Y erdeeldheid bij regerings partijen over bestrijding werkloosheid PAT OPGETOGEN ISP* BIJVAL VOOR VRIJLATING VAN DE DRIE SLINKT IN TWEEDE KAMER IRA WREEKT DODEN VAN DERRY RADIO DE K0CK KVP wil extra maatregelen voor Zeeuwscli- Vlaanderen en W.-Brabant Aanslag kost zeven mensen het leven Svetlana uit Club van 24 voor onderwijsadviezeii Vertrouwens crisis tussen PINK en episcopaat Directeur GARAGE „DE TOL" Halve werk MAN REED ELF JAAR ZONDER RIJBEWIJS Mis voor Gijsen Rotterdam niest Jarring vrijdag naar Veroordeeld VERGIST AANDRANG Bod van A.H. op Simon de Wit Even natellen alstublieft echtelijk huis vertrokken Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Lejjendekker Redactie- en adm'inistratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. mieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 Zl> t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW WOENSDAG 23 FEBRUARI 1972 26e Jaargang Nr. 8784 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tussen de wetenschappelijke staf van het Pastoraal Instituut van de Ne derlandse Kerkprovincie (PINK) in Rotterdam en het Nederlandse episcopaat is een ernstige vertrouwenscrisis. Dit is ontstaan door het besluit van de bisschoppen tot oprich ting per 1 september a.s. van een Centraal Bureau van de Nederlandse Kerkprovincie in Utrecht, waarin o.a. het PINK zal worden opgenomen. Dit heeft dr. Otto ter Reegen, een van de stafleden van het PINK, verklaard. Een voor de katholieke kerk provincie kostbaar stuk weten schappelijk werk, dat door het PINK in de negen jaren van zijn bestaan als beleidsadvise- rend orgaan van de bisschop pen en als' documentatie- en informatiecentrum over de kerk in Nederland is opge bouwd, gaat verloren wanneer het PINK als zelfstandig insti tuut wordt opgeheven, zo me nen de PINK-stafleden pater dr. Walter Goddijn, dr. O. ter Reegen, dr. R. Huysmans en dr. A. Cornelissen. Zij zijn van oordeel dat het PINK het meest in aanmerking komt om te gaan functioneren als het studiesecretariaat dat aan het Centraal Bureau zal worden- verbonden. Een tweede punt van veront rusting van de stafleden van het PINK is de aankondiging dat hun directeur pater dr. Walter Goddijn, geen functie zal bekleden in het nieuwe Centraal Bureau. (Vervolg op pagina 5.) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regeringspartijen in de Tweede Kamer denken verschillend over de bestrijding van de werkloosheid op korte termijn. Dat bleek gisteren tijdens het debat over de werkgelegen- heidsnota van liet kabinet. Aan de ene kant een zeer kriti sche KVP, die nu al extra-maatregelèn wil voor Noord- Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, aan de andere kant VVD en DS '70, die nog steeds voorrang willen geven aan het terugdringen van de inflatie. Een standpunt, dat ook het kabinet tot nu toe heeft aangenomen. Dc oppositie stelde zich on dubbelzinnig achter het plan van de vakbeweging een half miljard gulden extra uit te trekken voor de bestrijding van de werkloosheid in de zwakke regio. Dat werd in twee moties aan de kamer voorgelegd. De kans dat ze worden aanvaard is overigens gering. De ministers antwoor den vandaag. (ADVERTENTIES) v.a. 5890,- MINI incl. B.T.W. UW MINI-DEALER (Fa. Vervaet) Vaartstraat 1 AXEL Telefoon 1628 De KVP-fractie liet bij mon de van de heer Van Amels- voort weten dat de gerichte stimulerende maatregelen niet tot het noorden moeten worden beperkt. Hij deed de ministers Boersma (Sociale Zaken) Udink (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Langman (Economische Za ken) enkele suggesties voor met name West-Brabant en het westelijke gedeelte van Z. Vlaanderen Vervroeging van de woning wetbouwplannen in beide ge bieden, zodat het program ma voor 1973 reeds voor een gedeelte dit jaar kan worden uitgevoerd. Ruimere financieringsmidde len voor de gémeeiiten, zo dat de pl,ann(^\,,die op uit voering te wachten liggen maar waarvoor geen geld is, alsnog dit jaar kunnen wor den uitgevoerd. Renovatie en sanering van oude woningen en stadsge deelten (rijksgaranties). Dit is arbeidsintensief werk en een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van de werk loosheid. Het bleef echter bij sugges ties, wat althans de KVP. CHU en ARP betreft. De PvdA-frac- tie zette twee van deze sugges ties, hogere rijkspremie voor verbetering van oude woningen en uitbreiding van de woning bouw en rijkswerken om in twee moties. De KVP-fractie wil zich hier echter nog niet over uitspreken. Zij wil eerst de reactie van de regering op de suggesties van de heer Van Amelsvoort afwachten. HEERLEN (ANP) „Ik rij al 11 jaar zonder rijbewijs maar dit is de eerste keer dat ik brokken maak", dit zei niet zonder trots een 31-jarige in woner van Hoensbroek tegen de kantonrechter te Heerlen toen hij terecht moest staan voor het veroorzaken van een aanrijding. De kantonrechter waardeerde 's mans eerlijk heid en hield bij de bepaling van de strafmaat rekening met het feit, dat de man al enige tijd rijlessen neemt. Hij kwam er af met f 100 boete voor het rijden zonder rijbewijs en f 1Ö0 voor het veroorzaken van de aanrijding. Noordstraat 107. Tel. 01150-425.1) TERNEUZEN TILBURG De „Stichting tot behoud van het rooms-ka- tholieke leven in Nederland" laat a.s. zondag in de paro chiekerk van St.-Joseph te Tilburg een geconcelebreerde mis opdragen. De intentie er van is om „in plechtige conce lebratie God in het H. Misof fer dank te brengen voor de benoeming en wijding van mgr. J. M. Gijsen tot bisschop van Roermond en Gods hulp af te smeken in de komende moeilijke tijd". Hoofdcelebrant zal pater A. Gevonden SM zijn. DR. MARIA Goeppert Mayer, de tweede vrouw die een No belprijs voor natuurkunde heeft gekregen, is in San Din go aan een hartaanval overle den. Zij was 65 jaar. Overigens sloten de drie christelijke partijen de moge lijkheid van algemene stimule rende maatregelen, later dit jaar, niet uit. Als blijkt dat de nu getroffen maatregelen voor het noorden (en in mindere mate voor Noord-Brabant) niet het gewenste resultaat zullen hebben en de werkloosheid niet noemenswaardig zal verminde ren, ontkomt het kabinet niet aan een algemeen stimulerings beleid voor het hele land. Het zou wel eens kunnen zijn, al dus het kamerlid Kikkert, dat de huidige op bepaalde r-egio gerichte maatregelen, het hal ve werk zijn. „Maar dat is een goed begin", zo voegde hij er aan toe. Bijzondere aandacht kreeg de pendel van Brabantse bouw vakkers naar Rotterdam en Antwerpen. In dat kader kon den zowel KVP als VVD zich wel vinden in de verruiming van het goedkeul'ingenbeleid voor de randstad. „Want", zo zei de heer Van Amelsvoort, „als Rotterdam en Antwerpen niezen, wordt West-Brabant verkouden". De heer Keunig van DS '70 tenslotte vroeg zich af hoelang Zeeland buiten de stimulering blijft. De werkloos heid daar loopt volgens hem aardig op. Terwijl mevrouw Pat Nkcon zich naar het Pe king-hotel begaf om zich wegwijs te laten maken m de Chinese kookkunst, is het Chinees-Amerikaanse topgesprek zijn tweede dag ingegaan. (Zie hiervoor el ders in dit blad). Mevrouw Pat Nixon ging dinsdagmorgen vroeg al les nemen in het braden van Chinese eend. Bij aankomst in het Peking-hotel in het centrum van de hoofdstad om een praatje te maken met de chef-koks en een kijkje te nemen in de keu kens, liet de Amerikaanse „first lady" er geen twijfel aan bestaan dat zij opgeto gen is over haar.verblijf in China. Op de vraag waarom zij een bezoek aan hel ho tel bracht zei zij: ,,Ik dacht er al aan toen het reissche ma werd opgesteld. Ik ge loof dat alle Amerikanen van Chinees eten houden". En zij voegde er aan toe: „Ik hoop veel dingen te kunnen doen. Ik heb er al zo lang over nagedacht". De Chinezen zullen de Verenigde Staten twee wit te panda's ten geschenke gevenMevrouw Nixon heeft dit gezegd na haar bezoek, later op de dag, aan de dierentuin van Pe king. Zij ci'rijjaSje premier Tsjoe en-La.ij^le tot haar had gezegd: „V heeft ons muskusossen ten geschenke gegeven. Wij zullen panda's in het vliegtuig laden". Be halve de dierentuinen van Moskou en Londen, waar respectievelijk het manne tje An-An en het vrouwtje Tsji-Tsji verblijven, zijn er in het westen geen pan da's. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kans dat de Tweede Kamer in meer- derheid zal instemmen met de vrijlating van de „Drie van Breda" wordt met de dag klciner- Onder de druk van de overstelpende hoeveelheid protesten, die tegen de door de regering voorgenomen gratlëring van de oorlogsmisdadigers Kotalla, Aus der Fijnten en Fiseher binnen stromen, zijn onder de kamerleden die aanvankelijk voorstan ders van vrijlating waren velen aan het twijfelen geslagen. (Van onze redactie buitenland) ALDERSHOT Een wraakactie van het ondergrondse Ierse Republikeinse Leger (IRA) tegen een Britse brigade parachu tisten, die ruim drie weken geleden betrokken was bij het bloe dige einde van een vreedzame demonstratie van rooms-katliolieken in Londonderry, heeft gisteren in het Zuidengelse Aldershot aan zeven mensen het leven gekost. Negentien mensen werden gewond. Twee jongemannen zetten tegen het middaguur een per sonenauto met cxplosievcn neer bij dc officierskantine van de brigade die grotendeels in Noord-Icrland is gelegerd. Vlak daarop explodeerde het voertuig waardoor de kantine volkomen werd vernield. Om het leven kwamen vijf keukenhelpsters, een borden wasser en een aalmoezenier. Deze geestelijke de enige militair die het leven verloor was de 38-jarige kapitein Gerry Weston, die onlangs een Britse onderscheiding had ge kregen voor zijn streven om dè protestanten en rooms-ka- tholieken in Noord-Ierland, vaak met gevaar voor eigen leven, nader tot elkaar te brengen. Onder de 19 ge wonden bevonden zich zestien officieren. Zeker vier van hen waren er ernstig aan toe. Kort na de explosie maak ten woordvoerders van het IRA in Londen en Dublin be kend, dat het IRA verantwoor delijk was voor de aanslag, die volgens hen gericht was tegen officieren. Zij betuigden hun leedwezen over het feit dat er zoveel niet-militaire slachtoffers waren. Nadat op zondag 30 januari in Derry dertien demonstran ten waren doodgeschoten, zwoeren zowel het officiële IRA als de militante vleugel van de „provision'elen" dat. voor elke dode burger drie Britse militairen zouden wor den gedood. In een groot gebied rondom Aldershot werden wegversper ringen opgericht, in de hoop dat de daders van de aanslag zouden kunnen worden opge vangen. Zowel in Engeland als in Ierland werd de aanslag in Aldershot de zwaarste actie van de IRA in Engeland sinds 23 jaar algemeen veroor deeld. Premier Jack Lynch sprak in Dublin van een „zin loze en laffe daad". JERUZALEM (Reuter) Dc VN-bemuldelaar voor hel Midden-Oosten, de Zweedse diplomaat dr. Gunnar Jarring, gaat vrijdag op eigen verzoek voor een dag naar Israël voor overleg met de minister van buitenlandse zaken, Abba Eban. In Israël ziet men echter weinig kans op succes voor een nieuwe poging vain Jar ring om de impasse te door breken, tenzij de bemiddelaar bereid is af te zien van zijn voorwaarde dat de Israëliërs eerst toezeggen dat zij zich terugtrekken op de oude be- standsgrens met Egypte en het schiereiland Sinaï ontrui men. In Israël ziet men meer in indirecte onderhandelingen on der auspiciën van Amerika over een heropening van het Suezkanaal. Zoals gemeld, is de Israëlische regering twee weken geleden met een derge lijk initiatief van Washington akkoord gegaan. Egypte rea geerde echter zeer koel, dit als reactie op het Amerikaanse besluit om Israël meer Phan toms te leveren. Op z'n minst is daardoor de aanvankelijke opvatting, dat voor het regeringsstandpunt wel een meerderheid te krijgen zou zijn, op losse schroeven ko men te staan. Deze indruk viel gisteren te distilleren uit ge sprekken met kamerleden Inmiddels zijn 38 organisaties ingeschreven voor de openba re hoorzitting die de vaste ka mercommissie voor Justitie morgen aan de zaak besteedt en die gezien de ongetwijfeld grote belangstelling zal worden gehouden in de grote (zittings) zaal van dc Tweede Kamer. Speciale veiligheidsmaatrege len zullen worden getroffen. Zo zal iedereen die de zaal binnen wil worden gefouilleerd. Onder de organisaties, die door de kamercommissie gehoord zullen worden, bevinden zich niet alleen verzetsgroepen en groeperingen uit de Joodse ge meenschap, maar ook de bond van beeldende kunstenaars, Pax Christie, de Coornhert, Li ga, de werkgroep kerk en sa menleving van het bisdom Breda, de protestants-christe lijke reclasseringsverenigmg Breda, het gewest. Amsterdam van de PvdA en het. Algemeen Nederlands Jeugdverbond. Ver der voor de hand liggende or ganisaties als het Auschwitz- Comité, voormalig verzet en Joodse organisaties. OP DE WEG St. Odiliënberg - Linne is dinsdagmorgen een autobus met personeel van de Daf-fabricken In Born in een bocht gekanteld. De bestuur der kwam om het leven. PvdA-voorzitter André van der Louw heeft gisteravond op een afdelingsvergadering in Veenendaal de hoop uitgespro ken, dat de meerderheid van de kamer de regering niet zal volgen. De heer Van der Louw zei ondermeer dat. premier Biesheuvel zich vergist als hij stelt dat de vrijlating van de Drie bevrijdend voor ons allen zal werken. De vele reacties en bepaald niet. alleen van Joodse landgenoten tonen het tegendeel aan, meende de heer Van der Louw. Inmiddels heeft ook de Eer ste Kamer gevraagd om een debat over de vraag of de Drie van Breda gratie moet worden verleend of niet. Gisteravond is in de Tweede Kamer het voorlopig verslag van de kamercommissie genu- bliceerd op de brief van minis ter Van Agt, waarin deze ver leden week de plannen t.ot vrii lating aankondigde. In dit ver slag worden geen standpunten ingenomen. De kamerleden be perken zich tot het stellen van vragen. Onder meer wordt de rege ring gevraagd of van Duitse zijde aandrang op Nederland is uitgeoefend om de Drie vrij te laten en of eventuele vrijla ting onderwerp van gesprek is geweest tussen Duitsland en Nederland. Als dat laatste he geval is, aldus een van de vra gen, kan de minister dan mee delen wat de inhoud van dip gesprekken is geweest. Belangrijke vraag is ook of de Nederlandse regering meent dat er een kans bestaat dat de oorlogsmisdadigers bij even tuele terugkeer in de Bondsre publiek als slachtoffers van het Nederlandse beleid zullen wor den ontvangen en zelfs ont haald. Verder willen enkele kamerleden weten of en zo ja wanneer de Drie van Breda voor het eerst blijk hebben ge geven de ernst en de omvang van hun misdaden te beseffen. Belangrijk is ook de vraag of de regering duidelijk Kan maken welke waarborgen er zijn om te voorkomen dat ana loog aan het geval Christian sen (naar wie een straat werd vernoemd) in de plaatsen waar de Drie terugkeren zich soort gelijke mogelijkheden zullen voordoen. (Vervolg op pagina 5.) (Van onze redactie binnenland) ZAANDAM De raden van bestuur van Albert Heijn n.v. en Simon de Wit n.v. hebben overeenstemming bereikt over verregaande samenwerking tus sen de twee ondernemingen. Albert Heijn zal een bod op Simon de Wit uitbrengen, dat de ruil van telkens f 1000 no minaal aandelen B Simon de Wit (inclusief dividend over 1971) tegen f 440 nominaal aan delen Albert Heijn (gerechtigd tot het dividend over 1971 en volgende jaren) inhoudt. Het bod zal gestand worden gedaan indien ten minste twee derde van het uitstaande aan delenkapitaal B van Simon de Wit voor ruiling wordt aange meld. Naar verwachting zal het biedingsbericht tussen 15 en 20 maart a.s. worden gepubliceerd. Simon de Wit zal onder lei ding van zijn huidige raad van bestuur als zelfstandige werk maatschappij in Albert Heiin- verband onder eigen naam bl'ij-ven werken. ROME (DPA). Vit nijd over de naar zijn mening veel te hoge aanslag door de belasting, heeft de Italiaanse ondernemer Aldo Bacci een kruiwagen met 500.000 lire kleingeld bij de ontvanger in San Paolo di Jesi dicht bij Ro me voor de deur gezet. Of de heren maar wilden natellen. Commentaar van de ontvan ger: „Nu. zie je uiaarom Italië krap in het wisselgeld zit." DE GIROLOTERIJ van do „Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Acties" (SUFA) in Rotterdam heeft dinsdag de 250.000ste deelnemer inge schreven. PARADISE VALLEY (Reu ter) Dc Amerikaanse archi tect William Wesley Peters heeft dinsdag onthuld dat zijn vrouw Svetlana, de dochter van Stalin, uit zijn huis is vertrokken samen met hun tien maanden oude baby. Ze waren 22 maanden geleden ge trouwd. Het was Peters twee de huwelijk en Svetlana's vierde. Haar eerste twee hu welijken liepen op een schei ding uit en haar derde echtge noot, een Indiase prins, over leed in 1966. (Van onze onderwijsredactcur) DEN HAAG Er komt een centrale com missie voor overleg in onderwijszaken. Ze krijgt waarschijnlijk 24 leden, die samen het hele onderwijsveld bestriiken. De commissie gaat werken onder voorzitterschap van mr. C. van Veen, minister van Onderwijs en Weten schappen. Het is de bedoeling dat de com missie adviezen gaat geven over de vele onrier- wijsbeleidsproblemen waarmee de minister wordt geconfronteerd. Het onderwijsoverlegorgaan komt voort uit de wens van de minister van onderwijs een nauwer geïnstitutionaliseerd contact te hebben met de onderwijswereld in al haar geledingen. Er zijn door de ongeveer zestig onderwijsor ganisaties de afgelopen maanden vele sugges ties gedaan om te komen tot zulk een per manent overleg tussen de praktijkmensen en de onderwijsbeleidsfiguren. Het is de bedoeling, als er overeenstemming over de samenstelling en werkwijze van het overlegorgaan wordt bereikt, dat het uiterlijk één april wordt ingesteld. De commissie zal twee jaar experimenteel gaan werken. Het over leg zal ongeveer zes keer per jaar plaatsvin den. Uilsluitend kwesties die betrekking heb ben op de grote lijnen van het onderwijsbe leid zullen er aan de orde komen. Er worden op het ministerie van Onderwijs en Weten schappen voorbereidingen getroffen om de commissie te voeden met materiaal wat haar bij het bepalen van haar opvattingen kan hel pen. Daarbij wordt gedacht voor het ministerie een aantal topkrachten op onderwijskundig ge bied aan te trekken. De vergaderingen van de commissie zijn, als regel, besloten. Haar ad viezen zullen worden gepubliceerd. Minister Van Veen hoopt dat de commissie gaat „mee denken" over allerlei wezenlijke zaken van het onderwijsbeleid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1