Belasting biljet voor weduwen KOFFIE STEUN VOOR VOORSTEL OPPOSITIE: Autobezit niet, autorijden wel meer belasten ALLERZIELEN 1972 iwrai LANDELIJK RAADSELFLES PASTORAAL OVERLEG EIND JANUARI Vindaag Voortman: Postduive vlees in borrel worstjes en kroketten Deel Veneco- personeel Aardenburg misschien weer aan de slag 50 KORTING NIEUW I HUE Oploskof fie deluxe Noren met 9-0 verpletterd centrale verwarming Veerboot Irene in botsing met tanker Motorrijder uit IJzendijke overleden na ongeluk Noodgreep Vrij deze week bü (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het is niet onmogelijk, dat de benzine vol gend jaar als gevolg van een extra-accijnsverhoging vijf cent per liter duurder wordt. BEGRIP BENELUX Onherroepelijk zondag de laatste dag Rêve d'Orient KEURKOOP POSTORDERS «ooldreef Directeur- Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.iv. l-7-'72: i 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda DONDERDAG 2 NOVEMBER 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang No. 8997 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnumnier: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een kleine 40.000 weduwen in ons land, waarvan 1-200 in West-Brabant en wel licht ook enkele hinder den in Zeeland, zullen binnenkort een formu lier van de inkomstenbe lasting moeten invullen. De Sociale Verzeke ringsbank en de Raden van Arbeid hebben na melijk een circulaire ontvangen, waarin hen gevraagd wordt maatre gelen te treffen om per 1 januari 1973 loonbelas ting in te houden op de hogere weduwenpensioe- nen. Onder hogere wedu- wenpensioenen verstaat men pensioenen op basis van de A.W.W. voor we duwen met kinderen beneden 18 jaar. Tot nu toe waren deze pensioenen, evenals A.- O.W.-uitkeringen, belas tingvrij. Daartoe gold een wet van 15 decem ber 1971, van kracht zo wel voor 1971 als voor 1972, waarin werd be paald, dat degenen die uitsluitend een uitkering volgens de A.O.W. of volgens de A.W.W. ge nieten. geen loonbelas ting behoeven te beta len. Bij de behandeling van de aanpassing van de Wet op de Loonbelas ting aan het zogenaamde „schijvenstelsel", zoals de nieuwe structuur van het tarief van de inkom stenbelasting wordt ge noemd. is die „nood greep" niet gehandhaafd. Dit betekent dat de uit kering A.O.W. (f 633,- per maand voor een echtpaar), die voor de belasting verminderd wordt met een bejaar denaftrek van f 81.- bin nen de belastingvrije voet blijft. Maar het ho gere weduwenpensioen, dat ook f 633,- bedraagt, niet. De Sociale Verzeke ringsbank en de Raden van Arbeid zullen de in houdingen moeten bere kenen op basis van de huidige belastingtabel, hoewel er per 1 januari een ander inhoudings systeem van kracht zal worden. Volgens de huidige ta bel zal een weduwe die niet voor kinderaftrek in aanmerking komt hoewel ze wel kinderen beneden de 18 jaar heeft maandelijks f 24,19 loonbelasting moeten be talen, een weduwe met een kind f 18,11 en een met twee kinderen f 12.56. Iemand met uitslui tend een weduwenpensi oen A.W.W. die drie of meer kinderen onder de achttien heeft blijft be lastingvrij. (ADVERTENTIES) goudmerk bonen of vacuum snelfiltermaling pak 250 gram Spaar mee voor gratis sherrypakket Dat is twee cent meer dan de verhoging, die het gevolg is van de per 1 januari in werking tredende accijnsverhoging, zoals de regering die heeft voorgesteld. In de Tweede Kamer hebben de oppositiepartijen daartoe gisteren een voorstel ingediend, dat reeds bij voorbaat steun kreeg van DS '70. Ook de VVD staat in eerste instantie sympa thiek tegenover dit plan. De li berale fractie wil overigens haar definitieve standpunt la ten afhangen van het oordeel dat de regering vandaag over deze zaak geeft. Bedoeling van de oppositie partijen is met dit voorstel de aangekondigde verhoging van de opcenten op de motorrijtui genbelasting ongedaan te ma ken. Deze opcentenverhoging moet de staat 90 miljoen in het laatje brengen. Aanvankelijk had de rege ring een opcentenverhoging aangekondigd, die 200 miljoen gulden zou opbrengen. Door de verhoging van de benzineac cijns (nodig geworden door de accijnsverhoging in België) kon deze „dekking" al 110 miljoen gulden worden afgehaald, maar zowel de oppositie als DS '70 vinden zelfs een verhoging, die leidt tot een opbrengst van „slechts" 90 miljoen, nog te veel. DS '70-woordvoerder H. Pors: „Een dergelijke verho ging, die ook nog gepaard gaat met besnoeiingen op wegenaan leg, aanvaarden wij niet". „Weer is de dag die 't herdenken wijdt aan 't vrome feest van de verscheiden zielen": zo trof de dichter J. C. Bloem met een enkele regel de weemoed die de tweede november eigen is. Onder de milde najaarslucht zullen de kerkhoven vandaag getooid worden met de blanke bloemen der nabe staanden, uiterlijke tekenen dat de dierbaren nog niet ver- geten zijn. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM. In een wei nig indrukwekkende vertoning heeft het Nederlands elftal de eerste kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschap pen voetbal er geen twijfel over laten bestaan wie de sterkste was. Noorwegen dat toch nog enige faam genoot door het goe de verweer in het recente ver leden bleek in Rotterdam een elftal zonder ruggegraat. Een ploeg die niet in zichzelf ge loofde en zich met name na de rust gewillig naar de slacht bank liet leiden. Het werd ten slotte 90 door doelpunten van Neeskens (3), Cruyff (2), Bro kamp (2), De Jong en Keizer (elk 1). Het hadden er echter veel meer kunnen en moeten zijn. Voor meer nieuws etc. zie onze sportpagina. (ADVERTENTIE) Breda, Ginnekenweg 310 01600-53550 De liberaal Koning ging gis teren niet zover het door de op positie ingediende voorstel te steunen, maar „je vraagt je in derdaad af of het niet wense lijk zou zijn de benzinebelas ting iets verder te verhogen". Koning had overigens wel enig begrip voor het argument dat de regering tegen een extra accijnsverhoging op benzine hanteert, namelijk dat daardoor een aanzienlijk prijsverschil zal ontstaan in het Duitse grensge bied. De automobilisten die daar wonen zouden op grote schaal in Duitsland gaan tan- ke, wat in feite tot een lagere opbrengst van de accijns zou leiden. De indiener van het voorstel, de socialist Pronk, daarentegen vindt dit argument niet erg overtuigend. Zijns inziens valt het effect, dat de regering vreest, erg mee. De hogere benzine-accijns per 1 januari houdt direct ver band met het op die datum in werking tredend verdrag tot harmonisatie van de accijnzen in Beneluxverband. De Kamer is verdeeld over de vraag of dit verdrag reeds volgend jaar zal moeten ingaan. UTRECHT (KNP) Op 26, 27 en 28 januari 1973 zal in Noordwijkerhout een Lande lijk Pastoraal Overleg (LPO) worden gehouden. Dit overleg komt in de plaats van de Lan delijke Pastorale Raad (LPR), die werd opgeschort op ver zoek van de curie-kardinalen Confalonieri, Seper en Wright op 13 augustus j.l. Naast het thema van „de rechtvaardigheid in de we reld" zullen ook de eigen pas torale problemen van de Ne derlandse kerk teer sprake kunnen komen. Gisteren hebben de 81 le den, die reeds gekozen waren voor de LPR, van kardinaal Alfrink een uitnodiging ont vangen voor het Landelijk Pastoraal Overleg. De kardi naal schrijft, dat de bisschop pelijke beheerscommissie aan de bisschoppen een advies heeft uitgebracht, over de wij ze waarop dit gezamenlijk overleg zou kunnen plaatsvin den, zonder de kerkrechtelijke structuur die voorzien was voor de Landelijke Pastorale Raad. Dit advies is door de bisschoppen overgenomen. Namens de bisschoppelijke beheerscommissie schrijft mgr. A.P.F. Theeuwes, vicaris van het bisdom Breda, aan de aan gewezen LPO-leden, hoe dit overleg zal worden voorbereid en zal worden gehouden. (Vervolg op pagina 13) STAD EN STREEK PZEM-directeur wil 't proberen. Pagina 3 Westerschelde-loodsen: „Kanaal is onveilig". Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Kunstvezel gaat wol verdringen. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Nederlanders hielden dichter bij huis vakantie. Pagina 13 Open kerk geen jeugd- kerk. Pagina 15 SPORT Leen Pfrommer: Succes van profschaatsen hangt vooral van Bob Spaak af. Pagina 17 Atletiekcross ten bate van minder valide sportlieden. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Nixon mikpunt in Amerikaanse tv-satire. Pagina 21 (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS-VLISSINGEN Tijdens zeer dichte mist, is gisterenmorgen de veerboot „Prinses Irene" in aanvaring gekomen met het 1500 ton me tende Belgische tankschip „A- 1-ain". De aanvaring vond plaats om 7.20 uur, toen de „Prinses Irene" op weg was naar Breskens. De veerboot werd aan bakboord geraakt door de kop van de tanker. De schade aan de veerboot viel mee. Naar men ons van de zijde van de P. S. D. meedeel de kon de veerboot in de vaart blijven. De „Alain" kwam er slechter af. De neus van het schip werd geheel in gedrukt, tevens werd een an ker verspeeld. (ADVERTENTIE) Slechts nog 4 dagen om een reuzenkoopje in OOSTERSE TAPIJTEN te doen. Keyzerlei/ hoek Quellinstraat Antwerpen. Vr(je ingang Wjj accepteren Nederlandse valuta BARNEVELD (ANP) Op de Neder landse pluimveemarkten worden ettelijke duizenden duiven verhandeld, die volgens de postduivenorganisaties bestemd zijn voor menselijke consumptie. De duiven waarvan een niet te verkaariozen percen tage volgens de postduivenorganisaties ziek of zelfs dood doorverkocht wordt, zou men onder meer verwerken in kroketten en borrelworstjes. Alleen al op de pluimveemarkt te Bar- neveld worden volgens de Nederlandse postduivenhouders enkele duizenden dui ven per week verhandeld. De andere pluimveemarkten in Nederland onder scheiden zich volgens hen niet van die in Barneveld. Onder de duiven bevinden zich volgens de postduivenorganisaties vele aangevlo gen postduiven uit België, Duitsland, En geland en Frankrijk, die, soms nog ge ringd, door niet-bonafide liefhebbers aan opkopers worden meegegeven. De meeste duiven zouden op die manier in België terechtkomen om in snacks te worden verwerkt. Het zit de postduivenorganisaties hoog dat de Nederlandse wet de eigenaren van postduiven geen enkele bescherming biedt tegen deze praktijken. De gewraakte duivenhandel vormt volgens de postduivenorganisaties ook een gevaar voor de volksgezondheid. De verhandelde duiven kunnen aan allerlei vogelziekten lijden, zoals paratyfus. Volgens de postduivenorganisaties is het gevaar niet denkbeeldig dat er op deze manier duiven voor consumptie ver werkt worden, die het geneesmiddel tylan toegediend hebben gekregen. Dit voor de gezondheid van de mens schadelijke pro- dukt wordt door veel duivcnliefhebbers aan het voer van hun dieren toegevoegd. De postduivenorganisaties hebben ern stige bezwaren tegen de wijze waarop met de duiven wordt omgesprongen. Deze druist volgens hen in tegen de begrippen, die de dierenbescherming hanteert. Met grote aantallen worden de vogels in me talen kooien gestopt, zodat ze volkomen bekneld zitten. Het PvdA-tweedekamerlid Voortman, heeft zich in deze zaak verdiept en er vragen over ingediend bij minister Lardi- nois (Landbouw en Visserij) een wetelijk erkend eigendomsbewijs is volgens hem een oplossing voor de problematiek. (Vare eere onzer verslaggevers) AARDENBURG. Bezoekers van hotel De Roode Leeuw in Aardenburg behoeven niet lan ger over het weer te praten, Twee flessen, gevuld met bran dewijn en een volwassen peer, zorgen voor voldoende ge spreksstof. Wat ongelovig be kijken cle gasten de peer die onmogelijk door de nauwe hals van de fles kan. Sommmigen menen dat het een neppeer is en anderen hebben op de t.v. gezien hoe een appel in een fles werd gedaan door de bodem van de fles eerst te verwijderen en daarna weer te monteren. De oplossing van de Aarden- burgse peer in de fles is even natuurlijk als eenvoudig. Ho telier Cuelenaere schoof, toen de peren nog klein aan de boom hingen, een fles om de vruch ten. Prachtig beschut groeiden ze verder totdat ze met fles en al geplukt werden. De flessen werden gevuld met brandewijn zodat er na ongeveer zes weken een perebrandewijn kan ont. staan. Door steeds na „gebruik" van de fles nieuwe brandewijn bij te vullen, kan de heer Cuele naere nog lang schenken van zijn listig bedacht drankje. Op de foto mevrouw Cecile Cuelenaere met de peer op brandewijn. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG Er Is voor een deel van het ontsla gen Veneco-personeel in Aar denburg een lichtpuntje ver schenen. Een confectiefabri- kant van een bekend kwali teitsmerk heeft vertegenwoor digers van het Veneco-perso neel laten weten met een deel van hen een nieuw te stichten atelier te willen bemannen- Dit nieuwe atelier zou in Aardenburg gebouwd moeten worden, iets wat men niet op de lange baan wil schuiven, zo liet men ons weten. Voor het pand van Veneco bestond bij deze fabrikant geen belang stelling. Inmiddels hebben vertegenwoordigers van het nieuwe bedrijf reeds een be zoek aan Aardenburg gebracht en een terrein bekeken, waar op zij graag hun atelier willen bouwen. Met de eigenaars zijn onderhandelingen aange knoopt. Loco-burgemeester G. F. Bonte van Aardenburg toonde zich verheugd over de ze ontwikkeling. „Er zitten veel positieve kanten aan en voorzover dit in de mogelijk heden van het Aardenburgse gemeentebestuur ligt zal hier aan de volle medewerking worden verleend", aldus de heer Bonte. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE In het zie kenhuis in Oostburg is gister morgen de 18-jarige A. Baas uit IJzendijke overleden. Hij was dinsdagavond op de pro vinciale weg tussen IJzendijke en Biervliet nabij Schorers Graf door onbekende oorzaak met zijn motor uit de bocht gevlogen waarbij hij drie boompjes raakte. Ernstig ge wond was hij in het zieken huis opgenomen. De duo-pas sagier R. C. uit IJzendijke werd van de motor geslingerd. Hij werd licht gewond. (ADVERTENTIES) en meer bieden wij u aan op een aantal, meest lichtbeschadigde artikelen. Onderstaand wat voorbeelden. Maar er zijn ook fabrieks- nieuwe monsters en restanten tegen idioot lage prijzen. - Televisiehoekkastjes van 98,- nu vanaf 39,r* - Notehouten garderobe meubels van 229,- nu vanaf 79,— - Keukenbuffetten (100 en 150 cm) reeds vanaf 89,— - Wandmeubelen in teak- wengé en notehout vanaf 89,— - Prachtige relaxfauteuils in wollen ruit van 298,- voor 175,— - Komplete stereoset (platenspeler-versterker 2x10 watt - 2 speaker- boxenvan 498,- voor 349/—* Luidsprekerboxen (8 Watt) per stu k van 89,- voor 44,— - Stereo koptelefoon van 49- voor 25,— Cassetterecorders reeds vanaf 69,— - Radio salonmeubelen met wisselaar vanaf 249,— Aristona 2 en 4 sporen- recorders reeds vanaf 198,— Radio/cassetterecorders reeds vanaf 96,— Stereo grammofoons van 219,-voor 139,— Portable radio's reeds vanaf 39.— Prachtige wanddecoraties w;ó. musketten, slagzwaarden, matenrekjes tin, en ruiter pistolen voor belachelijk lage prijzen. Chinese matjes (biezen tegels) 30x3(7cm, van 0,98 PER STUK voor 0,59 Vele koopjes in hobby artikelen w. o.'klauwhamers- verste kzagen en bakken, lastrafo's - B&D hulpstukken enz. - .Black Decker boortollen van 79.- voor 45, - Barometers van 49,-voor 25,— - Prachtige Zaanse en Friese staartklokken reeds vanaf 98,— - Doublé en gouden heren en dameshorloges voor de halve prijs met volledige garantie en service - Elektrische cijferklokken van 59,- voor 39, - Droogkopieerapparaten van 213,-voor 79,— - Elektrische kofferdouches van 398,- voor 139,— Elektrische gitaren nu vanaf '39,— - Elektrische gitaarversterkers van 229,- voor 149, - Racefietsen van 279,- voor169, Verder bieden wij aan: fantastische foto-filmapparatuuf w.o. kamera's, projektors, viewers, plakpersen en polaroidkamera's. Speciale aanoieding verrekijkers (16x50 - 7x12x40 - 7x50) tegen belachelijk lage prijzen. Kleinmeubelen en salontafels; vouw- bedden, "bureaus en bijzettafeltjes. Profiteer van deze speciale verkoop, uitsluitend tegen kontante beta ling op vrijdag 3 november 's avonds van halt zeven tot 9 uur en op zaterdag 4 november van 10 tot 4 uur. (I 1 vrv C-rVO ROOSENDAAL (Industrieterrein Westrand met groot parkeerterrein) NEDERLAND kj

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1