EXTRA EDITIE MASSA-ONTSLAGEN BIJ AKZO ENKA-BREDA DICHT: 1700 MAN OP STRAAT P.v.cLA. WIL KAMERDEBAT OVER SLUITNG ENKA-BR EDA Langman: Prijzen gaan niet meer dan 6V2% omhoog Aviolanda vraagt verlenging werktijdverkorting 200 man Marathon- sitting Zeeuwse Staten Zeventien honderd mensen Hcinricli Lübke overleden Cairo breekt met Jordanië Zware slap: voor Hmla cn BREDA, 6 april - Een van de grootste massa-ontsla gen is vandaag in Breda I gevallen, voor-,. Grootste na Roosendaal Veertigduizend man (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG - Diepe verslagenheid, maar ook gelatenheid. Dat was de algemene reactie van liet personeel van de Enka-Breda gistermiddag nadat zij rond één uur op de hoogte waren gesteld van liet ontstellende nieuws dat hun bedrijf gesloten zou worden. Ontevreden Zwaar Vragen Dupont heeft wel vertrouwen in vezels Vlaggetjesdag op 20 mei Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummer» 20 cent. Redactie- en administratie-adres: ivieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (011 50) 79 2b t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 7 APRIL 1972 26e Jaargang Nr. 8820 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adrea bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND {Van <mx# wjisiaggtvtittï In een1 oplage van 10.000 exemplaren heeft De Stem gistermiddag het nieuws van de sluiting vtm Enka-Breda in Breda en omgeving bekend gemaakt. Om vier uur verscheende extra-editie op straat. Bij de poort van de Enka-fabriek, bij het station, in de binnenstad en op andere plaatsen in Breda en omgeving vonden de kranten gretig aftrek. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/ARNHEM. Enka-Breda gaat dicht. In totaal 1723 mensen komen binnen een jaar op straat te staan. Er zal getracht worden een gedeelte van het personeel in andere ves tigingen van het AKZO-moederconcern te plaatsen. De directie van Enka Glanzstoff is daar echter niet optimistisch over. In nog meer Enka-bedrijven in Europa wor den mensen ontslagen. In Emmercompascum zullen 465 mensen moeten afvloeien, waarvan een gedeelte overgeplaatst kan worden naar het bedrijf in Emmen. In het Duitse Wuppertal gaat de Glanzstoff-fabriek geheel dicht, waar door 3000 werknemers op straat komen te staan. Verder is dan nog aangekondigd de ge leidelijke sluiting van de Feldmühle-fabriek in Zwitserland en de Fabelta-fabriek in België (samen 1000 werknemers). Als reden voor deze ingrijpende maatregelen noemt de Enka Glanzstoff-directie de over capaciteit in de produktie van synthetische ga rens in Europa. Enka-Breda is de grootste industriële vesti ging van de stad en op Philips-Roosendaal (1800 werknemers) na de grootste in West- Brabant. In het bedrijf werken 1482 mannen en 241 vrouwen. Ongeveer 1200 van hen wonen in Breda of Prinsenbeek, circa 220 werknemers komen van buiten de Baronie, terwijl er ook nog 220 Belgen (voornamelijk uit Turnhout en omgeving) en 60 Spanjaarden werken. Van het personeel is de helft ouder dan 40 jaar (22,9 procent tussen de 40 en 50 jaar, 12,7 pro cent is tussen de 50 en 55 jaar, 14,4 procent is ouder dan 55 jaar). De sluiting van het bedrijf zal een jaar in beslag nemen, zodat het per soneel geleidelijk zal afvloeien. Het nieuws van de ontslagen werd gisteren medegedeeld aan de vakbonden en aan de on dernemingsraden van het concern. Op een persconferentie zei de heer S. Bakkenist, vice- voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO, dat de maatregelen noodzakelijk zijn om de werkgelegenheid van de overblijvende 40.000 personeelsleden zeker te stellen. De heer Bakkenist ontkende ten stelligste dat dit een eerste stap op weg naar meer afvloeiings maatregelen zou zijn. „Wc hebben op dit mo ment geen verdere reorganisatieplannen. Wel kunnen deze maatregelen gevolgen hebben voor de bezetting van de twee hoofdkantoren van Enka Glanzstoff N.V. in Arnhem (1100 werknemers) en Wuppertal (1300 mensen). Harde klap voor W.-Brabant commentaar TVTat een verschrikkelijke rV s|ag moet dat gisteren voor de 1.700 werknemers van ENKA-Breda zijn geweest toen ze te horen kregen, dat hun fabriek zou gaan sluiten. Hun fabriek Het allerbitterste van deze massale ontslag-af faire is wel, dat mensen, die jarenlang hun werkkracht en trouw aan een bedrijf gege ven hebben, van de ene dag op de andere te horen kun nen krijgen, dat ze kunnen gaan. en dat zij op een be sluit, dat zo diep ingrijpt in hun leven en dat van hun ge zin, geen enkele invloed hebben kunnen uitoefenen- Zal het mogelijk zijn de ruim 1.700 ENKA-mensen aan passend ander werk te hel pen Wij zijn hier niet erg gerust op. Zeker bij de huidige conjunctuur veie bedrijven kennen een personeelsstop breng je niet zo maar ruim 1.700 mensen behoorlijk el ders onder dak. Ten aanzien van de jongere werknemers lijkt een zeker optimisme ge rechtvaardigd maar de ou deren. Bij zoveel ontslag kwesties is al gebleken dat zij het zijn, die uiteindelijk het gelag betalen- Dit werkgelegenheidspro bleem is des te groter omdat Breda geen industriestad is en er in West-Brabant reeds veel werkloosheid bestaat. Wat Breda zelf betreft wreekt zich nu het bewust gevoerde be leid van wij-willen-hier-liever- geen-industrieën uit het ver leden. Als gevolg van dit be leid zit men thans met een levensgroot werkgelegenheids probleem. Inmiddels is van vele zijden fel op dit massale ontslag ge reageerd- Maar wat is het ef fect van al die protesten Vanuit Den Haag wordt nog steeds geen doelgerichte an- ti-werkloosheidspolitiek ge voerd. Toch zal er hulp van buitenaf moeten komen want West-Brabant is niet bij machte dit probleem alleen op te los sen. Ook niet in het wijdere verband van Zeeland en Mid den-Brabant, waarmee dan tevens de zeer penibele structuele situatie van geheel Zuidwest-Nederland getekend is, een situatie, die al jaren bestaat en waaraan al jaren veel te weinig wordt gedaan. Het minste wat nu ver wacht mag worden is dat nu ook Breda betrokken wordt bij de decentralisatie van rijks diensten uit de Randstad. Een snelle beslissing op dit punt Het personeel kon overigens nog maar gedeeltelijk op de hoogte -worden gebracht. De avondploeg die gisteravond om tien uur opkwam, heeft het moeten horen via radio of televisie. Het op het bedrijf aan wezige personeel vernam het nieuws via het publica tiebord of van de chef of voorman. Het kader van het bedrijf werd gistermorgen om tien uur op de hoogte gebracht. Kaderleden die op vakantie waren, zijn per telegram op geroepen; zieke kaderleden zijn per taxi van huis ge liaald. De Belgische werk nemers hebben een brief thuisgekregen, waarin hen ontslag binnen een jaar werd aangezegd. De Belgische Enka-dlrectie heeft de 1000 werknemers van de Fabelata-fabriek in Zwijn aarde bij Gent zeer vaag in gelicht over de sluiting van dit bedrijf. In een lang com muniqué worden alleen maar vage aanduidingen gegeven. Er wordt gesproken over het "afbouwen" van bepaalde pro- duktieëenheden, zodat er cij fers worden genoemd van ont slagen. De Akzo-directie heeft woensdag minister Boersma van Sociale Zaken, minister Langman van Economische Zaken, de burgemeesters van de betrokken gemeenten (waaTonder burgemeester Merkx van Breda) en de Commissarissen der Koningin in Brabant (en Drente) op de hoogte gesteld van de ontsla gen. Burgemeester Merkx was over dit laatste zeer ontevre den: „Er is nu kostbare tijd verloren gegaan, waarin maat regelen getroffen hadden kun nen worden". Het gemeentebe stuur van Breda en de regio Breda hebben telegrammen gestuurd naar de ministers van Sociale Zaken en Econo mische Zaken, waarin snelle maatregelen worden gevraagd om de plotselinge grote werk loosheid in Breda en omgeving op te vangen. Het nieuws over de ontsla- kan een aanduiding zijn van de ernst waarmee deze zaak op hoog niveau wordt aange pakt. Voorts zal bevorderd moeten worden, dat de nieuwe DAF-fabriek in West- Brabant wordt gebouwd. En bij al deze en andere maatregelen zal bedacht moe ten worden dat het hier op de allereerste plaats gaat om hulp aan mensen, aan weerloze, diep gekwetste mensen. gen bij Enka heeft begrijpelij kerwijs enorme opschudding teweeg gebracht in politieke en vakbondskringen. Dinsdag zal de Tweede Ka mer beslissen of de fractie van de Partij van de Arbeid vol gende week een interpellatie mag houden over het sluiten van Enka te Breda, of dat er een debat komt naar aanlei ding van een nota van de re gering. Met name 'de KVP- fractie wil dit laatste. De heer Peijnenburg gelooft, dat de moeilijkheden binnen het Ak- zo-concern beter kunnen wor den besproken in de kamer, aan de hand van een rege ringsnota, dan via een inter pellatie. De PvdA-fractie ziet de sluiting als een bewijs voor een eerder door de fractie ver dedigde stelling, dat de over heidsmaatregelen van de rege ring ter bestrijding van de werkloosheid beslist onvol doende zijn.Het verzoek tot de interpellatie zal worden ge daan door de heer Wieldraay- Volgens de PvdA-fractie moet allereerst gesproken worden over de consequenties van de sluiting voor de werk gelegenheid in West-Brabant, die toch al niet best is. De fractie eist van het kabinet dat er duidelijke toezeggingen gedaan zullen worden ten aan zien van vervangende werkge legenheid. Een tweede punt, waar de fractie zwaar aan tilt, is het al dan niet op tijd inlichten van het personeel. Het is aldus een woordvoer der van de fractie, natuurlijk altijd een twistpunt, wat men onder tijdig inlichten ver staat", maar twee minuten voor sluiting lijkt ons toch wel te bar." De heer Peijenburg van de KVP-fractie is het daar niet mee eens. Allereerst stelt dit kamerlid, dat het besluit van de Akzo-directie blijkbaar een 'dwingende noodzaak' is. Het is ook niet zo dat het bedrijf in Breda van de ene op de andere dag zijn poorten sluit. Daar is in totaal een jaar mee gemoeid. De discussie moet eerst nog op gang komen. Het kamerlid zou zich kunnen voorstellen, dat er van de kant van de ondernemingsraad al ternatieve voorstellen aan de directie zullen worden ge daan. Volgens de heer Peijnen burg moet de regering wel iets aan de situatie doen. Hij zou graag zien, dat de rege ring Breda tot een soort her- structueringsgebied verklaart, zoals enkele jaren geleden met Tilburg gebeurde. Op die ma nier is het mogelijk extra in- dustriën naar Breda te trek ken. In ieder geval is het be ter dat het bedrijf in Breda helemaal wordt gesloten en niet dat in Emmen. Het ka merlid gelooft namelijk, dat de opvang in West-Brabant heel wat beter kan verlopen dan in het noorden van het land. Samen met zijn fractiegeno ten Assman, Hermsen en Fie^ vez heeft de heer Peijnenburg in schriftelijke vragen aan de regering aangedrongen op maatregelen om aan de situa tie in de regio het hoofd te bieden. Ook vragen de KVP- ers de ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken of zij mogelijkheden zien om de herplaatsing van de betrokken werknemers te begeleiden en mogelijk te ma ken. De centrale ondernemings raad van het Akzo-coneern heeft gistermiddag een verkla ring uitgegeven waarin hij de voorstellen van de raad van bestuur "in deze vorm" niet aanvaardbaar noemt. De raad, die meent dat onvoldoende ge gevens l zijn verstrekt, vraagt zich met name af of de belan gen van de faytor arbeid en die van de factor kapitaal wel juist tegen elkaar zijn afgewo gen. De centrale onderne mingsraad gaat zich nader be raden op de situatie en zal daartoe ook overleg plegen met de vakbonden en de des kundigen van binnen en bui ten de onderneming. Enkele leden van de onder nemingsraad hebben op een persconferentie meegedeeld, dat zij de herstructurerings- voorstellen nog niet als defini tieve plannen beschouwen. Evenals de vakbonden gaat de raad zich bezinnen op mogelij ke alternatieven. Met het oog daarop zal een speciale werk groep worden gevormd. BONN (DPA) De voor malige Duitse bondspresident Heinrich Lübke is donderdag overleden. Hij was 77 jaar. Op voorstel van de bondsre gering heeft president Heine- mann besloten dat ex-president Lübke een staatsbegrafenis zal krijgen. (Vervolg op pagina 9.) Arbeiders van Enka-Breda worden door journalisten onder schot genomen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Du Pont de Nemours, de enige andere ver vaardiger van synthetische ga rens in Nederland, heeft geen plannen tot inkrimping van de produktie of tot ontslag van personeel. Het Amerikaanse bedrijf, dat ondermeer in Ne derland een fabriek heeft in Dordrecht, waar nogal wat Westbrabanders werken, heeft onlangs nog meegedeeld dat de afzet van kunstvezels uit haar bedrijven in Europa vo rig jaar is toegenomen. Het bedrijf in Dordrecht word! op het ogenblik zelfs uitgebreid met een fabriek voor de fabri cage van Orion Dacrylvezels. RIJSWIJK (ANP) De schepen varen dit jaar op dins dag na Pinksteren, dat is op 23 mei a.s., uit voor de vangst van de Hollandse nieuwe op de Noordzee. Dit werd'donderdag middag besloten in de vergade ring van het produktsciiap voor vis en visprodukten. Vlagge tjesdag zal worden gevierd op zaterdag 20 raai. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Sta tenvergadering van vrijdag 21 april a.s. belooft een mara thonzitting te worden. Het col- legt van G.S. heeft namelijk voorgesteld om in deze verga dering zowel de ontwikke- lingsschets 1971, als het rap port over concentratie van de Zeeuwse visserij plus de lucht havennota te behandelen. Het college houdt er reke ning mee, dat de vergadering niet op één dag met deze in gewikkelde problematiek, waarover een hele stapel pa pier ter voorbereiding is ge produceerd, klaar kan komen. Daarom wordt voortzetting van de Statenvergadering op zaterdag 22 april voorgesteld. Een ongewone vergadering voor de Zeeuwse Staten en bij na een unicum in de geschiede nis. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Langman (Economische Za ken) verwacht niet dat de prijzen dit jaar boven de geraamde bl'2% zullen stij gen. De stijging van de kosten van levensonderhoud in janua ri en februari jl. (1,7 komt volgens de bewindsman over een met het beeld, dat hiero ver bij een jaarraming van 614 mag wordfen verwacht. De prijsontwikkeling vormt voor liet Centraal Planbureau (CPB), dat deze ramingen op stelt, geen aanleiding de jaar raming te herzien. Dit ant woordt minister Langman op schriftelijke vragen van het so cialistische Tweede Kamerlid mevrouw Brautigam. Het consumenten Contactor gaan (CCO) wijst desgevraagd er op, dat de praktijk van de laatste jaren heeft bewezen, dat het CPB altijd zijn ramin gen over de te verwachten jaarlijkse prijsstijgingen heeft moeten herzien. „In eerste aanleg zijn ze altijd te laag gebleken", aldus een woord voerder. Het CCO heeft nog te weinig aanwijzingen om nu reeds de verwachting uit te spreken, dat de prijzen meer dan 6 Va omhoog gaan. (Van onze redactie buitenland) CAIRO Egypte heeft de diplomatieke betrekkingen met Jordanië verbroken. Het be sluit werd na een kabinetsver gadering door de Egyptische viee-premier bekendgemaakt. Hij zei dat de maatregel nood zakelijk was geworden in ver band met de strijd tegen Is raël. Onlangs verwierp Egypte een plan van koning Hoessein voor een federaal koninkrijk op beide oevers van de Jordaan. Het kon ook bij de andere Arabische landen, de Pales tijnse verzetsorganisaties en Israël geen genade vinden. (Van een onzer verslaggevers) WOENSDRECHT Avio landa in Woensdrecht gaat bij het gewestelijk arbeidsbureau in Breda verlenging aanvragen van de werktijdverkorting, waarvoor de vergunning op 21 april afloopt. Er is nu werk tijdverkorting voor 140 werk nemers, die in plaats van vijf dagen drie dagen werken. De verlenging heeft betrek king op 200 werknemers die in plaats van vijf nog slechts twee dagen zullen gaan wer- Deze uitbreiding van liet aantal werknemers en verdere beperking van het aantal werk dagen is een gevolg van het feit, dat de orderportefeuille in de komende zes weken nog le- ler zal zijn dan in de afgelopen zes weken. De directie van Aviolanda verwacht wel een opleving van de tweede perio de van werktijdverkorting, al is dat slechts een prognose die nog niet op harde feiten geba seerd is. De onderhandelingen met defensie over nieuwe op drachten lopen nog steeds, ter wijl er geen toezeggingen zijn gedaan. Als die orders van defensie niet komen zuilen in de loop van dit jaar nog zwaardere maatregelen genomen moeten worden dan de huidige werk tijdverkorting. Civiele orders (KLM) zou den volgens een woordvoerder van het bedrijf wel enig soe laas kunnen bieden, maar hij liet wel duidelijk merken, dat de defensieorders bovenaan de verlanglijst van het bedrijf staan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1