Straaljagers maken ommetje Nelissen„We zijn blut" Lichtpunten in Enka-drama MEER LOON VOOR MINDER GESCHOOLDE H.B.M. rekent op miljoenen order van Total Bernhard weer hersteld GOUDEN BAL VOOR Bij Stokvis -T.U. 250 man, elders 50 man Emigrant wordt te duur SHELL MOERDIJK KAN 1500 MAN GEBRUIKEN NERTSEN KUNNEN IN ALLE RUST JONGEN Unctad geopend Allende haalt krachtig uit legen rijke landen Nog ongunstiger Geen schrikeffect ZAKELIJK NOVAK KRIJGT ZEVEN JAAR landbouw werktuigen show CehavenvVeghel Advies Centraal Planbureau Gastarbeiders voordeliger voor werkgever dan werknemer Voetballer gestenigd BABYLIJKJE GEVONDEN WEER GAS GEBOORD IN NOORDZEE Mgr. Bluyssen: Legalisering abortus staat los van morele aanvaarding ervan Weer ontslagen 1 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Liosse nummers 20 cent. Redactie- en administratie-adres: meuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 2b t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJDAG 14 april 1972 ZEEUW 26e Jaargang Nr. 8826 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, .exclusief 4% B.T7W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) BREDA In de komende maanden zal de werkgelegen heid bij de Douw van Shell Nederland Chemie op het industrieterrein Moerdijk met 1500 man toenemen. Momen teel werkt er 1800 man. Deze mededeling zei minister lldink donderdag gekregen te hebben bij zijn bezoek aan Shell Moerdijk in het kader van zijn werkbezoek aan Brabant. De minister zei er van overtuigd te zijn, dat West- Brabant, gelegen tussen het westen en Antwerpen, op langere termijn belangrijke werkgelegenheidsmogelijkheden zal krijgen. Hij dacht daarbij, naast mogelijke objecten als Reimerswaai en een tweede nationale luchthaven, aan ,een extra positief element', nl. het effectief en krachtig afremmingsbeleid in het noordelijk deel van de randstad. „Dat zal West-Brabant des te aantrekkelijker maken voor industriële en dienstverlenende bedrijven," zei hij. (Van een onzer Verslaggevers) GILZE/BREDA De nert sen op de jarm van de heer P. Braspennincx aan de IJpelaar- slraat in Breda zullen weer in alle rust ktinnen, jongen. Als tenminste dey commandant van de vliegbasis Gilze-Rijen ingaat op hel jaarlijks terugkerende verzoek van de heer Braspen- nincx, dat de basis de geluids hinder voor Izijn jarm zoveel mogelijk beperkt in de periode van 25 april tot eind mei, waar in nertsen hun jongen ter we reld plegen te brengen. Gezien de ervaringen van de laatste jaren is er geen reden om aan te nemen, dat de Ko ninklijke Luchtmacht het ver zoek van de heer Braspennincx, wiens nertsfarm in het verleng de van de startbaan ligt, niet zal honoreren. Dat wil zeggen, dat de vlie gers van vooral straaljagers tij dens de dagelijkse briefings het consigne zullen krijgen na het opstijgen van de gebruikelijke baan af te wijken en ook bij het aanvliegen vpor de landing indien mogelijk een ommetje te maken. Bij slecht weer kan dat overigens niet. Enkele jaren geleden klopte de heer Brasperniinca; poot het eerst aan bij de Luchtmacht „Ze hebben", verleid hij, „altijd rekening gehouden met mijn belangen. Alleen vorig jaar is het een beetje mis gegaan. Toen bleven ze waarschijnlijk als gevolg van een misverstand tot 15 mei over de farm vlie gen. Ik heb toen nogal wat schade geleden. Hopelijk gaat het dit jaar weer beter". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Nelissen van Financiën noemt forse maatregelen' onvermijdelijk, wil het kabinet het hoofd kunnen bieden aan het al eerder voorspelde en thans officieel becijferde begrotings tekort van twee en een kwart miljard gulden. Dat gat ontstaat het komende begrotingsjaar b(j onge wijzigd beleid, dat wil zeggen indien bet kabinet-Bies heuvel zijn thans gevoerde beleid doortrekt in het vol gende jaar. Wat die .forse maatregelen' zullen inhouden heeft de be windsman niet gezegd. Het ligt evenwel voor de hand, dat be zujnigiiigen op de rijksuitgaven gepaard zullen moeten gaan met belastingverhogingen, ten SANTIAGO (Reuter) De Chileense marxistische presi dent Salvador Allende heeft in Santiago, Chili, de derde VN-conferentie voor handel en ontwikkeling (Unctad) geopend met een geladen toespraak. Allende vroeg de conferentie een „vervanging van een eco nomische- en handelsstructuur die radicaal verkeerd is en ouderwets, door een rechtvaar diger structuur gebaseerd op een nieuw concept van mens en menselijke waardigheid". De tweede spreker tijdens de openingsplechtigheid was VN- secretaris-generaal Kurt Wald- heim die tevens zijn eerste be zoek aan Latijns-Amerika brengt. Hij deed een beroep op de delegaties, „van deze confe rentie een nieuwe hoeksteen te maken in de pogingen van alle landen samen een betere wereld op te bouwen". LONDEN (ANP) Konin gin Juliana en prins Bernhard hebben gisteren, de derde dag van het staatsiehezoek aan En geland en Schotland, een druk bezet programma moeten af werken. Prins Bernhard was zover van zijn bronchitisaanval hersteld dat hij aan alle voor hem vastgestelde programma punten kon deelnemen. Samen met prins Philip vloog hij per helikopter naar Filton voor een bezoek aan het Concordepro- ject. De eerste „stop" van de ko ningin was de Londense wijk Pimlico, waar zij de beroemde Pimlicoschool bezocht Voordat de koningin en de prins een bijeenkomst van het parlement bijwoonden, lunch ten zij met de parlementsvoor zitter (speaker), de Britse oud premier Selwyn Lloyd. Aan het eind van de middag bracht het koninklijk paar nog een kort bezoek aan „Queens Gallery' in Buckingham Palace. Zij bekeken daar schilderijen van Nederlandse meesters uit het bezit van de Britse vorstin. einde de dckkingsmiddelen voor het tekort te vinden. Van een terugbetalen van de zoge naamde inflatiecorrectie kan volgend jaar nauwelijks sprake zijn. Zou dat voor de volle honderd procent gebeuren dan wordt het geraamde tekort nog eens 360 miljoen gulden groter. Een en ander blijkt uit de ,nota ongewijzigd beleid', die minister Nelissen gisteren heeft gepresenteerd. Hij heeft bij die gelegenheid gesproken van een omvangrijke problematiek, die zijns inziens nog eens, en nu wel heel duidelijk, bewijst hoe noodzakelijk het is maatrege len te nemen, die de ontwik keling van onze economie be ïnvloeden. Matiging, met een hoofdletter geschreven, is meer dan ooit noodzakelijk, aldus de minister. Inmiddels zijn de gegevens, waarop de nota is gebaseerd al weer verouderd, zo zei mi nister Nelissen. Recentere ge gevens, die hij overigens niet wilde onthullen, maken het begrotingsbeeld nog ongun stiger. Oplossing van de begrotings- problematiek voor 1973 houdt niet automatisch in, dat het kabinet dan ook meteen uit de problemen voor de reste rende twee jaar van de kabi netsperiode is. In de nota on gewijzigd beleid wordt voor 1974 een tekort voorzien van 640 a 850 miljoen gulden en voor 1975 een tekort yan een kwart tot bijna een half mil jard. In de nota wordt becijferd dat de rijksuitgaven volgend jaar met vijf miljard gulden zullen stijgen ten opzichte van dit jaar. Dat komt, als men de gevolgen van algemene salarismaatregelen buiten be schouwing laat, neer op een relevante uitgavenstijging van 3,8 miljard gulden, waartegen over slechts een begrotings ruimte (hogere belastingop brengsten) staat van 1,6 a 1,8 miljard gulden. Dat resulteert in het gat van twee a twee en een kwart miljard. Gelijk met de nota ongewij zigd beleid is gisteren een rapport verschenen van een interdepartementale werkgroep die tot de conclusie is geko men dat de zogenaamde Zijl stra-norm van zes procent (de trendmatige stijging van de overheidsuitgaven) omlaag moet naar 4,3 a 4,9 procent. Bij de aanbieding van de nota ongewijzigd beleid lieeft minister Nelissen er met na druk op gewezen, dat de in dat stuk voorkomende ramingen voor de komende drie jaar zijn opgesteld volgens een strakke definitie en dat indien dat toch nog tot verschillende uit komsten leidde de meest gunstige raming is opgenomen. Daaruit blijkt, zo zei hij, dat geen overschatting van de pro blematiek heeft plaatsgevon den met de bedoeling een schrikeffect te sorteren. (Vervolg op pagina lij. (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Zien de vakbonden en de raad van bestuur van AKZO een betere oplossing voor de problemen rond Enka/Glanzstoff dan sluiting van de bedrijven in Breda en Emmercompascuum binnen een jaar Deze vraag mag gesteld wor den na het gesprek tussen de vakbonden en de raad van be stuur van AKZO dat gistermid dag rond half vijf met een ge zamenlijk, gematigd optimis tisch communiqué werd afge sloten. In het communiqué staat dat tydens de discussie „gedachten zijn ontwikkeld, die door beide partijen zodanig constructief zijn beoordeeld, dat besloten Is deze in eigen kring nader te onderzoeken". De deelnemers aan het ge sprek hebben geheimhouding afgesproken. Volgens het com muniqué kunnen dinsdagavond pas nadere mededelingen wor den gedaan. De heer J. Jansen, die na mens de Industriebond NKV aan het gesprek heeft deelge nomen. wilde slechts zeggen, dat de vakbonden „bepaalde gedachten hebben ingebracht waarover zakelijk is gespro ken". De vakbondsbestuurders hebben onverkort vastgehou den aan hun standpunt dal de bedrijfssluitingen in Breda en Emmercompascuum niet mogen doorgaan wanneer niet voor honderd procent voor vervan gende werkgelegenheid is ge zorgd. De vakbonden vinden bovendien dat er eerst een diepgaand onderzoek door een onafhankelijk bureau moet worden ingesteld alvorens de finitief tot sluiting te beslissen. De heer J. Kirkels, districts bestuurder van de Industrie bond N.K.V. te Dorst, zei gis teravond, dat de inhoud van het communiqué hem goed had gedaan. „Het zou kunnen be tekenen", zo zei hij „dat men de termijn van sluiting uitstelt tot dat volledige vervangende werkgelegenheid is gevonden". WENEN (AP) De 59-ja- rige Franz Novak, een voor malige kapitein van de SS be last met de deportatie van Jo den in Hongarije, is donderdag veroordeeld tot zeven jaar ge vangenisstraf. De jury bevond hem schuldig aan de deportatie van Joden uit Hongarije naar Auschwitz, waarbij veel men sen onderweg door gebrek aan water en voedsel overleden. DE NEDERLANDSE Jeugd Gemeenschap (NJG), waarbij ruim vijftig jongerenorganisa ties zijn aangesloten, vraagt voor 1973 100,9 miljoen gulden voor het jeugdwerk. Er was op de begroting van CRM voor dit jaar voor het totale jeugd werk 56.6 miljoen genoteerd. Johan Cruyff, deze win ter door 26 sportjournalisten uit een groot aantal landen ge kozen tot Europees voetballer van het jaar, heeft woensdag de bij dit predikaat behorende versierselenontvangen. Uit handen van de heer Max Ur- bini, hoofdredacteur van het organiserende blad „France Football" ontving Cruyff in het bowlingcentrum, van Peter Post in Amstelveen temidden van zijn voetbalvrienden de „gou den bal". Natuurlijk had ook Cantal, op de arm van Danny Cruyff belangstelling voor die glimmende bal. (ADVERTENTIE) Vrijdag 14 april 9.00-18.00 uur Zaterdag 15 april 9.00-18.00 uur Zondag 16 april 10.00-18.00 uur Showroom land en lulnbouwmecha- nisatl» (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minder geschoolde werknemers moeten beter worden be taald. Hierdoor kan de komst van grote groepen buitenlandse werknemers worden tegengegaan. Voorkomen moet worden dat ons land als gevolg van een bepaalde beroepen structuur voortdurend af hankelijk blijft van gastar beiders. Via een betere be loning van minder gewaar deerde en ongeschoolde ar beid kunnen op langere ter mijn de problemen, verbon den aan een nog grotere be volking; in ons land, worden vermeden. Dit advies geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan minister Lang- man (Economische Zaken) in zijn gisteren verschenen rapport over economische effecten voor Nederland van het toelaten van buitenland se werknemers. Bij handhaving van een hoog investeringspeil blijft de vraag naar gastarbeiders in de toekomst hoog, mede omdat de groei van het aan tal Nederlandse werknemers klein is. Een blijvende (structurele) behoefte aan gastarbeiders leidt tot een voortdurende vergroting van onze bevolking. De pro blemen worden door nog meer 'ic/ls gro- ler, aldus CPB. Na is het nog niet mogelijk om dc ge volgen van zo'n bevolkings groei precies te omschrijven. Dit geldt ook voor de beno digde maatregelen om de nadelige gevolgen van deze problemen te verminderen. De komst van gastarbei ders is onder de volgende omstandigheden voordelig: Als er een tijdelijke vraag op de arbeidsmarkt is, die doof de Nederlandse werknemers niet kan worden vervuld bijv. in het kader van een nog niet voltooide herstructu rering van het bedrijfs leven. Als voor de buitenlandse werknemer ook de voor delen zover boven de na delen uitkomen, dat hij bereid is gedurende korte tijd de spanning op de arbeidsmarkt te verlich ten. De aanwezigheid van gast werknemers om het tekort aan arbeidskrachten hier op te heffen is het meest voor delig voor werkgevers, al dus het CPB. De Nederland se werknemers hebben er weinig profijt van. De aan wezigheid van gastarbeiders drukt de lonen, maar de winsten van de ondernemin gen worden erdoor groter en de onderbezettingsverlïe- zen kleiner. De gastarbeiders drukken de lonen en prijzen toch minder dan op het eerste gezicht zou worden gedacht. Minder diepte-investeringen en vertragingen in of het niet laten doorgaan van her structurering van zwakkere bedrijfstakken zijn o.a. daar van het gevolg. Dc gastarbeider zonder gezin in ons land is goed koop. Wanneer zijn gezin meekomt, dan is hij duur. Dan wordt de nationaal- economische rentabiliteit aangetast. Het CPB zou het beter vinden, wanneer in ons land de bevolking en de economische activiteiten meer zouden worden ge spreid en niet alleen worden opgehoopt in de Randstad, waar verhoudingsgewijs de meeste gastarbeiders zijn. CAIRO (ANP) Een voetballer is woensdag in Cairo op het terrein door een woedende menigte supporters gestenigd. Hij overleefde de aanval niet. Vijf minuten voor afloop van de wedstrijd tussen twee fabrieksteams be gonnen de supporters van het elftal, dat met 2-0 achterstond, met stenen te gooien naar de keeper van het „vijandelijke" elftal. De 35-jarige doel man, wie men verweet dat hij zijn werk te goed had gedaan, stierf op het veld. Uit een onderzoek bleek dat de organisators van de wedstrijd verzuimd hadden de politie in te lichten over de plaats waar de wedstrijd ge speeld werd. BIJ WOLVEGA is een boer derij in de as gelegd. Man, vrouw en drie kindieren wis ten zich op het nippertje te redden. Deschade wordt op anderhalve ton geschat. NOORDSCHARWOUDE (ANP) Uit het kanaal Alk- maar-Kolhorn is te Noordschar- woude het lijkje van een pas geboren jongetje opgehaald. De vondst werd gedaan door men sen van rijkswaterstaat, die ter plaatse aan het werk waren. De baby moet al verscheidene dagen in het water hebben ge legen. DEN HAAG De Noord- winning groep, een jointven ture van Pennzoil Nederland Company, Billiton, Hoogovens, IHC. Holland. Amax Petro leum, Falcon Seaboard Selec tion Trust en Wintershall. heeft op een diepte van 2682 meter in blok K 13 van het „Nederlandse continentale plat' in de Noordzee gas gevonden op ongeveer 120 km ten noord westen van IJmuiden. Verdere studies ter vaststel ling van de eventuele econO' mische winbaarheid zijn thans gaande. GELDROP (ANP) De bisschop van Den Bosch, mgr. Bluyssen, heeft don derdag verklaard dat legalisering van abor tus provocatus in het door de regering in te dienen wetsvoorstel nooit kan betekenen dat abortus daarmee moreel aanvaardbaar wordt. In uiterste noodgevallen kan abortus provocatus on vermijdelijk worden, meent mgr Bluyssen, namelijk in gevallen waar beslist moet worden tussen mense lijk leven in wording en een vrouw in uiter ste nood. Hij nam hiermee een andere houding in tegenover het wets voorstel waarvan hij de inhoud overi gens niet zei te ken nen dan zijn Roer- mondsc collega mgr Gijsen. Deze zei on langs in een inter view dat „katholieke ministers die meewer ken aan een wettelij ke regeling van de abortuskwestie, zich niet langer katholiek mogen noemen". Mgr Bluyssen maak te zjjn opmerkingen over abortus in bijzijn van één van de door mgr Gijsen bedoelde ministers, namelijk dr Stuyt (Volksgezond heid), ter gelegenheid van de officiële ope ning in Geldrop van het nieuwe katholieke Sint Anna-ziekenJhuis. (Van een onzer verslaggevers)' MIDDELBURG/RIJSWIJK De Hollandse Beton Maat schappij, een werkmaatschappij van de NBG, verwacht binnen kort de definitieve opdracht te ontvangen voor de bouw van een oliesteiger ten behoeve van de raffinaderij van „Total" in het Sioe-gebied. Met deze op dracht zijn enkele miljoenen guldens gemoeid. Naar een woordvoerder van de maatschappij ons meedeelde, is de opdracht mondeling tot stand gekomen en wordt nu nog slechts gewacht op de schriftelijke bevestiging van de zijde van „Total". ROTTERDAM R.S. Stok vis en Technische Unie Beheer zullen worden samengevoegd onder de nieuwe naam Tech nische Handelseombinatie N.V. In die combinatie zal Ogem een meerderheidsbelang be houden. Ogeveer 250 man zul len bij de heide bedrijven worden ontslagen. De voorgenomen fusie ge schiedt om tot de noodzakelij ke sanering in de technische groothandel te geraken, zo stellen de fuaiepartners. Men heeft gezocht naar een gelei delijke samenvoeging van be drijfsonderdelen, anders zou den „uit overwegingen van ef ficiency" 500 man op straat komen te staan. Het natuurlijk verloop in aanmerking geno men, verwacht men dat thans in twee jaar rond de 250 man ontslagen zullen worden. De door de fusie vergrote handelsdivisie van Ogem be haalde in 1971 een totaalomzet van f 1090 min. en het aantal werknemers bedraagt 6898. Te Venlo heeft de Venlose Clubfauteuilfabriek n.v. moeten besluiten het be drijf, waar 35 personen wer ken, te liquideren. De direc teur van het familiebedrijf kan wegens arbeidsongeschikt heid zijn functie niet meer uitoefenen. Te Meppel gaat de vestiging van het ingenieursbureau Jon gen N.V. sluiten. Aan vijftien medewerkers is ontslag aange zegd. DEN HAAG De Neder landse emigrant kost dc staat teveel geld. Voor de groep van 500.000 Nederlanders, die zich na de oorlog overzee vestigde, en die zich daar uitbreidde tot 750.000 zielen, is ten stuk na zorg nodig, waaraan nog al tijd 50 ambtenaren werken. De Nederlandse emigratie- dienst bestaat uit 95 ambtena ren. Minister Boersma meent dan ook, dat er bezuinigd moet worden, al zal het emigratie apparaat niet geheel kunnen worden opgeheven. In 1972 zullen namelijk nog circa vijf- a zesduizend Nederlanders emigreren. In de openbare vergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken zei de bewinds man van Sociale Zaken don derdag, dat hij daarover vol gende week overleg zal voeren met de besturen van emigra tie-verenigingen en met de commissie-Berger. Aan de or de zullen komen de mogelijk heden tot beperking van het aantal aanimeldingskantoren. Wellioht kan worden terugge vallen op aanmelding bij de 1 0 gewestelijke arbeidsbureaus. Vóór 1 juli aanstaande ver wacht de minister een rapport van de commissie-Berger, ten einde de bezuinigingsplannen nog in de begroting 1973 te kunnen verwezelijken. -f H 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1