likopter controleert eens per twee weken het Zoölogen willen „code" van vleermuizen onderzoeken JAAR WOERDEN 600 Compensatiesport op kantoor. AKOESTISCHE BLINDENSTOKKEN VAN ROMEINS GEHUCHT NAAR KLEINE STAD Wonen in karton Lawaai Gevaren Bewaking Systemen Peiling Wauri Doelwit NEDERLANDSE GASUNIE GRONINGEN Er zijn in Nederland heel wat mensen die menen dat de Gas unie zich hult in de ruitjesjas van zekere heer Van Stand en dat de unie deze (strip)-heer (Bommel) nazegt: „Geld speelt geen rol". Als een paal boven water staat dat wie met de Gasunie te maken krijgt in zaken waarbij geld wel "degelijk een rol gaat spelen, tot de ontdekking komt, dat de Gasunie niet kren terig is. Er schijnt een boer geweest te zijn, die de gasbuisleggers op en in zijn grond gevraagd heeft of er niet nog 'n buis te versieren viel. En dat vroeg hij niet omdat zijn schadevergoeding aan de krappe kant was. Hij heeft hem ge kregen. Toen ergens in Nederland, ook al bij de aanleg van een gasleiding een andere boer ontdekte dat een hele goeie en dure prijsstier tegen het prikkel draad was gevlogen, vermoedelijk omdat het dier ergens van was geschrokken, legde de eigenaar van het dier verband tussen de nogal rumoerige gasarbei- ders in zijn land en de gewonde stier. Hij kreeg een ruime vergoeding voor de gemaakte on kosten en plotseling waren er in de omgeving meer boeren die prijswinnende stieren en koeien in het prikkeldraad hadden hangen. De Gasunie schijnt zich ook in die geval len niet kinderachtig getoond te hebben en kwam over de brug. De advertentie „Doe meer met gas" doet vermoeden, dat de Gasunie met gas ook al niet zuinig wil doen. Overigens heeft professor Odell van de Economische Hogeschool in Rotterdam twee jaar geleden in diens inaugurele rede o.m. opgemerkt dat de afzet van het Groningse aardgas in ge vaar dreigde te komen door concurrentie en hij voorspelde toen dat de exploitatie in 1975 het dubbele zou bedragen van de vijftig miljard kubieke meter in '69. Het jaarverslag 1970 van de Gasunie vermeldt een gasafzet van 31,4 miljard kubieke me ter en er wordt voor 1975 een binnenlandse afzet verwacht van ruim 40 miljard kubieke meters. Men schat dat de tota le energiebehoefte in dat jaar voor 45 procent door aardgas zal worden gedekt. Gas kan gevaarlijk zijn en de Gasunie neemt wat de vei ligheidsmaatregelen betreft ruime marges in acht en is derhalve ook op dat terrein niet karig met mankracht, ma terialen en geld. Er is al veel geschreven, gefilmd en gefoto grafeerd met betrekking tot de spectaculaire aanleg van hoge en lage drukleidingen. Maar over wat er gebeurt als de leidingen eenmaal in de grond liggen en de verbrui kers him gas verbruiken is buiten het gaswereldje nog maar weinig bekend. De Gasunie gaat na het leg gen van de buizen en met het begin van de werkelijke gas levering van het principe uit dat de klant van de Gasunie niet meer mag waarnemen dan slechts gas. Ook van een uit gebreid assortiment veilig heidsmaatregelen mag men ei genlijk niets merken. Het zal duidelijk zijn dat de onzichtbaarheid en ook de on hoorbaarheid moeilijk te rij men zijn met een bedrijf waarin miljarden kubieke me ters gas omgaan, gas dat onder hoge druk tot circa 65 atmos feer door het hoofdtransport net wordt vervoerd en dat in 50 meet- en regelstations over het land verdeeld gereduceerd wordt (in druk verlaagd) tot een druk beneden 40 atmos feer. In de meer dan duizend gasontvangststations, van waaruit het gas naar de ver bruikers wordt gedistribueerd, wordt de druk nog eens gere duceerd. Bij de reductie van gas ontstaat lawaai en ook het „afblazen" (het laten ontsnap pen van gas om veiligheidsre denen) geschiedt verre van geruisloos. Omwonenden van dergelijke rumoerige plaatsen worden door de Gasunie per brochure op de hoogte ge steld. Het hogedruk hoofdvoe- dings- of transportnet wordt éénmaal per veertien dagen vanuit een helikopter gecon troleerd op „bedreigingen" door bulldozers, draglines en andere gevaarlijke activiteiten in of op de grond. De preven tieve beveiliging bestaat onder meer hieruit dat in of op een strook grond van zeven meter aan weerszijden van de hoofd leidingen geen werkzaamhe den van welke aard dan ook mogen worden verricht zonder medeweten van de Gasunie. Het hoofdvoedingsnet is de ruggegraat van het Nederland se gasnet en loopt ruwweg van Groningen via Ommen, Zevenaar, Ravenstein en Hil- varenbeek tot de Belgisch Nederlandse grens en daarna als exportleiding tot voorbij Parijs. Ook naar Duitsland wordt het gas uitgevoerd. Het gasnet in Nederland is nog nieuw, zeker wat het hoofdnet en de regionale net ten betreft. Toch staat het on der voortdurende controle en worden de gasstations met ap paratuur in duplo eens per jaar of twee jaar geheel gede monteerd en nagekeken. Ne derland is door de Gasunie in drie districten verdeeld: Zuid, West en Noord-Oost. De dis tricten zijn min of meer de voortzetting van het vroegere staatsgasbedrijf met zetels in Den Haag en Deventer en het gasdistributiebedrijf van de Staatsmijnen. Het technisch beheer over de gasleidingen en -stations berust bij de dis tricten. De districten zijn weer onderverdeeld in 13 rayons. Het personeel wordt met per district georganiseerde cursus sen opgeleid. Er is nog geen aparte afdeling onderwijs, maar wel wordt de instructie in Groningen gecoördineerd. waardoor energie vervoerd wordt, die in steenkool uitge drukt, neerkomt op elke zeven minuten een kolentrein van 50 wagons. Met de bewaking is een leger van circa 2000 mén sen dag en nacht in touw. De meeste van hen zijn meet- en regeltechnici, die de kathodische buisbeseherming' op lekkages controleren. Het systeem van de kathodische bescherming bestaat al van vóór het Nederlandse aardgas tijdperk en is derhalve niet nieuw. Wel nieuw is dat de gasbui zen en vooral die van het hoofdvoedingsnet met een doorsnee van 122 centimeter gelast zijn en van een abso luut foutloze isolatie ten op zichte van de omringende bo dem voorzien dienen te zijn. Door middel van een elek trisch scherm kunnen foutjes of beginnende lekjes in de iso latie worden opgespoord. Een lek (is beschadiging van de isolatie) veroorzaakt namelijk een toename van het verbruik, hetgeen te meten is. De meet punten van de beveiliging be vinden zich in de bekende be tonnen paaltjes met de zwarte kop en het gele plastic plaatje, die overal in Nederland aan geven waar aardgasbuizen in de grond liggen. Ook wordt wel gewerkt met twee meet- technici die achter elkaar de ondergrondse buizen boven gronds aflopen. Beiden dragen meetapparatuur die verbonden is met de metalen hakken van hun schoenen. De controle ge schiedt tweemaal per jaar. Een leiding zonder deze elektrische bescherming kan onder ongun stige omstandigheden binnen een jaar weggerot zijn. Onder normale omstandighe den kan er weinig gebeuren. De meeste storingen treden op doordat dragline-machinisten of bulldozer-voerders niet op de hoogte zijn met de aanwe zigheid van gasbuizen in de bodem. Toch is de Gasunie bepaald niet terughoudend met het verstrekken van lei dingkaartjes en bovendien moet iedereen die in Neder land iets in de bodem gaat doen de Gasunie vragen of er een gasleiding ligt. Het publiek zal weinig mer ken van de veiligheidsbewa king van het gasdistributienet Allerlei elektrische syste men kunnfen storend werken op het elektrische scherm rond om de buizen. Zo moet ook bij het leggen van elektrische leidingen, bij de aanleg van spoorweginstallaties e.d. reke ning worden gehouden tnet de gasbuizen in de grond. BERLIJN Een „arbeid.sgeneeskund.ige sportruimte" ter stimulatie van ondernemers, wier em ployes lichamelijk zeer weinig beweging hebben, is in Berlijn geëxposeerd. Reeds enkele minuten compensatiesport per dag zijn voldoende om storingen in de bloedsomloop en hernia, alsmede vroegtijdige invaliditeit door gebrek aan beweging te voorkomen. De inrichting van deze model- „sportplaats" op kantoor, die in een normale kamer past, met halters, expander, roeikast, home trainer voor het fietsen op de plaats en massagetoestel kost ongeveer 11.000 mark. Met het oog op een groter prestatievermogen meer werklust en geringere uitval door ziekte, zou deze investering wel eens lonend kunnen zijn voor vele werkgevers. Loketbeambten van de Duitse posterijen wa ren de eersten, die de beschikking kregen over deze gezondheid bevorderende apparatuur. De buizen worden op gezet te tijden schoongemaakt door middel van grote rubber bal len, die in doorsnee groter dan de buizen zijn en die met de gasdruk stuwkracht door de buizen heengeperst worden, daarbij alle ongerechtigheden (meestal condens) voor zich uit voerend. Alle technici, die met gas, aan gasleidingen of gasappara- tuur werken, zijn er zich van seconde tot seconde van be wust dat ze met gas te maken hebben. Voorzichtigheid en nauwkeurigheid zijn primaire zaken voor deze mensen. Sta tionsmonteurs werken altijd in ploegen van twee, indachtig dat wat de een niet weet, de ander wel kan weten. Boven dien kan wanneer een van beiden iets zou overkomen, de ander maatregelen nemen. Al le monteurs hebben minstens een lts-opleiding met daar naast een aanvullende speci- aalcursus in het eigen bedrijf. De rayons worden geleid door chefs, die een opleiding op hts-niveau achter de rug heb ben. De rayon-chefs zijn te vens de docenten van de be- drijfscursussen. In Groningen wordt 24 uur per dag wacht gelopen in ver band met eventuele storingen. Daar is ook de centrale com mandopost, van waaruit de gaslevering aan de „tussen handelaren" dat zijn in de meeste gevallen gemeentelijke of streek-energiebedrijven en grote industrieën onder controle wordt gehouden. In de toekomst gaat deze CCP gebruik maken van een computer, dite de gaslevering gaat sturen. De Gasunie werkt al met meer computer-syste men, maar nog niet met een grote denker, die met gege vens zoals bijvoorbeeld het weerbericht en de verhouding tussen vraag- en aanbod in het „hoofd" gaat uitknobbelen hoe veel gas er de deur uit moet. De 24-uursbezetting van de CCP krijgt via elektronische schrijfsystemen automatisch meldingen binnen van alle vijftig meet- en regelstations in Nederland, die onder meer ook gegevens over druk en samenstelling van het gas doorgeven. Per rayon zijn wachtdienst systemen ontwikkeld. Er zijn speciale storingswagens, uitge rust met mobilofoon en sema foon. Men vergelijkt de bewa kingssystemen van de Gasunie wel eens met die van de brandweer. Het verschil is. dat de brandweer op een calami teit wacht. De Gasunie pro beert die te voorkomen. Een calamiteit mag geen catastrofe worden. Wanneer er ergens storingen optreden, moet toch de gaslevering door kunnen gaan. Dat kan omdat op vitale plaatsen ringleidingen zijn aangelegd, die bij wijze van spreken van twee kanten de gasgeiser benaderen, waardoor bij een storing in de ene, de gaslevering via de andere lei ding voortgaat. De meeste storingen ont staan door „wroeterijen" in de grond, waarbij een gasleiding wordt „aangeboord". De rayon-chefs dragen de verantwoordelijkheid voor wat er in hun rayon met gas ge beurt. Wanneer derden aan leidingen of apparatuur moe ten werken, hebben zij er bij voorbeeld voor te zorgen dat ze gasloze leidigen en appara tuur afleveren aan die derden. Alleen specialisten van de Gas- sunie mogen aan leidingen on der gasdruk werken. Omwonenden van ontvangst stations klagen wel eens over het lawaai dat tengevolge van de reductie onstaat. Dat is meestal het geval bij open luchtstations. Deze worden echter niet meer gebouwd. Te genwoordig wordt alle appara tuur in gebouwen met gfeluid- demping ondergebracht. Wan neer om veiligheidsredenen overdrukgas moet worden af geblazen, worden omwonenden van te voren gewaarschuwd. In elk van de drie districten in Nederland is een districts- ploeg gestationeerd, die niet werkeloos wacht op de ram pen die misschien nooit ko men. De mensen die in deze ploegen zitten, doen' echter wel werk dat men van de ene op de andere seconde kan la ten liggen, teneinde zich naar de plaats van een mogelijke ramp te kunnen begeven. Er worden oefeningen gehouden om de ploegen „lenig" te hou den. Een veiligheidsdienst met districtsinspecteurs houdt het oog op de veiligheid bij alle werkzaamheden die aan lei» dingen of apparatuur moete* worden verricht. TüBINGEN (DAD) Elk jaar start een groep jonge zoölogen en zoöfysiologen uit het Duitse Tübingen voor een expeditie in de grottenwereld van het nabuurland Frankrijk. De buit, waarmee ze thuiskomen, zijn enige tientallen hoefijzerneusvleermuizen. Deze dieren gebrui ken de wetenschapsmensen voor hun experimentele basis onderzoek op het giebied van de hoorfysiologie. Thans heeft de Volkswagen-Stichting de Tiibingse groep van onderzoe kers een financiële steun toegekend voor de apparatuur van enige laboratoria ten bedrage van 850.000 mark. Tenslotte gaan de verwor venheden uit het gehoorfysio- logische basisonderzoek ver hoven de zoölogie uit. Zij zijn voor de techniek van groot nut, maar mofeten tenslotte ook een optimale hulp voor blin den brengen. Bijvoorbeeld is hier aan akoestische blinden stokken of brillen met speciale camera's gedacht, die informa ties nit de wereld rondom hen ook voor de blinden leesbaar maken. Echo-peiling bestaat ook bij vogelsoorten en dolfijnen. Het beroemdst zijn echter de pei- (Van een onzer verslaggevers) WOERDEN In den begin nen was het niets meer dan een volmaakt onbeteke nend buurtschapje aan de oever van de Rijn. Een van de vele nederzettingen zoals er toen, tweeduizend jaar geleden, zoveel langs de Rijn lagen. Alleen heette het toen Wyrda, of Word, of Niger Pullus, of Lauri. Wat het precies is geweest, weet niemand meer te achter halen. Hoe dan ook, de neder zetting van toen gaat dit jaar als stad Woerden zijn 600-jarig tjesta'aa vieren: in 1372 ver leende Albrecht van Beieren Woerden stadsrechten De Romeinse weg deed de lingsprestaties van de vleer muizen. Zij kunnen zo goed horen, dat zij zelfs maar nau welijks zichtbare hindernissen zoals draden van een tiende millimeter waarnemen. Zelfs de kleinste insekten onder scheppen zij in de vlucht, waardoor er dan ,ook enige per seconde sneuvelen. Hoe wel het peilingsprincipe van de vleermuizen al sedert onge veer 35 jaar bekend is, weet men over het „hoe" van deze processsen maar bitter weinig. Gehoorfysiologen in vele lan den werken op het ogenblik aan het onderzoek van de echo-peiling. Met de meeste groepen houdt het zoöfysiolo- gische instituut van de univer siteit van Tübingen nauw con tact, om ervaringen uit te wis- buurtschappen langs de Rijn tot bloei komen. Op een van de eerste Romeinse kaarten staat Woerden ook aangege ven. In die tijd heette het dorpje Niger Pullus. Nee, zegt een andere histori cus, Niger Pullus staat op de kaart getekend, waar nu Alphen a.d. Rijn ligt. Twaalf duizend Romeinse schreden verderop langs de zuidoever lag toen een andere plaats: Lauri. De Romeinen verbaster den die naam tot Wauri. Dat moet het huidige Woerden zijn. Tot diep in de 13de eeuw heb ben de Heren van Woerden daar de scepter gezwaaid, tot dat Floris V hen verjoeg. De vierde heer Herman van Woerden haatte deze „Keerlen Gods" zo hevig, dat hij een werkzaam aandeel nam in de moord op Floris V in 1296 in het Muiderslot. Hij moest vluchten, waarna het kasteel selen en sneller tot praktische resultaten te komen. Zoveel is uit het werk met de Franse vleermuizen be kend: De dieren maken voort durend geluiden in het gebied van de ultra-akoestische tril lingen. Om dezfe tonen voor mensenoren hoorbaar te ma ken, moet men ze rond twin tigmaal lager leggen en boven dien de bandsnelheid van zul ke geluidsopnamen vertra gen. De Tübingse geleerden wil len weten, welke parameters de gewenste informaties in de echo dragen, hoe de informatie gecodeerd zijn en hoe de vleermuizen de voor hen be langrijke informatie uit de echo halen. Voor dit doel wor den de dieren van de onder zoekers operatief kleine elek troden in de hersens ingeplant. Een prikkelapparatuur produ ceert voor de proefdieren in het laboratorium bepaalde ul tra-akoestische trillingen. De zwakke elektrische stroompjes in de hersens van de proefdie ren worden afgeleid en op een datageluidsband opgenomen. Voor de uitwerking van deze omvangrijke meetgegevens wordt een computer ingescha keld. Reeds opgelost hebben in andere handen overging. In later eeuwen werd het een staatsgevangenis, een militair hospitaal, een opslagplaats voor militaire goederen en kle dingmagazijn. Woerden, thans een stad met ruim 20.000 inwoners, heeft in de vaderlandse geschiedenis altijd min of meer een passie ve rol gespeeld. Meerdere ma len was de stad het doelwit van bezetters, Spanjaarden, Geldersen en Fransen. Een belangrijke actieve rol heeft Woerden gespeeld in 1610. Toen kwamen de Staten Generaal, de Raad van State en de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland in Woer den bij elkaar om in de par ge reedgekomen nieuwe vroed schapszaal op het stadhuis de Vrede van Utrecht voor te be reiden. Het oude stadhuis is nu een museum. de Tübingse onderzoekers overigens, hoe de dieren met behulp van verschillende zend- en ontvang-frequenties hun eigen vliegsnelheid en daarmee de afstand tot het reflecterende object meten. FULDA (DaD) Hout en bakstenen, be ton en staal hebben bij de bouw van huizen concurrentie gekregen: in Fulda in Duitsland ontwikkelden twee vin dingrijke constructeurs het eerste kartonnen huis in Europa. Op een oppervlak van 40 nier- kant e meter zal een ov een tent tijkend huis ge zellig wonen garanderen. Met het als verpakkings materiaal bekende golf karton hebben wanden en dak van het model echter nog maar weinig gemeen. Ze zijn altijd nog 20 centimeter dik en met een bijzondere iso lerende stof tempera tuur- en geluiddempend bekleed. Voorzien van een laag glasvezelver- sterkte kunststof moet het materiaal bestendig zijn tegen regen, sneeuw, zonneschijn, zeewater en vuur. Een lage prijs maakt het nieuw ontworpen huis ook voor minder draag- krachtigen interessant. Daarbij zal het zeker vooral als vakantiehuis, noodverbtijf, bouwkeet of jaarbeurspaviljoen ge. bruikt worden. Een voordeel is ongetwijfeld het geringe gewicht ais bouwset niet meer dan 1.30.0 kilogram. Deze bouwset kunnen handige vingers in een week in elkaar zetten, toch moe ten voor de elektrische leiding of wateraan sluitingen vakmensen worden ingeschakeld, wat vanzelfsprekend ex tra kosten met zich brengt. De gelukkige bezitter blijft dan echter altijd nog de mogelijk heid, zijn domicilie op elk gewenst moment te demontreren en op een andere plaats weer op te zetten. Eenmaal in de veertien dagen wordt het hoofdvoedingsnet per helicopter gecontroleerd op bedreigingen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 6