„RUNVUIL WORDT ONDERSCHAT" REGERING WIL IMMIGRATIE UIT DE WEST AFREMMEN Schotse furie raasde over Costa Brava VVD en DS'70 onder een hoedje Oostburg gaat gras vervangen door klaver en veldbloemen Helm op motor per 1 juni verplicht Massale slachting in Boeroendi AFVALSCHIP" NA ZWERFTOCHT VASTGELEGD KAPITTEL ROERMOND SPRAK MET ALFRINK Brand bij Sikkens V/t miljoen schade Rijk betaalt teveel aan poetsvrouw Rijncommissie vindt Drees veel te optimistisch Op bouwterrein Advocaat dreigt met kort geding Ontslagen onderwijzer Stavenisse mankeert niets LABIEL VERONTRUST WÈtÊÈÊÊ Protest Spaanse regering in Londen „Knuppelgraag" BOMAANSLAGEN IN PARIJS Nelissen2 miljard bezuinigen Rekenkamer hekelt financiële controle op veel ministeries filrecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Gironummer 1X14111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50, Losse nummers 20 cent. Redactie- en administratie-adres: meuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 25 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE VRIJDAG 26 MEI 1972 26e Jaargang No. 8860 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% BT.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen advertenties) 5 regels 1,15. Iedere re 23 cent. Kleine advertenties bij vooruit Vermelding: Brieven onder nummer, o bureau van dit blad, 50 cent verhoging Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. Voor het maandagnummer: Vrijdag to ll uur. Is- ér, S.' Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem ROTTERDAM (ANP) On danks het vele werk, dat de overheid, internationale com missies en andere instellingen verrichten ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn, meent de Rijncommissie Wa terleidingbedrijven, dat mende ernst van de verontreinigingen nog steeds onderschat. De zes waterleidingbedrijven in Ne derland, die by deze commissie zijn aangesloten, zijn het dan ook beslist niet eens met de op timistische uitlatingen van mi nister Drees die meent dat het allemaal wel meevalt. Gisteren publiceerde de com missie haar jaarverslag, waarin grote bezorgdheid wordt uitge sproken over de voortgaande verslechtering van de kwali teit van het Rijnwater, dat 4 miljoen mensen in Nederland als drinkwater gebruiken. Als er geen drastische maatregelen worden genomen, dan zullen de waterleidingbedrijven hun limiet wat betreft de zuivering van het Rijnwater bereiken. In 1971 heeft het water van de Rijn zijn dieptepunt be reikt. De commissie verwacht veel van uitbreiding van de be voegdheden van de Internatio nale Rijncommissie, die volgen de week in Parijs samenkomt. In dit opzicht zijn de water leidingbedrijven het ook t niet eens met minister Drees, die zich woensdag negatief uitliet over het nut van een interna tionaal beheerslichaam. Vol gens hem zou dit politiek niet haalbaar zijn. De bewindsman zag meer heil in bilateraal overleg tussen de betrokken landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwit serland). De commissie vreest dat dit een te moeizame en te lange weg zal worden. De commissie Waterleiding bedrijven waarschuwt in haar rapport ook voor de verslech tering van de kryaliteit van het Maaswater, dat men in de komende jaren steeds meer zal gaan gebruiken voor de drink watervoorziening in Nederland. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De gemeen te Oostburg gaat een poging ondernemen om de monocul tuur van gras te onderbreken door in Groede op een perceel niet verkocht bouwterrein een z.g. wegbermmengsel in te zaaien. Dit mengsel bestaat uit grassoorten met veldbloemen en klaver. Mocht deze proef van hoger opgroeiende plan tensoorten slagen dan zal be keken worden of ook op ande re bouwterreinen dit mengsel kan worden ingezaaid. Dit werd bekendgemaakt tijdens de gisteren gehouden bijeenkomst van het Oostburg- se college van b. en w- waar een nota van de afdeling ge meentewerken over milieuver betering werd aangeboden- In de nota wordt opgemerkt dat het milieu allerwegen on derwerp van gesprek en dis cussie vormt. Het spreekt haast vanzelf, aldus de nota, dat ook de overheid in dezen een taak heeft die voorzover het de gemeente Oostburg be treft zo conseauent mogelijk wordt opgevat. Hierbij wordt erop gewezen dat selectieve onkruidbestrij- din-g in bermen en op bouw terreinen niet plaatsvindt, zo dat de bestaande populatie on aangetast blijft. Het gebruiken van het weg bermmengsel is een verdere stap in de richting van milieu beheer die aansluit bij de op vatting van architect Le Roy dat de overheid zijns inziens te ver ingrijpt in de natuurlij ke vegetatie langs wegen en bij de aanlg van plantsoe nen. Hij ziet verwildering als een natuurlijke staat die behouden of zoveel mogelijk nagebootst moet worden. Gemeentewer ken van Oostburg merken op dat de intentie juist is. maar niet mag leiden tot overlast aan omwonenden of exploitan ten van aanpalende cultuur grond. Het slagen van de proef in Groede hangt verder ten nauwste samen met de menta liteit van de gemeentenaren. Indien deze hun waardering tonen door de terreinen schoon te houden wordt een belang rijke stap gezet in de rich ting van een meer verant woord milieubeheer"- zo ein digt de nota. DEN HAAG (ANP) Met ingang van 1 juni a.s. zijn be stuurders en passagiers van motorvoertuigen op twee wie len (met of zonder zijspan) verplicht een (goedgekeurde) helm te dragen. Kinderen die te jong zijn om een goed passende helm te dra gen of kinderen bij wie de helm niet op goede wijze kan worden bevestigd door middel van een kinband, zullen niet meer als passagiers op een mo torfiets of scooter meegenomen mogen worden. EEN ONBEKENDE heeft gis teren de openbare scholenge meenschap Caland te Rotter dam gebeld met de mededeling, dat in de school een bom was geplaatst. Voor ale zekerhelid ontruimde de politie het school gebouw, maar er gebeurde niets. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM De Bergen op Zoomse advocaat mr. J. Vreyling heeft van de gemeente Tholen geëist dat zij de onderwijzer-op-non-ac- tief, J. Bosloper (55) uit -Stavenisse, weer toelaat tot de openbare lagere school van dit Zeeuwse dorp. Als het antwoord van Tholen, dat binnen acht dagen gegeven moet worden, onbevredi gend is, zal mr. Vreyling een kort geding tegen de gemeente Tholen aan spannen. De heer Boslo per mankeert volgens het laatste onderzoek in opdracht .van de centrale raad van beroep, hele maal niets. Zoals De Stem uitvoe rig heeft bericht, is de heer Bosloper na onenig heid met de vrouw van het vroegere school hoofd, P. Rentjes, van de school in Stavenisse verwijderd. Een poging van het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds om de onderwijzer met vervroegd pensioen te sturen, had tot gevolg dat de affaire-Bosloper voor het ambtenarenge recht kwam. Een half dozijn psy chiaters hield zich met de affaire bezig. De ene arts verklaarde hem on geschikt om het beroep van onderwijzer uit te oefenen, de andere zeer geschikt. Het laatste woord was aan de cen trale raad van beroep, die de Rotterdamse hoogleraar dr. G. Ladee verzocht, om de Stave- nisser onderwijzer te on derzoeken. Begin deze week heeft pof. Laee rrd—r Begin deze week heeft prof. Ladee rapport uit gebracht. Naar de me ning van de Rotterdamse hoogleraar moet de vraag of J. Bosloper aan geestelijke of lichamelij ke afwijkingen lijdt, ontkennend worden be antwoord. De gemeente Tholen, waartoe na de herinde ling ook Stavenisse be hoort, had Bosloper on langs laten weten dat de salarisuitbetaling aan hem stopgezet was. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet-Biesheuvel wil met de regeringen. v,.n Suriname en de Nederlandse Antillen gaan praten over het stopzetten van de „ongebreidelde" stroom Surinamers en Antillianen. die wekelijks ons land binnenkomt. De regering wil die toevloed samen met Paramaribo en Willemstad gaan controleren. Dat moet geschieden buiten het overleg in de koninkrijkscommissie over de toekomstige staatkundige verhoudingen tussen de rijks delen. De Nederiandse regerin, acht het daarom noodzakelijk, dat al voor die tijd met Para maribo en Willemstad over eenstemming moet zijn bereikt over het reguleren van de stroom landgenoten uit beide rijksdelen naar ons land. Het voornaamste argument van Den Haag hiervoor is de steeds ongunstiger worden si tuatie op de arbeidsmarkt. Bo vendien leeft een groot deel van de hier verblijvende Suri namers en Antillanen van de bijstand. Die belasting voor de begroting wordt te zwaar. Overigens schijnen de rege ringen van beide rijksdelen bepaald niet ingenomen te zijn met het streven van Den Haag. De labiele economie van Suriname kan onmogelijk de nu in ons land verkerende Su rinamers opvangen. Ook op de Antillen is de werkloosheid zodanig gestegen, dat terug keer van de in ons land ver blijvende Antillianen zeer gro te problemen met zich mee zou brengen voor Willem stad. Het zal voor het kabinet Biesheuvel moeilijk worden wettelijke maatregelen te tref fen om de vloed te stoppen zonder een diepgaande wijzi ging van het koninkrijkssta- tuut. Zowel Antillianen als in woners uit de EEG-latiden hebben geen werkvergunning nodig om in ons land te kun nen werken. Het kabinet over woog eerder al de bedrijven, die buitenlandse werknemers aantrekken, extra te belasten, maar zowel werkgevers als vakcentrales voelen daar wei nig voor. Den Haag vindt dat er haast geboden is, omdat de kans bestaat dat veel Indiërs en Pakistani uit Engeland naar het Europese vasteland zullen komen om hier te werken. Dat kan zodra de toetreding van Engeland tot de EEG geheel geregeld is Volgens schattingen van het. bureau van de gevolmachtigde minister voor Suriname in Den Haag verblijven er mo menteel 50.000 tot 60.000 Su rinamers in Nederland. Er ko men er elke maand een kleine 1000 bij. Het aantal Antillia nen bedraagt tussen de 15.000 en 20.000. Vorige week sprak de Sociaal-Economische Raad ook verontrustend over de toe vloed van Surinamers en An tillianen naar ons land. De S.E.R. adviseerde de regering toen die stroom te regelen, al bestaan er volgens dit college veel beperkingen, gezien de staatkundige verhoudingen tussen de rijksdelen. Niette min vindt ook de S.E.R dat niet gewacht kan worden tot de koninkriaksoommissie klaar (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL In het cen- traal-Afrikaanse land Boe roendi, ingeklemd tussen Zaire en Tanzania, voltrekt zich een massaslachting, die al aan tienduizenden men sen het leven heeft gekost. Boeroendi stond ongeveer veertig jaar lang onder Bel gisch mandaat en kwam daar na onder beheer van de V.N., voordat het in 1962 onafhanke lijk werd. De ontwikkelingen in dat land zijn een uitvloeisel van de mislukte staatsgreep die op 29 april werd gepleegd tegen het bewind van president Mi chel Micombero. Bij hevige ge vechten werd ex-koning Ntare gedood. Sindsdien hebben oor logsraden diverse doodvonnis sen uitgesproken. Missionarissen hebben voor de Belgische radio verklaard, dat het leger in Boeroendi een politiek toepast van systema tische uitroeiing en terreur on der de Hoetoe's een etnische groep die bijna 80 procent van de bevolking vormt. „Ik heb gezien, dat honderden personen op drie auto's werden geladen", vertelt de Franse kanunnik Pi- rard. „Men voerde hert daarna tus sen hagen van jonge revolutio nairen, die hen met knuppels bewerkten. De slachtoffers liet men daarna aan hun verwon dingen bezwijken. Met vracht auto's werden ze naar begraaf plaatsen gebracht. Op een dag heb ik meer dan tien vracht auto's zien voorbijkomen met op elk daarvan meer dan 200 lijken". 79 In afwachting van een ge schikte voorlopige opslagplaat van de voor vernietiging be stemde lading is de bijna 300 ton metende binnenvaarttanker Delta 7 door de Amsterdamse havendienst hier (achter een politievaartuigafgemeerd op een afgesloten gedeelte van de Jan van Riebeeckhaven. Het schip was onaangekondigd in de nacht van woensdag op don derdag in Amsterdam aangeko. fien. De Delta 7 was eerder de ze week, op weg naar het vuil- verbrandingsbedrijf Gefa in Emden, door de Duitse autori teiten de toegang tot West- Duitsland ontzegd, na een on langs genomen regeringsbesluit geen buitenlandse afvalstoffen ter vernietiging in Duitsland binnen te laten. Het afval is afkomstig van EMK in Krimpen aan den IJs- sel, een bedrijf dat onlangs op last van het gemeentebestuur voor een maand werd gesloten. Men achtte de aanwezigheid van grote hoeveelheden afval stoffen op het bedrijfsterrein levensgevaarlijk. (Van onze speciale verslaggever) BARCELONA De Spaan se regering heeft gisteren bij de Engelse regering ge protesteerd tegen de wijze waarop Schotse „voetbal gekken" woensdagavond en -nacht in Barcelona hebben huisgehouden en de „valse en tendentieuze" berichten die daarover in de Engelse pers zijn verschenen. Het is slechts een der naweeën van het uitleven der driften van het supporterslegiocn. De balans vermeldt: één toeschouwer overle den (vermoedelijk door 'n gewonden, van wie 97 toe schouwers en acht politie agenten opgenomen zijn in ziekenhuizen, 51 perso nen voor eerste hulp in ziekenhuizen behandeld, dertig agenten gewond; een schade van meer dan 30.000 dollar aan het voet balstadion, waar vijf kof fiekamers kort en klein werden geslagen en waar de ordedienst ongeveer 2.000 lege flessen van het veld heeft verwijderd; tientallen arrestaties en nog tien Schotten in het gevang na de „feestvierde- rij' en nachtelijke vecht partijen in bars en in de binnenstad; een protest van Dynamo bij de UEFA met het ver zoek om de wedstrijd over te spelen (hierover meer op onze sportpagina). Het Spaanse ministerie heeft zijn „verbazing en wal ging" over de incidenten kenbaar gemaakt aan de Britse ambassade in Madrid. Waar de Schotten waren geweest aan de Costa Bra va, waren winkelruiten ver brijzeld en auto's gekanteld. In Lloret del Mar werden elf Schotten gearresteerd, nadat zij verwoestingen hadden aangericht. In Ga- lella gebeurde hetzelfde, vrat de arrestav - v««i veer- tlên Britten tov «gevolg liafe. Negentien supporters van de Rangers moesteil in een andere badplaats, Mataro, uit hun hotel worden ver wijderd, nadat, zij amok had den gemaakt. Supporters van de Glas gow Rangers stellen de „knuppelgrage Spaanse po litie" verantwoordelijk. Som migen hadden Spaanse po litiemannen met getrokken revolvers zien lopen. Een politie-sergeant uit Glasgow noemde zijn Spaanse colle ga's „een weerzinwekkend stelletje lafaards". „Sommi gen van hen", aldus zijn verklaring, „lieten de fans op de grasmat toe, alleen maar om anderen de kans te geven de Schotten naar de lijn terug te knuppelen". John Mais, burgemeester van Glasgow, oordeelde, dat de supporters zich schanda lig hadden gedragen. „Het is erg dat mensen zo tekeer gaan en een eerbiedwaardi ge club in diskrediet bren gen", zei hij. Hij was van mening, dat inderdaad, zo als de Russen beweren, een groot gedeelte van de sup porters dronken was ge weest. De trainer van Dyna1- mo, Beskov: „Zeker zeven tig procent van de ruim 20.000 Schotse supporters was volkomen zat". UTRECHT (KNP) Giste ren heeft een vertegenwoordi ging van het kathedraal kapit tel van Roermond overleg ge pleegd met kardinaal Alfrink. De Roernlondse delegatie be stond uit mgr. Van Odijk, voor zitter van het kapittel, en de ken P. Jochems van Heerlen. Het overleg volgde op de gisteren gedane mededeling van het kathedraal kapittel, dat het een beroep zal doen op- de H. Stoel om uit de impasse te raken, waarin het bisdom thans gekomen is. Het is nog niet bekend tot welke conclusies het overleg met kardinaal Alfrink heeft ge leid. Een functionaris van de Ro meinse curie vertelde gisteren onze correspondent dat het Va- ticaan hoopt, dat het kapittel in Roermond zal terugkomen op zijn besluit een beroep te doen op Rome. Men kan zich daar niet voorstellen dat de schuld bij mgr. Gjjsen zou iig- (Van onze redactie binnenland) SASSENHEIM Een felle uitslaande brand in een maga zijn van Sikkens lakfabrieken te Sassenheim heeft de gehele voorraad lakken en verf van de fabriek verloren doen gaan. De rookkolom die als gevolg van de brand ontstond, was zicht baar tot in Utrecht. De schade wordt op 2,5 miljoen geschat. Een brandweerman raakte licht gewond. Zijn trommelvlies scheurde bij de explosie van een van de vele drums in het brandende voorraadmagazijn. In 1968 werd Sikkens ook al door een grote brand gedu peerd. Toen was de schade tien miljoen. PARIJS (AFP) In de nacht van woensdag op don derdag zijn aanslagen op twee Amerikaanse bureaus in Parijs gepleegd. Er zijn geen slacht offers gevallen. Wel is schade aangericht. De eerste explosie deed zich omstreeks half twee voor op het Amerikaanse consulaat. De tweede volgde nog geen ander half uur later op een post van het Amerikaanse legioen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Tussen de twee niet-confessionele rege ringspartners, VVD en DS'70, is een geheime afspraak ge maakt om eikaar bij de bepa ling van het kabinetsbeleid voor het komende jaar niet in de steek te laten. „Samen in of samen uit het kabinet!' is de korte, zakelijke inhoud van die afspraak. In beide partijen wordt ernstig re kening gehouden met de mo- crisis in de komende maanden onvermijdelijk kan worden. De oorzaak daartoe zou kunnen liggen in de moeilijkheden die het kabinet nog te overwinnen heeft bij de opstelling van de begroting voor 1973. Minister Nelissen (Financiën) heeft zijn collega's voorgesteld voor de dekking van de aan zienlijke tekorten 2 miljard te bezuinigen. Een dergelijk voorstel zou bij VVD en DS'70 goed ligen (mits, voor wat DS '70 betreft, de departementen van verkeer en waterstaat en van wetenschapsbeleid, aan het hoofd waarvan DS'70-ministers zitten, zoveel mogelijk buiten schot zouden blijven), maar stuit op weerstand vanuit de confessionele partijen. De verhoudingen tussen ener zijds de confessionele en ander zijds de niet-confessionele re geringspartners worden boven dien slechter, omdat DS'70 en VVD niet „in" zijn voor aan zienlijke structurele belasting verhogingen buiten de sfeer van de BTW-tarieven. Voor de confessionele regeringspartners geldt echter het uitgangspunt, zoals herhaaldelijk door KVP- fractievoorzitter Andriessen verkondigd, dat voor een struc ture! e verhoging geen enkele belastingcategorie in principe uitgezonderd mag worden. Ook in KVP-kringen wordt rekening gehouden met de mo gelijkheid van een kabinets crisis. Mr. Andriessen heeft echter in zijn fractie de idee uitgedragen, dat de KVP al het mogelijke moet doen om het kabinet-Biesheuvel in het zadel te houden. Het kabinet heeft zichzelf als uiterste datum om gereed te komen met de begrotings-be- sprekingen gesteld: 15 juli a.s. NELISSEN. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Algemene Rekenkamer vindt, dat de rijksoverheid teveel geld uit geeft aan het schoon houden van gebouwen en kantoren. Om daarin verbetering te orengen, heeft zij de regering voorgesteld, het Rijksinkoopbu- reau de verschillende schoon- maakwerkzaamheden te laten coördineren en bovendien per departement en per dienston derdeel een hoofdambtenaar (met topsalaris) te belasten met de verantwoordelijkheid voor de schoonmakerij bij zijn de partement of dienstonderdeel. De staatssecretarissen van Bin nenlandse Zaken en van Finan ciën houden zich nu met deze brandende kwestie bezig. Verder werkt een groot deel van het regeringsapparaat zon der voldoende financiële con trole. In haar gisteren versché. nen jaarverslag laat de Alge mene Rekenkamer zich daar zorgelijk over uit. De oorzaak is de onvoldoende personeels bezetting van om te beginnen de Rekenkamer zelf, maar ook van de accountantsdiensten van een aantal departementen. Grote moeilijkheden in de personeelsvoorziening heeft de centrale accountantsdienst van het ministerie van Financiën, maar ook bij de accountants diensten van Onderwijs en We tenschappen, Defensie, Justitie, Economische Zaken, CRM, So ciale Zaken en Volksgezond heid en Milieuhygiëne is de be zetting onvoldoende. De te geringe personeels sterkte bij de accountantsdienst van CRM heeft o.a. tengevolge, dat er in feite geen controle is op de vele miljoenen aan sub sidies, die dit ministerie uit keert. Een ander voorbeeld, dat de Rekenkamer noemt, is de Ko ninklijke Marine. Al jaren kun nen belangrijke onderdelen van de administratie van de Mari ne niet, of niet in voldoende mate worden gecontroleerd. Evenals bij andere departe menten hebben de stappen, die de Rekenkamer heeft gedaan bij de betrokken bewindslieden om verbetering in de situatie te brengen, geen resultaat op geleverd. Bij Defensie ging de situatie zelfs achteruit en bij dit depar tement moest de centrale ac countantsdienst melden, dat geen controle mogelijk was op ruim 60 procent van de kasuit gaven voor 1970. Dit betrof een bedrag van 2,5 miljard gulden. Bij de Marine kon het bij voorbeeld gebeuren, dat per jngeluk voor bepaalde in de Verenigde Staten gekochte vliegtuigonderdelen, die slechts 15 dollar per stuk kostten, 1500 dollar per stuk in rekening werd gebracht en dat de ac countantsdienst dit niet op merkte.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1