Gezondheids zorg wordt doorgelicht Enorm veel twijfelaars bij kiezers Merckx neemt afscheid Medische staf blijft medewerking met dr. V. d. Schaar weigeren Vrede lijkt ophanden in Vietnam MINISTER WIL INZICHT IN STERKE KOSTENSTIJGING Kapers bedreigen Turks vliegtuig Veldslag op voetbalveld in Zoutelande Café op stelten in Hoogerlieide 66 PCT. VINDT POLITIEK OVERLEG TE ONDUIDELIJK VVD wil oude kabinet terug Stemadvies REKENMODEL Ontploffing in Perzische mijn Verkeer eist 24 cloden in weekeinde Pariyen in conflict hartchirurgie in Eindhoven weer tegenover elkaar Vaag TWEE DODEN BIJ BRAND In VS sterft elke 6 uur slachtoffer van heroïne Alfrink kondigt, na gesprek met paus aan: Eind januari overleg met priesters en gelovigen Vrijlating Bommen Zeven doden in verkeers- ramp bij Bonn Fabriek kan vraag naar fietsen niet bijbenen Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en adrainistratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen. teL (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. 1-7-72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers'20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW MAANDAG 23 OKTOBER 1972 26e Jaargang No. 8988 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adreg bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het aantal twijfelaars onder de kiesge rechtigde Nederlanders is opmerkelijk groot en neemt met de dag toe. Onder de aanhang van D'66 is het aan tal mensen dat nog niet weet of zij op 29 november wel op „hun" partij zullen stem men, het grootst: 69 procent. Dat is 14 procent meer dan in september j.l. Ook het aantal twijfelaars onder de ARP-aanhang is enorm ge stegen, van 29 naar 45 pro cent. Van de VVD-kiezers twijfelt nog 34 pet, dat is 5 pet. minder dan in sep tember. De PvdA heeft een constant percentage twijfe laars van 24. Dit is gebleken uit een enquête van het markton derzoekbureau Lagendijk, waarvan de uitslag gisteren door AVRO-radio bekend werd gemaakt. Liefst 66 procent van de kiezers vindt dat de resul taten van het overleg tussen de politieke partijen tot dus ver onvoldoende duidelijk zijn geworden. 32 Procent vindt van wel. Opvallend is dat toch slechts 18 procent van de ondervraagden zei geen interesse te hebben om te gaan stemmen. Intussen menen liefst twee op de drie kiesgerechtigde Nederlanders dat zij over begrippen als fractieleider, loonspiraal, sociaal contract, inflatie en dergelijke door de politieke partijen onvoldoen de worden voorgelicht. De oude regeringscoalitie van de drie christelijke par tijen, VVD en DS'70 zou, als er vorige week verkiezingen zouden zijn gehouden, weer een meerderheid hebben verkregen. Voor het eerst sinds maanden schijnen de drie progressieve partijen weer op hun retour te zijn, althans dat blijkt uit de reeds genoemde politieke enquête. Opvallend is vooral de winst, die de KVP en de VVD op dit moment zouden maken. Daar tegenover staat dan een verlies voor met name D'66, CHU en CPN. DS'70 zou weer wat terrein winnen. Opvallend is deze uitslag ook, wanneer men die ver gelijkt met een eveneens twee wekengeleden gehou den enquête door Intomart (in opdracht van de VARA). Bij die enquête wel forse winst voor de PvdA en zwaar verlies voor» KVP, DS'70, CHU, ARP en enkele kleinere partijtjes. Het herstel van het eerste kabinet-Biesheuvel KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 is op dit moment het be langrijkste politieke punt voor de VVD. De partij mikt op herstel van een dergelijke coalitie, ondanks het verzet van met name de drie chris telijke partijen tegen DS'70. Niettemin nam de partij raad van de VVD het zater dag op in haar urgentiepro gram: een korte samenvat ting van de punten, die voor de VVD uitermate belang rijk zijn. Verder legde de partij raad o.m. in een resolutie vast, dat de regering zal /-■moeten ingrijpen, als er geen sociaal contract komt. Ga in ieder geval stemmen, sterh niet op de partijen die de afgelopen jaren hebben geregeerd, stem progressief. Aldus het drieledige stem advies dat drie bij het NVV aangesloten bonden hun le den geven en dat de heer S. van der Ploeg, voorzitter van de agrarische en voe- dings bedrijfsbond van deze vakcentrale, gisteren heeft meegedeeld in een radi»- rubriek voor het platteland. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Minister Stuyt van Volksgezondheid heeft drie organisatiebureaus opdracht gegeven om samen de gehele Nederlandse ge zondheidszorg door te lich- ten. De minister hoopt met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de geweldige stij ging van de kosten (onge veer 23 procent per jaar) van de gezondheidszorg in Nederland. Hij komt daarmee tegemoet aan een al meerdere malen uitgesproken wens van de Tweede Kamer. Ook van de zijde van de ziektekostenver zekeraars is herhaaldelijk ge wezen op de onhoudbaarheid van de met duizelingwekken de snelheid omhoog schietende kosten van de ziektenbestrij- ding. De verzekeraar-- hebben nog maar pas geleden aange kondigd dat de verzekerings premies voor 1973 weer met 20 tot 30 procent zullen moe ten worden opgetrokken. Het ministerie van Volks gezondheid verwacht dat het onderzoek zes tot acht maan den zal duren. Dat is betrek kelijk kort voor zo'n veel om vattende doorlichting. Dat men niet meer tijd denkt nodig te hebben komt omdat op onder delen van de gezondheidszorg (kosten ziekenhuizen, aantal patiënten, verpleegkosten, sa larissen personeel en omvang sociale verzekeringen) veel en goed statistisch cijfermateriaal beschikbaar is. De samenwerkende organi satie-adviseurs zijn: het raad gevend bureau Berenschot te Utrecht, het G.I.P.T. in Nijme gen en bureau Bosboom en Hegener te Amsterdam. De Leidse hoogleraar in de econometrie, prof. dr. Van Praag, zal daarnaast met enke le medewerkers een allesom vattend rekenmodel van de gezondheidszorg opstellen- Dat model kan volgens het minis terie een belangrijk hulpmid del worden bij het vaststellen van het beleid met betrekking tot de gezondheidszorg. Het rekenmodel moet het inzicht in de kosten en de efficiency- van de ziektenbestrijding ver groten. TEHERAN (UPI) Bij een explosie in een steenkolenmijn te Damegha in Perzië zijn vijf mijnwerkers om het leven gekomen en vijfendertig van de buitenwereld afgesloten. DEN HAAG (ANP) Het afgelopen weekeinde van vrijdagmiddag half vijf tot zondagavond elf uur zijn in ons land 24 mensen bij ver keersongelukken om het leven gekomen. Onder hen zijn vijf kinderen, tien mannen enn ne gen vrouwen. De oudste van deze ver keersdoden was een 78-jarige voetganger die vrijdagmiddag in Heerenveen door een perso nenauto werd aangereden. De jongste een meisje van twee jaar, dat zaterdagmorgen in 's Gravendeel het leven verloor toen zij plotseling de weg overstak. (Van onze redactie buitenland) SOFIA Vier met automati sche geweren bewapende Tur kaapt Turks vliegtuig met on- ken dreigden 'n door hen ge- geveer 70 passagiers aan boord op te blazen, wanneer de Turk se regering hun eisen vrijla ting van politieke gevangenen en verbeteringen op maatschap pelijk gebied in Turkije niet inwilligt. De kapers hebben de Turkse regering een ultimatum gesteld, dat vanmiddag afloopt. Het vliegtuig was op weg van Istanbul naar Ankara toen het werd gekaapt. De kapers dwongen de piloot naar Bul garije te vliegen, waar het in Sofia is geland. Twee gewonde inzittenden van het vliegtuig, waarop door de kapers is geschoten, zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Vijf andere inzittenden hebben het vliegtuig eveneens mogen verlaten. Gisteravond laat waren de kapers nog in onderhandeling met functionarissen van de Turkse ambassade in Sofia, die in contact staan met het Turk se kabinet, dat in spoedzitting bijeen is geroepen. Volgens be richten uit Ankara zou de Turkse ambassadeur in Sofia gezegd hebben, dat de Turkse autoriteiten niet aan de eisen van de kapers willen toege ven. Het gekaapte toestel is het derde Turkse vliegtuig, dat in de afgelopen twee jaar ge kaapt en naar Bulgarije gedi rigeerd is. Eddy Merckx, op weg naar Mexico waar hij een aanval wil doen op het werelduurrecord, geeft hier op de valreep nog een handtekening aan een lid van de vliegveldpolitie in Brussel. Hij werd uitgeleide gedaan door zijn vrouw en zijn dochtertje Sahina, die hier nog even op zijn arm is gekropen. (Van onze redactie binnenland) EINDHOVEN De medi sche staf van het Eindhovense Binnenziekenhuis heeft gister avond verklaard met onmid dellijke ingang „alle werk zaamheden die samenhangen met de hartchirurgie weer te zullen starten". Maar de me dische staf zegt daar meteen achteraan dit alleen te willen doen zonder inschakeling van hartchirurg dr. D. J. van der Schaar. De staf gaat hiermee lijnrecht in tegen het besluit van het ziekenhuisbestuur (eind vorige week), waarin juist werd gesteld dat dr. Van der Schaar ingeschakeld dient te blijven bij de hartchirurgie te Eindhoven. De medische staf stelt dat alle deskundige middelen aanwezig zijn om' de normale gang van zaken in het Binnenzieken huis, ook op de afdeling hart chirurgie, te hervatten. De medische staf acht dit boven dien dringend gewenst, omdat alleen daardoor de noodzake lijke organisatorische en men selijke werkverhoudingen kunnen worden hersteld- Zoals bekend is in het Bin nenziekenhuis een groot con flict ontstaan om de plaats van de hartchirurgie binnen de al gemene chirurgie tussen ener zijds dr. Van der Schaar en anderzijds de overige chirur gen, hartspecialisten en long artsen. In de verklaring van de me dische staf staat verder, dat men verheugd is met de standpuntbepaling van het be stuur. De mededeling van het bestuur over het noodzakelijk aanblijven van dr. Van der Schaar vindt de medische staf echter „zonder toelichting vaag en voor velerlei uitleg vatbaar". De mededeling wekt de indruk, zo wordt gezegd, dat het bestuur volledig voor bijgaat aan de mening van de medische staf. De staf legt er bovendien de nadruk op dat men tot de mening gekomen is, niet met dr. Van der Schaar te kunnen samenwerken op basis van de medische verantwoordelijk heid van de stafleden. „De staf kan dan ook niet anders doen dan bij haar standpunt blijven", aldus de verkla ring. De vice-voorzitter van het bestuur van het Binnenzieken huis, dr. A. Bartels, gaf als commentaar op de verklaring van de medische staf dat het bestuur wenst vast te houden aan het vorige week genomen besluit. Over de uitvoering van dit besluit, gaan we de komende week praten, verder kan ik in dit stadium niets zeggen, aldus dr. Bartels. De voorzitter van de Neder Iandse Hartpatiëntenvereni ging, H. S. Fievet, zei gisteren avond dat hij alleen vertrou wen heeft in dr. Van der Schaar als hartchirurg in Eindhoven. AR HEM (ANP) Bij een brand in Arhem zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen om het leven ge komen. Het zijn de 62-jarige W. E. Koenen en zijn 59-jarige zuster H. Th. Koenen. NEW YORK (AFP) Elke zes uur sterft in de Verenigde Staten iemand aan heroine. Dit staat in een rapport van de gezondheidsinspectie. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 25 jaar. Zestig procent is zwart en twintig procent zijn vrouwen. (Van onze sportredactie.) BREDA Er kan kennelijk geen week meer voorbijgaan of een scheidsrechter komt wel in moeilijkheden. Dit weekeinde spitste de „strijd" zich toe in Zoutelande. De wedstrijd Meeuwen-SSC in de tweede klasse van de KNVB zaterdagvoetbal ontaardde in een ordinaire veldslag. Bijna aile spelers alsmede SSC-trai- ner Isidoorn namen aan de slag deel. Aanleiding was natrappen van de niet onbekende Meeu- wenspeler Daaf Francke, die voor eigen rechter speelde, toen hij door SSC'er Dekkers was neergelegd. Uiteraard werd Francke door arbiter Krale uit Etten-Leur uit het veld gestuurd. Toen was de herrie echter al aan de gang en had trainer Isidoorn met een forse mep Meeuwenspeler Leen Dinge- mans naar later bleek een dubbele kaakfractuur bezorgd. Uiteraard kwam het publiek ook het veld op. Er werd ook nog gevoetbald. De wedstrijd eindigde in een 19 zege voor De Meeuwen In de betaalde voetbalcom petitie konden de nodige ver rassingen worden .genoteerd Feyenoord kwam bij Sparta niet verder dan 11 en had daarvoor een strafschop nodig Twee minuten voor het einde maakte Van Veen volgen» scheidsrechter Van der Krot" hands en dat stelde Schneider in staat de gelijkmaker te sco ren. Supporters maakten het Van der Kroft na afloop van de wedstrijd erg moeilijk. Ook NAC zorgde voor sen satie. De Bredase formatie snoepte het hoog geklasseerde FC Den Haag een punt af. Pas kort voor tijd kon Mansveld voor Den Haag de halve winst redden. Veel opwinding was er eveneens in Haarlem waar in valler Vosmaer drie keer raak schoot en Go Ahaed Eagles volledig ontredderde. Tot slot nog wat biljart- nieuws. Uitstekende prestaties leverden de Brabanders Jan Doggen en Tiest Brosens. Bei de driebanders schitterden op de nationale titelstrijd. Doggen werd kampioen en Brosens een uitstekende derde. De Nederlandse badminton zit zonder bestuur. Het zitten de bestuur heeft en bloc de functies ter beschikking ge steld. Het bestuur trok de con clusies na opmerkingen over het zwakke financiële beleid. Er is een tekort van 17.000 gulden- (Voor meer nieuws zie onze sportpagina's) (Van onze redartl? buitenland) ROME Eind januari 1973 zal een „overleg van priesters en gelovigen" in Nederland plaatsvinden, dat in de plaats komt van de door Rome getorpedeerde eerste verga dering van de Landelijke Pas torale Raad. In dit overleg zal het document van de bisschop pensynode over de gerechtig heid in de wereld behandeld worden. Dit onderwerp stond ook op de agenda van de (nooit gehouden) eerste verga dering van de Landelijke Pas torale Raad. Dit is gisteren bekend ge maakt door het secretariaat van kardinaal Alfrink, die reeds een week in Rome is en morgen in Nederland zal te rugkeren. In het communiqué van de kardinaal staat dat hij eerst ruggespraak heeft willen houden met de paus en de Romeinse curie, alvorens het plan tot dit overleg met pries ters en gelovigen wereldkun dig te maken. Kardinaal Alfrink heeft za terdag een onderhoud van on geveer een uur gehad met de paus. De kardinaal, die in Ro me was ter gelegenheid van de jaarlijkse eurie-bijeen- komst over de evangelisatie onder de volkeren (missie), heeft, aldus het communiqué, tevens diepgaande het leven van de R.K. kerk in Neder land kunnen beschrijven. Of en in hoeverre het conflict over de experimentele OMA- katechesecursus ter sprake ge komen is, werd niet bekend gemaakt. 0 Alfrink. IN Cairo zijn delegaties van Noord- en Zuid-Jemen zater dag vredesbesprekingen be gonnen. Men wil een einde maken aan de grensoorlog tus sen de twee landen en spre ker. over de mogelijkheid van een politieke unie tussen de twee landen. HOOGLERAREN en studenten van de door juzuïeten geleide universiteit „Gregoriana" in Rome hebben het hoofd van de jezuïeten pater Pedro Ar- rupe, van willekeur en bedrei ging van de academische vrij heid beschuldigd. (Van onze redactie buitenland) SAIGON -— Henry Kissin ger, president Nixons adviseur op het gebied van de buiten landse politiek, heeft gisteren een vijfde gesprek gehad met president Nguyen Van Thieu van Zuid-Vietnam over de mogelijkheden van een ak koord in Vietnam, dat nu wel zeer aanstaande schijnt te zijn. Kissinger had namelijk eer der op de dag een niet van tevoren aangekondigd bezoek gebracht aan Pnom Penh, waar hij een gesprek had met het Cambodjaanse staatshoofd Lon Nol- Het is echter niet alleen de intensiteit waarmee Kissinger zijn besprekingen op hoog ni veau met de Aziatische lei ders voert, die doet verwach ten, dat er enig licht komt in het drama-Vietnam. Het Amerikaanse weekblad Newsweek wist gisteren al te melden dat tussen Hanoi en Washington reeds een akkoord gesloten was om een einde te paaken aan de oorlog in Viet nam. Hoewel nog geen enkel besluit is genomen, hetzij voor vorming van een voorlopige tweepartijenregering, zoals president Nguyen Van Thieu zou wensen, hetzij voor een driepartijenbewind zoals Ha noi wil, zal volgens News week, waarschijnlijk een coa litiecomité worden gevormd, bestaande uit achttien of der tig leden die belast zijn met het voorbereiden van verkie zingen met het oog op de vor ming van een grondwetgeven de vergadering. In een rede ter gelegenheid van de dag van oudstrijders gaf president Nixon de Ameri kanen gisteren de verzekering dat het eind van hun „lange en moeilijke militaire betrok kenheid in Vietnam,, nabij is. Tegen die achtergrond krijgt een uitlating van de Noord- vietnamese premier Pham Van Dong tegenover Newsweek wellicht nog meer betekenis. Newsweek schrijft, dat Pham heeft gezegd, dat Noord-Vietnam alle Ameri kaanse krijgsgevangenen in vrijheid zal stellen zodra een „algemene overeenstemming is bereikt" over beëindiging van de oorlog, zonder de volledige terugtrekking van de Ameri kaanse troepen af te wach ten. Dat zou binnen vier maan den geheel voltooid kunnen ziin, waarna de Vietnamezen zelf zouden kunnen onderhan delen over een politieke rege ling. De intensiteit der onderhan delingen en de hoopvolle ver wachtingen hebben intussen niet kunnen verhinderen, dat aan het front in Vietnam de strijd nog in alle hevi-gheid woedt. In zeven raids hebben Amerikaanse - B-52 bommen werpers 600 ton bommen op de omgeving van Saigon afge gooid om de Zuidvietoamese troepen te helpen tegen de druk van Noordvietnamese en Vietcong-soldaten. (Van onze correspondent) HOOGERHEIDE Het Westbrabantse dorp Ilooger- heide heeft gisteravond op stelten gestaan. In café De B- de politie wilde de naam niet vrij geven raakten tien jongelui uit Bergen op Zoom met elkaar in gevecht. Over de oorzaak daarvan tast men in het duister, maar er vielen wel rake klappen. Toen de politie arriveerde kon zij alleen nog maar een drietal slachtoffers aanhouden. Een van hen moest door een dok ter behandeld worden. Zij weigerden te zeggen wie hen had aangevallen. De eigenaresse van het café kon niet worden gehoord: zij kreeg tijdens de vechtpartij een zenuwaanval en moest zich onder behandeling van een arts stellen. In de zaak werd flinke schade aange richt. SIEGBURG (DPA) Bij een ernstig verkeersongeluk op de snelverkeersweg tussen Bonn en Siegburg zijn zaterdag zeven mensen om het leven gekomen. Een personenwagen kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht en botste frontaal tegen twee tegenliggers. ZWOLLE (ANP) De fietsenindustrie in ons land heeft de laatste tijd zo'n grote toevloed gehad van orders uit binnen- en buitenland, dat in verband met het tekort aan produktiecapaeiteit nu reeds met leverings tijden moet worden ge rekend, die kunnen uit lopen tot enkele weken. In Nederlands grootste rijwielindustrie, de sa menwerkende rijwiel- en motorfabriek Unikap te Nieuwleusden heeft daarom besloten de pro duktiecapaeiteit met 50 procent te verhogen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1