Vrij kam peren bij boer pas in 1973 FRAUDE BIJ FALL-OUT ENQUêTE IN W.-BRABANT Weer bom explosie in Belfast INDONESISCHE STAP BIJ BUITENLANDSE ZAKEN Ongevaarlijke pil voor man op komst Flatgebouw gespleten Meevaller belasting opbrengst Watertoren barst open ONENIGHEID OVER DE DRIE TUSSEN KABINET EN KONINGIN Voorzitster Vereniging Milieu hygiëne Zeeland treedt af Voorstellen Milieu Populariteit Nixon stijgt Gefingeercle formulieren Zeker vijftig gewonden FOKKER VERKORT WERKTIJD Bijna 13.000 crematies in '71 MINSTENS 16 DODEN IN BARCELONA Bredase Ambonezenruzie Vijftigduizend dollar op het hoofd van Mengele Gewone telefonie van afgemeerde zeeschepen DIE WELT: Zilveren gulden en rijksdaalder gaan verdwijnen NEDERLAND- MONGOLIË filrecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- ep administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. 1-1-72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. ïvieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 26 t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. DINSDAG 7 MAART 1972 ZEEUW 26e Jaargang Nr. 8795 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. '1 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Ne derlandse kampeerraad is van mening, dat vrij kamperen bij de boer moet worden toegestaan. Hierover is gistermor gen een advies aange boden aan de staatsse cretaris van Cultuur en Recreatie H. Vonhoff. Bij de kampeerraad is de verwachting algemeen dat de staatssecretaris hiermee in grote lijnen akkoord zal gaan, maar dat na het doorlopen van alle procedures toch pas in het seizoen 1973 offi cieel op boerenerven ge kampeerd mag worden. Secretaris H. Verdouw van de Nederlandse kampeerraad zei dat zeker als de staatssecre taris snel akkoord gaat door Nederlandse kampeerders deze zomer al op de regeling vooruit gelopen zal worden en het aantal illegale kam- pcerpartijen bij boeren niet tegen te houden is. „Maar dat hebben wij niet in de hand", voegde hij er aan toe. De voorstellen, die de kampeerraad aan de staatssecretaris heeft ge daan gaan beslist niet in de richting van een al gehele vrijheid van kam peren bij de boer. Zij omvatten toeristisch en vakan tie-kamperen (geen sta-caravan). In door de overheid aangewezen gebieden. Niet meer dan 3 tot 5 tenten of caravans per erf, ongeacht de grootte van het boe renbedrijf. Vrij kamperen tot ma ximaal 72 uur; indien langer maximaal 24 dagen, waarvoor een „eenvoudige vergun ning dient te worden afgegeven door burge meester en wethou ders. Het innemen van vaste standplaatsen behoort, aldus het standpunt van de kampeerraad, slechts te worden toegelaten op daarvoor ingerichte ter reinen, niet op het erf van een boer. Dit uit oogpunt van landschaps bescherming en zorg voor het behoud van het mi lieu in het buitengebied. De kampeerraad be pleit voorts bij destaats- secretaris het totstandko men van een algemene kampeerwet, waarin o.m. het centrale beleid t.a.v. kamperen, bindende re gels voor inrichting van kampeerterreinen en de rechtsverhouding tussen kampeerders en cam pinghouders moe ten wor den vastgelegd. BOSTON (AP) De popu lariteit van president Nixon bij de kiezers van 1 New Hampshire, waar de eerste voorverkiezingen van de Ame rikaanse presidentsverkiezin gen worden gehouden, is ge stegen tot 49 procent, terwijl die van de belangrijkste kan didaat voor de democratische nominatie, senator Edmund Muske is gedaald tot 38 procent. Dit blijkt uit een maandag gepubliceerde enquê te, die werd gehouden in op dracht van het dagblad de Boston Globe. (Zie ook elders in dit blad). (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL De kring West-Brabant van de Bescher ming Bevolking is door een aantal enquêteurs opgelicht bij de fall-out-enquête die op dit moment in West-Brabant wordt gehouden. Volgens plaatsver vangend BB-hoofd J. L. M. Her mans zijn enquêteformulieren ingeleverd met gefantaseerde gegevens. Drie enquêteurs heeft hij gistermorgen meegedeeld, dat hun diensten niet meer op prijs gesteld worden. Enkele anderen heeft hij onderhouden over hun werkwijze. De BB- kring heeft voor de fali-out-en- quête mensen ingeschakeld van een bureau uit Den Haag. Bu reau jn enquêteurs worden per goed ingevuld formulier be taald, zodat bij de BB-kring het vermoeden bestaat dat door de enquêteurs meer gestreefd wordt naar kwantiteit dan kwa liteit. De enquête wordt op last van Binnenlandse Zaken gehou den om een inzicht te krijgen in bestaande schuilruimten tegen radio-actieve straling. De en quêteurs moeten huis aan huis aanbellen om te vragen naar het aantal bewoners, de grote van kelders en andere schuil ruimten en de dikte van mu ren. De malversaties zijn door BB-controleurs ontdekt toen het grote aantal formulieren dat de drie enquêteurs in een week verzamelde in polderge bieden bij Fijnaart en Hoeven argwaan wekte. De gecontro leerde gegevens waren volko men in strijd met de werkelijk heid. Volgens de heer Hermans worden geregeld steekproeven genomen. Daarbij worden i'ou- ten ontdekt, maar gewoonlijk krijgen de enquêteurs hun for mulieren terug met het ver zoek het onderzoek over te doen. In het onderhavige geval was evenwel duidelijk sprake van oplichting. Volgens de heer Hermans zal het enquêtebureau ervoor moeten zorgen dat de betrokken werkgebieden op nieuw onderzocht worden. Vertraging in het werk zal de fraude niet opleveren, al dus het plaatsvervan gend BB-hoofd, omdat men met foute formulieren heeft re kening gehouden. Volgens niet heengezonden enquêteurs, die hun naam liever niet genoemd zien, is een probleem, dat de ge meenten niet voldoende propa ganda hebben gemaakt voor de fall-out-enquête. Wel zijn ad vertenties geplaatst, maar vol gens hen, zou het doelmatiger geweest zijn, als de inwoners per stencil op de hoogte waren gesteld. De entree is nu erg moeilijk. Daardoor moet vaak bij buren te rade worden ge gaan. Volgens de heer Hermans is navraag bij buren om een- is navraag hij buren mogelijk als de bewoners niet thuis zijn en het gaat om eendere typen woningen in een rij, zoals die in nieuwbouwwijken zijn neer gezet. Gebleken is dat schat tingen en vragen bij buren evenwel ook zijn toegepast in andere buurten. (Van onze redactie buitenland) BELFAST Meer dan vijftig mensen zijn maan dagmiddag gewond toen bij een bioscoop in bel cen trum van Belfast een bom ontplofte. (Van onze redactie buitenland) DORDRECHT Fokker VFW N.V. heeft bij de arbeids inspectie te Dordrecht een aanvraag ingediend voor werk tijdverkorting in haar produk- tie-afdelingen te Dordrecht en Fapendrecht. „Deze maatregel is onvermij delijk geworden door tempori sering' van de F 27 Friendship- produktie, in afwachting van mogelijke nieuwe opdrachten en door vertraging in de aan loop van de serieproduktie van de VFW 614", aldus Fokker. „Het streven is er op gericht om deze werktijdverkorting zo veel mogelijk over het perso neel te spreiden, waardoor on geveer 900 medewerkers een of meer dagen per week niet zullen kunnen werken. De aanvraag is voorlopig voor 6 weken". Fokker vult de niet gewerkte dagen aan tot het normale loon. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De niet-kohier- belastingen hebben in 1971 in clusief de wiebeltaks f 24.349 miljoen opgebracht. Dit is f 241 miljoen (1 procent) meer dan tijdens liet opstellen van de miljoenennota 1972 voor 1971 werd geraamd. Ten opzichte van 1970 werd hiermee bij deze categorie van belastingen een stijging van rond f3.900 mil joen bereikt. Hiervan kwam ruim f 3.700 miljoen voor reke ning van de loon- en omzetbe lasting. Een en ander blijkt uit een mededeling van het mini sterie van Financiën. Omzetbelasting, loonbelasting en „overige niet-kohierbelas- tihgen" hebben in 1971 meer opgebracht, dan in de miljoe nennota 1972 was geraamd. De omzetbelasting bracht 185 mil joen gulden meer op, de loon belasting 151 miljoen en de overige niet-kohierbelastingen hadden een meer opbrengst van 23 miljoen. Lager was de op brengst van de invoerrechten (49 miljoen), de benzine-ac. cijns (31 miljoen) en de alco holaccijns (38 miljoen). DEN HAAG (ANP) Het aantal crematies in Nederland bedroeg in 1971: 17.942 of 16 procent. In 1970 waren deze cijfers 14.949 of 13,64 pro cent. De bom was geplaatst in een personenauto, die achter een bioscoop en een autover huurbedrijf aan de Grosve- nor Road stond. Voor zover bekend werden 52 mensen door rondvliegend glas en metaalonderdele'n van gf ar keerde auto's gewouii. \)p twee na liepen de meeste slachtoffers slechts lichte verwondingen op. Van het aangrenzende Euro pahotel werden vrijwel alle ruiten vernield. Acht auto's op een parkeerplaats werden zwaar beschadigd. Een begin van brand in het hotel kon door de brandweer worden geblust. Het was de tweede bomaan slag in de Noordierse hoofd stad binnen drie dagen. Zater dag werden bij een aanslag op een café twee mensen gedood en 136 gewond. In Londonderry is maandag door een bomaanslag een hotel grotendeels verwoest. Er waren hier geen slachtoffers. De militante vleugel van het verboden Ierse Republikeinse Legen- naar eigen zeggen verantwoordelijk voor ver scheidene bomaanslagen in het verleden heeft de bomaan slag van zaterdag op een res taurant in Belfast, vandaag toe geschreven aan „extremistische protestanten". Een zegsman van IRA ver klaarde: „Deze afschuwelijke daad was zonder twijfel het werk van unionistische extre misten, die vrezen dat hun be voorrechte positie wordt be dreigd". De Noordierse politie, bezag «net één .van de grootste opspo ringsacties uit haar geschiede nis, is intussen van mening dat het IRA voor de aanslag van zaterdag verantwoordelijk is. Ze zegt een waarschuwend te lefoontje van 60 seconden vóór de aanslag, te hebben gesi tueerd in een telefooncel in de katholieke- Lower 1 Falls-wijk van Belfast, in een café „dat door IRA-leden bezocht wordt." BAS OPDEN,KELDER. BRUSSEL (ANP) Maan dagmiddag is in Feluy, een Belgische gemeente in het Waalse landsgedeelte een splinternieuwe watertoren opengebarsten. Er vloeide 2 miljoen liter water uit, die arbeiders en barakken mee- leurde. Zeven mensen werden gewond, van wie twee vrij ernstig. De ijzeren watertoren was pas .gereed gefkomen. Men was bezig, de toren met water te vullen, toen plotseling het bol vormige reservoir het begaf. De twee miljoen liter water die zich al in het reservoir bevonden, stroomden in een reusachtige waterval naar be- nelden eri sleurden arbeiders en barakken op het omrin gende terrein mee. De nieuwe watertoren stond op een ter- reip vlakbij de nieuwe raffi naderij van Feluy en hij had moeten dienen om de indus triezone van drinkwater te voorzien. Maandagavond had men zestien lijken geborgen uit de puinhoop van het tien verdiepingen tellende flat gebouw aan de Calle Santa Amelia in Barcelona, dat in de nacht van zondag op maandag door een gasex- plosie totaal werd vernield. De politie vreest dat het aantal slachtoffers tot min stens dertig zal stijgen. Tien- tallen gewonden, van wie sommigen in levensgevaar verkeren, zijn naar zieken huizen overgebracht. Men weet nog steeds niet precies hoeveel mensen op het mo ment van de explosie in het gebouw aanwezig waren. Verscheidene bewoners wa ren wellicht tijdens het weekeinde afwezig. De ex plosie heeft het gebouw met de luxueuze flats, dat vier jaar geleden gereed kwam, in tweeën gespleten (foto). DEN HAAG Het is niet onmogelijk dat van Indonesi sche zijde het molesteren en bedreigen van twee met de Republiek Indonesia sympa thiserende Bredase gezinnen tot toetssteen van de nieuwe verhoudingen tussen Neder land en Indonesië zal wor den gemaakt. Verwacht wordt dat een In donesische zaakgelastigde een bezoek aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal bren gen om over deze kwestie te spreken. Dit zou overigens in het kader van een routinebe- zoek gebeuren. Intussen weigerde men op de Indonesische ambassade ook maandag nog elk commen taar, onder meer omdat men de „rapporten uit Breda" nog niet had ontvangen. Evenals zondagavond gaf de woord- Voerder van de Indonesische ambassade te kennen dat hij de Nederlandse overheid in deze zaak niet voor de voeten wilde lopen om een bevredi gende oplossing te vinden. Op onze opmerking dat de aan tijgingen van de met de zoge noemde Republiek Zuid-Mo- lukken sympathiserende groep toch we) een weerwoord waard waren, zei hij aan ver wijten van die kant niet zwaar te tillen. Zoals wij heb ben gemeld schrijft men aan Zuidmolukse kant de rellen in het Bredase Ambonezenkwar- tier toe aan het opstoken van de twee gezinnen door perso neel van de Indonesische am bassade. Het is niet duidelijk van wie de Indonesische diploma tieke vertegenwoordiging ge gevens en rapporten over de verdrijving van de twee met Indonesië sympathiserende ge zinnen verwacht. De burge meester van Breda, ir. W. Merkx, zei ons dat hij wel belast is met het handhaven van de openbare orde in zijn gemeente, maar dat niets hem voorschrijft de Indonesische ambassade daarvan op de hoogte te stellen. (Vervolg op pag. 11) HAIFA (AFP) De direc teur van het joodse centrum voor onderzoek naar nazimis daden in Haifa, Touvia Fried man, heeft maandag meege deeld dat aan de Peruaanse politie een bedrag van 50.000 dollar is geboden als zij de beruchte, voortvluchtige arts van het concentratiekamp Auschwitz, dr. Mengele, weet te arresteren. Volgens in Haifa ontvangen inlichtingen zou de Duitse oor logsmisdadiger zich verborgen houden in het oerwoud van Peru. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op de Peruaanse industrieel Luis Rossi. Friedman heeft verder nog meegedeeld dat de beloning ter beschikking is gesteld door de joodse directeur van een Amerikaans bouwbedrijf, A- braham Bardatt. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Er bestaan vergevorderde plannen om in alle havens ter wereld genor maliseerde contactdozen te monteren waarop de boord-te- lefooninstallaties van afgemeer de zeeschepen kunnen worden aangesloten. Zij kunnen dan ais „tijdelijke abonnee" deelnemen aan het telefoonverkeer over land. Tot dusverre waren schepen in de haven, gegeven hun enorm communicatiearsenaal in de radiohut, betrekkelijk „monddood". Veel schepen heb ben wel een aftakking op hun boordnet, bedoeld om te wor den verbonden met het nor male telefoonnet, maar men kan deze verbinding praktisch uitsluitend in de thuishaven gebruiken. De stekkers en con tactdozen zijn namelijk nog niet genormaliseerd, hetgeen in de practisch uniforme wereld van de telefoontechniek een unicum is. Er worden nu besprekingen gevoerd met alle betrokken landen om in alle havens waar in men dit nodig acht, precies gelijke contactdozen te mon teren, waarop dan uiteraard eveneens genormaliseerde stekkers passen. Gisteren, tij dens een persgesprek te Vlis- singen aan boord van het En gelse kabelschip "CS Alert" werd door een van de autori teiten van PTT medegedeeld, dat verbindingsmateriaal van Nederlands fabrikaat de beste kans maakt om als genormali seerde verbinding te worden aangewezen. Het betreft hier stekkers- en contrapluggen, zo als ze reeds ingebruik zijn bij de Nederlandse Radio Unie. (Van onze corrrespondent) BONN Het Westduitse dag blad „Die Weit" meldt in zijn uitgave van gisteren, dat er de laatste dagen heftige menings verschillen tussen koningin Ju liana en het Nederlandse kabi net zijn geweest. Oorzaak hiervan is het besluit van de Nederlandse regering, de drie van Breda voorlopig niet vrij te laten. „Die Welt" die zich op in Den Haag circulerende berichten beroept, maakt te vens melding van scherpe dis cussies tussen de koningin en de ministers, die hun oor sprong vinden in de opvatting van de koningin, dat de drie oorlogsmisdadigers om huma nitaire redenen begenadigd dienen te worden. Tijdens het staatsbezoek van het konink lijk paar in oktober van het vo rige jaar aan de Bondsrepu bliek vonden er van de zijde van een aantal Duitsers enkele demonstraties voor de vrijla ting van de drie plaats, maar deze waren zo gering in aan tal, dat zij onmogelijk indruk op de koningin gemaakt kun nen hebben. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Mevrouw mr. C. Kamiegieter zal eind van deze maand aftreden als voorzitster van de vereniging milieuhygiëne Zeeland. Tijdens de jaarvergadering van de VMZ, welke op maandag 27 maart in het dorpshuis te Krui- ningen wordt gehouden, zullen ook de bestuursleden, ir. D. van der Mark en D. Switser hun zetel ter beschikking stel len. Het aftreden van mevrouw Karmegieter en de heer Van der Mark geschiedt volgens rooster. Mevrouw Kannegieter heeft zich bereid verklaard om als bestuurslid aan te blijven. Als nieuwe voorzitter van de VMZ is voorgedragen de heer J. M. Bannink uit Vlissingen. Andere kandidaatbestuursle den zijn de heer A. de Jager, N. van de Kerkhoven, drs. J. Schuur, en C. van Woerkom. In zijn vergadering van 27 maart zal de VMZ trachten om te komen tot een standpunt bepaling inzake de afsluiting van de Oosterschelde. Er wordt tijdens de vergadering 'n voor dracht gehouden door ir. C.J. Kleinhoonte van Os. DEN HAAG (ANP) Met ingang van 1 ja nuari 1973 zullen zilve ren guldens en rijks daalders uit de omloop worden genomen. Dit betekent dat van die da tum af deze munten geen wettig betaalmid del meer zijn. Voor de betreffende maatregel is thans een wetsontwerp bij de Tweede Kamer Ingediend. In een toelichting daarop stelt staatssecre taris Van der Slee van Financiën, dat de voor gestelde maatregel een logisch gevolg is van de invoering van nikkelen guldens (1968) en rijks daalders (1970). Het naast elkaar bestaan van nikkelen en zilveren is volgens de staatssecreta ris slechts gedurende een overgangsperiode aanvaardbaar, maar als blijvend verschijnsel on gewenst. De Nederlandse Bank brengt sinds geruime tijd de aldaar binnenko mende zilveren guldens en rijksdaalders niet op nieuw in omloop. Hier door is het aantal in om loop zijnde zilveren gul dens teruggelopen van f 183,5 miljoen (augustus 1968) tot f 137,8 miljoen (eind december 1971). den haag (anp) Ne derland en de Mongoolse volksrepubliek hebben beslo ten diplomatieke betrekkingen aan te knopen. De landen zijn overeengekomen diplomatieke vertegenwoordigers u'it te wis selen op het niveau van am bassadeurs. (Van onze correspondent in Rome) ROME, 7 mrt. Binnen af zienbare tijd komt in de apotheken een ongevaar lijke antibevruchtingspil voor mannen, dat heeft pro fessor E. Eriksson van de universiteit van Michigan op een in Genua gehouden symposion over geboorten- geling onthuld. De Ameri kaanse geleerde legt mo menteel in West-Berlijn de laatste hand aan het prepa raat. Het is volgens hem onschadelijk en tast met na me de viriliteit van de man niet aan. De pil voor de man bestond ai enige tijd, maar veroor zaakte niet zelden een soort vergiftiging en andere nare bijverschijnselen. De laatste paar jaar zijn echter volgens Eriksson grote vor deringen gemaakt en zijn „bijna ideale substanties" ontwikkeld. Deze verhinde ren tijdelijk de produktie van spermatozoën of ver lammen deze levenskiemen. Over de pil voor de vrouw zei de Oostenrijkse hoogle raar Husslein in Genua: „Zij is voor de gezondheid minder gevaarlijk dan een ritje in de auto." De Ameri kaanse geleerde Greenblatt gaf als zijn inzicht te ken nen dat de toekomst van de geboortenregeling ligt in de „pil voor een maand". Hier aan wordt in tal van labo ratoria hard gewerkt. „Er bestaat een goede kans dat zij massaal kan worden toe gepast", aldus Greenblatt. \S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1