lil huis vallen evenveel doden als in verkeer Goed zwemwater voor groot deel Nederlandse kust NS: Een miljoen verlies per dag Den Uyl eist woedend doe snel iets tegen werkloosheid DOOR ONGELUKKEN AMFIBIE-VOERTUIG UIT HULST GAAT DIENST DOEN IN IERLAND Oppositie wil andere functie top-officier Koningin Juliana inspecteert wacht Raketten naar Israëlische bus Valpartijen Verraderlijk Lawaai Vlissingse en Haagse kust uitgezonderdzegt ministerie Kernproeven van Fransen kunnen elk moment beginnen Snelle prijs stijgingen grootste probleem RJUKO K ROCK Chauffeur moet kiezen tussen inrijden op bejaarde man of kinderklas SCHMELZER NAAR CAIRO Tijd staat een seconde stil Raad voor milieudefensie Manifest wil nieuwe studie over Ooster- schelde Axel weigert subsidie uit geldgebrek Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)79 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. WOENSDAG 21 JUNI 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang No. 8882 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Ongevallen in woningen eisen vrijwel evenveel doden als onge lukken in het verkeer en véél meer dan door onge vallen in bedrijven. De cij fers zijn schrikbarend te noemen: in 1970 kwamen 3132 mensen binnen hun woning door een ongeluk om bet leven tegen 3199 in het verkeer er buiten. In elf jaar steeg het aan tal dodelijk gewonde ver keersslachtoffers met 63 procent, het aantal overle den slachtoffers van huis ongevallen nam in die tijd toe met niet minder dan 138 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1971 van het Nederlands Insti tuut voor Preventieve Ge neeskunde (NIPG), TNO in Leiden. Het is opvallend dat er omtrent de oorzaken van verkeersongelukken al vrij veel onderzoek verricht is en dat reeds tal van maatrege len beraamd en uitgevoerd zijn om het aantal verkeers doden te beperken. Maar naar de oorzaken van onge vallen in woningen is tot dusver maar weinig onder zoek gedaan. Vrouwen in de leeftijds groep van 20 tot 29 jaar blij ken de meest bedreigde groep, daarna bejaarde vrou wen en kinderen van 0 tot 4 jaar- Hoewel de TNO-onder- zoekers momenteel slechts beschikken over deze ont stellende cijfers en zich pas kortgeleden intensief hebben verdiept in de oorzaken daarvan, staat wel vast dat de meeste doden binnenshuis slachtoffers zijn van valpar tijen. Een der onderzoekers, dok ter W. Winsemius: „Een kleedje met een omgekrulde rand op een gladde parket vloer, een losliggende trap roe, gemorste eetwaar op een colivinylvloer, een wan kel trapje zijn de grootste oorzaken. Het zijn niet eens de elektrische huishoudelijke apparaten, die de grote boos doeners zijn. Ongelukken hiermee biijken merkwaar dig genoeg gemiddeld maar vijf a zes slachtoffers per jaar ten gevolge te heb ben". „Het is niet 20, dat de mensen niet weten dat zij dingen verkeerd doen of dat zij met ondeugdelijke spul len werken. Daarom heeft het ook geen zin om veilig heid binnenshuis te leren door een boekje en een fol dertje. We moeten de mensen op een of andere ik weet nog niet precies welke manier leren ook te handelen naar de eisen van veiligheid. We moeten de mensen leren om te gaan met de dingen", aldus dokter Winsemius. Juist omdat de mens zich binnen zijn huis in de meest veilige omgeving acht, ge draagt hij zich veel minder voorzichtig, dan in het alge meen gevaarlijk geachte ver keer buiten. Tot deze verra derlijke voorstelling komt men des te gemakkelijker als blijkt dat nagenoeg niets van de ongevallen binnens huis in de publioiteit komt. Als iemand in een bedrijf zijn hand afzaagt of met zijn auto tegen een boom rijdt, komt dat in de krant. Van ongevallen binnenshuis ko men meestal alleen de kolen damp- en gestikt-in-de-bad- kamer-gevaUen naai- buiten, constateren de TNO-onder- zoekers. Ook op meer onvermoede wijzen worden veiligheid en welzijn van Nederlandsers bedreigd, aldus het jaarver slag. Het is onderzoekers van het NIPG-TNO gebleken, dat bij lts-leerlingen het aantal gehoorafwijkingen twee keer z groot is als bij hun leef tijdsgenoten die andere scho len bezoeken. Het opmerke lijke feit doet zich voor, dat -het aantal gehoorbeschadi- gingen door lawaai bij lts- leerlingen van 2 procent bij toelating tot de school toe neemt tot 8 procent bij het verlaten ervan. De belangrijkste oorzaken van deze verontrustende si tuatie moet men niet zoeken bij het lawaai van machines in de school, maar bij be paalde vormen van vrije- tijds-besteding. Het afsteken van vuurwerk heeft vermoe delijk een groot aandeel bij het ontstaan van geboorbe- schadigingen bij deze jon gens. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Met uitzon dering van de onmiddellijke omgeving van Vlissingen en Den Haag is het water van de Noordzee voor de Nederlandse kust van goede kwaliteit en veilig voor de zwemlustigen. Ten zuiden van het waterweg gebied is er zelfs sprake van een aanzienlijke verbetering van het zeewater in vergelij king met vorig jaar, aldus een woordvoerder van hel ministe rie van Verkeer en Water staat. Volgens deze zegsman moet de oorzaak van de verbetering gezocht worden in de doorwer king van de afsluiting van de zeearmen. Het vaak vervuilde Rijnwater kan niet langer overal doordringen. De situatie in de onmiddel lijke omgeving van Vlissingen wijkt zoals bericht aanzienlijk af van het algemene beeld. Het gemeentebestuur van deze plaats wil badgasten door middel van waarschuwings borden wijzen op de gevaren ADVERTENTIE) KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA SCHOUWBURGRING 5-7 TILBURG van het aldaar vervuilde zee water, vooral bij eb. „Zolang de riolering van Vlissingen niet is verbeterd, zal de vervuiling van het zee water daar nog wel voortdu ren", zo luidt het commentaar van de woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waaterstaat. De toeristen die dit jaar de overige Zeeuwse stranden op zoeken, hebben niet te moppe ren over de kwaliteit van het zeewater. „Het zeewater is he lemaal gezond en men kan er bij elk getijde rustig in zwem men", zegt burgemeester H. Koevoets van Valkenisse. Hij voegt eraan toe dat het water elk jaar merkbaar beter wordt. Uit Westerschouwen op gelijkluidende berichten. PARIJS (DPA) Uit we lingelichte bron in Parijs ver luidt, dat het begin van de nieuwe Franse kernproeven in de Stille Oceaan van de weers omstandigheden afhangt. De proeven zouden „elk ogenblik" kunnen aanvangen. Tegen de Franse kernproe ven hebben vooral Australië. Nieuw Zeeland, Japan en een reeks Latijnsamerikaanse lan den geprotesteerd. LUXEMBURG (ANP) De snelle stijging van de prijzen en de kosten van levensonder houd zal ook in 1973 Neder lands grootste probleem zijn. De matiging daarvan zal in hoge mate afhangen van het slagen van het overleg tussen de regering en de sociale part ners. Ook een voortgaande mati ging van de overheidsuitga ven, dat wil zeggen een niet- o ver-schrijden van de over heidsbegroting, zal voor Ne derland voor het komende jaar van het grootste belang zijn. Dat staat in een in Luxem burg uitgelekt geheim rapport van de Europese Commissie, dat de basis zal zijn voor de bespreking in de Europese conjunctuurraad, die volgende week in Luxemburg wordt ge houden. De inflatie blijft de grootste bedreiging, aldus de commissie, doordat de particu liere consumptie alsmaar stijgt. (ADVERTENTIE) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Dc spoorwe gen hebben In het afgelopen jaar bijna een miljoen gulden per dag verlies geleden. Het totale negatieve exploitatiere sultaat over 1971 bedraagt 362 miljoen gulden. Verminderd mei een totale rijksbijdrage van 105 miljoen gulden is het netto-resultaat 257 miljoen in de ."ode cijfers. De stijgende kosten van mensen en materieel vormen met de enige oorzaak van dit gigantische tekort, dat het to taal der sinds 1962 geleden verliezen op ruim 770 miljoen gulden brengt. Er zat in 1971 geen groei in het reizigersver- voer en in een belangrijke sector van het voer zal de klad: goederenver- Met het oog op de moeilijke liquiditeitspositie van NS acht de hoofddirectie een spoedige bekrachtiging van de financië le garantlewetten die reeds verleden jaar onder het vorige kabinet hadden moeien wor sen ingediend dringend ge wenst. In de buurt van „De Paal" (Van een onzer verslaggevers) HULST -T De door de Hul ster firma De Bakker ontwik kelde „Amfirol" zal binnenkort worden ingezet bij rcddlngs werkzaamheden in Ierland. Shannon Airport heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen een am fibie-voertuig van dit type ge kocht met de bedoeling daar van gebruik te maken bij even tuele toekomstige calamiteiten op of rond het vliegveld. Verwacht wordt, dat de Am firol goede diensten kan be wijzen, omdat de start- en lan dingsbanen zijn gelegen in een moerassig gebied, grenzend aan een getijderivier. Uit het ver leden heeft men bij vliegtuig ongelukken de ervaring, dat de reddingswerkzaamheden vaak te traag op gang kwa men, omdat men niet over het materiaal beschikte om zich over drassig grondgebied te bewegen. Met de Amfirol kan dat wel. Het voertuig weet zowel weg op een harde ondergrond, als op modder of in de sneeuw. Daarnaast kan het zowel rijden als varen en varianten op het prototype worden al op ver schillende plaatsen in Europa gebruikt voor de meest uiteen lopende werkzaamheden. Tech nische mensen van Shannon Airport zijn al de gehele afge lopen week in Zeeuwsch- Vlaanderen geweest om te leren werken met de Amfirol. De bediening van het voer- vaartuig is tamelijk simpel, maar het aantal toepassings mogelijkheden is zo groot, dat er nogal wat dagen nodig zijn om op dat gebied de nodige ervaring op te doen. Geoefend is de laatste dagen onder meer in de buurt van ,De Paal'. De eerste resultaten zijn tot op heden bevredigend. Deze week wordt nog de Amfirol in Rotterdam ver scheept om naar Shannon Air- port getransporteerd te wor den. Overigens is het amfibievoer tuig nog niet helemaal klaar, want in Ierland zal het voor zien worden van brandblus apparatuur, radio en eerste- hulpuitrusting. Daarna is het eerst operationeel en zal het aan het wagenpark van de luchthaven worden toegevoegd. Voor Shannon Airport betekent dit, dat men in voorkomende gevallen met de hulpverlening bij vliegrampen niet meer zal hoeven te wachten, tot het getij in de nabijgelegen rivier zodanig is, dat men de plaats van het ongeluk met schepen kan bereiken. Er zijn op dit moment in totaal vier Ieren in Zeeuwsch- Vlaanderen voor instructie. Op hun beurt zullen zij in Ierland nog eens tien mensen opleiden, druk geoefend met de „Amfirol". (Foto van Fotostudio Theo Buijsse). Dan zo'n fijne Vespa luisterbrommer. CiAO nu nog 549.BOXER nu nog v.a. 659.(inci. btw) fia ei gauw voor naar uw bromfietsman of vraag adres aan Nedespa, Roermond tel. 04750 - 1 57 57 waarmee de Amfirol dag en nacht zal worden bemand. Het voer-vaartuig kan 25 mensen tegelijkertijd vervoe ren. Het kan in modder of sneeuw een snelheid van 8 tot 12 km halen, op water 8 tot 10 kilometer. Het trekvermogen in water, modder of op harde grond is 1000, 3000 en 5000 kilo groot. HEERENVEEN (ANP) Door een verkeersfout van een bejaarde brom fietser moest de chauf feur van een militaire vrachtwagen gistermor gen kiezen tussen inrij den op een klas kinderen of op deze 79-jarige man. Hij koos voor het laatste en raakte met zijn drie tonner de man die gis termiddag in het zieken huis van Heerenveen overleed aan zijn ver wondingen. De truck reed in het Friese dorpje Oudehor- ne, toen de heer De Boer op zijn bromfiets plotse ling linksaf sloeg zonder op de wagen te letten. Aan de andere kant van de weg liep een klas van 33 kinderen, waardoor de chauffeur een pijnlij ke keuze moest doen. De kinderen en de chauffeur zijn als gevolg van het ongeluk totaal overstuur. DEN HAAG (ANP) Mi nister Schmelzer zal van 1 tot 4 juli een bezoek brengen aan Cairo, waar hij besprekin gen zal voeren met zijn Egyp tische ambtgenoot Murad Gha- leb, en bezoeken zal brengen aan de vice-presidenten Fawzy en El Chafei (mogelijk ook president Anouar el Sadat) en premier Aziz Sidky. (Van onze parlementaire re dacteur). f DEN HAAG. PvdA-frac- tieleider Den Uyl heeft gister avond woedend van minister Nelissen (Financiën) medede lingen geëist over dc toegezeg de kabinetsmaatregelen tot be strijding van de werkloosheid in het najaar. De oppositieleider nam geen genoegen met de opmerking van de minister dat de Twee de Kamer nog voor het zomer reces eind volgende week op de hoogte zal worden gebracht van deze maatrege len. Den Uyl wenst deze maat regelen morgen van minister Nelissen te vernemen. „Wij achten het onaanvaard baar dat de kamer op reces gaat zonder te weiten wat er gaat gèbeuren. We willen een pakket van 500 miljoen gul den", aldus een briesende Den Uyl tijdens het kamerdebat over de voorjaarsnota van mi nister Nelissen. Indien de minister het verzoek niet ho noreert zal Den Uyl morgen een motie indienen. TEL AVIV (Rtr/UPI) Arabische guerrillastrijders hebben gisteren vier bazooka- raketten afgevuurd op een bus met toeristen op de door Israël bezette Golan-lioogte in Syrië. Twee Israëlische burgers werden gewond, van wie één ernstig. De raket die de bus trof, explodeerde niet. GREENWICH (Rtr) In de nacht van 30 juni op 1 juli zal te middernacht de tijd één seconde stil staan om de wereld in staat te stellen de tijd in te halen. De radiosignalen over de gehele wereld zullen dan één seconde worden bijgesteld om binnen de overeengekomen afwijking van de atoomklok van Greenwich te blijven. Eind juni is het verschil iets meer dan zes tiende seconde. Door de tijd één seconde stil te zetten komt de gemiddelde afwijking weer binnen de toelaat bare grenzen. (Van onze .parlementaire redacteur) DEN HAAG Het socialistische kamex-lid nr. Stemer- dink zal donderdag tijdens zijn interpellatie over de onenig heid in de legertop minister De Koster vragen of deze be reid is aan de adviseur van de generale staf, overste Henk Volten, alsnog een funktie te geven, die meer met diens capaciteiten in overeenstemming is. Aan overste Volten werd onlangs overplaatsing aangezegd naar het administra tief Controle Bureau Landmacht te Amersfoort. Deze overplaatsing wordt in verband gebracht met de activiteiten van overste Volten als kritisch publicist over de defensiezaken en het uitlekken van de nota, die de com mandant van het eerste legerkorps, luitenant-generaal Meijnderts, aan premier Biesheuvel heeft uitgebracht over organisatie en doelstelling van de krijgsmacht. Mr. Stemer- dink vraagt om publikatie van deze nota. Alleen wanneer die nota voor publikatie wordt vrijgege ven, is het mogelijk, aldus mr. Stemerdink, een juist oordeel te vormen over de vraag of er in de legertop diepgaand verschil van mening heerst over het plan-Ter Apel (mili tair oefenterrein), de aankoop van mobiel luchtafweerge schut en de diensttijdverkorting. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Raad voor Milieudefensie (RMD) heeft een door 384 Nederlanders van alle gezindten en uit alle be volkingslagen getekend mani fest „Moet de Oosterschelde worden afgesloten?" aangebo den aan de ministers van Volksgezondheid en Milieu hygiëne en van Verkeer en Waterstaat, aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer en in het bijzonder aan de leden van de vaste commissie voor milieuhygiëne uit de Tweede Kamer. Met dit manifest doet de RMD een beroep op de regering de Oostei'scheldeproblematiek opnieuw in studie te nemen. De RMD dringt aan op het instellen van een nieuwe, onaf hankelijke studiecommissie waarin milieudeskundigen, met name biologen, ruim zijn ver tegenwoordigd. (ZIE OOK PAGINA 3) (Van onze correspondent) AXEL Als eerste reactie op het bericht, dat de gemeente Axel als enige Zeeuwse ge meente geen subsidie verstrekt aan de Zeeuwse stichting voor beroepsvoorlichting en schooi en beroepskeuzevoorlichting, heeft burgemeester M. K. van Dijke medegedeeld, dat liet mo tief voor een afwijzing in 1972 en 1971 gebrek aan geld is ge weest. „Bij een onderzoek naar het begrotingstekort voor 1971 is gebleken dat de onderwijssec tor hoog boven haar plafond zat, zodat op bepaalde posten drastisch bezuinigd moest wor den", aldus de burgemeester. Het desbetreffende subsidie- voorstel werd tijdens de behan deling in de gemeenteraad af gewezen, daar men algemeen de mening was toegedaan, dat de kosten verbonden aan be roepskeuzevoorlichting etc. voor rekening van de oudera dienden te komen. DE DIRECTEUR-generaal van het bureau voor Amerikaanse zaken van het Japanse minis terie van buitenlandse zaken, Boenroeko Josino, is gedegra deerd in verband met het uit lekken van geheime gegevens in april jl. Eerder zijn al tien functionarissen van het minis terie naar aanleiding van deze zaak in rang teruggezet Een moment van het staatsbezoek van de koningin aan Frank rijk gisteren: inspectie van een erewacht van oudstrijders bij het graf van de onbekende soldaat, waar een krans werd gelegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1