PRIJS-SLAG Feestdag bij sluiting Bolster' VAART ACHTER SANERING IN AXELSE KOM Ouders genieten van kindermusicals HAVENSCHAP TERNEUZEN KRIJGT HAVENREGLEMENT JE ZIET HET ZO! DAVEREND SUCCES ZEEMEEUWSCHOOL ANANAS STUKJES indePRUSSLAG DUBBELTJES soms KWARTJES PRIJSVERSCHIL op elk artikel HARING WITTE BUNEN BAVARIA PILSENER 6 CAMPING 'MARGARINEl MINUTEN MAALTIJDfJKJl stad streek Expositie in Sas van Gent Wachtlijst De Vurssehe steeds groter Bromfietser na aanrijding in ziekenhuis Zuiddorpe BOTSING IN TERNEUZEN BRANDJE IN AARDENBURG Nieuw-Namen Terneuzen Sluiskil Ellewoutsdijk Optimistisch Werkgroep besprak problemen van werkende jongeren Brug in Zelzate in reparatie DPLOSKOFFIE SLAGROOM AMERICO'S j GEVULDE I KOEKEN I FRANKFURTERS ZAKJES f«9l TABLET- JKKm SUIKER 7W CHOCDMELKÊM0Ê\ VRUCHTEN- WÊEL SINAS #*J KAAS40+ JAC. HERMANS BLIKSCHADE IN TERNEUZEN Vergadering van recreatieschap Woensdag 21 juni 1972 0 5 literblik boordevol •§TUKjES op lichte siroop normale prijsJ25f (Van een onzer verslaggevers) TERNEÜZEN Na twee- en een halve maand activiteiten in en om het buurthuis „De Bolster" (Magniloaplein, Ter- neuzen) wordt het huis geslo ten en het seizoen afgesloten. Dat betekent dat tot septem ber geen binnenhuisactivitet' ten meer zullen plaatsvin den. In de periode dat het buurt huis draaide is er heel wat gebeurd. Meer dan 150 kinde ren kwamen er een of twee maal per week naar de club om deel te nemen aan allerlei activiteiten, spel en ontspan ning. Ook volwassenen toon den belangstelling, z fj kwa men onder meer praten over verwezenlijking van speelgele genheden in de buurt. De leiding van het buurthuis laat nu weten dat op zaterdag 24 juni het MagnoÜaplein in een feestplein wordt veran derd waar de gehele buurt, jong en oud, wordt uitgeno digd de sluiting van het sei zoen te vieren. Het programma is dusdanig opgesteld dat ook iedereen kan meedoen. Men begint b.v. met een „gezinskilometer". De bedoeling is dat het hele ge zin, giroot en klein, 1 kilome ter loopt. Er is een straatte kenwedstrijd voor de jeugd van 611 jaar, schatgraven in de zandbak voor kleuters; be hendigheidsspelen voor kinde ren van 611 jaar. In de namiddag verklede sprookjesoptocht door de buurt, een optreden van caba retgroep „De Hoepel" poppen spel voor de kleuters, optre den van de volksdansgroep „Hava Naguila" uit Vogel waarde en een beatdanswed- strijd voor de jeugd van 11 17 jaar. Hiervoor moeten gega digde zich van tevoren op geven bij de clubhuisleiding, Ank van Strien of Joris de Rave. De gehele dag is het „open huis" in de Bolster. Er wordt nog gewezen op de mogelijkheid in de zomer maanden, als hset buurthuis werk stilligt, de kinderen mee te laten gaan met jaarlijkse zomerkampen van de centrale stichting voor sociaal cultureel werk. Dit jaar wordt de gehe le maand juli gekampeerd in Loon op Zand, Roggel en het Engelse eiland Wight. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT In Ga lerie Uilenspiegel, die nu op de meer centraal gelegen Westkade is gevestigd in Sas van Gent wordt van 19 juni tot 25 augustus een zomerex- positie gehouden. Een zestal kunstenaars neemt hieraan deel. Enkele van hen hebben reeds eerder met succes in de ze galerie geëxposeerd. Te zien zijn nu pentekeningen van Maurits Portier, die tevens een aantal etsen tentoongestel. Verder aquarellen van Lilian Martens en grafische kunst van Jeltje Ratsma de Wand. Ook hier is werk van Cees van Langevelde te zien evenals Gerard Menken en werk van Ruud Martens. De toegang tot de expositie ts vrij en men kan dagelijks terecht van 9 tot 18 uur. ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) APEL De gemeente Axel heeft besloten wat meer spoed te gaan zetten achter de sane ringsplannen binnen de kom van Axel. Een van de gevol gen hiervan is, dat bijvoor beeld woningen in de Juliana- straat, die vallen in het plan Oudewijk en momenteel voor al door Turkse gastarbeiders worden bewoond, niet meer opnieuw verhuurd zullen wor den, wanneer deze door het vertrek der bewoners leeg ko men te staan. Deuren en ra men zullen dan worden dicht gespijkerd. Ook achter het sanerings plan dat de omgeving van de Markt omvat zal zoveel moge lijk spoed gezet worden. Zoals gemeld ligt het in de bedoe ling de Nassaustraat door te trekken naar het momenteel driehoekige Szydlowskiplein. Een druk tafereel uit de musical „Theun de Speelman in de Terneueense Ontmoe. tingskerk. (Van een onzer verslaggevers) TERNETJZEN Met zeer veel succes hebben gister avond leerlingen van de Zeemeeuwschool in een geheel gevulde Ontmoetingskerk in Terneuzen-Zuid een tweetal musicals opgevoerd. Voor de pauze was het de beurt aan de leerlingen van de laagste klassen. Met veel verve, vooral veel vaart, brachten zjj de musical „Teun de speelman" geschreven en op muziek gezet door Bennie Vreden. (Van onze correspondent) AXEL Omdat de wacht lijst van bejaarden, die opge nomen wensen te worden in het bejaardencentrum „De Vurssehe" steeds langer wordt, zal er op korte termijn met de gemeente Axel een ge sprek plaatshebben over het te voeren beleid. Burgemeester Van Dijke is van mening dat wil men over een jaar of drie werke lijk uitbreiden er nu reeds plannen gemaakt dienen te worden. (Van onze correspondent) TERNEÜZEN Mejuf frouw M.E. te Sas van Gent werd gistermiddag toen zij op haar bromfiets op het rijwiel pad in de Axelsestraat te Ter- neuzen reed aangereden door een bestelauto, bestuurd door M.K. te Oudekerke. Het ongeluk gebeurde door dat de bestuurder van de be stelauto een zijstraat in wilde rijden. Dokter Nijsten jr. die de eerste hulp verleende acht te overbrenging per ambulan ce van mejuffrouw E. naar het Juliana ziekenhuis noodzake lijk. Kermisschieting Bij gele genheid van de kermis hield handboogmaatschappij St.-Se- bastiaan de traditionele kermis- schietingen. Hiervoor bestond een goede belangstelling. De uitslagen waren als volgt: Zaterdag: le hoogvogel: v.d. Velde (Zelzate), 2e hoogvogel J. Bruggeman, Westdorpe, zij vogels: R. van Haelst, Zuid dorpe en A. Suy, Koewacht, kallen: P. Meers, Lokeren (B) en G. de Munck, Zelzate (B). Zondag: le hoogvogel A. Verbiest, Zuiddorpe, 2e hoog vogel: Rolier, St.-Niklaas (B), zijvogels: Th. de Waele, Koe wacht, G. Smet, Koewacht, Fl. van Poucke, Koewacht, P. Kerkcheart (14 jaar) Axel kallen: A Hermon, Zuiddorpe, A. de la Ruelle, Overslag (B), Arth. de Munck, Zuiddorpe, R. Begheijn, Terneuzen. Maandag: le hoogvogel niet afgeschoten, 2e hoogvogel: J. Bruggeman, Westdorpe, zijvo gels: A. de Vleesschauwer, Koewacht. K. van Waes (16 jaar) Westdorpe. Beide kallen niet afgeschoten. Een duidelijk enthousiast pu bliek bestaande uit ouders en scholieren begeleidden met een daverend applaus het slotlied van deze 35 minuten durende musical. Na de pauze waren het de leerlingen van de drie hoogste klassen, die zeer gediscipli neerd en bijna vakkundig de musical „Adieu Paris" brach ten. In deze musical wordt door een schoolklas teruggezien op een vier dagen durend bezoek aan de aloude Franse hoofd stad. Het spel oogstte tussen de bedrijven door diverse open doekjes. Zonder overigens een speel ster of speler tekort te doen was het meeste succes wegge legd voor Loek Hoevens, die als nuchtere Arnhemse jongen Jeroen, de lyrische ontboeze mingen van Marjolein Roeland (in de rol van Frangoise) rela tiveerde. Een langdurig slotap plaus was de dank van een uiterst tevreden publiek. Met voldoening kunnen de leer krachten van de Zeemeeuw-' school terugzien op de drie maanden durende voorberei ding van de musicals. Helaas kon in de pauzes een dissonant worden waargeno men. Verschillende aanwezigen trapten het peukje van hum si garet uit op de balatumvloer van de hal. Een brandvlek in de vloer was een blijvend aan denken. De twee hoofdrolspelers uit de musical „Theun de Speel man". (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Op de kruising Axelsestraat - Gera niumstraat heeft gistermiddag doordat de bestuurder van een personenauto M. J. K. uit Koudekerke geen voorrang verleende aan een bromfiets bestuurster M. E. uit Sas van Gent, een aanrijding plaatsge had. De bromfietsbestuurster werd hierbij dusdanig gewond, dat zij met diverse inwendige kneuzingen naar het Juliana- ziekenhuis te Terneuzen per ambulance diende te worden overgebracht. (Van onze correspondent). AARDENBURG Dinsag- avond brak brand uit in een oude woning aan de Paurssens- straat te Aardenburg. In de oude woning werden kippen en konijnen gehouden. Bij de brand kwamen 30 konijnen De brand is wellicht ont staan tengevolge van een schoorsteenbrand, omdat in het pandje voer voor varkens werd gekookt. De brandweer, die juist aan het oefenen was, was in recordtijd aanwezig. Kermis Op zondag 18 juni werd in de Belgische Prosperpolder een Vlaamse kei-mis gehouden ten bate van een schoolbus voor de kinde ren uit de polders. Ook waren er doorlopende schietingen op de liggende wip. Om 19.00 uur was er de trekking van een loterij. Harmonie De harmonie „de Vliegende Hollander" uit Terneuzen heeft van circus Boltini de uitnodiging ontvan gen met harmonie, drumband en majorettes de openingsmu ziek te verzorgen bij de eerste voorstelling van dit circus, he denmiddag. Popfestival Het in hotel Atlanta gehouden popfestival is een groot succes geworden. Ruim 100 jongeren, afkomstig uit geheel Zeeuwsch-Vlaande- ren hebben genoten van het optreden van de Sunbeats. Lustrumviering Ter af sluiting van. de feestelijkheden rond haar vijfjarig bestaan heeft de Sluiskilse toëpclub in clubhuis Dallinga haar leden een feest aangeboden. Het fes tijn, waaraan alle leden deel namen, heeft tot in de kleine uurtjes geduurd. Zwemfeest De zwemclub „L.E.E." (Luctor et Emergo) uit Ellewoutsdijk viert vrijdag en zaterdag het 45-jarige be staan. Vrijdagavond van 810 uur wordt in de tent aan de haven een receptie gehouden en zaterdag is er een zwem feest in de haven. Na de sanering zal het plein er uit zien als een vierkant, op de hoeken waarvan de ge meente mogelijkheden wil scheppen voor het vestigen van winkel- of zakenpanden. Een aantal bewoners in de Buitenweg heeft van de ge meente al bericht gekregen dat per 1 september de huur wordt opgezegd. Burgemeester Van Dijke deelde gistermid dag op de wekelijkse perscon ferentie mee, dat door de ge meente uiteraard voor vervan gende woonruimte gezorgd zal worden. Een van de redenen dat de gemeente Axel zoveel moge lijk haast wil maken met deze saneringsplannen is, dat de ge meente de rijksbijdrage pas ontvangt, wanneer het plan „slooprijp" is. Daarnaast wil len b. en w. waar mogelijk, nieuwe mogelijkheden schep pen voor eventuele gegadigden voor een nieuw zaken- of win kelpand. Volgens burgemeester Van Dijke is het ook goed, moge lijk, dat half volgend jaar be gonnen zal bunnen worden met de bebouwing van het Kennedyplein. Het betreft hier de bouw van winkels, kanto ren en enkele flats. Hoewel nog niets definitief vaststaat, liet de burgervader zich niet temin optimistisch uit over de ze plannen, die een totaal van meer dan 8000 vierkante me ter bebouwd terrein in beslag zullen nemen. Een onlangs ge vormde werkgroep, waarin naast de gemeente ook een belangrijke financieringsmaat schappij is beïrökken, werkt momenteel de plannen uit. Van de ruim 8000 vierkante meter zal waarschijnlijk 3500 meter bestemd zijn voor kan toren, 1500 meter voor win kels, terwijl op het resterende gedeelte 40 a 50 flateenheden zullen verrijzen. Een en ander is echter nog afhankelijk van een marktonderzoek, dat men voor het einde van dit jaar hoopt rond te hebben. Boven dien zal met name met be trekking tot het winkelappa raat eerst overleg gepleegd worden met de georganiseerde middenstand te Axel. (Van onze correspondent) CADZAND Op Hedenes- se heeft een discussie plaats gevonden over de problemen van de werkende jongeren. Het gesprek was georgani seerd door een aantal mensen die een werkgroep „wenkende jongeren" wil vormen. Bespro ken werden problemen op het gebied van lonen, werktijden en partiele vorming. De aan wezigen kwamen tot de con clusie dat op deze gebieden een gebrek aan voorlichting heerst, met name in west- Zeeuwsch-Vlaanderen. Op een volgende bijeen komst zal de werkgroep een gesprek hebben met een con sulent van het arbeidsbu reau. Voor inlichtingen over de nieuwe werkgroep kan men zich wenden tot Joke Vergou we, vormingscentrum Hede- nesse, Cadzand of Theo van de Vèire, Brouwerijstraat 29, Oostburg. (Van een onzer verslaggevers) ZELZATE Momenteel worden aan de burg in Zelza te, waarmee men tot nu toe nog niet veel geluk heeft ge had, herstellingen uitgevoerd. Deze worden in de nachtelijke uren verricht en wel tussen de laatste autobusverbinding en de eerste van de volgende dag. De brug wordt 's nachts twee maal een kwartier voor het wegverkeer opengesteld. Tij dens de werkuren wordt het verkeer omgeleid via de tun nel. De vermoedelijke duur der werkzaamheden ls drie maanden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De raad van bestuur van het Haven schap Terneuzen zal in een vergadering die op 28 juni in Middelburg wordt gehouden, een reglement „precariorech ten" alsmede een havenregle ment voor het havenschapsge- bied vaststellen. Voor de precariorechten heeft het dagelijks bestuur ta rieven opgesteld, die in hoofd zaak zijn afgeleid van verge lijkbare havens en gemeenten, zoals Dordrecht, Vlaardingen en Terneuzen zelf. Deze tarie ven zijn aangepast aan het huidige prijspeil. De gebrui kers van de terreinen in het havenschapsgebied zullen voor allerlei denkbare opstallen en voor het stapelen van goede ren jaarlijkse vergoedingen moeten gaan betalen. Zo moet men voor het bezit van een kantoor, wal of wachthuisje dertien gulden per vierkante metei per jaar betalen. Voor een spoorlijn moet vijf gulden per strekkende meter per jaar worden betaald. Ook voor re clameborden en dergelijke worden precariorechten inge vorderd. Het havenreglement, dat op 28 juni moet worden vastgesteld, kan worden ver geleken met de algemene poli tieverordening, die op het vas teland geldt. Het havenregle ment is vooral van belang, waar het gaat om de aanvoer en behandeling van gevaarlij ke stoffen in en op schepen. In vrijwel alle gevallen dat zich gevaarlijke stoffen aan boord van een schip bevinden, is de schipper van zo'n vaar tuig verplicht de havenmees ter in te lichten. De haven meester krijgt de bevoegdheid om een schip dat voorwerpen of stoffen aan boord heeft die hinder voor de omgeving kun nen veroorzaken, langs de kortste weg de haven uit te sturen. 400 gramsbtik intom.saus normale prijs)»* prijsslagprijs 1? literblik in tomatensaus normale prijsJWS* potje CAHWE voor ±35 kopjes koffie (inh.50gr) normale prijsJTT blik I HOLLANDIA klopt direkt stijf jj normale prijs MASSA-VERKOOP. PRUS-SLAGPRUS blik alc.vol.5% in de prijs-slag slechts J VAN HOUTEN met luchtige vulling normale prij^^K"! zware ovenverse blik a 500 gram CORSO normale prij s)VC stuks MINOS normale prijsjjfl' per Ntk normale prijsde 1 kilodoos normale prijsjes^ pak struik kip en rijst in diverse sauzen m keuze uit paprikasaus, nofü,-n| ^barbecuesaus of kerrysaiw-2S#-^'lsf blik a400 gram magere normale prij^esWH^^v 1 driekantje inde prijs-slag 400gramsblik KORSTLOZE normale pri|sJ69' bij ons slechts (Van onze correspondent) TERNEUZEN Op het weggedeelte de Midden- en Westsluis verleende de auto mobilist W. van de V. te Ter neuzen geen vrije doorgang aan de bromfietser J.K. te Biervliet. Beide voertuigen werden beschadigd. Persoonlijke onge lukken deden zich met voor. (Van een onzer verslaggevers)' TERNEUZEN Het alge meen bestuur van het recrea tieschap De Braakman houdt op vrijdag 7 juli een vergade ring in het stadhuis van Ter neuzen. Op de agenda, die in. totaal 8 punten telt, moet on dermeer een huur overeen komst voor de kantine worden vastgesteld. Tevens zal de be groting 1973 de revue passeren. De vergadering begint om 16.00 uur. 'K*

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2