SCHERP RUSSISCH PROTEST Hanoi wil weer praten APOLLO-16 LIGT GOED OP KOERS Bioscoop brandt uit: miljoenenschade esrelF examens Pech voor gym-bèta Over de grenzen heen Knuppel HET WEER IN EUROPA Kaper Zwitsers vliegtuig gearresteerd binnenland buitenland Italiaans vliegtuig verongelukt KRITIEK STRIJD In Antwerpen Verbrande vrouw blijkt gewurgd Bloedig treffen in Montevideo Turkse premier afgetreden NIXON GAAT NAAR POLEN Knipseldienst failliet: 24 man op straat cTW U proeft het... puur zongerijpt fruit W BESSENJENEVER "jVTafuurlijk is hef een zinnige zaak dat Nederlandse, Wesf- duitse, Belgische en Zwitserse vakbonden nu gezamen lijk gaan optreden er tegen de Akzo-ontslagen. De betrokkenen bonden hebben zondag in Frankfurt vergaderd, hebben ge zamenlijk eisen opgesteld en gaan een „wereldconferentie" houden om de Akzo-problemen kritisch te onderzoeken. Het feit dat deze vakbonden nu internationaal gezamenlijk gaan optreden is hier opmerkelijk genoeg het grootste nieuws, En dat mag toch wel een vreemde zaak genoemd worden De tegenstanders van de vakbeweging zijn namelijk al jaren lang bezig door fusies en andere samenwerkingsvormen op grootscheepse wijze internationale banden te smeden. Zo zijn mammoetconcerns ontstaan als Akzo, met vertakkingen in allerlei landen. De besluitvorming in dergelijke internatio nale concerns vindt plaats „ergens" in de top, in het buiten land, niet in de betrokken fabriek, noch in het eigen land. Een paar vakbondsmensen in Breda, en een paar in Emmer- compascuum, een paar in Wuppertal enz. enz- praten dan ook tegen directies die zelf in die besluitvorming nagenoeg niets in te brengen hebben gehad. Zij zijn in feite ook maar „zetbazen". Te lang heeft de vakbeweging, niet alleen in ons land, deze internationalisering van het bedrijfsleven langs zich en over zich heen taten gaan. De babbeltjes in het IVVV (Internat. Verbond van Vrije Vakverenigingen) haalden in concreto wei nig tot niets uit. Deze Akzo-ontslagkwestie heeft duidelijk aangetoond dat de vakbeweging eenvoudig niet in staat was op hetzelfde internationale niveau tegenspel te leveren- Een tragisch be wijs hiervoor is wel de bekendmaking in het afgelopen week einde dat de Westduitse vakbonden al wekenlang op de hoog te waren van de dreigende ontslagen bij Akzo-Enka, maar uit eigen belang niet de moed had de Nederlandse collega's in te lichten. Hoe betrekkelijk dat eigen belang is, blijkt wel uit het feit dat ook de Westduitse bonden nu bereid zijn tot samen werking. Dit laatste maakt echter in de huidige situatie het hals- ©ver-kop-samenspannen van de verschillende vakbonden, vre zen wij, niet zo erg geloofwaardig in de ogen van de Akzo- top. De samenwerking van de vakbonden kan nu gemakke lijk overkomen als opportunisme, nu men op nationaal niveau kennelijk te weinig zijn zin krijgt. Pas wanneer de vakbeweging er werkelijk blijk van zal geven op internationaal niveau een behoorlijke partij te wil len en te kunnen rneeblazen, zullen dergelijke mammoetcon cerns geneigd zijn, of althans gedwongen kunnen worden, meer rekening te houden met de belangen van hun werk nemers. Jammer genoeg hebben uitgerekend de industrie bonden in ons eigen land nog onlangs laten zien het eigen standje belangrijker te vinden dan de gemeenschappelijke zaak. Dat maakt ons niet al te optimistisch over een zeer snel van de grond komen van een hechte samenwerking over de grenzen heen. De Brabantse regionale raad voor de arbeidsmarkt heeft de knuppel in het hoenderhok van het arbeidsbemiddelings- beleid gegooid. Als er, landelijk, al van zulkeen beleid sprake is. Het gaat zo niet langer, heeft de raad eigenlijk gezegd. Met lapmiddelen komen we er niet meer uit. Duidelijk is dat die raad, samengesteld uit uiterst deskun dige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en voorgezeten door prof. dr- Philips Cornelis Stouthard (statistisch onderzoek- socioloog) worstelt met het ontbreken van ieder redelijk in zicht over de ontwikkeling op middellange termijn van de werkgelegenheid, de groei van de beroepsbevolking en de inkomensverdeling. En als die, en vele andere, gegevens ont breken, kan geen goed arbeidsmarkt- en arbeidsvoorzieningen- beleid worden gevoerd. Dat kan ook al niet met slagvaardigheid gebeuren door instellingen (arbeidsbureaus) die aan onwrikbare jaarbegrotin gen vastzitten. Die bureaus immers kunnen (tussentijds) niets doen om snel op situaties te reageren. Hun structuur en hun ambtelijke binding voldoen niet meer aan de eisen die de so ciaal-economische werkelijkheid stelt. De arbeidsvoorziening is het ongecontroleerde jachtteri.ein van velen, zoals bedrijven, gemeentebesturen, regio-raden. Elke gemeente, elke regio, vecht op die markt voor zichzelf, leder Inzicht in de nationale ontwikkeling ontbreekt. Om van de |ungle die op dit gebied internationaal bestaat maar te zwijgen. Elke gemeente of regio die door bedrijfssluiting wordt ge troffen komt in actie. Zonder ook maar even rekening te hou den met de belangen van aangrenzende gebieden of belan gen elders in het land. Waf zich rond de trieste Enka-affaire de laatste dagen heeft afgespeeld onderstreept dit nog eens- Er is een eventueel verlies van 1700 arbeidsplaatsen in Breda. Dus een plaatselijke stuurgroep om industrie te trekken Onge veer 25 km oostelijker doet het Tilburgse gemeentebestuur (in enkele jaren een verlies van zo'n 8000 arbeidsplaatsen) al lang precies hetzelfde. Weer zo'n 30 km oostelijker worstelen Eind hoven en Helmond met hetzelfde vraagstuk. Philips trok voor duizenden „natuurlijke afvloeiers" geen nieuwe krachten aan- Niemand kan het die gemeentebesturen kwalijk nemen dat ze voor eigen standje vechten. Dat is, gezien de chaos op dit gebied, in Nederland, hun taak. Als de noodkreet, want zo mag men de suggestie van de Brabantse regionale raad voor de arbeidsmarkt wel zien, suc ces heeft en in ieder geval tot bezinning gaat leiden, is al veel gewonnen. PORTUGAL WIL samen met Indonesië het communisme be strijden op het eiland Timor, zo heeft de Portugese consul- generaal Manuel da Costa ver klaard. Max. temp. Aberdeen regenbui 13 Athene zw. bew. 19 Barcelona zw. bew. 16 Berlijn zw. bew. 10 Bordeaux zw. bew. 12 Frankfort zw. bew. 9 Genève zw. bew. 10 Helsinki regen 5 Innsbruck geh. bew. 7 Kopenhagen onbew. 9 25 Lissabon onbew. Locarno zw. bew. 17 Londen zw. bew. 15 Madrid licht bew. 16 Malaga onbew. 19 Mallorca half bew. 14 München geh. bew. 4 Nice zw. bew. 16 Oslo geh. bew. 10 Parijs onbew. 12 Rome zw. bew. 16 Split zw. bew. 17 Stockholm regen 9 Wenen geh. bew. 9 Züïich regen 5 Las Palmas onbew. 18 Tel Aviv licht bew. 21 (Van onze redactie buitenland) ROME Een toestel van de Italiaanse luchtvaartmaat schappij ATI met 15 passa giers en drie bemanningsleden is 80 kilometer ten zuiden van Rome neergestort. Er zijn geen overlevenden. Het toestel, een F-27 Friendship, was op weg van Rome naar Foggia (in Zuid- oost-Italië) en vloog tijdens een onweer tegen een hoog spanningsmast. (Van onze redactie buitenland) PARIJS SAIGON - Noord-Vietnam is bereid nieuwe, geheime onder handelingen met Ameri ka te beginnen als presi dent Nixon de bombarde menten op Noord-Viet nam laat staken en de we kelijkse vergaderingen in Parijs weer laat bijwonen. Amerika brak enige lijd geleden het Parijse vredes overleg af omdat Nixon van meningi was dat met Noord- Vietnam niet serieus te on derhandelen viel. Noord-Vietnam noemt 27 april als geschikte datum voor hervatting van het overleg, en voegt eraan toe dat het zal wor den bijgewoond door een hoog. geplaatst lid van het politieke bureau van de Noordvietname- se communistische partij. De Noordvietnamese delega tieleider in Parijs, Xoean Thoey, zei dat deze partijfunctionaris, Li Doee Tho,, naar Parijs zou vliegen wanneer tot hervatting van de conferentie wordt be sloten. Li Doec Tho had vorig jaar enkele geheime ontmoetingen in Parijs met president Nixons adviseur Henry Kissinger. Dit overleg brak in het najaar van 1971 af. Radio-Moskou heeft maandag meegedeeld dat de Sovjet-Unie bfj de Verenigde Staten mon deling heeft geprotesteerd te gen het beschadigen van vier Russische koopvaardijschepen in de luchtaanvallen van zon dag van Amerikaanse vliegtui gen op de Noordvietnamese ha. venstad Haiphong. Het protest werd overhandigd aan de Ame rikaanse ambassadeur in Mos kou, Jacob Beam, die naar het ministerie van buitenlandse za ken was ontboden. In een - verklaring van het ministerie stond dat enkele ha venarbeiders in Haiphong door de luchtaanvallen om het le ven gekomen waren, en dat een aantal was gewond. Het leven van Russische zeelieden had in gevaar verkeerd, aldus de ver klaring. In de Russische sche pen zijn gaten geslagen en de bemanningsverblijven bescha digd. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, heeft gisteren in het congres verklaard, dat de Ame rikaanse bombardementen noodzakelijk zijn om de terug trekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam voort te zetten en om de Zuid- vietnamezen een kans te ge ven, zich te verdedigen tegen „de massale invasie van de communisten". Volgens de Amerikaanse mi nister is Nixon vastbesloten door te gaan met alle aanvallen op militaire installaties van Noord-Vietnam, die hij nodig vindt. De voorzitter van de senaats commissie voor buitenlandse zaken, William Fulbright, oefende hevige kritiek uit op het besluit, Hanoi en Haiphong te bombarderen. Senator Ful bright vestigde de aandacht op het gevaar van ernstige inter nationale verwikkelingen, die hieruit zouden kunnen voort vloeien. In antwoord op vragen in het Lagerhuis heeft de Britse on derminister van buitenlandse zaken, Anthony Royle, ver klaard dat de Britse regering het Noordvietnamese besluit betreurt „om de gevechten te intensiveren door de flagrante inval in Zuid-Vietnam". De Amerikaanse reactie is „te be grijpen". Een Zuidvietnamees onder deel is er gisteren in geslaagd de vijandelijke linies te door breken en de artilleriebasis Bastogne te bereiken die sinds twee weken door Noordvietna mese regimenten werd bele gerd, aldus is in Hoe-é ver nomen. In An Loc lijkt de situatie niet veranderd te zijn na het laatste militaire communiqué van maandagochtend, dat meld de dat de strijdkrachten van het nationale bevrijdingsfront de stad gedeeltelijk hadden ont ruimd en dat Amerikaanse en Zuidvietnamese helikopters „de vjjand trotseerden en de eerste gewonden evacueerden". In het hoogland van Zuid- Vietnam veroverden troepen van Hanoi de basis „Charlie". (Copyright De Stem/Het Parool) HOUSTON (DPA/REUTER) De koers van de Apollo- 16 is zo goed, dat niet alleen de eerste voorgenomen cor rectie overbodig was maar vermoedelijk ook de tweede niet nodig is. Deze laatste zou vannacht om 1.33 uur zijn uitge voerd door middel van een ontbranding van de motor voor circa twee seconden. Intussen heeft men nog geen verklaring gevonden voor het afbladderen van de bescher mende verflaag aan de koppe lingszijde van de maanlander „Orion". Commandant Young en Charles Duke, die straks de maanlander moet besturen, zouden vanmorgen weer eens in de maanlander gaan kijken. Dit is een onderdeel van het officiële program. Zij gaan dan de systemen aan boord van de Orion inspecteren en wat genoemd wordt „huishou delijke karweitjes" opknap pen. Zondagnacht hebben zij ook de maanlander onderzocht, maar dit stond niet in het pro gram. Toen ging het er om na te gaan, wat er precies met'de isoleringslaag aan de hand was- Een verklaring voor het verschijnsel konden zij toen niet vinden. Young en Duke bevonden alles in de Orion in orde. Als mogelijke oorzaken voor het afbladderen waren in Houston de hitte van de stuw- raket of een chemische reactie onder invloed van de brand stof geopperd. Hoe het ook zij, de kwestie zal de vlucht niet in gevaar brengen. Volgens de bouwers van de maanlander Grun- man Corporation is de verf laag bedoeld als extra-warmte- isolering' voor het geval de lancering een dag later zou zijn geweest dan nu het geval was. Die ene dag uitstel zou hebben betekend, dat de zonne- hoek groter zou zijn, waardoor de Orion op de maan aan een grotere hitte zou blootstaan. Toen Young, Duke en Mat- tingly maandagochtend om 10 uur onze tijd, na 20 uur in touw te zijn geweest, van de vluchtleiding toestemming kregen acht uur te gaan sla pen, duurde het nog' een uur voordat Young en Mattingly de slaap konden vatten. Duke bleef zelfs twee uur wakker. (Van onze redactie buitenland) ANTWERPEN De onge veer 20-jarige vrouw, die zon dagochtend dood en gedeelte lijk verbrand in een leeg staand huis in Antwerpen is gevonden, is vermoedelijk ge wurgd. Dat heeft sectie op het lichaam uitgewezen. Brandweerlieden vonden het stoffelijk overschot nadat ze een kleine brand hadden ge blust in een leegstaand huis. Het slachtoffer was volko men onherkenbaar. Een deel van haar kleren werd terugge vonden. Ook vond men een halfverkoolde handtas met in houd en een oorbel. MONTEVIDEO (EFE) Acht mensen zijn maandag ochtend vroeg gedood en der tien gewond bij een schietpar tij tussen Uruguyaanse solda ten in Montevideo en de aan wezigen in een gebouw van de communistische partij. In het kader van een zater dag door het parlement aan vaarde „staat van binnenlandse oorlog" wilden de militairen het gebouw doorzoeken, maar dit werd hun belet door de aanwezigen. (Van onze redactie buitenland) ANKARA Premier Nihat firim van Turkije is maandag afgetreden, na dertien maan den in functie te zijn geweest. Hij aanvaardde indertijd het premierschap onder druk van militairen die politieke, sociale en economische stabiliteit wil den. Minister van defensie Fe- rit Melen is tot premier ad in terim benoemd. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Het Wit- te Huis heeft maandag bekend gemaakt dat president Nixon een bezoek van twee dagen aan Polen zal brengen, nadat hij in Perzië en de Sovjet- Unie is geweest. Volgens de bestaande plan nen gaan Nixon en zijn vrouw op 22 mei naar Moskou en op 30 mei naar Perzië. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Een felle uitslaande brand heeft zondag nacht in bijna anderhalf uur tijd de Plazabioscoop aan de Kalverstraat in Amsterdam to taal verwoest. De brand ont stond kort nadat de enige avondvoorstelling was afgelo pen. De ongeveer 250 bezoe kers waren, evtnals liet perso neel, al weg toen het vuur door een voorbijganger werd ontdekt. Toen de brandweer aankwam was het vuur al niet meer te stuiten. Het vuur sloeg over naar de eerste verdieping van een naast gelegen pand, waarin een tijdsohriftenhandel en een café zijn gevestigd. De boven deze bedrijven gelegen kanto ren, en een woning brandden eveneens uit. Als oorzaak wordt gedacht aan een achteloos weggegooide siarettenpeuk. De Plazabio scoop is een van de weinige theaters in de hoofdstad waar nog gerookt mag worden. De schade loopt zeker in de mil joenen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De persknip- seldienst SWaneveld N.V. uit Den Haag, die al 40 jaar be staat, is failliet en heeft de verspreiding van knipsels aan de ruim 2.000 abonnees ge staakt. De 24 personeelsleden heb ben per 30 april hun ontslag' gekregen. Onder de naam Ar gus Persknipseldienst wil de huidige directeur H. Otten- dorf, een nieuwe knipseldienst gaan exploiteren. De verplich tingen uit de lopende contrac ten zal hij zoveel mogelijk overnemen. ROME (UPI-RTR-AFP) Een 31-jarige man die gewa pend met explosieven een vliegtuig van „Swiss Air" kaapte is gearresteerd enkele minuten nadat het toestel op het militaire vliegveld Ciampi- no, bij Rome, was geland. Het vliegtuig, een DC-9 was maandagochtend op weg van Geneve naar Rome, toen een van de vijftien passagiers op sprong en zei dat hij een bom in zijn tas had. De gezagvoer der mocht van de verkeerslei ding niet op het Romeinse vliegveld Fiumicino landen, maar op het eveneens bij Ro me gelegen vliegveld Ciampi- no, omdat dit minder gevaar voor andere luchtreizigers op leverde. Toen de DC-9 daar aan de grond stond eiste de man, een zekere Mi-amone, een onder houd met paus Paulus en de Amerikaanse ambassadeur in Rome. De man, die achteraf geheel ongewapend bleek te zijn, werd door een list van de politie zonder geweld gearres teerd. (Van onze onderwijsredacteur) Het domme lot heeft nu een maal geen geheugen en dat is gisteren weer eens duidelijk gebleken. In de laatste negen jaar is natuurkunde bij gymna sium-bèta nog maar éénmaal uitgeloot, hoewel bijna iedere kandidaat daar jaar-in jaar-uit op hoopt. Het vorig jaar was het helemaal droevig, want er moest mondeling gedaan wor den in natuurkunde en schei kunde. Toen de zegels gisteren verbroken waren, bleek dat die pech zich dit jaar her haalt: weer is biologie uitge loot. De alfa's waren wat minder ln mineur. Zij worden geëxami neerd in Griekse poëzie (Ho merus) en Latijns proza, pre cies het tegengestelde van het vorig jaar. De A-kandidaten van de h.b.s. maakten gistermorgen eerst een Duitse brief. Daarbij was eigenlijk niets bijzonders te noteren: het gebruikelijke werk, een kwestie van voorbe reiding. Hier en daar had men wel wat lof voor het feit dat de Olympische Spelen erin voorkwamen. De B-kandidaten werkten in tussen aan algebra. Van aller lei kanten werd opgemerkt dat er in het a-lgebra-werk nogal wat „geniepigheidjes" of „slim migheidjes" ztten. De kandi daten kregen volop de kans om erin te tuinen en ze heb ben dat waarschijnlijk ook veelvuldig gedaan. De docen ten waren niet erg tevreden over dit werk, het gaat er bij een examen toch niet om de kandidaten te „vangen". Naar de letter genomen zat er in de derde opgave zelfs een onuit voerbaar onderdeel. Op een enkele school alarmeerde een wiskundeleraar de schoolleiding en werd daarna de inspectie opgebeld. In zeker één geval werd de kandidaten verteld dat „teken één figuur in gra- fieken van f en g" gelezen moest worden als „teken in één figuur de grafieken van f en g". Gistermiddag maakte A het eerste gedeelte van handel. Vrij redelijk werk, was de al gemene indruk. B was intussen bezig aan een samenvatting van een artikel van Gab. Smit over restaureren. De gymnasiasten waren tegelij kertijd met een samenvatting bezig. Dat was een heel wat ondoorzichtiger stuk, dan het zeer concrete en begrijpelijke verhaal van Gab. Smit. Het gymnasium-stuk was ook lan ger maar het moest in- minder woord-en worden samengevat, maximaal 300 tegen 350 voor de h.b.s. Het stuk handelde over Brecht en was een frag ment uit de bundel „Het bin nenste buiten" van de toneel criticus Pierre H. Dubios. Op de enige schooi waar men er niet zwartgallig over deed, bleken nogal wat stukken van Brecht te zijn opgevoerd. Voor het overige deden docenten nog somberder dan de kandi daten. Een - zij het nog wat mager - zonnetje begroetend, reali seerde ik mij dat we onder hand weer genoeg nattigheid gevoeld hebben. Ik stel der halve voor: laten we het voor lopig droog houden. De 22 meestbesproken voet ballers in ons land waarvan de sterkste helft dit jaar in Amsterdam thuishoort heb ben het maar weer moeilijk. Feyenoord is gevloerd daar zal geen Rotterdammer omheen kunnen en Ajax moet het norgen nog maar waarmaken Het ligt aan het drinkwater in onze stad, zei een mistroos tige Maasstedeling mij. Rotterdam heeft een nieuu) telefonisch alarmnummer: 151515. Over nu naar grotere ramp zaligheden op dit ondermaanse De Amerikaanse president. Nixon: Wie A zegt, moet ook B(-52) zeggen. En het is - voor het geval (dat u de zaak nog niet doo-r hebt - véél en véél erger wan neer een Russische schip in de haven van Haiphong een schrammetje oploopt dan wan neer er mensen doodgaan. Als het tenminste Vi-etnamezen zijn. Zó moet u dat zien, hoor. Die bombardementen zijn heus ergens goed voor, al mocht u denken, dat dat niet zo is, omdat de Amerikanen zich toch aan het terugtrekken zijn. Gelooft u nou maar dat wat de hoge omes doen goed is. Voor o?is bestwil, heet dat. Hier volgt een kort voorlo pig verslag van de Unctad- conferentie in Santiago de Chili: „Zeg, vroeg mijn nichtje, zwart gezichtje, heb jij soms een hemd voor mij? Nee, lieve nichtje, zwart gezichtje, 'k heb er zelf maar vijf. Twee in de was, twee in de kast, een aan mijn lijf, dat zijn er samen vijf! Ie, wie waait weg? Jij waait weg." En dan nog even aandacht voor het volgende: Als ze er eenmaal toe gedwongen wor den, zullen de heersende mach ten hun onderdanen inspraak geven. Maar de enige reden waarom ze het doen, ligt in het feit, dat ze daarmee hun eigen macht pogen veilig te stellen." (Dit denkertje is van de Nij meegse theoloog Schillebeeckx.) En verder groet ik u. MERIJN. MANFRED HAGENKOETTER is maandag geïnstalleerd als eerste voorzitter van het insti tuut voor arbeidsveiligheid en onderzoek naar de oorzaak van ongevallen in Dortmund. (ADVERTENTIE) ANNO 169Z KERSENBRANDEWIJN FRAMBOZENBRANDEWIJN ABRIKOZENBR ANDEWIJN AARD BEIEN BR AN DE WIJN SIN ASBRANDE WIJN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 9