Kan een bedrijf als het mijne zich een apart kopieerapparaat veroorloven? RANK XEROX Werk in uitvoering elektravon Predictor Over tijd? VERTEGEN WOORDIGER administratief beambte konstrukteurs PUIN STORTEN Dré Duister TUSSENSCHAKEL TUSSEN SCHAKELAARS N.V. Over kopiëren heersen nog altijd veel misverstanden. Kopieën worden te duur gemaakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Men maakt kleine aantallen kopieën op te kostbare dupliceermachines, die soms ook nog te omslachtig werken. Ten tweede: men moet te grote afstanden afleggen om het kopieerapparaat te bereiken. Rank Xerox kent de problemen en .maakte niet voorniets het kopieer-apparaat 660. Klein en kompakt. Op strategische plaatsen in uw bedrijf opgesteld geven de 660-ers het hoogste rendement. Telt u maar mee: kopiëren direktvan het origineel, op gewoon papier, geen stencils, masters, geprepareerd papier, geen belichtingstijden of wat dan ook. Alleen een knop indrukken om in sekonden kurkdroge, haarscherpe kopieën te krijgen. En geen geloop meer. Laat ons maar lopen. Als u belt komen wij. FA. L. J. VAN DAELEN Vormingscentrum voor werkende jeugd CHEF Z.B.-SLIJTERIJ N.V. MACHINEFABRIEK "BREDA' VOORHEEN BACKER EN RUEB OPENBARE AANBESTEDING Er bestaat een middel dat aambeien doet wegschrompelen Mej. Cor Diepstraten kantoor- houdster automobiel verzekering v. d. Berg Co'. Nederlandse) vw Spoorwegenj Het is zo'n simpel gebaar. Draai om die knop. Lopen die machine. Aan dat iicht. Gelukkig maar. 't Spreekt vanzelf dat er om het zo simpel te krijgen heel wat gebeurt. Elektrisch Installatiebedrijf ELEKTRAVON weet daar alles van. Schakel ELEKTRAVON in ais tussenschakel tussen de schakelaar en de krachtbron. Dinsdag 18 april 1972 Rank Xerox and Xerox are registered trade-mark of Rank Xerox Ltd. Bij ons op de administratie maken we de enkele kopieën als't enigszins loont toch maar op de stencilmachine. Bij ons op het accountantskantoor Iaat ik ook de enkele kopieën op de grote dupliceermachine maken. Bij ons op het hoofdkantoor worden alle kopieën op een centraal punt gemaakt, 't Geeft inderdaad veel geloop, maar ja... ARTIC CONSUMPTIE IJS zoekt VERKOOPPUNTEN (ook particulier) hoge winstmarge - geen investeringen. Inl. W. Sprangers N.V., St.-Josephstraat 68, Dongen, Tel. 01623 - 4931. TOILETARTIKELEN GROOTHANDEL Tevens import gezondheidssandalen heeft op korte termijn plaats voor een Leeftijd tot 35 jaar. Rayon Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Alleen zij die goed zijn ingevoerd bij drogisten en parfumeriezaken gelieven te solliciteren. Goede salarisregeling en onkostenvergoeding. Auto beschikbaar. Sollicitaties schriftelijk Fa. L. J. VAN DAELEN, Scheldestraat 149 - Den Haag - Tel. 859002. ETTEN-LEUR EN OMGEVING ANNA V. BERCHEMLAAN 4, ETTEN-LEUR Vraagt ter assistentie van haar finan ciële administratie een Hij zal belast worden met de loon administratie en financiële administra tie. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Internationale slijterij en wijnhandel vraagt op korte termijn een als filiaalhouder van een onzer gevestigde verkooppun ten voor het district Roosendaal. In deze belangrijke functie past een moderne man met groot enthousiasme en doorzettingsvermogen. Bezit van het slijtersvakdi- ploma is vereist. Aan de juiste man bieden wij een een zelfstandige werktaak, aantrekkelijk salaris, provisieregeling en 5- daagse werkweek. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk met vermel ding van personalia en gegevens over opleiding en er varing richten tot: Postbus 100, Krimpen a/d IJssel. SPEELHUISLAAN 173, BREDA Het bedrijf beweegt zich o.a. op werktuigbouwkundig ge bied. Het produktieprogramma bestaat uit ketels en appa raten voor de chemische en aardolie-industrie, machine bouw, liften en roltrappen. Daarnaast ontwerpt en installeert haar afdeling „Electron" hoog- en laagspanningsinstallaties, meet- en regelinstalla- ties, railsystemen, schakelkasten en panelen etc. Voor de tekenkamer van onze afdeling liften, en roltrappen vragen wij Zij zullen worden ingeschakeld bij de konstruktie van lif ten, roltrappen en roltrottoirs. Tevens zullen zij worden belast met het verzorgen van wenkplaatstekeningen van diverse projekten op dit gebied. Wij denken hierbij aan kandidaten met H.T.S.-opleiding of gelijkwaardig niveau. Belangstellenden worden uitgenodigd hun uitvoerige solli citaties onder vermelding van nummer SD 1248, te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf, Postbus 260 te Breda. Op nader vast te stellen tijd en plaats zal, in opdracht van het Gemeentebestuur van Breda, in het OPENBAAR WORDEN AANBESTEED: het bouwen van een Gemeentelijke Technische School te Breda Het bouwterrein is gelegen in plan „Hoge Vucht" op de hoek van de Biesdonkweg en Dinantstraat. Het gebouwencomplex is samengesteld uit een theorieblok in vierbouwlagen, een drietal gymnastiekzalen, een praktijkgedeelte in twee bouwlagen en een rijwiel stalling. De gezamenlijke inhoud bedraagt ongeveer 60.000 m3 en het geheel moet binnen 500 werkbare werkdagen worden opgeleverd. Aannemers, die voor dit werk in aanmerking willen komen, worden verzocht binnen 2 weken na het ver schijnen van deze advertentie, schriftelijk een aantal gegevens te verstrekken. Deze gegevens moeten wor den vermeld op standaard vragenlijsten, die verkrijg baar zijn bij de achitekten. Zij die, na een beoordeling in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de ge. stelde vragen bevredigend hebben beantwoord, zullen in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de openbare aanbesteding. Bestek en tekeningen kunnen dan door hen op het architektenbureau worden afge haald tegen kontante betaling van 100,Dit bedrag zal, bij inlevering van onbeschadigde en onbeschreven exemplaren, op de dag van aanbesteding worden ge restitueerd. Bureau voor architektuur en ruimtelijke ordening Ir. C. G. Geenen b.i. B.N.A. B.N.S. Ir. L. R. T. Oskam, b.i. B.N.A. G. M. Geenen B.N.A. D P. Boon, H.B.O. architektonisch medewerker G. H. Kist, stedebouwkundig medewerker. HOOG LOON. Wordt vertegenwoordiger. Ver dien ruim 200,per week. Bent u fabrieks-, winkel- of kantoorwerk moe? Onze organisatie leidt u op tot vertegenwoordiger (verkoper buitendienst). Geen colportage. Geen diploma nodig. Bij aanbestelling direct vast loon plus auto. Vele vacante plaatsen. Beroep en woonplaats onverschillig. Tevens mogelijkheid tot bij verdiensten aangeboden. Schrijf brief of briefkaart met uw adres, leeftijd, beroep. Snel antword. Geheimh. verzekerd. Brieven onder no. LG 149365 E bur. van dit blad. Wij kunnen kleine en grote partijen puin ge bruiken. Franco geleverd op ons terrein in Waalwijk. Aanbiedingen aan 's Avonds na 7 uur. Tel. 04195 - 224 Goed nieuws voor mensen met aambeien. Pijn kalmeert. Jeuk stopt. Zwelling verdwijnt De wetenschap kent tegen woordig een middel dat de bij zondere eigenschap heeft aam beien te doen 'wegdrogen'. De pijn stopt. De zwelling ver dwijnt. Dit middel heet Sperti Preparation H. Met Sperti Preparation H ver schrompelen ook hardnekkige aambeien. Sperti Preparation H is mild en ontsmettend. Voor direkte, snelle, afdoende behandeling van aambeien is er maar één middel: Sperti Preparation H zalf en zetpillen. Ter voldoening aan artikel 215 der Faillissementswet en ingevolge bevel der Ar. rondissementsrechtbank te Breda d.d. 14 januari 1972 roep ik U op om te ver schijnen voor gemelde Rechtbank in haar Raad kamer op vrijdag 21 april 1972, des voormiddags om 10.45 uur, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk ge volmachtigde, teneinde als schuldeiser (es) te worden gehoord naar aanleiding van het bij deze Rechtbank ingediende verzoekschrift door: Cornells Pieter Kol- derie, wonende te Roosen daal, gemeente Roosendaal en Ndspen, Von Weberlaan 15, handelend onder de naam „Kolbout groothan del in automobiel- en trae- tormaterialen", gevestigd te Roosendaal, gemeente Roosendaal en Nispen, Mo lenstraat 25 strekkende tot het bekomen van surséance van betaling. Tot bewindvoerder, ten einde met de schuldenaar voorlopig het beheer over zijn zaken te voeren, werd bij beschikking dezer Rechtbank d.d. 14 januari 1972 benoemd de heer Mr. I. M. van den Heuvel, ad vocaat en procureur, kan- toorhoudende te Roosen daal, gemeente Roosendaal en Nispen, Stationsstraat 36, die uiterlijk 7 april 1972 een beredeneerd ver slag van zijn bevindingen in deze zal uitbrengen, welk verslag te mijner griffie voor U ter inzage zal liggen. Een ontwerp-akkoord is niet bij het verzoekschrift gevoegd. De Griffier van de Ar rondissementsrechtbank te Breda, Mr. A. H. Bosscher. Uw adwtenue-carupagna in dcM krant anrarbrugt voor een belangrijk deel la dar* afstand tuisen uw zaak en uw klanten op voordelige wijze. Nu kunt u zelf als eerste weten of u wel of niet in verwachting bent. Doe de Predictor zwangerschapstest. Thuis en op uw gemak. Al 9 dagen na het uit blijven van de menstruatie kunt u 't weten. U vindt de Predictor zwangerschapstest bij apotheker en drogist. Eenvoudig en betrouwbaar. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Breda d.d. 11 april 1972 werd over Petronella Elisa beth Burgers, wonende te Breda, Ruusbroeckstraat 13, geboren te Rotterdam, 26 september 1913, tot provi sioneel bewindvoerder be noemd de heer Hermanus Theodorus Maria Harbers, wonende te Breda, Roland Holststraat 32, met op dracht aan voornoemde bewindvoerder van het be wind over alle goederen, en met bepaling dat de schulden die de onder be wind gestelde na de be kendmaking van deze be noeming maakt, op de on der bewind gestelde goe deren gedurende dit be wind en de curatele, indien deze volgt, niet kunnen worden verhaald, met be paling voorts, dat deze be schikking op 1 april '72 in werking treedt. De Griffier van de Ar rondissementsrechtbank te Breda, Mr. A. H. Bosscher. Maandag 24 april a.s. hoopt haar ZILVEREN DIENST- JUBILEUM te vieren als bij de P. T. T. te Bavel. Receptie: van 2 tot 4 uur Brigidastraat 4, Bavel. Fam. Diepstraten. Voor een goede met nazorg naar (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tol. 24421" - Breda A A In verband met het uitvoeren van werk zaamheden aan de NS-overweg in de Pantagebaan, gemeente WOUW gelegen aan de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen - zal genoemde overweg op WOENSDAG 19 APRIL 1972 en DONDERDAG 20 APRIL 1972 van 7.00 uur tot 17.00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als mogelijk is, gesloten zijn- Het verkeer zal worden omgeleid. v Naaldwijk: Havenstraat 35 - Tel. 01740 - 5733* Breda: Ginnekenweg 48 - Tel. 01600 - 44056

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 10