CHAOS IN DOVER VERWACHTING VAKBONDSLEIDERS: Britse havens vandaag plat BOBBY GERED Sex-shops en -cinema's in Hulst beklad Gelukkige winnaar en dappere verliezer Arts (84) in Zutphen vermoord Razzia's in bijna honderd arrestaties ZEVEN DODEN IN VERKEER VAN ZEELAND EN WEST-BRABANT Fischer wint Autosport eist vier doden Jongen (6) uit Hulst verdronken Houtworm jl Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Columbiaan verwedt oog onder kans van Spasski Goese politie zoekt kinderlokker Whitelaw gaat terroristen te lijf BEROEP VEERTIEN GEWONDEN Reuzenpanda Chi Chi dood Zwam? Schimmel Duivenoverlast? Verzend direct deze bon N.V. RENTOKIL CHEMIE I Directeur: Dr. W. A. J. M. HarVr, Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01 ISO)TO 30 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem. Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW MAANDAG 24 JULI 1972 26e Jaargang No. 8910 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 1 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels* advertenties) 5 regels S 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bü vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adeef bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 tnir. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vjn. 11 uur. (Van onze ïcdactie buitenland) LONDEN In Dover wacht ten zaterdag 50.000 auto's van vakantiegangers op overtocht naar het vasteland. Volgens een woordvoerder van de Britse automobielclub was de chaos in de nacht van zaterdag op zondag enorm. Politie moest voorkomen dat de havenbeamb ten gemolesteerd werden. De scheepvaart in het Ka naal werd gehinderd door mist. De veerboten hadden soms vier uur vertraging. Wachtmeester E. A, L. Kimt. uit Breskens houdt in de cellengang van het politiebureau „Bobby" nat. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS. De eeehondenkleuter Bobby' heeft zijn (of haar) leven te danken aan de vriendelijkheid van een Limburgse badgast en de Breskense politie. De kleuter werd zondagmorgen hulpeloos aangetroffen op een dijk tussen Breskens en Nummer Een. Vermoedelijk is het zeehondje zijn moeder uit het oog verloren of is ze omgekomen. De kleuter bleek in ieder geval kerngezond te zijn op een enkele verwonding aan zijn vinnen na. die waarschijnlijk veroorzaakt is door de landing op de dijk. Het diertje werd gistermorgen vóór acht uur ontdekt door de heer W. Verbeek uit Venlo, die op weg was om te gaan vissen en oog in oog kwam te staan met het droeve zeehondje. Hij bracht de politie op de hoogte en vroeg tevens om hulp. Die werd hem geboden door de wachtmeesters E. Kint en C. Mikhout, die hun pleegdier meteen Bobby' doopten, naar analogie van hun Engelse politiecollega's. In een politiewagen is Bobby in de loop van de morgen naar het politiebureau vervoerd, waar hij op de koelkast na het meest frisse plekje kreeg toe bedeeld, namelijk de cellengang. Met een wagen van de verkeerspost Terneuzen van de rijkspolitie is het zeehondje later op de dag door de wachtmeesters Kint en P. Gelder land naar de dierentuin in Antwerpen gebracht. (VERVOLG OP PAGINA 3.) BOTOGAf ANP) Een Columbiaan die het pseudoniem „Boris 7" heeft aangenomen, wil er zijn rechteroog onder verwedden dat Boris Spasski wereldkampioen schaken zal blijven. De ze wellicht toekomstige cycloop schat de waarde van zijn oog op 250.000 dollar (ongeveer 800.000 gulden). Via een bericht in het dagblad El Tiem- po hoopt hij een rijkaard te vinden, die op zijn aanbod wil ingaan. Hij belooft dat hij bij ver liezen van de wedden schap zonder mankeren het uitsteken van zijn oog zal toestaan. (Van onze correspondente) GOES Waarschijnlijk door een tot op heden nog onbeken de 21-jarige man zijn in Goes een jongen en een meisje van respectievelijk vijf en een half en acht jaar en te Vlissingen een meisje van negen jaar, meegelokt. Met zowel het jon getje als het meisje zou on tucht gepleegd zijn. De recher che stelt een onderzoek in. Gis teren is komen vast te staan dat door een en dezelfde per soon op identieke wijze reeds op meer plaatsen dergelijke kinderen werden meegelokt. De betrokken persoon zou zich met een auto verplaatsen, zicli bedienen van fabrieksnummers die hij regelmatig verwisseld. LONDEN (ANP/Reuter/ UPI) Sympatiestakin gen voor vijf gearresteer de havenarbeiders heb ben in de nacht van za terdag op zondag de druk kerijen van kranten in de Londense Fleelstreet stil gelegd .Behalve een klein deel van de oplaag van de „Sunday Times" zijn er geen zondagsbladen ver schenen. Zaterdag waren drukkers, zetters en litlwfgrafen uit so lidariteit met de stakende havenarbeiders de straat op gegaan. Meer dan de helft van de ha venarbeiders in Londen, Liver pool en Huil ging in staking nadat vijf van hun voorman nen in Londen waren aange houden wegens het niet opvol gen van een gerechtelijk bevel De ontstemming onder de havenarbeiders in het hele land is groot. Voor vandaag zijn in alle grote havenplaatsen de monstraties aangekondigd. De havenarbeiders in Southamp ton en Hartlepool gaan waar schijnlijk maandag ook in sta king. De stakingen kunnen ern stige gevolgen hebben voor de Engelse economie. De vijf havenarbeiders wer den vrijdag gevangen gezet na een uitspraak van het natio nale hof voor industriële be trekkingen, dat op grond van de nieuwe wet op de industriële betrekkingen door de conser vatieve regering in het leven is geroepen. Het achtte het vijf tal schuldig aan belediging van het hof omdat zij geweigerd hadden hun boycot te beëindi gen van laadkistdepots en de vrachtautochauffeurs die deze depots bedienen. De havenar beiders zien in de groeiende omvang van het vrachtvervoer met iaadkisten een aantasting van hun werkgelegenheid. De chauffeurs, die eerst lijnrecht tegenover de havenarbeiders stonden, zijn na de uitspraak van het hof uit solidariteit ook in staking gegaan. (Van een onzer verslaggevers)' HULST Verschillende van de acht sex-shops en -cinema's in de binnenstad van Hulst zijn in de nacht van vrijdag op za terdag door een groepje onbe kende jongeren, beklad. Ze brachten op de puien van enkele van de winkels teksten aan als „vies" en „bah". Ook op het wegdek van de Frans van Waesberghestraat werd een te gen de sex-shops gerichte tekst geschilderd. In de loop van de nacht liet men via een anoniem' telefoontje aan dit blad de mo tieven voor deze nachtelijke ac tie weten, zonder daarbij te ver melden van wie dit initiatief is uitgegaan. „We willen op deze manier protesteren tegen die sex-shops en het feit, dat Hulst steeds meer een sex-stad wordt. We veronderstellen, dat we bij deze actie, de sympathie van een groot aantal inwoners zul len hebben", aldus het com mentaar vrijdagnacht om 2.00 uur. Ook in nog diverse andere straten zijn vrijdagnacht af keurende teksten aangebracht. (Van onze sportredactie) PARIJS. Het meest ontroerende tafereel in het laatste Tour-weekend ge beurde kort na afloop van de ronde, toen Eddy Merckx op het ereplatform zijn groene trui in de handen van Cy- rille Guimard drukte, en tot de Fransman sprak: „Voor uit, pak aan. Je hebt hem verdiend." Guimard was zo onder de indruk van de ges te van Merckx, die gisteren zijn macht nog eens onder streepte met het winnen van de tijdrit, dat hij in tranen uitbarstte. Het algemeen klassement onderging in de top nog een verrassende verandering. Gi- mondi ontfutselde in de tijd. rit namelijk de tweede plaats aan Raymond Poulidor, die na Merckx als de beste tijd- rijder van de karavaan werd beschouwd. ZUTPHEN (ANP) De 84 jarige zenuwarts dr. P. van Bork in Zutphen is zaterdag ochtend dood in zijn woning ge vonden. Hij zat overdekt het bloed op een stoel in zijn werk kamer en is volgens de poli tie het slachtoffer van moord. De alleenwonende arts is ver moedelijk vrijdagavond om streeks half elf met een pun tig voorwerp om het leven ge bracht. Er zijn vage sporen van een schermutseling. Dr. Zeldenrust heeft sectie verricht op het stoffelijk over schot. Men weet niet waarom dr. Van Bork is vermoord. De politie zoekt met man en macht naar aanknopingspunten. De Zuthpense politie heeft bijstand gekregen van het recherche team van de provincie Gelder land. Vijfentwintig mensen houden zich met het onderzoek bezig. Er zijn ook speurhonden ingeschakeld. Zondagmiddag is een buurt onderzoek begonnen. Zutphense .politiemannen, versterkt met collega's uit andere plaatsen, belden huis aan huis om inlich tingen te vragen. Tot dusver is nog niemand gevonden die vrij dagavond iets bijzonders heeft gezien. Toen de politie het grote pa triciërshuis van de zenuwarts binnendrong, stonden overal deuren en ramen open. Van wege de warmte van de afge lopen dagen. Bovendien brand den in diverse kamers nog lam pen. Het slachtoffer woonde al leen en had slechts overdag hulp in de huishouding en de tuin. Zaterdagmorgen wilde een dochter in Groningen hem opbellen. Zij kreeg geen ge hoor en belde daarom buren met het verzoek een kijkje te nemen. Zij klopten vergeefs aan en waarschuwden toen de politie. REYKJAVIK. De Ameri kaanse grootmeester Robert Fi scher heeft zijn zesde partij in de match om het wereldkam pioenschap schaken tegen de Russische titelhouder Boris Spasski gewonnen. Op de 41ste zet moest Spasski opgeven. Fischer staat nu met 3%2% voor. (Van onze redactie buitenland) LONDEN Op zoek naar terroristen heeft het Britse leger in de nacht van zaterdag op zondag in drie bastions van de IRA in Belfast verdachte personen aangehouden en een grote hoeveelheid wapens, munitie en springstof in be slag genomen. De Britse minister voor Noord Ierland William Whitelaw had opdracht gegeven de terroris ten uit te roken, die op „bloe dige vrijdag" bij meer dan 20 zware aanslagen met springstof 16 mensen gedood en over de honderd gewond hebben. Sinds zaterdag zijn in Ulster 95 arrestaties verricht, waar van 63 in Belfast alleen. De militairen hebben tijdens hun actie een reeks straatversper ringen opgeruimd. Daarbij werden zij beschoten en met handgranaten bestookt, maar niemand werd ernstig gewond. De leiders van de militante Vanguard-beweging hebben na een treffen in de nacht van za terdag op zondag het aftreden van Whitelaw geëist. Zij riepen de loyalisten op van maandag af mee te doen aan een huur- en belastingstaking. (Van een onzer verslaggevers) GOBKUM - VENLO - HOO- GEZAND In liet weekeinde zijn twee mensen verdronken. In een ziekenhuis te Gorkum overleed zondagmiddag de 6- jarige Manfred Huffeld uit Hulst. Het jongetje was van het jacht van zijn ouders on der Werkendam in het water gevallen. Ofschoon men hem onmiddel lijk nasprong bleek hij toch te veel water te hebben binnenge kregen. Mond op mond beade ming mocht niet meer baten. Bij het zwemmen in de Maas bij Venlo verdronken zaterdag de 18-jarige Hans Nisters uit een Duitse grensplaat! Het Britse leger gelooft bij de razzia's van zondag de basis te hebben ontdekt van waaruit vrijdag de golf van bomaan slagen op Belfast is gekomen. In. een leegstaand huis in de marktwijk van de stad vonden militairen 181 kilo explosieven, 45 ontstekers, 1000 patronen en een tiental vuurwapens. Drie mannen werden ter plaatse ge arresteerd. Sinds het leger za terdag zijn acties tegen het I.R.A. begon zijn bijna honderd arrestaties verricht. De Britse minister van De fensie, Lord Carrington, is naar Engeland teruggekeerd na in de geteisterde provincie overleg te hebben gevoerd over maatre gelen die een einde aan de ter reur kunnen maken. Lord Car- rington zei dat er meer maat regelen getroffen zullen moe ten worden. Hij wilde niet zeg gen welke. De minister vond de 16.000 man Britse troepen die op het ogenblik in Ulster zijn gestationeerd wel voldoen de, maar hij sloot de mogelijk heid niet uit dat versterkingen gestuurd zullen worden. Ondanks een nieuwe dyna- mietaanslag en enkele schiet partijen is het in het weekein de over het algemeen rustig geweest in Ulster. De Ierse pre mier Lynch heeft een beroep gedaan op Whitelaw „de ver leiding om na het gebeurde van vrijdag de interneringen weer in te stellen het hoofd te bie den". (Vervolg op pagina 5) (Van onze verslaggevers) TERNEUZEN/BREDA Het afgelopen weekeinde is uit een oogpunt van verkeersonveiligheid een van de zwart ste van de laatste tijd geweest, met name voor Zeeland en Brabant. Van de zeventien doden en tientallen gewonden die er in het gehele land te betreuren waren, vielen zeven doden en veertien gewonden in Zuidwest-Nederland. werden gewond. De bestuurder, de heer J. Vollenhoven, werd zwaar gewond. Alle zes inzit tenden werden uit de auto Zaterdagmorgen om kwart voor acht zijn op het kruis punt Dokweg-Mr. F. J. Haar- manweg te Terneuzen twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Vooral voor de familie Van Bendegem uit Terneuzen, waren de gevolgen verschrikkelijk. De heer Van Bendegem kwam uit de Dok- weg en stak de Mr. F. J. Haar- martweg over, waarbij hij geen voorrang verleende aan een taxi, die, komende uit de rich ting Sluiskil, in de richting Kerkhoflaan reed. Het tien maanden oude zoontje, Johan nes Harmen van Bendegem, overleed ter plaatse. Een ander zoontje, de twee jarige Jacky, werd niet levens gevaarlijk gewond. De beide ouders liepen ernstige ver wondingen op. De chaufeur van het taxibedrijf Van der Schans uit Terneuzen en een vrouwelijke passagier werden slechts licht gewond. Dokter Nijsten verleende de eerste hulp. De slachtoffers werden naar het Julianaziekenhuis ge bracht. De lichtgewonden kon dén na behandeling naar huis terugkeren. De beide auto's liepen zware schade op. Op de provinciale weg Groede-Kruising Roofack is vrijdagavond om negen uur de acht-jarige Werne van de Broeeke uit IJzendijké bij hét oversteken dodelijk veronge lukt. Tezamen met zijn ouders stond de jongen te wachten om over te steken, hetgeen be moeilijkt werd door een lange file, uit de richting Breskens komende auto's. Toen de jon gen meende dat er geen auto's meer kwamen stak hij de weg over, maar werd daarbij ge schept door een personenauto, bestuurd door D. A. van H, die met een snelheid van ze ventig tot tachtig kilometer reed en het kind niet meer kon ontwijken. Het slachtof fertje was vrijwel op slag dood. Dokter J. Janzen uit Groede verleende de eerste hulp. Zaterdagmiddag verloor de bestuurder van een inhalende personenauto op de rijksweg Breda-Tilburg de macht over het stuur. De auto, die vol gens de politie zo'n 120 kilo meter per uur moet hebben gereden, kantelde en sloeg in de middenberm enkele keren oevr de kop, om tot stilstand te komen op de baan voor tegenliggers. De gevolgen wa ren verschrikkelijk. De 27- jarige mevrouw L. van Vol- lenhoven-van Oosterhout kwam om het leven. De overige inzittenden, drie volwassenen en twee kinderen, (Van onze sportredactie) FRANCORCHAMPS Bij een autoslalom in Givet (Fran se Ardennen) zijn zondagmid dag drie personen om het le ven gekomen toen een wagen in het publiek terecht kwam. Het ongeluk gebeurde doordat de bestuurder de macht over zijn Opel kwijtraakte. De wa gen doodde eerst een politie' man en daarna nog twee toe schouwers. Een wedstrijdcommissaris, de lieer Leon Grisard uit Brussel, kwam zondag om het leven doordat hij werd aangereden door de Zwitserse coureur Wal ter Braun in een Mazda. Braun bleef ongedeerd. 'geslingerd. Het verkeer had nagenoeg geen vertraging ten gevolge van dit ongeval, dat plaats had nabij de afriag naar Gilze. Zondagavond heeft een fron tale botsing op de Rielse Weg te Alphen het leven gekost aan een 42-jarige man en een drie jarig meisje, beiden uit Til burg. De botsing werd veroor zaakt door de besturder van een Renault, die op de smal le weg de wagen waarin de genoemde slachtoffers zaten inhaalde op het moment dat een tegenligger naderde. De bestuurder van die tegenlig ger, een inwoner uit Vlissin gen, wilde uitwijken, maar raakte in de berm de macht over het stuur kwijt en botste daarop pal tegen de uit Al phen komende wagen. De 'automobilist uit Vlissingen werd slecht licht gewond. De beide slachtoffers uit Tilburg zijn de bestuurder van de auto Guy Bruglemans en het meisje Simone Cornelissen. Vier andere inzittenden van deze auto zijn allen ernstig gewond naar het St.-Elisabèth- gasthuis in Tilburg gebracht. Naar de bestuurder van de Re nault, die zich van het vrése lijke ongeluk achter hem niets heeft aangetrokken, wordt nog gezocht. De twee-eneenhalfjarige Yolanda de Hoog uit Dongen is zaterdag vrijwel op slag gedood toen zij werd aange reden door een personenauto. Het ongeluk gebeurde op de Eindsestraat in Dongen, waar het kind wandelde met haar vader, en plotseling de weg op liep. De besturder van de auto, de Dongenaar C. de J, kon het meisje niet meer ont wijken. De negentienjarige Arend van Heerden uit Breda is gis teren overleden aan de gevol gen van een auto-ongeluk, dat tegen zes uur gebeurde op de Galderseweg in Breda. De personenauto, waarin hij zat en die werd bestuurd door W.B. uit Breda, vloog, naar de politie vermoedt, door te hoge snelheid uit de bocht ter hoogte van het kippebrugge- tje. De auto kwam uit de rich ting Galder en was op weg naar Breda. De wagen raakte twee bomen, voordat hij tot stilstand kwam. Een andere in zittende M. v. P. uit Breda werd vrij ernstig gewond en is in het Laurensziekenhuis opgenomen. De bestuurder en de inzittende J. de P. uit Bre da mochten na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De bestuurder was niet in het be zit van een rijbewijs. Tegen hem zal strafvervolging wor den ingesteld. De politie ver zoekt eventuele getuigen van het ongeluk zich te melden op tel. 01600 - 22144. Van de overige slachtoffers van het verkeer in de rest van Nederland waren er vier minderjarig en drie boven de zeventig. LONDEN (Rtr./UPI). Chi Chi, de oudste reuzenpanda in gevangenschap, is zaterdag in de Londense dierentuin overleden. Het zeldzame dier is 15 jaar geworden. Chi Chi was een van de enige vier reuzenpanda's buiten China. Ze kwam zes jaar ge leden in het nieuws toen getracht werd haar te laten paren met An-An, een soortgenoot in de dierentuin van Moskou, Chi Chi toonde echter geen belangstelling voor de amoureuze toenade ringspogingen van An-An. Een tweede poging in 1968, toen men An-An uit Moskou naar Londen had laten overkomen, liep ook op niets ni.t (ADVERTENTIE) Volmerlaan 9 Rijswijk Z.H. Telef. (070) 90 07 07 Zend mi; uitvoerige gegevens over bestrijding van houtworm, zwam en schimmel Naam Adres Plaats «6« Telefoon I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1