Z.-Vlaams team kampioen boiej- schieten Regen spelbreker in Oostburg TOERISTENAGENDA io0Qg)Si®[ra AFSCHEID VAN SJEF BORDUI Bouw van centrale bij Doel nadert einde Barend Verhoef wint race in Breskens Boot vol gif aangevaren Ganzebad ontving 100.000 ste stad streek Nieuw-Namen Hulst Maandag 24 juli 1972 ■9SP in zeeland (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Za terdag werden in Kloosterzan- de de eindstrijden gehouden om de Nederlandse kampioen schappen handboogschieten, staande wip. Geschoten werd om het kampioenschap voor de afdelingen, de viertallen en het persoonlijk kampioen schap. Het Zecuwsoh-Vlaamse 24- tal behaalde 40 punten. Hoog vogel P. de Baar Graauw, Zij vogels A. de Beieir te West- dorpe en Ed. Sabooy te Sint Jansteen, kallen G. van W-aes, Westdorpe en P. die Baar, Graauw. Op 8 juli ite Ovezan- de behaalde het team 39 pun ten, zodat het eindtoitaal werd bepaald op 79. Het Zuidbevëliands 25-tal kwam in Klloosterzande tot 45 punten. Deze werden verza meld door A. Boonman die de hoogvogel wdlslt ei te schieten, C. Wlastdiorp te 's-Heerenikoek en C. Baas te Ovezande die beiden een zijvogel voor hun refceminlg niaimen. De ballen werden afgeschoten door L. Vermue, Heinlbenszand en F. Koens tie Ovezande. Met de 32 punten behaald op 8 juli j.l. kwam Zuid-Beveland op een totaal van punten, waardoor het Zeeuwsch-Vlaamse 24-tal Nederlands kampioen is. Het Zeeuwsdhvfaajmse kam pioene viertal van „St. Sebat- tiaan" uit Westdorpe behaalde 12 punten. Te Ovezande waren dat er 17 en dat bracht het totaal op 29 Het Zuidibeve- larids tamipioensviertal van „Zorgvliet" te Elfewoutedijk sooorde 12 puniten die toege voegd aan de 13 in de eerste wedstrijd hun totaal brachten op 25. Het Zeeuwschvlaamse viertal, dat hierdoor Neder lands kampioen werd bestaat uit de schutters: A. de B'eleir, A. Güerthals, G. van Waes en J. Bruiggeman. Om de persoonlijke titel eindigden de Zeeuwsch- Vlaiaimse kampioen Ed. Savooy en de Zuidibevelanidse kampi oen C. van de Guglbe uit Bor- sele na twee wedstrijddagen leder met 5 punten, zodat moest worden gekampt op drie schoten. C. van de Gugte schoot 1 punt waartegen Sa- vooy geen enkele, zodat C. van de Gugite persoonlijk Ne derlands kampioen werd. De algemeen voorzitter van de Nederlandse schuttersbond, de heer W. van Liere te oudelande reikte de prijzen uit mot enkele woor den van gelukwensen aan de overwinnaars. Hij deed diait al lereerst aan de heer J. Brug- geman, voorzitter van de Zeeuwschvlaamse schutters band die een beker in ont vangst mocht nomen voor de prestatie van het 24-tal. De prijs voor het kampi oensviertal van „St. Sebasti- aan" te Westdorpe, vier asbak ken met inscriptie, werd over handigd aan de heer G. van Waes, voorzitter van deze ver eniging. Als bijzonderheid zij vermeid dart dit viertal met dezelfde schutters, drie jaar achtereen de titel heeft be haald. De persoonlijke Neder landse kampioen (C. van de Gugte) ontving een salade- couvert met inscriptie. Als laatste sprak de heer Bruggeman woorden van dank aan de Zeeuwschvlaamse schutters voor de behaalde re sultaten. Hij hoopte dat de Nederlandse jeugd op het Eu ropese jeugdlan-denitoernood zondag te Duinkerken (Frank rijk), en de Nederlandse ploeg voor het Europese landentoer- nood dat op zondag 20 augus tus te Kloosterzande worden gehouden, eveneens goede re sultaten mogen bereiken. Schieting Aan een schie ting in het café bij Picavet- Martens, hebben 37 schutters deelgenomen. De hoge vogel werd afgeschoten door C. Kinldt, de eerste extra hoge vogel eveneens door de heer Kindt uit Nieuw-Namen. De tweede extra hoge vogel was voor C. de Schepper uit Koe wacht en de dierd-e extra hoge vogel ging naar A. Tieleman uit Nieuw-Namen. De eerste zijvogel was voor A. Baart uit Koewacht. De tweede voor Ch. Kindt uit Nieuw-Namen. Het grootste aantal, namelijk vijf stuiks, werd in de wacht ge sleept door A. Baart uit Koe wacht. In uiterste concentratie en gadegeslagen door collega's trach:een boogschutter de hoogste eer voor zich op te eisen. (Van onze correspondent) 's heerenhoek Sjef Bordui heeft een grootse hul diging ondergaan ter gelegen heid van zijn afscheid als „trommelaar". De 72-jarige Jo seph Bordui, de befaamdste tamboer van Midden-Zeeland, zo niet van een veel groter gebied, werd om zeven uur van huis gehaald door zijn ei gen fanfare St. Cecilia, com pleet met majorettes, en een serenade waarin muzikale her inneringen van 58 jaar werden opgehaald. Daarna maakte het gehele gezelschap een muzikale rond gang door het dorp. Hierbij ging de heer Bordui letterlijk: met de muziek mee", achter de fanfare aan. In de auto van Cecilia-voorzitter, dokter w. Zwarteïe. De receptie in de Koren beurs werd druk bezocht, on der meer door wethouder C. Verdonik van Borsele en de oud-voorzitter van St. Cecilia dokter A. F. R. van Opdorp (thans geneesheer-directeur van Maria Terweel en huize Den Berg te Goes.) De heer Bordui, die zicht baar genoot van wat hij een van de onvergetelijkste mo menten van zijn leven vond, kreeg vele cadeaus, onder meer: de oorkonde en gouden speld van de Kon. Ned. Bond van Harmonie en Fanfarekorp sen en een transistor) radio van de thans spelende leden van St. Cecilia. Onder de velen die de tam boersperiode van Sjef Bordui kwamen helpen afsluiten, wa ren talloze oud-leerlingen van de meester-trommeiaar, uit heel Zeeland, en ook tal van goede oude bekenden en oud collega's uit de Zeeuwse mu ziekwereld, vertegenwoordi gers van zusterverenigingen en andere personen en inste lingen die een speciale relatie hebben of hadden met de mu ziek van Bordui. De jeugdvakantieweek in Ovezande is ook dit jaar een enorm succes geworden. Er hebben zeer veel jongens en meisjes aan deelgenomen. Ook aan medewerking van de Ove- zandse bevolking heeft het niet ontbroken. Er werden in de loop van de week vele spelen georganiseerd, o.a. een zeer rea listische vossenjacht waarbij de kinderen een ergens neergestor te parachutist op moesten spo ren. Naderhand verklaarden vele kinderen dat zij ervan ge droomd hadden. Ook handen arbeid werd niet vergeten. Uit veel oude „rommel" toverden zij vele leuke dingen te voor schijn. Verder werd ook veel met klei gewerkt. De eindpro dukten waren vrijdagavond te (Van onze correspondent) WALSOORD-EN - Za-ter- aagm.ddag om 14.15 uur is nabij boei 79 bij Bath het 700 ^ton metende Zwitserse motor schip Valata aan de grond ge lopen. Het schip was geladen met 400 ton chemicaliën, gifti ge, bijtende stoffen, en onder weg van Duitsland naar Ant werpen. De Nederlandse schipper J. L. en de eveneens Nederlandse loods G. F. wei gerden elke hulp. Om 23 uur kwam het schip vlot docih het werd dusdanig gemanoeu vreerd dat het tussen een af komende zeeboot kwam. De Valaita werd daardoor geramd door de Oostduitsea- Aitaiir. De aanvaring vond piaaits in ruim vijf, waarbij ernstige averij ontstond. Door de bemannlnlg van de sleepboot Nieuwland werd het gat gestopt en de Valata werd opnieuw aan de grond gezet. De lading werd in bulk vervoerd. Ben gevolg hiervan is diat er geen chemi caliën in het water Kwamen. Rectificatie In de krant van zaterdag stond abusieve lijk vermeld, dat het vandaag, maandag, 22 jaar is geleden dat de heer A. van Dorsselaer bij Morres Meubelbedrijven iw in dienst is getreden. Dit moet zijn 25 jaar geleden. zien bij de slotavond in café „Aan de Wiel" in Ovezande waar ook een songfestival werd gehouden. Het kampvuur in de open lucht kon vanwege het slechte weer niet doorgaan, daarom werd in de zijzaal van het café een imitatievuur aan gelegd, waarbij onder ademlo ze spanning en grote belangstel ling een spookverhaal verteld werd. (Zie foto.) (Van een onzer verslaggevers) goes. De twaalfjarige Ineke Meulpolder uit Kapelle was het afgelopen weekend de gelukkige honderdduizendste bezoekster vtn het Goese openluchtzwembad „Het Gan zebad". Vrijdag werd zij bij binnen komst opgewacht door wet houder J. H. Roose van onder wijs en sportzaken en andere functionarissen. Zij toonde zich bijzonder verrast want te voren was niet aangekondigd dat de 100.000 ste verwacht werd. Wethouder Roose over handigde de verheugde Ineke na een korte toespraak bloe men, sportschoenen en een zwemabonnement voor 1973. Ineke Meulpolder komt het gehele zwemseizoen 5 maal per week op de fies uit Ka pelle om zwemles te volgen voor het F-diploma. Zaterdag hoopt zij dit gevorderden-di ploma te halen. (Van een onzer verslaggevers) DOEL Als alles volgens plan verloopt, zal begin vol gend jaar de eerste eenheid van de Ebes-kern-energiecen- trale bij Doel in gebruik wor den genomen. De centrale ligt op 3 kilometer afstand van de Nederlandse grens/ Met houw ervan is een investering van 840 miljoen gulden ge moeid. Naar alle waarschijnlijkheid zal de eerste lading splijtstof in oktober van dit jaar worden aangebracht. De eersteeen heid komt vervolgens in juli 1973 in dienst en de tweede eenheid zal hoogstenwaar- schijnlijk in 1975 volgen. Vo rige week is de eerste van de vier stoomgeneratoren geaari veerd. Het gevaarte kwam Luik, is 20 meter lang en weegt 284 ton. Het zal de komende maanden worden geïnstalleerd. Volgens de officiëe gegevens zal de uitstoot van radioactief afval na de inwerkingtreding minimaal zijn. De vaste afval stoffen zullen-in betonnen om hulsels worden afgevoerd en worden gedukpt op een daar voor internationaal aangewe zen plaats op een diepte van 6000 meter onder het opper vlak van de oceaan. Verder zal er zeer licht radioactief water op de Schelde worden geloosd, terwijl een volgens de officiële verklaringen geringe hoeveelheid gas via schoorste nen wordt afgevoerd. Van gevaar voor de volksge zondheid is, aldus de commen taren, geen sprake. Het koel water voor de energie-centrale zal via immense buizen uit de Schelde worden betrokken. Ten behoeve daarvan komt er een eiland, waarop pompen worden geïnstalleerd. Het ge bruikte koelwater zou met een temperatuur van 12 graden weer in de Schelde worden geloosd. Met de bouw van de ze in Doel dominerende cen trale is in juni van 1969 offi cieel een begin -gemaakt. Ook al wordt van officiële zijde in België alle mogelijke moekte gedaah om de bevol king gerust te stellen, van sommige kanten worden de verrichtingen toch met argus ogen bekeken. Volgens de bij de bouw betrokken deskundi gen, zijn er zoveel veiligheids maatregelen getroffen, dat het gevaar van calamiteiten is uit gesloten. Waarover tot op he den nog niet of nauwelijks is gesproken, is de mogelijke op warming van het Scheldewa- ter in de onmiddellijke omge ving van de centrale. Eerder al heeft men laten weten, dat er op het Ebes-terrein geen koeltorens zullen komen, waarin het gebruikte koelwa- teer enige tijd wordt opgesla gen alvorens het weer in de Schelde wordt geloosd. DE ZWEEDSE diplomaat Kjell Hagglof is vorige maand in Columbia vermoord door drie autodieven, die later kon den worden gearresteerd. ZUID VIETNAMESE troepen ten westen van hoofdweg 1 zijn op de lichamen van drie journalisten gestuit, die zijn gedood tijdens gevechten langs de hoofdweg. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG -Wat sipjes kijkend schuilde het kleine meisje onder een paraplu. Voor haar op de grond be schermde een lap plastic haar koopwaar tegen de neersijpe- lende regen: een popje, wat kopjes en schotels, een wek kertje, en enkele stukgekeken kinderboeken. De mensen schuifelden haar kraampje voorbij. De zaken op de Waterloo- pleinmarkt in Oostburg, afgelo pen zaterdag, leden bepaald onder het slechte weer. Toch hadden de organisatoren dit jaar niet te klagen over ge brek aan belangstelling, van de zijde van de gelegenheid kopers, waaironder veel kinde- De meest uiteenlopende voorwerpen van speelgoed tot afgedankt keukengerei, en au to's toe, wachtten op een ko per. En alles natuurlijk tegen weggeefprijs- Serieuzer, wat ook aan de prijzen was te merken, ging het toe op de antiekmarkt, op het Ledelplein, waar de lief hebbers speurend en taxerend hun ogen lieten gaan over de verzameling oude strijkijzers, klokken, olielampen en andere zaken. Zaterdagavond was het cen trum van Oostburg in de band van een groot bierfeest, waar bij de vrolijkheid gelijke tred hield met de stromen gerste nat die uit de tapkranen vloei den. Ook vrijdagavond was Oostburg het middelpunt van gezellig vertier, met als onver- biddellijke topper de show van het duo Mouth en Macne- al, die 700 toeschouwers tot laaiend enthousiasme wisten te brengen. ARNEMUIDEN Rondvluchtan in motorvlieg tuigen. Vliegveld Midden-Zee land, Calanidweg. BRESKENS Etalagewedstrijden voor kinderen. Huisvlijttentoonstel- ling in Goedertijt 13-21 u. BROUWERSHAVEN Rondvaarten over Grevelin- genmeer met m.s. „Stad Vee re". Afvaarten Loswal 11.30 u., 13.30 u. en 15.30 u. Zeilwed strijden op de Grevelingen Soloweek en open Nederland se kampioenswedstrijden. BURGHSLUIS Rondvaarten Deltawerken Oosterschelde. Afvaart 13 en 15 u. DOMBURG Film recreatieterrein Cen trum 21.30 u. Concert door muziekver. „Apollo". Muziek tent 20 u. DREISCHOR Rondleiding door natuurre servaat Dijkwater (belangrij ke vogelsoorten en wilde flo ra). Samenkomst aan de weg door het Dijkwater tussen Dreischor en Sirjansland. In!. Lange Blokweg 48, Zierikzee. Tel. 01100-2790. GOES Expo. „Kaart en Landschap van de Bevelanden" in mu seum voor Zuid- en Noord- Bevaland, Singelstraat 13. 10- 12 u. en 13.30-17 u. GROEDE Familiewandeltocht 5 en 10 km. Start Markt 19 u. MIDDELBURG Expo. Oude gravures en aquarellen. Benthem en Jut ting, Lange Delft 64. 8.30-17.30 u. Rondvaart over Veerse Meer met m.s. „Noordzee". Vertrek Loskade 10 en 14 u. Miniatuur Walcheren, Molen water 9-21 u. Zomerexpo, „1001 jaar Walcheren". Rijks archief. St. Pieterstraat 38. 9.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u. Expo. „De restauratie van de binnenstad van Middelburg". Vleeshal. Markt. 10-17 u. Jeugdland voor kinderen van 4-14 jaar. Sporthal Nassaulaan. 9-16 u. Handenarbeid. India nendorp, handwerken, disco theek, huttenbouw, sport, pop penkast, bibliotheek enz. OOSTBURG Toeristen lawn-tennistoer- nooi. Sportvelden Baljuwvel- persweg. Inschrijven Burg. Erasmusstraat 8 tel. 01170-2820. 2820. RENESSE Kermis. SCHARENDIJKE Rondvaarten op Grevelin- genmeer met m.s. „Stad Vee- re". Vertrek haven „Den Osse' 11 u., 13 u. en 15 u. Rondvaar ten op Grevelingenmeer met m.s. „Wilford". Vertrek haven „Den ^sse" 15 uur. VEERE Expo. Olieverfschilderijen Piet Bulthuis in rest d'Ouwe Werf, Bastion 2. 10-22 u. Draai-In voor pottenbakkers in Potterij „De Spreeuwen- pot", Oomstraat 1. Deelname gratis. Inl. 01181-485. Demon straties spinnen en weven in atelier „De Schapekop", Markt 23. Inl. 01181-416. Kinder- speelochtend voor kind. van 4- 12 jr. 10 u. Organisatie van diverse activiteiten. Inl. Markt 35, tel. 01181-209. Vaartocht naar Zierikzee over Ooster schelde en Veerse Meer met m.s. „Stad Zierikzee". Afvaart steiger achter Campveerse To ren 15.15 u. Rondvaart Veerse Meer met m.s. „Stad Zierik zee". Afvaart steiger achter Campveerse Toren 13.30 u. VLISSINGEN Expo. „Het schepenportret sinds 1572". Stedelijk Mu seum, Beltlamypark. 10-12 en 14-17 u. Expo. Schilderijen Piet Bulthuis in „Britannia". Zomerexpo. Zeeuwse Kunstk ring stadhuis. 9-12, 14-17 en 19-21 uur. Poppentheater „De Kriekeputte" in de buurtclub- huizen ,.D« Zwaan" in Sou burg 10 u. Wijkcentrum Open Hof in Paauwenburg 13.30 u. en 't Buut in Vlissingen 16 u. Vaartochten „Flandria" Ant werpen - Vlissingen - Antwer pen. Inl. VW. IJZENDIJKE Expo. „West-Zeeuwseh- Vlaanderen presenteert", cul- tureël centrum. 10-12 u. en 14- 16 u. ZIERIKZEE Zomerexpo. Zeeuwse Kunst kring stadhuis, 9-12, 14-17 en en antiek uit verzamelaarsbe- zlt. Burgerweeshuis. 10-17 u. Vaartochten naar Veere over Oosterschelde en Veerse Meer met m.s. „Stad Zierikzee". Af vaart haven 't Luitje 11 u. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Barend Ver hoef uit Pijnakker is zondag middag, als grote triomfator uit de bus gekomen bij de stock-car races in Breskens. Deze coureur kwam na acht spannende manches uit de bus als winnaar van de finale, op de voet gevolgd door A. den Dekker uit Berghout en Mar tin Hooiberg uit Middelie. Zij eindigden respectievelijk tweede en derde. De rook en stofwolken op het circuit waren nog maar nauwelijks opgetrokken, toen het drietal voor een talrijk publiek een ererondje draai den. Daarmee werd voor wat de bezoekers betreft een spec taculaire show afgesloten, waarin ze niet alleen konden genieten van een boeiend wedstrijd-element, maar ook van de nodige stunts. Het eni ge, dat men er voor over moest hebben was behalve de entreeprijs, de met benzine damp bezwangerde en daar door dus verpeste buitenlucht en urenlang staan. Maar dat was het voor velen wel waard. Jaap van de Ende was de coureur, die zich ontpopte als de giroótste stuntman van het uitgebreide rennersveld. Hij vestigde de aandacht op zich door een oude Volkswagen volkomen aan flarden te rij den, nadat hij er enkele keren mee over de kop was gegaan. Het publiek moedigde dit overigens wel aan met het be schikbaar stellen van premies. Van de Ende verdiende met zijn halsbrekende toeren ruim tweehonderd gulden. De race werd afgewisseld met drie sprongen van de pa rachutistenclub „Iearus" ui it Hilversum. De Cessna van de olub dropte zijn lading rond zes uur boven Breskens. Alle drie de parachutisten kwamen op het circuit terecht. GOES Grand 20 uur: The sound of music. HULST Bioscoopgebouw 14.30 en 21 uur: Blue Movie 18 J. MIDDELBURG City, 20 uur: Wat niet &.I. ANTWERPEN Het Sterckshof, Hooftvun- geriei 160, Deurne, lithografie 1800-1950-Kunst en techniek (t.m. 0 sept.) BRUGGE Groeningemuseum, Expositie Schatten van Brugge, aanwin sten 1966-1972 (t.m. 30 sept.) OOSTBURG Ledel Theater 20 uur: Blue Movie 18 J. ROTTERDAM 8t. Laurenskerk 20.15 GENT St. Pietersabdij, forum van de kunstambachten nationale beurs (t.m. 11 sept.) Dag. van 14-18 uur. Zond. van 10.30- 12.30 en van 14-18 uur. uur: Orgelconcert door Luigl Tagliavini uit Bologna. terhole Kermis. J. Schonenberg 14.30 uur: Gaaibolling, mortier orgel „De Cap". Sociëteit „De Kraai" 15 uur: Kermisschieting. terneuzen Luxor 20 uur: De een na de ander 14 j. vlissingen Alhamora 30 uur: Sex In hotel de Bock 18 j. BERGEN OP ZOOM Luxor 20 uur: Leven is liefhebben 14 j. Roxy 20 uur: Le Mans 14 Museum Markiezenhof Steenbergsestiraat Geopend van maandag tot en met vrij dag van 10-1? en van 14-17 uur. Zat. en zon- en feestda gen van 14-17 uur. Hal Stad huis, Grote Markt, tentoonstel ling van de maand van Jan Wessendorp (t.m. 31 juli), tot en met vrijdag van 8.30- 12.30 en van 13-30 tot 17.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2