Meerderheid achter motie tegen vrijlating van Drie Gehuil, gefluit en scheld woorden op Binnenhof Rijvers naar PSY Benzine duurder RADIO DE KOM Consumentenbond: service op elektrische apparaten iaat veel te wensen over Israël en „De Drie55 65-PLUSSERS WILLEN BEST VAN KORTING PROEITEREN -y? fu \>o^\ Enige steun Verbijstering Niet negeren Kliniek voor lijders aan KZ-svndroom Staatssecretaris Van Veenendaal: VOORZIENING VOOR ALLE OORLOGS SLACHTOFFERS Tankerloocls veroordeeld tot f 600,- Reagan vreest grote aardschok >{U Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. 1-1-72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. isieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 2v> t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. WOENSDAG 1 MAART 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang Nr. 8790 1 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nürrimer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem TWEEDE KAMER WOEST OP van AGT iitliSiilTOEilhy J7 li (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Een man op een been, die met zijn krukken zwaaiend luid keels staat te schelden, een meisje, dat in een onbc- daariijke bijna hysterische huilbui is uitgebarsten en door een oudere vrouw de garderobe van het kamer gebouw wordt binnenge bracht, en een indrukwek kende joodse gebedsdienst, vormden onderdelen van de meest emotionele taferelen sinds jaren, die zich giste ren op Het Binnenhof voor het gebouw van de Tweede Kamer afspeelden. Gehuil, gefluit, gescan deerd roepen, luidkeels schelden aan het adres van de oorlogsmisdadigers en niet minder van de rege ring, in het bijzonder mi nister van Justitie Van Agt, overspoelden de hele dag liet autovrije en door de politie zwaar bewaakte bin nenplein: ..Rot op, Van Agt", „Jullie zijn ook bloedhonden", „Moordc- naarz"- De eerste, merendeels ou dere demonstranten, had den 's morgens vroeg al een plaatsje gezocht achter de dranghekken om met spandoeken en borden hun verachting voor de regering duidelijk te maken. Alle Kamerleden moesten de haag van demonstranten passeren. Zij werden aan gespoord tegen vrijlating van de „Drie van Breda" te stemmen. Toen minister president Biesheuvel om streeks twee uur in de middag arriveerde, werd hij luidkeels uitgejouwd. Agenten renden in een cor don langs de auto van de premier tot voor de minis tersingang. De meesten dachten, dat minister Van Agt in de wagen zat. maar deze sloop op ongeveer het zelfde tijdstip het kamerge bouw binnen via de achter ingang aan de buitenzijde van Het Binnenhof. Uit zijn auto sprongen enige recher cheurs. Toen het kamerdebat be gon, groepte men samen rond bezitters van transis torradio's, waarop bet ge sprokene gevolgd werd. Een en ander werd luid keels van commentaar voorzien. Telkens als een spreker zich tegen minister Van Agt keerde, werd ge applaudisseerde. Vooral tussen oudere mensen ontsponnen zich hooglopende discussies, waarbij de herinneringen aan concentratiekampgru- welen werden opgestapeld: „Ze stalen nog m'n laatste stukje brood onder de ma tras vandaan, de schoften". „Hitier is niet dood, nie mand vond dan z'n skelet of z'n schedel". Leuzen op de spandoeken cu borden luidden o.m.: „Ik vertegenwoordig 27 ooms en tantes uit Bergen Belseh en Ravensbrueck" en „Na Golgotha 2000 jaar joden vervolging; is na Auschwitz 27 jaar te lang?". Er werden zwart omran de borden gedragen met na men en aantal doden van de verschillende concentra tiekampen. Een man droeg een levensgrote fotocopie van een door Aus der Fiinten ondertekende kwi tantie, groot f 37,50, als be loning voor het aanbrengen van vijf joden, onder wie twee kinderen van een en drie jaar, voor zich uit. De politie moest herhaaldelijk buiten hun zinnen geraakte mensen kalmeren. Namens de joodse jeugd hield Ronnie Naftaliëls een toespraak. Daarin stélde hij vast, dat de regering zich een machteloos, hard en perfide lichaam toont, als zij de „Drie van Breda" laat gaan. Daarna werd door een rabbijn het joodse middaggebed gebeden. De actrice Loudi Nijhoff ver telde het verhaal van het poerimfeest, dc jaarlijkse herdenking van de misluk te poging van de jodenha ter Haman. die in het Per zische rijk hel jodendom wilde uitroeien. Tijdens de debatten in de Tweede Kamer werden op het Binnenhof Joodse ge beden gezegd door enkele rabbijnen. Binnen het kamergebouw waren drastische maatrege len genomen om wanorde lijkheden of zelfs aanslagen op Kamerleden en regering te voorkomen. De parket wacht die de orde hand haaft op de publieke tribu ne, was versterkt jnct rijks politie, terwijl talrijke re chercheurs argwanend door de wandelgangen schuifel den. 'Buiten verklaarde na mens dc joodse jeugd Ron nie Naftaliëls nog, dat de joodse jongeren geen ge weldloze actie uit de weg zullen gaan als de „Drie van Breda" vrij worden ge laten. Als de regering zo bot is om niet alleen tegen de mening van een belang rijk deel van het volk. maar ook tegen de meer derheid van de Kamer in te gaan, moet ze er de conse quenties van dragen, aldus de heer Naftaliëls. Al vroeg gistermorgen kwamen demonstranten naar het Binnenhof om hun on genoegen met de voorgeno men vrijlating van „De Drie" te uilen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer is diep teleurgesteld en woedend over het antwoord dat minister Van Agt gisteravond in de kamer gaf over de Drie van Breda. Nadat de minister had verklaard, dat hij een motie, waarin de regering gevraagd werd de Drie niet vrij te laten, afwijst, omdat de kamer „op de stoel van de regering" gaat zitten, barstte de heer Bakker (CPN) los: „Stuur ons dan naar huis". De motie maakte zeer grote kans aangenomen te worden, want een meerderheid van de kamerleden had zich inmiddels tegen vrijlating uitgesproken. Minister-president Biesheuvel weigerde in te gaan op vragen van kamerleden. PvdA-fractieleider drs. J. den Uyl, „diep geschokt" door het antwoord van de regering, stelde voor de vergadering te schorsen, maar mejuffrouw Goudsmit van D'66 bleef om Biesheuvel roepen. Er ont stond nogal wat verwarring, toen kamervoorzitter Van Thiel de vergadering schorste. Minister Van Agt had de Ka mer geantwoord dat de motie in strijd is met prerogatieven van de Kroon en dat dc Kamer, als de motie zou worden aan vaard buiten het parlementaire boekje zou gaan. De bewindsman weigerde in te gaan op de vragen van de Kamer. Hij stelde alleen, dat de regering op haar standpunt blijft staan, maar de mening van de Kamer wel in overwe ging zou nemen. Met name de heer Bakker wond zich daar nogal over op. „Hoe kan de Ka mer een standpunt aan de rege ring geven,als diezelfde rege ring zegt, dat dat niet mag, omdat we dan bruten ons boek je zouden gaan", zei hij woe dend in de wandelgangen. „Wij gaan niet op de stoel van de regering zitten, de regering dwingt ons daar toe". Een grote meerderheid in de Tweede Kamer had 's middags de argumenten van de regering om de drie Duitse oorlogsmis dadigers in de Bredase strafge vangenis vrij te laten verwor pen. Alleen van KVP-. AR-, en CH-zijde kreeg min. Van Agt van justitie enige steun, zij het dat op z'n minst vier Anti-Re volutionairen en drie CH-ka- merleden zich tegen de vrijla ting verzetten. Minister-president Bicsheuvel en de bewindslieden van jus titie, Van Agt en Grosheide, kregen van socialist Voogd ge noemde motie voorgeschoteld, waarin geëist werd het voorne men om Kotalla, Aus der Fuen- ten en Fischer vrij te laten, niet uit Ic voeren. Deze motie had de steun van een grote meer derheid in de PvdA-fractie, de overgrote meerderheid in de fracties van VVD en D'66, de fracties van CPN, PSP en dc meerderheid van D'70. ..Dat thans besloten moet worden tot vrijlating van de drie te Breda gedetineerde oor logsmisdadigers, geschiedt uit kracht van het beginsel van on ze herrezen rechtstaat. Als zij de gevangenschap verlaten, dan is dit omdat ons land een recht staat wil zijn. De drie hebben geen aanspraak op het herkrij gen van de vrijheid, omdat ze berouwvol zijn". Dit zei minis ter Van Agt tijdens zijn beant woording in het gisteravond voortgezet kamerdebat over de brief van de regering. De bewindsman was zijn ant woord begonnen met er aan te herinneren dat in de vergader zaal van de Kamer de woorden nog klinken, die vorige week donderdag tijdens de hoorzit ting werden gesproken. „Die woorden gewaagden van een onmenselijk systeem. Met ver bijstering ervaren wij na zoveel jaren nog hoeveel nood en leed ontstonden uit gruwelijke er varingen. Wij wisten er alles van, maar dat die nood en leed nog zo groot waren, was aan veel Nederlanders niet bekend", aldus minister Van Agt. Hij vroeg de Kamer niet te denken, dat hij geen weet zou hebben van het verdriet of dat hij daaraan voorbij zou gaan. „Het leed is niet te beschrijven. Daarvoor zijn geen woorden". Een meerderheid van de Kamer aangevoerd door de liberaal Berkhouwer en de socialist Voogd, wilde ook dat de re gering een eventuele uitspraak van de Kamer over de „Drie van Breda" niet mag negeren. Hoewel vrijwel alle kamerlé den, voor- en tegenstanders, het er over eens waren, dat de re gering de Kamer beter niet had kunnen vragen hierover te de batteren, stelden de meeste dat de mening van de Kamer moet worden gehonoreerd: geen vrij lating. Mr. Berkhouwei erkende dat het de regering formeel vrij staat naar eigen inzicht te be slissen over gratie. Dat is haar grondwettelijk recht. Maar nu de regering eenmaal de Kamer heeft ingeschakeld, zij het con- cultatief, is de vrijheid van het kabinet sterk ingeperkt. Gaat de Kamer mee met het voor nemen van de regering dan is de zaak af. Maar als de Kamer in meerderheid tegenstemt? Als het kabinet conform de uit spraak van de Kamer handelt is er nog geen probleem. Als de drie echter wel worden vrij gelaten tegen de uitdrukkelijke wens van de Kamer in, is de Kamer dan niet verplicht de minister ter verantwoording te> roepen en een motie van wan trouwen in te dienen?, vroeg hij zich af. Zowel de heer Voogd (PvdA) als de heer Keuning (DS'70) en mej. Goudsmit van~D'66 slo ten zich hierbij aan. Allen wa ren .van mening, dat het ad vies van de Kamer niet vrij blijvend kan zijn en dat het kabinet de conclusies moet trekken als de motie zou wor den aanvaard. (Zie ook pag. 9) (Van onze sportredactie) DEN HAAG (ANP) Dc stichting „Centrum post-con- centratiekampsyndroom" heeft gisteren bij het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy giëne het plan ingediend voor dc bouw van een stress-kli niek in Oegstgeest. In deze kliniek, bouwkosten 3,6 miljoen gulden, zullen slachtoffers van de tweede wereldoorlog worden behan deld, die lijden aan het zgn. post-concentratdekampsyn- droom, ofwel KZ-syndroom. De kliniek heeft een opname capaciteit voor totaal twintig patiënten. DEN HAAG (ANP) Het is vaak maar droevig gesteld met de service op elektrische huishoudelijke apparaten. Handelaren en servicediensten blijken in veel gevallen de gemaakte afspra ken niet na te komen. De Consumentenbond constateert dit in de jongste „Consu mentengids" aan de hand van ervaringen van ruim vijfduizend leden. Voor ongeveer een vijfde deel van de defecten, die deze leden gerepareerd wilden hebben, moest langer dan twee weken ge wacht worden voordat de zaak in orde was. Een kwart van de klagende leden bleek niet tevreden met dc kwaliteit van de reparaties, vaak omdat het gebrek niet afdoende was verholpen of ornaat er door de reparatie weer wat anders mis ging. In zeer veel gevallen, aldus de Consumentenbond, hielden handelaren en servicedienstcn van de fabrikanten en importeurs zich niet aan de afgesproken tijden. EINDHOVEN Kees Rij vers heeft gisteren een twee jarig contract getekend bij P.S.V. Met ingang van 1 juli zal hij Kuvt Linder in Eindho ven opvolgen als technisch leider en coach van de afdeling betaald voetbal van P.S.V. F.C. Twente, waar Rijvers nu aan zijn vijfde seizoen bezig is, heeft de overgang naar P.S.V. mogelijk gemaakt door hem voortijdig van zijn contractuele verplichtingen te ontslaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecre taris Van Veenendaal (CRM) heeft gisteren in de Eerste Kamer meegedeeld, dat zij binnen de kortst mogelijke tijd de geëigende voorzienin gen wil treffen voor alle oor logsslachtoffers „met wie wij ons juist in deze dagen zo nauw betrokken voelen". Hierbij gaat het om de uit voering aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie. Ook verklaarde zij zich bereid te bezien of de rijksgroepsre geling oorlogsslachtoffers óp enkele punten wijziging ver dient. De in de Eerste Kamer uit gesproken wens om de finan ciering van de verzorging van bejaarden in bejaardenoorden onder de A.W.B.Z. te brengen inplaats van. zoals nu, onder de algemene bijstandswet kon mevr. Van Veenendaal voor alsnog niet honoreren. „Het staat voor mij nog geenszins vast. dat een volks verzekering de juiste oplossing van dit vraagstuk zou zijn", aluds de staatssecretaris. DEN HAAG (ANP) De Israëlische zaakgelastigde in Nederland Yehoshua Trigor, heeft de Nederlandse regering in kennis gesteld van de be zorgdheid van de Israëlische publieke opinie over mogelij ke vrijlating van de Drie van Breda. Trigor's bezoek aan het mi nisterie van Buitenlandse Za ken is op zichzelf niet onge bruikelijk, omdat ook het Is raëlische parlement zich met De Drie heeft beziggehou den. (ADVERTENTIE) Noordstraal 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN Minister-president Bies heuvel en minister Van Agt in volle aandacht voor de debat ten. ROTTERDAM (ANP) De maximale verkoopprijzen van normale en superbenzine aan dc pomp zullen met ingang van vandaag met 0,4 cent per liter worden verhoogd. De prijsverhoging is het gevolg van dc gestegen dctailliandels- kostcn. DEN HAAG (ANP) De vrij vaak verkon digde stelling, dat kor tingsregelingen door de bejaarden zelf als discri minerend zouden wor den ervaren, blijkt niet houdbaar", zo conclu deert de Consumenten bond uit een onder de bejaarden gehouden enquête. Ongeveer zestig procent van de bejaar den zal naar eigen zeg gen bij invoering van een 65-plus paspoort of kortingsregelingen meer gebruik gaan maken van de daarvoor geboden mogelijkheden. „Het is niet denkbeel dig, dat bij het instellen van een bejaardenpas poort de vraag zal toene men en dat daardoor de inkomstenderving ten gevolge van de lagere prijs gedeeltelijk of soms zelfs geheel (zoals bij dc NS) kan worden goedgemaakt, aldus de bond in zijn orgaan de Consumentengids. De regering heeft de Consumentenbond desge vraagd meegedeeld, dat een cultureel senioren- paspoort voor alle perso nen van 50 jaar en ou der een eenvoudige maatregel zou zijn voor het stimuleren van deel name aan het sociaal- culturele leven. Deze sti mulering ziet het kabi net als zijn taak. Van de politieke par tijen blijken de meeste te vinden, dat het beter is de AOW te verhogen. Veel partijen menen, dat zolang het inkomen van de bpjaarden niet vol doende is, een 65-plus paspoort tijdelijk goede diensten kan bewijzen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Overeen komstig dc cis van dc officier van justitie heeft dc Terneu- zeuse kantonrechter, rar. C. J. M. van Hees, de 55-jarige ge pensioneerde Belgische rivier- loods J. B. L. B. veroordeeld tot een boete van zeshonderd gulden. De voormalige loods werd schuldig geacht aan het feit, dat hij mede verantwoordelijk gesteld moet worden voor de aanvaring op 27 februari vorig jaar tussen de tanker Pana- chaikon en de tanker Esso Antwerp op de Westerschelde nabij Terneuzen. Beide tankers zouden lang durig bijna boord aan boord hebben gemanoeuvreeerd, waardoor de indruk was geves tigd dat zij aan een race bezig waren om het eerst in de Zandvlietsluis op weg naar Antwerpen te schutten. De officier van justitie mr. C. Kejjser achtte veertien da gen geleden bewezen, dat de heer B. als loods van de tanker Panachaikon aan de gezagvoer der een onverantwoord advies had gegeven, waardoor de aan varing was ontstaan. SACRAMENTO (UPI) Gouverneur Ronald ICeagan van Californië heeft er bij een pas opgerichte aardbevings- raad op aangedrongen, zich voor te bereiden op „een grote aardbeving". (ADVERTENTIE) komt u maar eens kiiken naar deze SEMI-TRENCHCOAT' Elk onderdeel adomt sportiviteit De vlotte tekening van de revers, de opvallende zakken era de (risse fournituren. Opvallend leuk is het dubbele stiksel, dat royaal langs alle lijnen is aangebracht. ijk, WaUX, TILBURG BREDA DEN BOSCH

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1