RUILBEURS VOOR CHEMISCH AFVAL Lauwe reactie van bedrij ven Arrestaties na rellen Waalwijk blijven nog uit Talen- praktikum Breda Zijn uw ramen niet wat kaaltjes? RADEMAKERS Lustrumviering Hogeschool wordt somber feest FLAGSTONES LEISTEEN BREUKSTEEN LUCI EN VAN DEN MOOTER MEDEWERKERS MOOI WINKELPAND GEWETENLOOS TWEE MEEGENOMEN FRANS DUITS ENGELS SPAANS PORTUGEES ITALIAANS ZWEEDS NEDERLANDS Elastieken kousen v.d. WALLED BLOMMAERT Uw advertentie campagne in deze krant C. IJ. Ponsioen, uroloog secreta resse a) een vH. kracht b) een mnl. kracht N. V. DE HOOP TERNEUZEN N. V. DE HOOP TERNEUZEN Voor uw luxe en huis houdelijke artikelen een uit gebreid speciaal assortiment. Op gebied van verwarming en koken op gas steeds de .nieuwste modellen in voorraad. ED. v.d. VIJVER ZN. H.H. landbou wers en aard appeltelers Jac. van de Ree Te koop aangeboden in drukke loopstraat, centrum van HULST. •I AC. HERMANS LEERL. CASSIERES EN CASSIERES ENERGIEKE JONGE AAANNEN Dinsdag 18 april 1972 4 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nagenoeg zonder uitzondering hebben de kleine chemische bedrijven geen enkele belangstelling voor een mogelijkheid de vervuiling van ons land tenge volge van chemische afvalstoffen, tegen te gaan, Maar ook van de „grote" chemische bedrijven heeft ruim 30 procent geen interesse getoond voor de mogelijkheid zoals die is opgezet door de VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. RETFB de chemische bedrijven totaal ■Lj *- niet heeft gereageerd op de mogelijkheid die de VNCI biedt, kan niet worden gewe ten, meent de heer Beukers, aan angst voor „spionage". Hij In het verleden, toen van een „ibeurs" nog geen sprake was, heeft de VNCI al eens inciden teel hoeveelheden afval van het ene bedrijf bij een ander ze0t: «Dat uit de hoeveelheden bedrijf onder kunnen brengen, aangeboden afval, en de aard De heer Beukers, met enige er™? bepaalde conclusies kan trots: „Ik herinner me dat we worden getrokken door de 5 aanzienlijke partijen afval- concurrentie, is m het alge- zuur een betere bestemming me,er\ ™et mogelijk Slechts m hebben kunnen geven dan enkele zeer specifieke gevallen doorgaans met dat goedje het Is we® een denkt geval iste ëaan volgen afleidbaar uit de aangeboden afval." Het ligt in de bedoeling dat de Maar waarom dan desondanks ontvanger van de „afvalstof- de onwil om mee te werken? fen" de transportkosten voor De heer Beukers: „Laten we zijn rekening neemt, en dat de hopen da* dit nog bijtrekt, zaak verder min of meer gra- Meer kan ik helaas er niet fis gebeurt. De heer Beukers: over zeggen." „Wij stellen het ons zó voor En wat te denken van het feit dat degenen die afvalstoffen dat degenen die wèl reageer- beschikbaar hebben, ons dit la- den tot nog toe slechts 2 pak ten weten. Wij laten andere ketten afval hebben aangebo- bedrijven weten dat die en die den? De heer Beukers: „Twee hoeveelheid van dat en dat hoeveelheden afval blinikt in- materiaal ter beschikking derdaad niet imponerend, staat. Wij willen dit doen zon- Maar ik zei ail eerder: laten der de naam van het bedrijf te we daar alsjeblieft geen reden vermelden dat de afval aan- in zien om maar met alles te biedt. Die niaam geven wij pas kappen. Dat kunnen we ons ei- als een ander bedrijf interesse genlijk amper veroorloven, ge- toont. En dan moeten ze het zien de verpesting van ons mi- zelf maar verder regelen, want lieu. Daarom: alle beetjes hei wij beschikken niet over de pen. En laten we hopen dat capaciteit daar verder in te het groeit. Als we nu al kap- bemiddelen." pen, groeit het zeker niet meer aan. Laten we doorgaan en Dat een aanzienlijk deel van blijven hopen. Want zonder (Van onze onderwijsredaoteur) TILBURG De Tilburgse Hogeschool gaat in september haar negende lustrumvierink haar negende lustrumviering burgerij in Midden-Brabant, Het wordt een sober feest. Voor het wetenschappelijke congres en vele andere activi teiten is 26.000 gulden uitge trokken. Die post drukt niet op de begroting van de Hoge school. Reeds nu is men bezig nieuwe jonge mensen in con tact te brengen met de Hoge schoolgemeenschap. Lagere scholen in Tilburg krijgen ge legenheid de leerlingen van de zesde klassen de Hogeschool te laten bezoeken. De jongelui worden er ontvangen en ze zullen wat boren over colleges, professoren, studenten en kun nen alles in 't gebouwencom plex bekijken. Voor de discus sies bestaat grote belangstel ling. De gemeente Tilburg zorgt voor het vervoer van deze scholieren. Ook middel bare scholieren krijgen uitno digingen "eens aan te komen". Zaterdag 23 en zondag 24 sep tember staat de Hogeschool in het teken van de denksport. Er worden wedstrijden dam men, schaken en bridge geor ganiseerd, waaraan iedereen kan meedoen. Woensdag 27 september opent de Hoge schoolgemeenschap de nieuw bouw. 's Morgens wordt in de aula een mis gecelebreerd vol gens de Byzantijns-Slavische ritus, met muziek en zang. 's Middags volgt de openings plechtigheid. Voor de burgerij zijn er rondleidingen. Er wor den verfrissingen aangeboden. Donderdag 23 september, de lustrumdag, is er een bijeen komst in de aula. Prof. mr. Schoordijk preludeert dan in zijn lustrumtoespraak op het thema van het lustrumcongres "beslissing en vooronderstel ling". Daarna worden drie ere doctoraten verleend en vervol gens ise er een receptie. 's Avonds is er in de aula een concert. Vrijdag 29 en zater dag 30 september wordt het lustrumcongres gehouden. Op 29 september zijn de studen tenverenigingen 's avonds ac tief in De Tongerlose Hoeve. Zondag 1 oktober houdt de Hogeschool open dag voor de burgerij. Op 7 en 8 oktober zijn er sportevenementen. BERGEN OP ZOOM Luxor 20 uur: Les diabo- liques 18 j. Roxy 20 uur: Liebe unter 17 18 j Museum Markiezenhof, Steenbergsestraat, geopend van ma. t.m. vrijd. van 10-12 uur en van 14-17 uur, zat. en zond. en feestdagen van 14-17 uur. Galerie De Trap Op Z.Z- Haven 21a, expositie tekenin gen van J-ohan van Vessem, alsmede werkstukken van de pottenbakker Jan Gosker (t.m. 30 april). Stadhuis (Hal), Gro te Markt, schilderijen van W. Beerman, tentoonstelling van de maand (t.m. 30 april). Ma. t.m. vrijd. van 9-12.30 uur. Markiezenhof, Steenbergse straat. Expositie van de bege leiders van de werkplaats voor vrije kunstbeoefening Bergen op Zoom (t.m. 1 mei). Dag van 14-17 uur, vrijdagavond van 19-21 uur. GOES Grand 20 uur: Le Mans a.l. Openb. Bibl 20.15 uur: „Science fiction", lezing door Manuel van Loggem. HULST Bioscoopgebouw 20 uur: Blue Movie 18 j. MIDDELBURG City 20 uur: De lefschoppers, a.l. Rijksarchief, St. Pieterstraat 38, expositie „1001 jaar Wal cheren" (tm. 16 aug). Werkda gen van 9.30-12.30 en 13.30- 17.30 uur- Zat. van 9.30-12.30 uur. Op zon- en feestdagen gesloten. OOSTBURG Ledel Theater 20 uur: Blue Movie 18 j. ROTTERDAM De Doelen (Kleine zaal) 20.15 uur: Het Beethoven Kwartet (Rome) mjn.v. Felix Ayo (viool), Enzo Altabelli (cello), Alfonso Ghedin (altvi ool) en Carlo Bruno (piano). Hofplein Theater 20.15 uur: „De Jasperina show", met Jas- perina de Jong, John Kuipers en Henk Flier. Orkest o.l.v. Henk Westrus. Luxor Theater 20 uur: „Promotie! Promo tie!", musical met o.a, Gerard Cox, Trudy Labij en Joan Remmelts. Schouwburg 20.15 uür: „Een op de zes", blijspel door het Nieuw Rot terdams Toneel- TERNEUZEN Luxor 20 uur: Le Mans a.l. VLISSINGEN Alhambra 20 uur: 200 motels 18 j. ANTWERPEN Int. Cult. Centrum, Meir 50, exposities honderd gravures van Picasso (t.m. 30 april). Elke dag van 10-18 uur. BRUGGE Kon. Stadsschouwburg 20 uur: „Vroeger" van Harold Pinter door het Ned. Toneel Gent. hooip is ons milieu zeker ver loren." Dit blijkt ui de reacties die die VNCI heeft ontvangen op haar voorstel te komen tot een soort „beurs" van chemische afval stoffen. De gedachte achter het plan om tot deze beurs te komen was, dat „afval" in de chemie een relatief begrip is. VNCI- woordvoeider R. Beukers (belast met zaken van milieu hygiëne en veiligheid): „Voor de niet-chemieus is vuil en af val gewoon vuil en afval. En in zekere zin heeft die niet- chemicus daar natuurlijk ge lijk in, dat geef i-k toe, vooral wanneer hij uitsluitend wordt geconfronteerd met milieu vervuiling tengevolge van dat vuil en afval. Maar in de che mie is het zo, dat de een wel licht nog wat kan doen met het afval van de ander." Zo zijn bijvoorbeeld, zegt de heer Beukers, afvalzuren in de chemische industrie veel kriti scher dan in de metaalindus trie. Zodat een metaalfabriek bijvoorbeeld nog zoutzuur kan gebruiken dat voor het chemi sche bedrijf te sterk verontrei nigd was. Maar «ie heer Beukers ontkent dat financiële motieven de eer ste bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van het plan voor de „beurs": „De mensen die bij de chemie werken, worden vaak gezien als gewe tenloze vervuilers. Maar op mijn woord: wij hebben dit plan ontwikkeld op de eerste plaats om de vervuiling tegen te gaan." De beurs is nog niet helemaal verwezenlijkt, zegt de heer Beukers. Wat, bij navraag, neer blijkt te komen op het feit dat men momenteel slechts over twee hoeveelheden „af val" de beschikking heeft: een hoeveelheid verontreinigde zu ren, en een bepaalde veront reinigde filtermassa. De VNCI heeft 400 leden, waarvan 80 individueel (dat zijn over het algemeen de „grote" bedrijven) en 320 via de branchevereniging (de „kleinere" fabrieken). Van de 80 „groten" hebben 55 positief gereageerd op het initiatief van de VNCI. De heer Beukers wil niet meedelen welk „groot" bedrijf wèl en welk niét in principe bereid is de vervuiling te verminderen door eigen afval beschikbaar te stellen voor gebruik door derden. En van de 320 „kleine" heeft nagenoeg niemand gerea geerd. De heer Beukers geeft toe dat de respons niet overweldigend genoemd kan worden: „Maar dat is geen aanleiding met het plan voor de beurs te kappen. Al was het maar omdat alles wat de vervuiling vermindert meegenomen is. Hoe klein ook. Als we via deze beurs iets kunnen wegwerken, zijn we erg gelukkig. En we hebben bepaald niet de illusie dat we alles bij derden onder kunnen brengen." (Van een onzer verslaggevers) WAALWIJK De Waal- wijkse politie heeft nog geen arrestaties verricht na de onge regeldheden, die zich zondag middag en -avond in de Ven kelstraat hebben afgespeeld. Bij die relletjes waren, zoals wellicht bekend, enkele tiental len Ambonezen enerzijds en le den en vrienden van de fam. Van W. aan de Venkelstraat anderzijds betrokken en vielen vier gewonden, waarvan er nog twee in het ziekenhuis te Waalwijk liggen. „We hebben tot zeer laat in de nacht de handen vol gehad met het onder controle houden van de situatie. Dat is ons ove rigens goed gelukt. We kunnen nu pas de balans gaan opmaken en uitpluizen wat er precies is gebeurd en wat de achtergron den daarvan zijn", zegt de korpschef van de Waalwijkse politie, inspecteur L. van Hooff. Inmiddels is duidelijk gewor den wat de indirecte aanlei ding is geweest van de tonelen, die zich in de Venkelstraat af speelden. De hele zaak ging aan het rollen toen 's middags en kele mensen van wat de politie de „groep-Van W." noemt een Ambonees aftuigden. Kort daar na vormde zich een groep van ongeveer tien Ambonezen, die op „strafexpeditie" gingen. De groep gooide de ruiten van de woning van de fam. Van W. in. In de avond kreeg de situatie een grimmiger aanzien, toen enkele tientallen Ambonezen naar de Venkelstraat trokken. Daar werden een bromfiets van de fam. Van W. en de planken, waarmee de ramen waren dichtgespijkerd, in brand gesto ken. Er ontstond toen een vechtpartij, waarbij de heer Van W. en twee Zuid-Moluk- kers, B. en S. 'uit Waalwijk, gewond raakten. Alle drie wer den overgebracht naar het zie kenhuis, dat korte tijd latei- door S. verlaten werd. De po litie betrok de wacht in de Venkelstraat en nam zeker geen enkel risico meer toen er berichten kwamen dat van bui ten Waalwijk Zuid-Molukkers in aantocht waren. Door het taktische optreden van de po litie kwam het niet tot nieuwe uitbarstingen. Maar daarmee is volgens de politie de zaak de wereld nog niet uit. De groep- Van W. en de Ambonezen heb ben het al lang niet op elkaar begrepen. De verhouding is nu helemaal gespannen. „We blij ven waakzaam", aldus inspec teur Van Hooff. voor buitenlanders Volkomen Individuele behande ling Kursusduur 4-8 maanden Spoedopleiding 6 weken Een aantal verzuimde lesuren kan gratis worden ingehaald. GINNEKENSTRAAT 16a (inrit) BREDA TEL 41470 alsook LI BELLE, SUPP-HOSE DROGISTERIJ HULST Stationsw. 9 - tel- 3093 heeft plaats voor een voor de praktijk te Vllssingen en Oostburg. Vol ledige dagtaak. Vereisten: diploma middelbare school of MAVO. Ervaring in het typen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties: van Woelderenlaan 76, Vlissingen. NATUURSTEENHANDEL Absdaalseweg 52 HULST Telefoon 0 11 40 - 25 90. Wij vragen voor spoedige indiensttreding: voor de afdeling boekhouding voor een handelsafdeling. Voor beide functies is Mulo- of Mavo-opleiding vereist. Voor sollicitaties en alle verdere inlichtingen kunt U dagelijks terecht bij de afdeling Perso neelszaken van Stationsweg 4 - Tel. 01150 - 7940. WIJ HEBBEN NOG PLAATS VOOR van 18 - 50 jaar voor de fabrlkage van betonartikelen. Voor sollicitaties en alle verdere inlichtingen kunt U dagelijks terecht bij de afdeling Perso neelszaken van STATIONSWEG 4, TEL. 01150-79 40 TERNEUZEN. OUDE KERKSTRAAT 7-9, - TEL. 01178 - 1393, SLUIS Veel woonkamers zijn met uiterste zorg ingericht en aangekleed op de ramen na. Hebt u ook zo'n Vergeten Wand? Doe er wat aan. Hang er 'Luxaflex' jaloezieën voor. Dan pas kan-ie volwaardig meespelen in uw interieur. Zorg wél dat u de kleuren kiest die meedoen met gordijnen en tapijt. Geen probleem overigens; we laten u kiezen uit 23 kleuren. Van cyclaamroze tot olijfgroen. Glanzend of satijnmat.Kom 'es op uw gemak bij ons rondneuzen. Enne, wacht niet te lang. Anders vergeet u het weer. ®wettiggedepooeerd handelsmerk Voor Luxaflex' jaloezieën, horren en rolgordijnen: INTERIEURSPECIALIST Kloosterzande Tel. 01148-417* Hulst Tel. 01140-4120 De kosten bedragen (exclusief 4% BTW) t.m. 10 woorden bij plaatsing in: Gehele oplage f 2,20 Brabantse oplage f 2,00 Zeeuwse oplage f 1,20 Elk woord meer (exclusief 4% BTW) voor: Gehele oplage f 0,22 Brabantse oplage0,20 Zeeuwse oplage 0,12 Personeel gevraagd Gevraagd voor zaterdags: meisje voor in kapsalon. In lichtingen: Kapsalon J. Riské, Dubbele Poort 9, Hulst, tel. 011140-2421. Ziekenhuis Lievensberg vraagt assistentes huishoudelijk dienst voor hele dagen. Leef tijd van 16 tot 20 jaar. Sollici taties aan afd. Personeelsza ken, Boerhaaveplein 1, Bergen op Zoom. Tel. 01640-37980 Te koop gevraagd Donker wandmeubel met bij passende tafel, moet in goede staat zijn. Brieven met prijs opgave onder nr. BK 12265 R Te koop aangeboden Unieke kans! De grootste en goedkoopste meubelfabriek van Nederland. 10.000 m2 bankstellen, kasten, slaapban ken. woningtextiel enz. levert op zeer soepele kredietservice ook aan ongehuwden. Vraag gratis folder. Postbus 1547, Rotterdam. Gebruikte naaimachines voor weinig geld. Alle merken grondig nagezien en met ga rantie. Pfaff Naaimachinehuis, Lange Brugstraat 30, Breda. Korte-Meestraat 17, Bergen op Zoom, nieuwe Markt 48. Roos endaal. Elektrische zig.zagnaaimachl- nes compleet in koffers of meubel vanaf f 299,- t,m. f 1.199,- enz. Pfaff Naaimachine huis, Lange Brugstraat Breda; Korte-Meestraat 17, Bergen op Zoom; Nieuwe Markt 48, Roosendaal. Kindje blij zegt ta, ta. ta, 't heeft een plastic broekje SGA Voor het rijen-frezen van Uw aardappelen- Beleefd aanbevelend. Reuzenhoek 64 - Zaamslag Tel. 01153-690. Remington schrijfmachine met br.wagen kantoormodel i.pr.st. f 125,- en eenzelfde machine met smalle wagen slechts f 100,-, inl. tel. na 12 uur 01640—37620. Bankstel en tafel, geschikt voor zomerhuisje. Te bevr. na 5 uur: Wildelandenstraat Heikant. Een schrikdraad apparaat, een weidepomp, palen en punt- draad. J. Veraart, Westlandse- langeweg 7, Steenbergen. Huizen Jacob Catssingel, riant woon huis met gas c.v. en garagebox f 69.000,- k.k. Van de Berg en Co, lid NMB, Bred. Beursmak. Nwe. Ginnekenstraat 43, Bre da. Tel. 01600-24421 Te koop te Etten-Leur (N-Br). Een pr. gestoff. bungalow, z.g.a.n. met c.v. plm. 2 ha gr. gar. v. 2 a 3 auto's. Ind. bun galow; entree, hal, z-kamer, schouw- open haard, keuken m.a. comfort, 2 sl.k., vaste wast. zitbad en douche. Spoe dig te aanvaarden. Inl. Laan van Wallonië 5, Rosendaal. Tel. 01650-33573 "ialeningen Voor f 4,93 per dag krijgt u f 3000,-. Afl. in 24 mnd. Buro. Hans Pieters verz. adv. Tel. 01892—4213 en 01600—'70666. Geld nodig? Bel voor persoon lijke leningen en alle andere financieringen 01640-35991 of 35668. Van den Berge N.V., Bergen op Zoom. Auto's - Motoren Bij de Peugeot-man te koop: Peugeot 504 beige 1970 Peugeot 504 beige 1969 Peugeot 204 beige 1970 Peugeot 204 beige 1970 Peugeot 204 coupé 1969 goud- metalique Peugeot 404 beige 1969 Peugeot 404 Familiale 1966 Peugeot 504 met schade 1971 automatique Peugeot 304 met 'schade 1971 Peugeot 404 Diesel met schade 1970 Peugeot 404 met schade 1970 BMW 20002 groen 1968 .Tevens het adres voor al uw gebruik te Peugeot-onderdelen van 504, 304, 404, 204, alsook diesel en injection. C. Schrauwen, Tete- ringsedijk 180, Breda, tel. 01600-42526. Magazijn: Tete- ringsedijk 164, Breda, tel. 01600-34918. Verkoop onderde len: maandag t.m. vrijdag van 9-18 uur, zaterdags van 9-15 uur. Showroom: Teteringsedijk 180, Breda, tel. 01600-42526. Geopend: dagelijks van 9-18 uur. Alle wagens worden ver kocht onder volledige garantie. Inruil en financiering moge lijk. Gij zen* automobielbedrijf Me den u te koop aan: VW kleinbus 1971 VW 1300 1971, 1970, 1969, 1966 Ford Taunus 15M XL 4-deues 1970. NSU Prinz 4 1979 Vauxhall 2000 GL 1979 Opel 1900 L 1971 Citroën Diana 1971 1910 1669 Mercedes 280 S 1969 Mercedes 230 1969 Simca 1000 1970 1969 Opel Carravan 1700 1968 Opel Kapit&n 1970 BMW Coupé ES 1969 Opel Commodore 1969 1979 Cortina 1600 1969 1970 1968 Fiat 850 Coupé 1967 Ford Taunus 17 M Coupé 1969 Opel Kadett 1969 Vauxhall Viva 68 Verder diverse andere automo bielen in voorraad vanaf 500 gulden. Al deze wagens zijn schadevrij keuring toegestaan en worden In onze eigen werkplaats getest en van nieu we onderdelen voorzien. Ga rantie op onderdelen en ar beidsloon. Inruil en financie ring. Mogelijk met makkelijke aanbetaling. Het adres Acade miesingel 34a, Recht tegenover KMA ingang langs de poort, ook ingang Spoorstraat 32, vlakbij station. Alle dagen ge opend. Tel. 39870 Privé 43593. Vakantie diversen Chateau du Var 2 ;hateau d' Ardéche 1 Chateau d' Ardèche 2, Chateau de Loire 1 Chateau du Loire 2 Chateau du Loire 3 Alle modellen leverbaar met linkse of rechtse deur. Volle dig ingericht met kachel-koel- kast-5 pits gascomfoor-electr. verlichting tncl. lampen-grote keuken met waterkraan. Ver- we caravans, Bergstr. 9, Zeg ge (bij Roosendaal), tel. 01650- iWU hebben steeds voorradig inruil caravans vanaf f. 1500,-. Verwé caravans, Bergstraat 9, Zegge (bij Roosendaal), teL 1650-36600. Mobiele houten bungalows van af f 8995. Rolon en Astral sta caravans, 1 of 2 slaapkamers vanaf f 6495. De Roeck tourca ravans vanaf f 3995. Nieuwe typen 1972 stacaravans met eethoek en 1 of 2 slaapkamers tegen aantrekkelijke prijzen. Knuppe's Auto-Mobiel- en Ca- ravanbedrijf, Baarleseweg 34a- b, Chaam N.-Br. Tel. 01619- 248. Caravan-Centrum Rotterdam, grootste keus in tourcaravans, sta-caravans en vouwkampeer- wagens. ShowroomStadion- weg 31 (tussen Stadion en BrienenoordbrugTelefoon 010-32.14.55 - 14.02.40. Vakantie buitenl. Luxemburg op camping Consdorf te huur grote sta caravan 6 volw. 1 kinderled. Electr licht met verw. Vrij vanaf 5 mei. J.H. Canters. Tel. 01640-35423, Bergen op Zoom Reizen Zee vissen op de Nordzee dagelijks vanuit Hellevoetsluis en opstappen in Stellendam met m.s. „Reax", tel. 010 - 843022, b.g.g. 01883 - 4439. :<i;sdieren Te koop nest greyhounds (windhonden) met prachtige stamboom, 8 weken, ingeënt. Trimsalon FOX, Bosstraat 33, Bergen op Zoom. Tel. 01640- 33989 Diversen Concooms, proefpakket Durex, Blausiegel en Fromms met 30 procent korting 45 st. f 15.-. Chriko Postbus 169. Leeuwar den. Betaling binnen 8 dagen na ontvangst. De heer W. te D. "Als ik aan een aquarium begin moet het kant en klaar zijn. Mijn zoon gaf me eigenlijk de tip: zet een rubriekadvertentie in de krant. Idee zeg ik. Meteen gebeld. De volgende dag staat ie er in. De zaterdag daarop heb ik even een prachtige komplete tropische bak gehaaid. Iemand ging emigreren. Op zo'n moment besef je pas goed wat een krant ook nog allemaal betekent In het leven van vissen en mensen." Het dagblad Is uw eerstvolgende kontaktadres. Brieven onder no. HG 145568 E De Stem, Steenstraat 14, Hulst. In onze pas-geopende PRIJSSLAG KONSUMENTEN- v MARKT te SAS VAN GENT hebben wij enkele plaatsen open voor (De opleiding tot deze leuke en afwisselende funktie vindt in het filiaal plaats). EN (Die belangstelling hebben voor een carrière in een modern grootwinkelbedrijf). Minimum leeftijd 18 jaar. Naast eenbest salaris heeft U o.a. reiskosten-vergoe ding, waar nodig, alsmede boven de vakantie-toe slag van 7 pet per 31 december 2 pet gratifikatie. Wilt U graag meer weten, dan bent U vrijblijvend welkom op onze sollicitatieavond op donderdag 20 april a.s. van 19.00-20.00 uur in hotel „Royal", Gentsestraat 12, Sas van Gent. Voor telefonische afspraken of inlichtingen zijn wij bereikbaar onder nummer 01640-36750.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 4