Ir Ei V HUL a lm Cs 11 Adr- Raadslid daagt burgemeester van Arnemuiden uit tot pistool-duel Ook Moskou en Peking blij met Nixons herverkiezing Vandaag PIKEURTJE OLYMPISCHE WINTERSPELEN IN COLORADO WEGGESTEMD ALLEEN AJAX DEED 'T KNAP RIVIERTJE SPOORLOOS Meer tbc en sneller sterven aan bronchitis door vuile lucht Regerings in België ophanden WEINIG NEGATIEVE REACTIES OP OVERWELDIGENDE OVERWINNING Rijkspolitie wordt fors uitgebreid Parochianen willen kerk bezetten HMMBOZEH-KSSEN 61 PROCENT TE OUD crisis RAPPORT OVER GENTSE KANAALZONE Vragen over speech van commissaris der koningin Schip ramt brug in VS: 8 doden EINDHOVEN Directeur- Dr. W. A. J. M. Harfcx Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum Hoofdredacteur: L. Leijendekker HHk MÊ K g ragg gE MM RM| BHH III jH per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Redactie- en administratie-adres: H H B H*l uR HE JA:'; fis jfj K H B B B Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handeh- Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 BH 1L B B B Mi B B La 31 H_ I B B CB B advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér B (i; J A*/" Ito BH 'M Vl BBBB 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Gironummer 1114111 nnwnFRDAr T t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, 6 aar8anS Voor het maandagnumimer: vrijdag tot v.m. Reigerstraat 16, Breda 9 NOVEMBER 1972 Nr. 9003 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggeveis) ARNEMUIDEN Het CHU-raadslid M-E.V. Quist heeft in een bewogen beslo ten vergadering van de ge meenteraad van Arnemuiden, de burgemeester van deze Walcherse gemeente, de heer A. Hack, uitgedaagd tot een pistool-duel. In een door alle raadsle den (behalve uiteraard Quist zelf) ondertekende verkla ring, die vandaag huis aan huis in Arnemuiden wordt verspreid, staat te lezen: „Helaas moet de gedachte postvatten, dat wij te maken hebben met een man, die niet meer de beschikking heeft over al zijn geestelijke vermogens. Dit blijkt temeer uit de wijze waarop de heer Quist de burgemeester meen de te moeten uitdagen om met gebruikmaking van een pistool, het geschil te be slechten". Het geschil, waarover hier gesproken wordt, heeft de raad van Arnemuiden gerui me tijd beziggehouden. Het was opgeroepen door een stapel moties van wantrou wen, van afkeuring e d. inge diend door raadslid Quist, te gen zowel de burgemeester, als de beide wethouders en twee ambtenaren. Vorige week donderdag bereikte dit geschil zijn hoogtepunt en bij die gelegenheid heeft aldus wethouder Jae. van Belzen ook de bedreiging plaatsgevonden. Volgende week lal de CHU-kiesvereni- ging in Arnemuiden zich be zig houden met de vraag of de heer Quist als raadslid gehandhaafd kan worden. De voltallige raad heeft gisteren de heer Quist uitge daagd om de beschuldiging, die hij via de pers heeft gelanceerd, nl. dat de raad gemanipuleerd wordt door de burgemeester, met feiten te bewijzen. BRUSSEL (ANP) Het Belgisch riviertje de Somme is gisteren in de buurt van Ro- chefort plotseling verdwenen. Op een kilometer afstand van het stadje heeft het riviertje door onbekende oorzaken haar oude bedding verlaten en is „verdwenen" in ondergrondse holten en scheuren. Daardoor is een drie kilometer lang ge deelte van het riviertje, tussen Rochefort en het dorpje Epra- ve een praktisch droge bed ding geworden. Volgens de Belgische dienst voor de waterwegen heeft zo'n verschijnsel zich sedert het begin van deze eeuw niet meer voorgedaan. De Somme, die op sommige plaatsen zeer visrijk was, heeft met haar onverwachte verdwijning, ook de vissen verrast. In de droge bedding van het riviertje heeft men tal van kleine, dode vis sen gevonden. Het verschijnsel werd het eerst gesignaleerd door de chauffeur van een vrachtwa gen die even buiten Rochefort een opvallende verzakking in de weg ontdekte. Even later zag hij hoe de bedding van de Somme plotseling over haar volle breedte leegliep. Het wa ter van het riviertje verdween kolkend onder de grond. Waar de Somme nu weer aan de oppervlakte komt. is nog niet bekend. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/MOSKOU/DEN HAAG/BONN/PARIJS De overweldigen de verkiezingsoverwinning van Richard Nixon is door de regeringsleiders in oost en west opmerkelijk eendrachtig met vreugde begroet. Uit Peking en Moskou kwamen nadrukkelijk gunstige reacties. STAD EN STREEK Film „Saaftinge" slaat aan. Pagina 3. Personeel Tamse zet bedrijfsbelang voorop. Pagina 5. FINANCIËN EN ECONOMIE Ligbaden zijn nog een luxe-artikel. Pagina 23. BINNEN- EN BUITENLAND Wel titels maar geen werk. Pagina 13. „Van mens tof mens" op pagina 14. RADIO EN TELEVISIE Rotterdams Toneel kan geen risico meer nemen. Pagina 21. SANTIAGO (RTR) On geveer 10.000 arbeiders van de Chileense kopermijn El Te- niente hebben ingestemd met een loonsverhoging van 99.8 pet. De loonsverhoging is door de regering voorgeschreven voor alle werknemers in het land. als compensatie voor de stijging van de prijzen. (ADVERTENTIE) met jonge jenever, literkruik geen425 Seen2IHY Spaar moe voor gratis shenypakket De Sovjetrussische president Podgorny zei in een ge lukstelegram te vertrouwen „dat onze betrekkingen zich in het komende tijdperk verder gunstig zullen ontwikke len Hoge Chinese functionarissen in Peking zeiden verheugd te zijn, omdat „we van Nixon in ieder geval weten dat hij beloofd heeft de betrekkingen met Peking te verbeteren". President Pompidou van Frankrijk bood Nixon „zijn hartelijk ste gelukwensen" aan en de Duitse bondskanselier Brandt sprak van een „indrukwekkende herverkiezing" die „van uitzonderlijk belang voor de vrede in de wereld" was. In dezelfde zin reageerde de Japanse regering. Zuid-Vietnam reageerde zeer verheugd. De herverkiezing van Nixon zal de weg effenen voor een nieuwe en vermoedelijk laatste ronde van geheime vredeson derhandelingen tussen de V.S. en Noord-Vietnam, zo hebben diplomatieke kringen in Parijs verklaard. De Noordvietnamese delega tie in Parijs beperkte haar com mentaar op de herverkiezing van Nixon tot de hernieuwde beschuldiging dat hij de oorlog in Vietnam uitbreidt en ver lengd. Terwijl minister Schmelzer van Buitenlandse Zaken sprak van een „indrukwekkende over winning" en zei dat „Nixon heeft bewezen, zonder zich over te geven aan dromei-ijen en il lusies, eerlijke oplossingen na te streven", reageerden de po litieke leiders in ons land ver deeld. Fractieleider Aantjes van de ARP liet weten dat Nixon zijn keuze niet was, en de PvdA heeft de verkiezing van Nixon duidelijk betreurd. Toen gisteravond 95% van de stemmen geteld was had Nixon 61% van de stemmen en McGo- vern 38%. Nixon zei in een eerste com mentaar dat hij gereed is het Amerikaanse volk te leiden naar een generatie van vrede in de gehele wereld. Kort nadat de democratische kandidaat senator George Mc- Govern gistermorgen zijn ne derlaag ten opzichte van de president had toegegeven deed Nixon in een overwinningstoe spraak een beroep op de Ameri kanen de politiek nu maar even opzij te zetten. „Nu de verkie zingen voorbfj zijn, is het tijd de grote taken voort te zetten die voor ons liggen", verklaar de hij. Zijn overwinning zou hem in staat stellen voort te gaan met zijn streven naar vre de, na zijn historische bezoe ken aan China en de Sovjet- Unie en de doorbraak die naar zijn zeggen tent stand is gebracht bij de onderhandelingen met Hanoi ter regeling van de Viet namese oorlog. De vrouw en vier kinderen van de verslagen democratische kandidaat McOo< "rn konden de nederlaag niet verwerken en huilden, maar de senator vond zichzelf „te oud voor tranen" en meende dait hij zelfs door zijn verpletterend verlies iets had bereikt. Senator McGovern besloot zijn kruistocht van 22 maanden ter ombuiging van Amerika's beleid in een voor hem typisch optimistische teneur. Ten overstaan van 3.000 ge trouwe, aanhangers in Sioux Falls zei McGovern dat de ne derlaag die president Nixon hem had toegebracht, de moei te waard zou zijn als de natie er dichter bij de vrede door zou zijn gebracht. Hij stuurde de president een telegram waarin hij hem geluk wenste met zijn overwinning, toen nog niet eens alle stem bureaus dicht waren. Hoewel hij eerder had gezegd dat hij zich niet achter Nixon zou scha ren als hij zou verliezen, gaf hij zijn volle steun aan wat hij hoopte dat het streven van de president naar vrede en ge rechtigheid zou zijn. (Vervolg op pagina 13) (Zie ook pag. 15) BRUSSEL (ANP) De Belgische regering Eyskens, die sinds begin van dit jaar aan het bewind is, wankelt. De socialistische-katholieke coalitie heeft vandaag in Brus sel een topoverleg en als dat mislukt, zal Gaston Eyskens waarschijnlijk het ontslag van zijn regering aanbieden. Om dat koning Boudewijn deze week in Ethiopië op bezoek is, zal dat ontslag niet eerder dan zaterdag kunnen worden aan geboden. Gent, trokken het nut van de meetapparatuur van het mi nisterie van volksgezondheid in twijfel. Het meetnet houdt volgens hen alleen rekening met S02 als luchtvervuilend element, terwijl ook de vervui ling door koolstofmonoxyde in het geding is. Dokter Hajverbeke, de vice- voorzitter van het Gentse Ac tiecomité Leefmilieu, heeft aan de hand van de uitkeringen uit het fonds voor beroepsziekten vastgesteld, „dat het niet 5 mi nuten voor twaalf maar 1 mi nuut voor twaalf is". In tegen stelling tot de prognoses dat de concentratie van vuile lucht in het Gentse kanaalgebied over tien jaar haar maximum zal bereiken, meende hij dat deze grens nu al is bereikt. Saaftinge (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De voor zitter van de PvdA-Statenfrac- tie, de heer W. Don, heeft het college van G.S. gevraagd of dit kennis droeg van de in houd van de speech, die de commissaris der koningin in Zeeland gisteren bij de pre mière van de film „Saaftinge'" heeft gehouden. De heer Don wil weten of het college achter de strekking van deze, aan de industrialisa tie gewijde speech, staat en of de tekst „van deze ontboeze ming" aan de Statenleden ter hand kan worden gesteld. Zie voor ae speech van do commissaris der koningin pagina 3) DEN HAAG (ANP) Het korps rijkspolitie zal „ferm" worden uitgebreid. Dit heeft minister Van Agt (Justitie) gisteren in de Eerste Kamer verklaard bij de behandeling van de begroting 1973 van zijn departement. Minister Geert- sema zei in de senaat dat de groei van de gemeentelijke politiekorpsen „heel redelijk" is. Deze is naar schatting ge middeld 300 man per jaar. .Volgens minister Van Agt is de nu geldende instructie voor het gebruik van geweld bij de bestrijding van terreuracties wel toereikend Er zal spoed worden be tracht bij het in te stellen onderzoek naar de eventuele strafbaarstelling van het geven van een vals bomalarm. Ook het vraagstuk van het plaatsen van een nepbom wordt in dit onderzoek mede betrokken. Minister Van Agt stelde zich in beginsel niet afwijze»! op. 0 De verliezer McGovern, op de achtergrond zijn vrouw. (Van onze sportredactie) BREDA De drie Neder landse vertegenwoordigers in het Eu,opa-cup avontuur heb ben het er niet allemaal suc cesvol afgebracht. Ajax deed het bijzonder knap in zijn eer ste wedstrijd in het toernooi voor de Europacup voor lands kampioenen tegen het Bul gaarse CSKA Sofia* De Am sterdammers wonnen In Sofia met 1—3 en dat was buiten alle verwachtingen. 9 Minder goed deed Feye- noord het in de strijd om de UEFA-cup. Ee Rotterdammers die thuis met 4—3 hadden ge wonnen, leden in Belgrado te gen OFK Beograd een 21 nederlaag. Een resultaat dat de Zuidslavon in de volgende ronde brengt. Een vreemd duel was het in Enschede, waar de scheids rechter de UEFA-cupwedstrijd FC Twente - Frcm Kopenha gen twee maai onderbrak we gens de dichte mist. Na zeven tien minuten in de eerste helft en voor de tweede keer 25 minuten na de hervatting. Frem Kopenhagen kwam de eerste keer wel weer in het veld terug, maar na de tweede onderbreking geloofden de Frem-spelers die zich inmid dels hadden verkleed, het wei. FC Twente stond op dat mo ment met 40 voor. Het bleef nog de verplichte vijf minuten op het veld staan en stapte daarna als overwinnaars de volgende ronde binnen. Frem Kopenhagen werd als niet op gekomen beschouwd. LONDEN Lord Kilianin, voorzitter van het internatio nale Olympische Comité, heeft gisteren verklaard dat de toe komst van de Olympische Winterspelen gevaar zou lo pen, als Denver in Colorado de organisatie van de winterspe len in 1976 niet od zich zal nemen. Bij de verkiezingen dinsdag in de V.S. hebben de kiezers in Colorado ook tegen alle fondsen gestemd voor de Olympische Winterspelen die daar gehouden zouden wor den. „Ik ben er zeker van dat er sommige mensen zijn die de spelen in zijn geheel willen afgelasten, als Denver zich als organisator terugtrekt", aldus Kilianin. „Maar voor het moment is Denver nog steeds de officiële gastheer en wij kunnen nog geen definitieve stappen ne men, voordat wij van het Amerikaanse Nationale Olym pische Comité hebben gehoord dat de spelen niet doorgaan in Denver", aldus Kilianin. BRUNSWICK (Georgia) (Reuter-UPI) Dinsdaga vond zijn acht mensen om het leven gekomen toen een vrachtschip een ophaalbrug te Brunswick in Georgia (VS) ramde. Door de bostins stortten twaalf uaot's met de inzitten den in ck rivier de Bruns wick. (Van een onzer verslaggevers) GENT/TERNEUZEN De laatste twee jaar is de lucht verontreiniging in de Gentse Kanaalzone sterk toegenomen. De concentraties van vervuilde lucht veroorzaakten ademha lingsstoornissen, vooral bij kin deren, en het aantal ziekmel dingen nam duidelijk toe. Ais gevolg van de luchtvervuiling is voorts het aantal tbc-geval- ien de laatste twee jaar toege nomen en werd vastgesteld da er mensen sneller overlijden, die aan chronische bronchitis lijden. Tot deze conclusies komen drs. W. Prove en de arts dr. Haverbeke op een in Gent ge houden voorlichtingsbijeen komst over luchtverontreini ging. De heer Prove, die statis tisch medewerker is aan de Gentse universiteit, zei dat bij na 80 procent van de meetpos ten die in het Gentse havenge bied zijn opgesteld, vallen on der de oategorie 3 en 4. Cate gorie 3 betekent een vuile luchtconeentratie van meer dan 350 microgram S02 per m3 en is ongezond. Categorie 4 is een concentratie van meer dan 500 microgram en is gevaarlijk voor de gezondheid. Hoewel exacte gegevens over 1971 nog niet bekend zijn, wordt aangenomen dat de luchtvervuiling in dat jaar die over de jaren 1969 en 197 overtreft. Verscheidene meet posten werkten volgens dr Prove slecht of soms helemar niet. De meetpost bij de staal fabriek Sidmar bijvoorbeeld verstrekte slechts gegevens over de vuile luchtconeentra tie gedurende vier maanden van het jaar. Drs. Prove vroeg zich af hoe dit komit. „Worden de meettoestellen gesaboteerd of waren ze mogelijk door stof verstopt geraakt?". Hij noemde het onverantwoord dat de meetposten, gelet op de hoge kosten daarvan, niet beter functioneren. „Het kan zijn dat de onvolle dige gegevens van de meettoe stellen gebruikt worden om alarmerende berichten over de luchtvervuiling rondom Gent in twijfel te trekken", aldus drs. Prove, Ook de heren Mar tens en Heindrijckx, assisten ten van de rijksuniversiteit te 0 De herkozen president Nixcwi krijgt hier een hartelijke felicitatie van zijn )rroi>u>. r (Van onze correspondent) EINDHOEVEN Leden van de Lambertusparochie in Eind hoven zijn van plan de Lam- bertuskerk zondag a.s. te bezet ten. Zoals bekend heeft mgr. Bluyssen, bisschop van het bis dom Den Bosch, de parochianen zondag j.l. laten weten dat de kerk zondag a.s. gesloten zal worden. Dit zal gebeuren in het kader van een reorganisatie van de zielzorg in Eindhoven. De parochianen hebben al geruime tijd protest aangete kend tegen de voorgenomen sluiting. Afgelopen zondag ver lieten zij na het voorlezen van de brief van de bisschop de monstratief de kerk. Het actie comité voor het behoud van de Lambertuskerk zou met behulp van priesters buiten het bis dom Den Bosch de diensten in de kerk willen voortzetten. Het voormalige kerkbestuur van de Lambertusparochie heeft gisteren telegrammen ge stuurd naar kardinaal Alfrink en mgr. Bluyssen. Kardinaal Alfrink wordt meegedeeld dat de gespannen sfeer in de paro chie diens interventie dringend noodzakelijk maakt. Mgr. Bluyssen wordt gevraagd terug te komen op zijn besluit de Lambertuskerk te sluiten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1