SER wil ziekte verzuim te lijf Biesheuvel in moeilijkheden door adviezen over defensie BOUWMATERIALEN- EN DROPKARTEL ONTBONDEN Wind hozen hou den huis LANGMAN: BEZWAREN TEGEN KERNCENTRALES BORSSELE ONGEGROND ANTIEKBEURS Litouwse katholieken: wij worden vervolgd NAVO BAAS LUNS OP INSPECTIE. Moord per auto opgehelderd Vereniging wil Ooster- schelde openhouden Guerrilla in Turkije ontvoert 3 Britten MIDDELGROTE EN KLEINERE BEDRIJVEN ZIJN TE PASSIEF Experiment Acht doden bij brand in Dublin Bouwvakker dood na val in liftkoker PAAS- in Café-Rest. Mulders Bergen op Zoom VEEL KAMERFRACTIES VOELEN VOOR MINDERHEIDS VISIE PvdA VVD Russisch ruimte station naar Venus Milieuhygiëne Derde zoon van prinses Margriet heet „Pieter" PZEM krijgt vergunning Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. Wieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. DINSDAG 28 MAART 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang Nr. 8812 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Bij het ministerie van Economische Zaken is een plan ingediend om het enorme ziekteverzuim in Ne derland aan te pakken. Volgens schatting is in 1970 van de totale loonsom van ruim 50 miljard gulden niet minder dan 3,8 miljard gulden door ziekteverzuim verloren gegaan. Wanneer de minister van Economische Zaken de kosten van het plan voor rekening van zijn departement wil ne men, kan de actie tegen het ziekteverzuim al op 1 juni be ginnen. De actie is ontworpen dooi de commissie-ziekteverzuim van de Sociaal Economische Raad (SER). Uit de gegevens die tot nu toe met betrekking tot het ziekteverzuim bekend zijn, blijkt dat de middelgrote en kleinere bedrijven prak tisch niets doen om het ziekte verzuim te verminderen. De actie is er daarom op de eerste plaats op gericht de passieve houding van deze bedrijven te doorbreken. Dit voorbereiden de werk op de eigenlijke actie zal worden verricht door het Nederlands Instituut voor Pre ventieve Geneeskunde. Dit in stituut zal proberen het be drijfsleven ertoe te bewegen gegevens over het ziektever zuim te verstrekken. Met deze gegevens in de hand hoopt de commissie-ziek teverzuim van de SER een aantal experimenten op gang te brengen waaruit tenslotte de nodige maatregelen ter be- (Van onze redactie buitenland) DUBLIN Bij een brand in het centrum van de Ierse stad Dublin zjjn acht personen om het leven gekomen. Tenminste dertien personen liepen ver wondingen op. De brand legde een houtloods in de as. De oor zaak was een ongeluk een vat met lijm naast een gas kachel viel om. HEERENVEEN (ANP1 De 19-jarige bouwvakarbeider S. Kramer uit Nieuwehorne (Friesland) is gistermorgen in een in aanbouw zijnde be jaardenflat van 22 meter hoog te gevallen. Hij overleed in de loop van de middag. Op de vijfde etage was de afscherming van een liftkoker verwijderd en over de opening van 1.40 bij 50 cm was een betonnen plaat gelegd. De jon geman stapte op die plaat en viel in de liftkoker. (ADVERTENTIE) meer dan 40 antiquairs) Antwerpsestraatweg 211 (volop parkeergelegenheid) za. 1 april - zo. 2 april - ma. 3 april telkens van 11 - 18 uur strijding van het ziektever zuim tevoorschijn zullen ko men. Verwacht mag worden dat minister Langman weinig moeite zal hebben met het vrijmaken van de voor de ac tie benodigde gelden. Wanneer de actie succes heeft, zal het geld er namelijk dubbel en dwars uitkomen. Zou men er namelijk in slagen het ziekteverzuim met één procent te verminderen dan zou men al een half miljard -gulden in de loonsector „terug verdienen". MOSKOU (UPI) Petities met de namen van 17.000 Li touwse rooms - katholieken waarin dezen hun beklag doen over godsdienstvervolging, zijn naar de Verenigde Naties en het hoofdbureau van de Russi sche communistische partij ge stuurd. Dit is door katholieke kringen in Moskou meegedeeld. De vorige week verzonden petities waren geadresseerd aan de secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim, en aan de secretaris-generaal van de Rus sische communistische partij, Leonid Breznjev. Of de petities hun bestem ming hebben bereikt, konden de katholieke kringen niet zeg gen, maar afschriften en lijsten met namen zijn nu ter beschik king van westerse journalisten in Moskou gesteld. De inzameling van zoveel na men onder een protest is een bijzonderheid in de Sovjet-Unie. Bedreigingen en intimidatie van de zijde van de geheime politie hebben niet geholpen. In de petitie aan Breznjev staat dat de rooms-katholieken in Litouwen stelselmatig wor den vervolgd. In de petitie staat verder o.m.: „In de jaren van de Sovjetover heersing in Litouwen zijn de jeugdmisdaad, het alcoholmis bruik en zelfmoord vertienvou digd. Echtscheidingen en abor tussen hebben verontrustende proporties aangenomen. Aan priesters wordt verboden kinde ren godsdienstonderwijs te ge ven, maar op de Sovjetscholen in Litouwen is atheïsme een leervak. De gelovige kinderen van katholieken moeten in strijd met hun geweten spre ken, schrijven en handelen". Secretaris-generaal Luns van de NAVO bracht gistermiddag een officieel bezoek aan het Britse ministerie van Defensie Hij inspecteerde ernstig de erewacht van het tweede bataljon van de Goldstream Guards (Van onze parlementairt redacteur) DEN HAAG De regering Biesheuvel staat voor de moei lijke opgave een standpunt in te nemfcn over de Nederlandse defensie nu de commissie-Van Rijckevorsel een op vele pun ten verdeeld advies heteft uit gebracht. Die taak wordt nog zwaarder nu ook een meerder heid van de fractieleiders van dfc regeringspartijen in de Tweede Kamer geneigd is eer der te gaan staan achter het minderheidsstandpunt van de commissie (handhaving uitga venniveau op rond 5 miljard gulden door reorganisatie en afstoting van NAVO-taken) dan achter het meerderheids standpunt (in vier jaar onge veer zeven miljard meer). Premier Biesheuvel heeft bij de officiële ontvangst van het rapport meegedeeld, dat de regering pas een standpunt zal bepalen in september als onderdeel van de miljoenenno ta. Politiek Den Haag houdt het er echter voorlopig op, dat bij de volgende begroting de defensie-uitgaven toch enigs zins worden verhoogd. De KVP voelt zich aange trokken tot het minderheids standpunt van de commissie. Maar zij maakt dit standpunt niet zonder meer tot het zijne. Aldus het commentaar van mr. Andriessen. voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP. Mr. Andriessen benadrukte dat de in het rapport unaniem bepleite prioriteit voor de de fensie geplaatst dient te wor den in het geheel van de prio riteiten en beleidspunten wel ke bij de vaststelling van de begroting 1973 en volgende ja ren aan de arde zijn. In de verschillende aanbeve lingen van de minderheid van de commissie heeft drs. Den Uyl, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, voorstellen herkend, welke ge daan zijn door de PvdA in haar twee nota's over doelma tig defensiebeleid. „Dat geeft voldoening", aldus drs. Den Uyl in zijn commentaar. De voorzitter van de PvdA- fractie is van mening, dat de commissie nuttig werk heeft verricht met haar uitvoerige en heldere analyse van de de fensie-inspanning. „De com missie concludeert in haar ge heel tot belangrijke beleids wijzigingen", aldus drs. Den Uyl. Het1 partijbestuur van de PvdA heeft in een verklaring zijn grote teleurstelling uitge sproken over de aanbevelingen van de commissie. De conclu sie van de meerderheid èn die van de minderheid, zijn niet aanvaardbaar omdat zij voor bijgaan aan de noodzakelijke afweging van de hoogte van de defensie-uitgaven ten op- DEVENTER (ANP) Na een uitgebried onderzoek waar in werd stmengewerkt tussen de rijkspolitie van Wijhe, Schalkhaar en Holten en de gemeentepolitie van Deventer, is aangehouden de 31-jarige student B. J. S. uit Deventer, die heeft bekend zondag 19 maart j.l. de 39-jarige Th. Pop- pe uit Wesepe, gemeente Olst, opzettelijk met zijn auto te hebben doodgereden. De echtgenote van het slacht offer is eveneens gearresteerd op verdenking van uitlokking tot moord, eveals de 26-jarige J. P. T. uit Holten, zwager van de student, op verdenking van medeplichtigheid. BRUSSEL (ANP) Twee Nederlandse kartels. een bouwmaterialenkartel en een dropkartel, zijn, na interventie van de Europese Commissie in Brussel, door de partijen vrij willig ontbonden. De eerste van deze overeen komsten betrof de „Vereniging van handelaren iin bouwmate rialen in Nederland (HIBIN)", die exclusieve wederzijdse handelsbetrekkingen onder hield met een aantal fabrikan ten en importeurs van bouw materialen, met goede isolatie eigenschappen, die met name voor dakbedekking, bekleding van buitenmuren en goten werden toegepast. Alleen handelaren die door de vereniging een overeen stemming met bepaalde regels waren erkend, profiteerden van de exclusiviteit. Het aantal van de betrokken handelaren bedroeg ongeveer 435 leden van de vereniging en 150 niet-leden. Er bleef de niet-deelnemende fabrikanten en handelaren slechts een zeer klein deel van de totale Ne derlandse markt over. Het tweede geval betrof een overeenkomst op technische sa menwerking, kwaliteitscontro le, researefi en gemeenschoppe lijke reclame en een kortings regeling over de gehele omzet, welke door Nederlandse drop fabrikanten gesloten was en. zbals ook het bouwmaterialen- kartel, bij de Europese Com missie was aangemaand. In 1971 diende een Duitse dropfabrikant bij de commis sie een klacht in. omdat vol gens hem de collectieve kor tingsregeling hem belemmerde de Nederlandse markt te pe netreren. Na de bijzondere omstandigheden van de be trokken markt te hebben be studeerd, concludeerde de commissie tot onverenigbaar heid van het gehanteerde kor tingssysteem met het Europese verdrag. De betrokken fabri kanten hebben toen besloten van iedere collectieve kortings regeling af te zie... ziehte van de andere dringen de overheidsvoorzieningen, al dus deze verklaring. Mejuffrouw Van Leeuwen, vice-voorzitster van de AR- fractie, sprak zich niet uit voor het meerderheids- of het minderheidsstandpunt van de commissie. ..Een eerste en voorlopige indruk meer kan het bepaald nog niet zijn is toch wel, dat de commissie met betrekking tot belangrijke beleidsaspecten tot een een stemmige conclusie is kunnen komen". De defensiespecialist van de CH, Tweede Kamerfractie Kikkert, betreurt het. dat de commissie-Van Rijckevorsel niet tot een eensluidend oor deel is gekomen. Wat het financieringsniveau betreft blijft de heer Kikkert erbij, dat dit moet liggen op vier procent van het nationale inkomen, zoals gesteld in een CHU-rapport. Het CH-kamer- lid zegt, dat hij naar aanlei ding van het rapport-Van Rijckevorsel waarin de meerderheid een percentage noemt van 4.25 en de minder heid van 3.945 geen nieuwe inzichten heeft gekregen om van de vier procent af te stap pen. De VVD-fractie in de Twee de Kamer zal haar standpunt over het rapport bepalen als de visie van het kabinet be kend is. De VVD zal na zorg vuldige bestudering van het rapport haar standpunt bepa len, dat niet noodzakelijker wijs het integrale meerder heids- of minderheidsstand punt behoeft te zijn". Mr. Van Mierlo, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van D'66 zei dat het denken van de 'meerderheid ver van D'66 af staat. „Veel dichter staan wij bij de politieke benade ring van de minderheid. Voor al op het punt van de crisis management vindt D'66 een gedachtengang terug, die door haar herhaaldelijk is be pleit". Het standpunt van de meer derheid van de commissie-Van Rijckevorsel ten aanzien van de noodzaak van de Neder landse defensie-inspanning in de jaren 1973 tot 1976 spreekt het kamerlid mr. Keuni-ng, de woordvoerder voor defensie- aangelegenheden van de frac tie van DS'70, het meeste aan. MOSKOU (TASS-AFP) De Sovjet-Unie heeft gisteren een onbemand ruimtestation gelanceerd in de richting van de planeet Venus. Het station, genaamd „Venns-8" moet in juli bij de planeet aankomen en in de omgeving daarvan wetenschappelijke metingen verrichten. Ook is het de bedoeling dat vanuit het station een capsule een zachte landing op Venus maakt. Tass meldde dat alle instrumenten normaal werken. De Venus-8 weegt 1.180 kg. Sinds 1961 zenden de Russen onbemande ruimtestations naar Venus. In december 1970 maakte een capsule van de Venus-7 een geslaagde zachte landing op de planeet. Dit apparaat, dat voor het eerst signalen van een andere planeet naar de aarde seinde, hield het vol gens de Russen slechts 23 mi nuten uit in de geweldige hit te en onder de verpletterenae druk die op Venus heersen. 1 van een onzer verslaggevers» KRUININGEN Het be stuur van de Vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland, sinds gis teravond geleid door de nieuw- we voorzitter, de heer J. M. Bannink uit Vlissingen, heeft dé ruim 2000 leden een voor stel overgelegd om zich op te stellen tegen afsluiting van de Oosterschelde. Het bestuur heeft, op advies van de werkgroep waterver ontreiniging, een aantal argu menten aangevoerd die voor het openhouden van de Ooster schelde pleiten. Op het moment dat deze editie werd afgeslo ten, was de uitslag van de stemming over het bestuurs voorstel nog niet bekend. De verwachting was echter, dat de vereniging die in Krui- ningen haar jaarvergadering hield, en bloc tegen afsluiting, van de zeearm zou stemmen. (Van onze redactie buitenland) ANKARA De voorzitter van de republikeinse volks partij in Turkije heeft via de radio een beroep gedaan op de ontvoerders van drie Britse technici. Hij vroeg hen. af te zien van hun „verachtelijke plan" de drie Charles Tur ner, Gordon Banner en Joseph Law te vermoorden, indien de doodvonnissen van drie le den van het linkse „Turkse bevrijdingsfront" niet werden ingetrokken. Uit officiële bron is verno men, dat de ontvoerders in een brief hebben gedreigd, hun gijzelaars onmiddellijk te zullen doden als de drie ter dood veroordeelde Turken te rechtgesteld worden. De drie Britten die op grond van een Brits-Turkse overeenkomst op de Turkse radarbasis Unya aan de Zwarte Zee werken, werden maandagochtend, ge boeid en met proppen in de mond, door vijf bewapende overvallers uit hun flat ont voerd. De landrover van een van de Britten, die voor het vervoer van de gijzelaars werd gebruikt, is gistermiddag op ca. 100 km ten zuiden van Unya onbeheerd teruggevon den. DE AMERIKANEN Jolm Young, Charles Duke en Tho mas Mattingly, die op 16 april met de Apollo 16 naar de maan zullen vertrekken, zijn gisteren in quarantaine ge gaan. (Van een onzer verslaggeefsters) TIEL/ HIL VARENBEEK/DEN HAAG Windhozen hebben gisteren in Tiel en Ililvaren- beek voor vele tienduizenden guldens schade aangericht aan boerderijen, huizen en flatge bouwen. In Den Haag is een vijftien meter hoge steiger om gewaaid. In Delft moest een circusvoorstelling worden afge last. Een windhoos trof het weste lijk stadsdeel van Tiel. Veel ruiten, vooral van flatgebou wen, werden vernield, met als gevolg dat in veel huizen van de inventaris weinig heel bleef. Enkele flatbewoners moesten zich onder doktersbehandeling stellen voor snijwonden door rondvliegend glas. Daken en televisiemasten van Taagbouw- woningen werden beschadigd. Ook in Hilvarenbeek werden, dakpannen en televisiemasten van tientallen huizen vernield. Van vijf huizen en schuren ging het hele dak eraan en van enkele schuren bleef vrijwel niets overeind. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De enige die de dood vond in deze storm was, voor zover viel na te gaanj een muis. De vijftien meter hoge stei ger, die in Den Haag omwaaide, werd gebruikt voor het reini gen van een gebouw. De scha de bleef hier beperkt tol een vernielde steiger en een ge kraakte auto. De harde wind belette circus Faggioni de tenten in Delft op te slaan. De voorstelling van maandag moest zodoende wor den afgelast. (Van onze redactie binnenland) NIJMEGEN Pieter Chris- tiaan Michiel zijn de namen van het derde kind van prinses Margriet en mr. Pieter van Vol lenhoven. Zijn roepnaam wordt Pieter. Gisteren heeft de heer Van Vollenhoven op het stadhuis te Nijmegen aangifte gedaan van de geboorte van zijn derde zoon Burgemeester mr. Th. de Gi'aaf fungeerde als ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorafgaande aan de aangifte werd in het Sint. - Radbout-ziekenhuis het prinsje door de heer Van Vol lenhoven officieel getoond aan mr. De Graaf, mr. Biesheuvel en prof. Beel. Als geschenk van de stad bood de burgemeester na afloop van de geboorteaangifte een kopergravure aan van Hen drik Boogers. (Van een onzer verslaggevers) GOES/BORSELE De mi nister van Economische Zaken heeft besloten, een kernener- gievergunning voor het oprich ten van een kernenergieinstal latie in Borsele en het voorhan den hebben van splijtstoffen af te geven aan de n.v. Provincia le Zeeuwse Energie Maatschap pij, hierbij tevens alle 5 inge diende bezwaarschriften onge grond verklarend- Minister Langman stelt dat nauwkeurig is nagegaan of de betrokken vestigingsplaats aan vaardbaar is uit een oogpunt van volksgezondheid en milieu hygiëne. maar dat de gevaren voor de bevolking in de naaste omgeving blijken te kunnen worden voorkomen door beper kingen te stellen aan de lozin gen van radio-aktieve afval stoffen door de kerncentrale. Mevr. mr. C. Kannegieter van de VMZ (namens vijftig ande ren) en de heer L. van der Pol hadden bezwaren ingediend te gen de vestiging in een indus triegebied en dichtbij verschil lende woonkernen. De gemeen te Middelburg, de directie Zee land van rijkswaterstaat en me vrouw Kannegieter hadden voorts bezwaren met betrek king tot lozing van koelwater en van radio-aktieve afvalstof fen. De minister zegt hierover dat het in de Westerschelde terug gevoerde koelwater ca. 10 gra den warmer zal zijn dan de di recte omgeving, en dat „ten ge volge van vermenging met het overige water van deze zee-arm reeds op korte afstand van het lozingspunt slechts een tempe- ratuurverhoging van ca. 3 gra den Celcius zal worden veroor zaakt". Voorts „dat een dergelijke in een beperkt gebied optredende temperatuursverhoging geen aanleiding kan geven tot een noemenswaardige verstoring van het biologisch evenwicht" Overigens wijst de minister er op dat aan de lozing verschil- lennde voorwaarden (voor con centratie, hoeveelheid en tijds periode) verbonden zullen wor den en dat ongecontroleerde lo zingen van vloeibare radio-ak tieve afvalstoffen onmogelijk zullen zijn, 'omdat „bedoelde stoffen niet rechtstreeks zullen worden geloosd maar zullen worden opgevangen in tanks". De heren L. van der Po-1 en I. A. van Royen hadden be zwaar ingediend met betrek king tot de verzekering van wettelijke aansprakelijkheid. Da minister wijst in dit verband op een verplichte verzekering van f 50 miljoen. In het bouwplan is een waterdichte voorziening aangegeven tot een hoogte van 5 meter boven N.A.P., „hetgeen in overeenstemming is met het ontwerppeil van de Delta dienst". De minister acht het „dientengevolge uitermate on waarschijnlijk dat als gevolg van een overstroming van de inrichting schade aan anderen zou worden toegebracht".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1