DAAG DE ZON NIET UIT! WEER CONTACTEN MET DS '70 Alsnog nieuwe lijmpoging na bezoek aan koningin Kabinet biedt ontslag aan Acht doden NETTE HOND Toeslag voor werkloze die lager betaald werk West-Berlijn koopt stuk Potsdamer Platz terug GEMALEN KOFFIE 11» 13.000 Data wereldbeker- strijd nu wel vast PSP WIL HAAST MET STEMRECHT VOOR 18-JARIGEN Hitte doodt piepkuikens Weer kinderen verdronken LEVENSGEVAARLIJKE ZANDPLAAT BIJ VLAAMSE KREEK TE GRAAUW Merckx lost startschot in Chaam safaripark beekse bergen Kus op straat in Linz kost jongen boete VAKBEWEGING TELEURGESTELD BUS IN RIVIER 25 DODEN „Passend" deze week bij Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW DONDERDAG 20 JULI 1972 26e Jaargang No. 8907 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. H uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m, 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Zeer hoge temperaturen kunnen scha delijk en zelfs fataal zijn voor de gezondheid. Het mi nisterie van Volksgezondheid raadt aan om dubbel voor zichtig te zijn. De verleide lijke zon eist elk jaar weer slachtoffers, wanneer de temperaturen voor ons land abnormaal hoog stijgen. Daarom volgen hieronder en kele waarschuwingen en ad viezen: Zonnebaden in felle zon is af te raden. Eerste- en tweedegraads-verbrandin- gen kunnen de gevolgen zijn van „sudderen" in de zon. De verschijnselen van een zonnesteek zijn: hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en bewusteloosheid. Zodra zich deze verschijnselen voordoen moet de getroffene in de schaduw worden gelegd. Leg een stuk ijs of koude doek op het hoofd. De huid insmeren met olie voor het zonnebad is slecht. Een ingevette huid bakt als vis in olie. Voor babies is felle zon helemaal uit den boze. Zij hebben geen eigen temperatuur en nemen de temperatuur van hun omgeving aan. Ook zwangere vrouwen kunnen de zon beter vermijden. Niet overdrijven met wandelen. Mensen met een zwak hart, lijders aan hoge bloeddruk en oudere mensen moeten zich nu meer ontzien dan anders. Wie in de zon is geweest, moet waken voor grote af koeling en tocht. Een plens koud water over de warme huid kan dan wel verrukke lijk zijn maar is gevaarlijk. Een zonnebril en hoofddeksel zijn aan te raden. Zorg voor een behoorlij ke vochttoevoer. Drankjes met ijsblokjes kunnen geen kwaad, als men geen grote hoeveelheden drinkt. Eet matig en laat geen kliekjes staan; die bederven extra snel. WENEN )dpa) Een jongen van zeventien jaar die in het erg op fatsoen gestelde Linz. hoofdstad van opper- Oostenrijk, in een plot selinge opwelling van genegenheid op straat zijn meisje had omhelsd en gekust, is daarvoor door de politierechter met dertig shilling be boet. Het meisje is vrij uit gegaan. De omhel, zing was geconstateerd door een politieagent. Isatste nieuws (Van onze parlementair* redacteur) DEN HAAG Het kabinet zou gisteravond besloten heb ben zijn ontslag aan te bieden. Het kabinet zou het verzoek van koningin Juliana aan pre mier Biesheuvel om de oud* coalitie met DS '70 te herstel len, naast zich hebben neerge legd. NOSSEGEM (AP) Bij een botsing tussen twee auto's op de drukke snelweg Brus sel-Leuven zijn gistermorgen acht personen omgekomen en een gewond, aldus heeft de politie bekend gemaakt. Het betr'eft volgens berichten vijf Nederlanders en vier Joegosla ven. Volgens ooggetuigen is het ongeluk waarschijnlijk een ge- vólg van het slecht werken van. verkeerslichten op het kruispunt waar het ongeluk plaatsvond. Een van de auto's, met een Belgisch nummerbord, schoot na de botsing door de deur van een café. De tweede, met een Nederlands nummerbord, vloog door het caféraam. Vijf slachtoffers zijn ter plaatse overleden, drie op weg naar het ziekenhuis. (Van onze correspondent) EINDHOVEN De lucht boven het Limburgse Maas- bree bij Venlo was gisteren tot op verre afstand verpest als gevolg van de plotselinge dood van dertienduizend piep kuikens. Ze behoorden toe aan twee kippenfokkers, de firma's Hendrix en N-abben, die bij de heersende hittegolf moeilijk heden hebben met hun lucht- verversingsimstallatie. Deze kan niet tegen de hoge tempe raturen opboksen en boven dien is de lucht momenteel arm aan zuurstof. Daar komt nog bij dat de destructor in Son de kadavers niet snel genoeg kon wegha len, zodat van een door de stank zeer onaangename situa tie kan worden gesproken. (Van onze correspondent) 's-HERTOGENBOSCH In de IJzeren Man te Vught is woensdagmorgen het stoffelijk overschot opgedregd van het 9-jarige jongetje Mario van den Abeelen, uit Tilburg. Hij was reeds dinsdag tegen de avond door zijn ouders ver mist. Het tweejarig dochtertje van de familie Van Vliet uit Ben schop is in een onbewaakt ogenblik op een plank ge klommen die over een sloot bij de ouderlijke woniing lag, in het water gevallen en ver dronken. (Van onze sportredactie). BUENOS AIRES-AMSTER DAM Het staat nu zo goed ais vast dat de wedstrijden tussen Ajax en Independiente om de wereldbeker voor clubs op 6 september (in Buenos Aires) en 4 oktober (in Am sterdam) zullen worden ge houden. Independiente heeft zich ak koord verklaard met deze door Ajax voorgestelde datums. Al leen de Argentijnse voetbal bond zou nu nog goedkeuring aan de datums moeten heoh- ten. Ook als hond „moet" je wel eens. Vaak zeljs. Zeker als je met dit hondshete weer veel drinkt. Maar zo netjes als deze hond zijn er maar zeer weini gen. Jammer. (Foto Ben Steffen DEN HAAG (ANP) Het PSP-Kamerlid Van der Spek vindt, dat bij de eventueel te houden vervroegde verkiezin gen dan reeds ook de achttien jarigen hun stem moeten kun nen uitbrengen. Hij heeft minister Geertse- ma (Binnenlandse Zaken) ge vraagd het wetsontwerp tot wijziging van de kieswet tot verlaginig van de kiesgerech tigde leeftijd met grote spoed bij de Kamer in te dienen, opdat het voor de eventuele vervroegde verkiezingen tijdig tot wet kan zijn verheven. Al eerder werd besloten tot deze verlaging, waartoe mede de grondwet werd gewijzigd. De kiesgerechtigde leeftijd werd gebracht van 21 jaar op 18 jaar. Dit besluit moet thans nog door een wijziging van de kieswet worden uitgewerkt. Minister Geertsema zei in juni reeds dat het wesont- werp op 17 juni aanhangig is gemaakt bij de Raad van Sta te. „Ik kan niet meer toezeg gen dan dat, voorzover dat van mij afhangt, de gewenste speed zal worden betracht", aldus de minister. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Terwijl gistermiddag en -avond vertwijfeld pogingen in het werk werden gesteld om het gehavende kabinet-Biesheuvel alsnog te lijmen, of althans verdere levenskansen te bieden hiertoe geïnspireerd door koningin Juliana, met wie de premier gistermiddag heeft gesproken werd in het kamp van de confessionele regeringspartijen hard geroepen om een versneld samen gaan van KVP ARP en CHU. Dit met het oog op vervroegde ver kiezingen. CHU Fractieleider Tila- nus had gisteravond telefo nisch een afspraak gemaakt met de fractieleider van DS '70 mr. Berger. Vandaag zou den de beide politici een ge sprek voeren over de moge lijkheid de uiteengevallen vijfpartijencoalitie te restaure ren. Opk zijn contacten gelegd tussen fractieleider Hans Wie gel van de WD en de afge treden DS '70 minister Drees. Beiden verklaarden gistera vond, dat ze elkaar hebben ingelicht. aangenomen werd, dat de ko ningin de premier, zoals dat in dit soort gevallen heet, „huis werk" heeft meegegeven. Ook werd er gisteren aandacht op gevestigd, dat de ontslagaan vragen van de ministers De Brauw en Drees nog niet zijn ingewilligd. Naarmate de dag gisteren vorderde, werd de politieke crisissituatie onduidelijker. Gistermiddag had de minister president ruim twee uur op Huis ten Bosch met de konin gin gepraat, over welk onder houd het kabinet der koningin in de loop van de middag een communiqué zou uitgeven. La ter in de middag werd publi catie van dit communiqué ver schoven naar laat in de avond en gisteravond leek het vol gens een officiële mededeling niet meer waarschijnlijk dat het voor vanochtend bekend zou worden gemaakt. Wat de oorzaak van het lan ge uitblijven van dit commu niqué is stond gisteravond nie mand in Den Haag duidelijk voor ogen. De politieke leiders gingen er gisteren nog steeds van uit, dat de premier naar het staatshoofd was gegaan om het ontslag van het kabinet in te dienen, teneinde de moge lijkheid tot formatie van een interim-kabinet (steunend op de drie confessionele partijen en de WD) te openen. Uit het feit echter, dat het kabinet onverwacht toch nog weer in beraad is gegaan gis teravond om negen uur, leiden sommige waarnemers echter af, dat alsnog een laatste po ging is ondernomen om de breuk te lijmen. Weinigen ge loven echter dat die operatie enige kanis van slagen heeft. Bij het afsluiten van deze edi tie duurde het kabinetsberaad voort De drie confessionele partij en zullen de vervroegde ver kiezingen het volgend voorjaar ingaan met als het even kan één kandidatenlijst en in ieder geval net als verleden jaar met één programma. De Christ. Historische Unie zal nog deze week het initiatief nemen om de procedure, die voor het sa mengaan der partijen nodig is, in een versnelling te brengen. Binnen drie dagen zal Unie voorzitter baron Van Verschuer daartoe gaan praten met zijn KVP-collega De Zeeuw en ARP-voorzitter Veerman. Dat vertelde fractieleider van de CHU, de heer Tilanus gisteren. Drs. Tilanus meent echter dat alle pogingen in het werk moeten worden gesteld om toch weer tot een vijfpar tijenkahinet te komen. Hij wil de wel bemiddelen. „Ik ben best bereid met Berger (DS'70) te gaan praten als dat op mijn weg ligt", zo liet hij weten. Intussen ging de fractie er woensdagmiddag van uit dat er een nieuw kabinet moet komen en wel zo snel moge lijk. Dat moet dan een vier- partijenkabinet worden met zeer beperkte opdracht: het voorbereiden van de begroting en het uitschrijven van ver kiezingen op een tijdstip dat de begroting het parlement zal zijn gepasseerd. Ook VVD- fractieleider Wiegel sprak zich gisteren (opnieuw) uit voor vervroegde verkiezingen. Het samengaan van de drie confessionele partijen, waartoe in principe besloten is, moet zo snel mogelijk geëffectueerd worden. Daartoe is nodig dat de zogenaamde in Driebergen aanvaarde strategienota zo snel mogelijk wordt uitge werkt en dat er zo snel moge lijk een gemeenschappelijk bestuursorgaan komt. Ook zul len de partij vergaderingen, die zijn vastgesteld op 9 december drastisch vervroegd moeten worden, meende de heer Tila nus. De heer één. Verschuren zet hier een voorzichtige voet op de zandplaat, maar ook niet meer dan (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW „Levensge vaarlijk": zo omschrijft de be heerder en toezichthouder van de Vlaamse Kreek bij Graauw, C. Verschuren, de zandplaat, die zich in het vis water vanaf de oever enkele tientallën metqrs naar het midden uitstrekt. De zandplaat maakt de indruk een solide strand te zijn, maar bestaat in feite uit gevaarlijk drijf zand. Tal van vissers en spelen de kinderen zijn de afgelopen weken aan een gewusse dood ontsnapt, toen ze zich op de plaat wilden begeven. „Dege n-en, die er een eind oploopt, komt er nooit meer af", aldus Verschuren, die daaraan toe voegt, dat de harde bovenlaag in feite slechts t,.n vb', vader lijke modderma-ssa af schermt. Ook Staatsbosbeheer, de ei genaar van de kreek, heeft het g-eva-ar onderkend en er nu bij w-ijze van waarschuwing enke le borden geplaatst. Verder ontbreekt elke bescherming en de heer Verschuren vreest, dat de moddermassa eertijds toch -nog zijn slachtoffers zal ei sen. (Van onze sportredactie). CHAAM Eddy Merckx lost volgende week woensdag het startschot van de Acht van Chaam voor beroepsrenners. Hij zal bovendien uitgebreid gehuldigd worden. De Belg kan niet meedoen aan Neder lands grootste profcriterium omdat de Belgische wieler bond de Belgische beroepsren ners heeft verboden aan twee wedstrijden op één dag deel te nemen. Dat verbod is ingesteld naar aanleiding van de gebeurtenis sen van twee jaar geleden, toen Merckx en nog enkele andere Belgen, onder wie Ro ger de Vlaeminck, op één daig zouden starten in een Belgisch plaatsje en in Honselersdijk. Hoewel Merckx en zijn colle ga's een helicopter hadden ge charterd, kwamen zij toen zo laat, dat de proefkoers in Hon selersdijk in verband met ver gunningen slechts een half uur kon duren. Merckx rijdt ko mende woensdag in zijn ge boorteplaats St. P-ieters Wolu- we, dat per traditie op diezelf de dag als Chaam zijn wdeler- feest heeft. DE 76-JARIGE Belgische pianist Prof. Stefa-n Askenase is te Rema-gen in Duitsland in het huwelijk getreden met dp 35-jiaziige secretaressa Anne- marie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering wil op het loon van een ex- werkloze, dat lager is d-an het bedrag, dat hij aan werkloos heidsuitkeringen ontving, een toeslag geven (maximaal 90% van de werkloosheidsuitkerin gen). Minister Boersma en staatssecretaris Rietkerk (bei den Sociale Zaken) hebben hiertoe een wetsontwerp bij de Tweede Kamer inge diend. Officieel wordt deze aanvul ling op het lagere loon van een ex-werkloze, die weer een baan krijgt, loonsuppletiereg'e- ling genoemd. De regerings plannen kunnen worden ver wezenlijkt via een wijziging van de werkloosheidswet (ww) en de wet werkloos heidsvoorziening (wwv). De vakbeweging is teleurge steld over dit regerin-gsplan, omdat het afwijkt van het ad vies van de raad voor de ar beidsmarkt, dat een aanvulling van 100% had voorgesteld. De bewindslieden willen slechts een aanvulling op basis v-a-n de 85 a 90% van die werkloos heidsuitkeringen. De vakbe weging vindt dit onvoldoende om de betrokkenen te helpen en om de drempel tussen werk loos-zijn en minder betaald werk te aanvaarden te over schrijden. Zij heeft ook be zwaren tegen de uiitteeringste"-- mijnen. De raad voor de arbeids markt had een regeling voor gesteld die voorziet in een geleidelijke vermindering van de loonsuppletie gedurende een periode van IV2 ja-ar. In die tijd zou de ex-werkloze dan langzaam kunnen wennen aan een lager inkomensniveau of hij zou via het maken van promotie kunnen pro- BELEM, BARZILIë (RTR) Zeker 25 mensen zijn om gekomen toen in de Brazilii- aams-e staat Para een bus in een rivier terechtkwam. BERLIJN (DPA-UPI) - West-Berlijn koopt van Oosl- Berlijn een deel van het eer tijds befaamde Potsdammer plein in het centrum van de oude Duitse rijkshoofdstad. Voor het ongeveer negen hectare grote terrein, dat in do West-Berlijnse bouwplannen opgenomen zal worden, krijgt Oost-Berlijn 31 miljoen mark. De transactie is gisteren door vertegenwoordigers van beide partijen geparafeerd Morgen vindt in Oost Berliin de ondertekening plaats. Door het naar achter gaan van de Berlijnse muur ter plaatse zullen de West-Ber lijnse straten die over het plein lopen, niet langer ge blokkeerd zijn. beren zelf zijn loon weer op het oude of een nog hoge* niveau te brengen. De aanspraak op een loon- toeslag is in de regeringsplan- nen gekoppeld aan een verkla ring van een gewestelijk ar beidsbureau (GAB). Daarin moet staan, dat voor werkzoe kenden alleen werk is voor minder dian 90%, maar niet minder dan 60% van de werk loosheidsuitkeringen en dat er geen andere werkloze is, die zonidier toeslag in aanmer king komt voo-r die baan. Bo vendien moet de nieuwe baan als „passend" bij de werkne mer zijn omschreven. De voorgestelde regeling kan ook gelden voor werkne mers, die direct na ontslag een and-ere baan aanvaarden tegen een lager loon dan in hun voorafgaande functie. Werkne mers met part-time-banen, be trekkingen van korte duur en banen, waarin het loon minder is dan 60% van het uitke ringsdagloon, vallen buiten de ze regeling. De loontoesl-ag duurt bij de ww voor iemand beneden 50 jaar ten hoogste 130 dagen boven de 50: 260 d-agen en bij de wwv voor iemand onder de 50 jaar 2 jaar en voor mensen boven de 50: 3 jaar. (ADVERTENTIES) LEEUWEN, CHEETAH'S, BAVIANEN, SAFARI-RESTAURANT OPEN:1 JUNI T/M15 AUG: 10.00-19.00 UUR TOEGANG: FL, 12.50 PER AUTO HILVARENBEEK (BIJ TILBURG) W vacuüm verpakt, pak 250 gram z

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1