boot rustig te laten ontkomen. Een hooggeplaatste functio naris van de Noorse marine heeft laten doorschemeren dat er ook onderzeeboten van an dere NAVO-landen aan het zoeken hebben deelgenomen. Hoewe.l officieel wordt ver klaard dat Noorwegen geen hulp van de NAVO-bondgeno- ten heeft gevraagd. ROME (Reuter) In een groot deel van Miidden-Italië is zondag een zware aardbeving gevoeld ter sterkte acht op de 12-punts schaal van Mercalli- In de stad Ascoli Piceno is in het oude gedeelte veel schade aangericht. Ook het ziekenhuis is beschadigd. Wegens instor tingsgevaar zijn 150 patiënten naar ziekenhuis in de omge ving gebracht. Van persoonlij ke ongelukkken werd gistera vond geen melding gemaakt. 0 Piet van Dijk voor de lste keer in de clinch met doelman Körver. Deze keer had de NAC-spits geen succes. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT/GENT. „Oh, ik ben toch zo verschrikkelijk blij." Dit was de reactie van mevrouw Astrid Simoens (23) te Sas van Gent, toen de redactie van dit blad haar gisterochtend als eerste meedeelde dat haar kinderen Sascha (4) en Danny- Jules (3), haar zusje Yolanda (18) en het bevriende echtpaar Ivan en Vera de Kesel uit St.-Amandsberg bij Gent ongedeerd waren en haar ex-man, de 27-jarige Franse lasser Fernand Mi- nette, in het huis van zijn moeder te Creutzwald nabij Metz in Frankrijk was gearresteerd. Nadat Minette in de nacht van vrijdag op zaterdag rond drie uur in de bar „The Bever ly's" te Gent de minnaar vdn zijn ex-vrouw, de 29-jarige Ar- sene Hoste uit het Belgische Drongen, had neergeschoten, had hij het echtpaar De Kesel gedwongen om hem te verge zellen op zijn vlucht naar Frankrijk, waarbij hij eerst zijn kinderen, die bij de scheiding aan de moeder waren toegewe zen, in Sas van Gent ophaalde en daarbij ook zijn achttienja rige ex-schoonzusje, Yolanda Simoens uit Westdorpe, die op de kinderen paste, meenam. Bij deze vlucht kreeg Minet te de Nederlandse, Belgische en Franse politie op zijn hielen. Ook Interpol was ingeschakeld. In Sas van Gent wachtte As trid Simoens en haai- familie in angstige spanning de hele za terdag en ook zondagnacht af of er geen doden zouden val len. Gezien zijn psychische toe stand achtte men Fernand Mi- nette in staat om te doden als hij in moeilijkheden zou gera ken. Het neerschieten van Arsene Hoste, die momenteel nog in levensgevaar verkeert, en het ontvoeren van de kinderen, het schoonzusje en het echtpaar De Kesel was een trieste nasleep van het mislukte huwelijk van de jaloerse en agressieve Fer nand met Astrid. Dit huwelijk liep op 27 juli van dit jaar, na drie jaar te hebben geduurd, op een echtscheiding uit. Waarom Minette de minnaar van zijn ex-vrouw neerschoot, is nog niet bekend. Het in de woning van Astrid Simoens te Sas van Gent door Minette ach tergelaten briefje, waarin stond dat hij uit liefde voor zijn vrouw en kinderen op Hoste had geschoten, kan er volgens de politie op wijzen dat de man met een dergelijke wanhoops daad heeft willen trachten iets van zijn vroegere huwelijk te redden. Of Fernand Minette en de twee kinderen, die ook de Franse nationaliteit bezitten, naar Nederland of België zul len worden teruggebracht, was gisteren nog niet belkend. Het echtpaar De Kesel en Yolanda Simoens konden gisteren wel naar huis terugkeren. (Vervolg op pagina 3) Yolanda Simoens (18). (ADVERTENTIE) DORA^VAN DE VEN voor al Uw bontwerk Elndsfraat 14 Breda Echte rake klappen wer den uitgedeeld bij Epe - Rig- tersblcek. Epe-speler Hen driks werd door een Ensche- dese verdediger knock out geslagen waarna er een alge mene knokpartij ontstond. De strijd werd uiteraard ge staakt. (Van onze sportredactie) BREDA Het is weer een voetbalweekcinde vol (voet bal)-geweld en ongelukken geworden. Bredase scheids rechters die in het kader van een zaalvoetbaltoernooi in Eindhoven arbitreerden, raakten betrokken bij een ongeluk dat door een loslo pende hond werd veroor zaakt. Gelukkig was er al leen sprake van een enorme materiële schade. Niet iedereen kwam" tij- dens de verschillende sensa- L) l tS LOgeU tionele momenten de afgelo pen dagen met de schrik vrij. Zo overleed bij de wed strijd Rietvogels-Quick Nij megen een 60-jarige toe schouwer aan een hartver lamming. Het was de vader van de gebroeders Hammink die in het eerste van Rietvo De Amerikaan Arthur As he is tenniskampioen van de wereld geworden. In de fina le van liet toernooi te Rome versloeg hij zijn landgenoot Bob Lutz met 62, 36, 6 3, 3—6 en 7—6. De uitslagen in het betaal de voetbal zijn; eredivisie: PSV - Go Ahead Eagles 0 0, NEC - FC Amsterdam 1 0. Feyenoord - Haarlem 10, FC Groningen - AZ'67 42, NAC - MVV 1—1, Telstar - Sparta 01, Ajax - Excelsior gels spelen. De strijd werd 8—0, FC Twente - FC Den gestaakt. Ook de ontmoeting Haag 2—0, Utrecht - FC Den DVOS - De Meer (4F west Bosch 10. 1) werd niet uitgespeeld. Hier kreeg de DVOS-be- Eerste divisie: Roda JC - stuurder A. Tankink een Heracles 11, De Graafschap hartverlamming. - Fortuna VI 1—0, Wagenin- gen - Volewijckers 33, SC Rjöj-f/oc Cambuur - FC Tilburg 00, uvki I IK» Volendam - Veendam 1—0, Eindhoven speler Guns die FC VVV - Heerenveen 1—1, zich de woede van een Zwol- Fortuna SC - Vitesse 10, se PEC supporter op de hals SW - FC Dordrecht 11, had gehaald werd na afloop Helmond Sport - HVC 0—0, van de wedstrijd met een PEC Zwolle - Eindhoven 00 bierfles bedreigd. De schade bleef beperkt tot het verlies Voor meer nieuws zie onze van een horloge. sportpagina's. (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL. Koning Boude- wijn van België heeft zaterdag de 61-jarige Jos de Saeger, mi nister van openbare werken in het demissionaire kabinet-Eys- kens, tot formateur benoemd. De Saeger is lid van de Chris telijke Volkspartij. De informa. tie-opdracht van De saeger is zo ruim dat hij al kan onder handelen over de samenstelling van een nieuwe regering die voldoende sterk is om de pro blemen die samenhangen met de Belgische taalkwestie, nu voor eens en voor altijd op te lossen. ROTTERDAM (ANP) De centrale meld- en regelka- mer van Rijnmond heeft zon dagnacht waarschuwwingsfase twee laten uitgaan, omdat op grond vam de weersverwach ting voor maandag en dinsdag rekening moet worden gehou den met kans op smogvorming in het waterweggebied. (Van onze correspondent in Bonn) BONN-NEURENBERG Ook Frans van de Moosdijk, de broer van de Nederlandse kruidendokter, zit achter slot en grendel. Tijdens het afgelo pen weekeinde werd hij in de Zuidduitse stad Neurenberg gearresteerd, omdat hij zich hier op opvallende wijze ge dragen had, zoals het in het officiële politierapport heet. Kenners van Neurenberg ko men echter tot de slotsom, dat hij tegen de lamp is gelopen omdat hij van zijn vele geld goede sier wilde maken. Een stom toeval bezegelde zijn lot, omdat hij in de speelgoedstad, waar zich talrijke dames van lichte zeden aanbieden, gegre pen werd. Tijdens een telefoongesprek deelde hoofdinspecteur Richter van de Neurenbergse politie ons gisteravond mee, dat Frans van de Moosdijk de arg waan had opgewekt van een tweetal rechercheurs in burger die uit routine een oogje op de amusements wijk houden, om dat deze regelmatig door duis tere figuren bezocht wordt. Van de Moosdijk was hen niet alleen opgevallen, omdat hij veel geld uitgaf, maar ook om dat zijn hele houding volgens de geroutineerde rechercheurs verdenking opwekte. Zij volg den Van de Moosdijk daarom op zijn tocht door de straten van de oude stad en langs enkele cafés en lokalen. Onge merkt zaten zij hem ook op de hielen toen hij naar het cen traal station van Neurenberg liep en daar in het bagagede pot met een sleutel een vak opende. Het bleek dat hij hierin zijn koffer had opge borgen. Nog steeds lieten de recher cheurs hem zijn gang gaan, maar toen hij een stapel bank biljetten uit de koffer nam achtten zij het moment geko men om hem naar zijn identi teit te vragen. Van de Moos dijk begon hierop te stotteren en een verward verhaal op te dissen, dat de rechercheurs al helemaal achterdochtig maakte. Ook de naam, die hij opgaf, vertrouwden de recher cheurs niet en daarom vroegen zij hem naar zijn papieren. Nadat Frans van de Moosdijk ontkend had ook maar enig document bij zich te hebben, kwam hij tenslotte toch met zijn paspoort voor de dag. Kennelijk vermoedde hij dat de rechercheurs hem daarna met rust zouden laten, maar dezen waren zo slim via het telexnet van Interpol in Ne derland nadere informatie te vragen. Korte tijd later kregen zij vanuit Nederland het drin gende verzoek Frans van de Moosdijk in verzekerde bewa ring te nemen. Hoofdinspecteur Richter kon wel meedelen, dat Van de Moosdijk een groot bedrag aan geld in zijn koffer had, maar hij was niet in staat de juiste som te noemen. Volgens be richten uit Eindhoven zou Van de Moosdijk bij zijn arrestatie 1080 Duitse marken en ruim twaalfduizend gulden op zak hebben gehad. Vandaag zal de broer van de kruidendokter voor de rechter van instructie geleid worden. Deze zal dan beslissen over het verzoek van Nederland om hem naar ons land uit te leve ren. In Neurenberg twijfelt men er niet aan, dat dit zal .gebeuren. Van de Moosdijk wordt nl. niet wegens een po litiek misdrijf vastgehouden en bovendien bestaat er tussen Nederland en de Westduitse Bondsrepubliek een uitleve ringsverdrag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1