Gesprek Mao-Nixon opent vredesdialoog in China Andere opzet bij P.Z.E.M. binnen anderhalf jaar mogelijk Mislukte overval op geldtransport in Middelburg krenterig! Stakingen voor betaling niet gewerkte uren KARDINAAL TISSERANT OVERLEDEN KWART MILJOEN BUIT BIJ OVERVAL •53SÜSS Griep in Peking Werkwilligen Onberispelijk Verlaten Vriendelijk VERWEER Bombardementen in Vietnam herval Keerpunt dVsnt,?ns diZVnen z'in) eO/royk gevulde Portugese vrouw 21 maal moeder in 24 jaar Oirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. JNïeuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 2^ t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. DINSDAG 26e Jaargang 22 FEBRUARI 1972 j Nr. 8783 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Nixon stapt in een grote auto voor de rijtoer door Peking na zijn aankomst op de luchthaven van de Chinese hoofdstad Nixon en premier Tsjoe en-Lai van China insf, die onberispelijk het Amerikaanse volkslied speelde. ZAKELIJKE SFEER IN PEKING taire kapel, Mevrouw Pal Nixon probeert een gesprek aan le knopen met premier Tsjoe en-Lai. De Amerikaanse president kijkt toe. PEKING (Reuter/UPI) President Nixon heeft maandag zijn „vredesdialoog" in Peking geopend met een bijeenkomst van een uur met de Chinese partijleider Mao Tse-Toeng. De onverwachte ontmoeting tussen de twee leiders vond plaats kort nadat het presidentieel gezelschap in de Chine se hoofdstad was aangekomen en veroorzaakte aanvanke lijk grote verwarring omdat, zonder opgaaf van redenen, het gesprek met premier Tsjoe en-Lai 90 minuten moest worden uitgesteld. Woordvoerder van het Witte Huis, Ro nald Ziegler, zei dat een ernstige en openhartige discussie l- was gevoerd, maar weigerde bijzonderheden te geven. De Amerikaanse president en voorzitter Mao spraken met elk aar in het liuis van de Chinese leider, vlakbij de grote zaal van het volk op het Plein van de Hemelse Vrede Nixon was vergezeld van zijn speciale adviseur Henry Kis singer de man die vorig jaar in het grootste geheim naar Peking vloog om het bezoek van de president te regelen. Aan de zijde van Mao bevonden zich premier Tsjoe en-Lai en de in New York geboren tolk. Tan Wen-Sjcng, dochter van een Chinese jourunaiist. (Van onze parlemenatire redactie) ROTTERDAM - UTRECHT Op de grote werven in het Rijnmond-gebied is gisteren vrijwel niet gewerkt. Er werd gestaakt voor betaling van de niet-gewerkte uren als aanvul ling op de uitkeringen van de industriebond NW aan haar leden. De stakingsuitkering aan de leden van de Industrie bond NW bedraagt f 157,50 per week. Deze NVV-organi- satie verwacht, dat de stakin gen gewoon doorgaan totdat er overeenstemming is bereikt over deze aanvulling. Op de bedrijven van het Rijn-Schelde-Concern werd gistermorgen veel gediscussi eerd. Er wordt gewacht op de uitkomst van een nieuw ge sprek tussen de centrale on dernemingsraad en de raad van bestuur over betaling van de niet-gewerkte uren. De centrale ondernemingsraad verwierp zondagavond het di rectievoorstel om door over werk de verloren tijd weer in te halen. In Amsterdam her vatten gistermorgen de werk nemers van de metaalbedrij ven NDSM, ADM en Verschu- re na enkele uren staking het werk. De werkgevers moeten de werkwilligen volledig betalen. De confessionelen bonden heb ben deze eis van zaterdag jl. gisteren krachtig herhaald. Gebeurt dit niet dan zullen - deze organisaties zich sterk maken. „Zonodig tot de rech ter toe", zeggen ze in een verklaring. De werkwillige le den van de 5 bonden die de afgelopen weken, hoe dan ook niet hebben kunnen werken, krijgen in ieder geval een voorschot, wanneer een me taalwerkgever weigert hun het normale lóón uit te betalen. Hoe hoog dit voorschot is staat nog niet vast. De ontmoeting met Mao en een enorm banket in de grote zaal van het volk daarna, wa ren de hoogtepunten van Nix- ons eerste dag in de kille Chi nese hoofdstad. De dag was begonnen met een sobere begroetingsplech- tigheid op het vliegveld van Peking. Nixons glanzende Boeing 707, „Spirit of 76", taxiede naar het eind van de landingsbaan tegen een ach tergrond van propagandistische leuzen. Een daarvan, in rode Chinese karakters op een witte onder grond, luidde: „Strijd, verlies, strijd, opnieuw verlies, op naar de overwinning". De kapel van het rode leger speelde onberis pelijk het Amerikaanse volks lied „The star spangled ban ner" en zette daarna het Chi nese volkslied „Mars van de vrijwilligers" in. Premier Tsjoe en-Lai, hartelijk maar zonder een glimlach, stelde Nixon voor aan negen lagere Chinese func tionarissen. Na de inspectie van de ere wacht stapten Tsjoe en-Lai en Nixon in de eerste van enkele gereedstaande limousines en langs 'n weg, geflankeerd door notenbomen, acacia's en wil gen, reden zij naar Peking, een afstand van bijna 30 kilometer. In de auto's achter hen volg den mevrouw Nixon, minister van buitenlandse zaken Willi am Rogers en adviseur Henry Kissinger. De straten in de meer dan vier miljoen inwoners tellende hoofdstad waren bijna geheel verlaten, met uitzondering van leden van de veiligheidsdienst die om de 25 meter op enige af stand van de weg geposteerd waren. Men twijfelt er niet aan dat de koele houding van de Chinezen het gevolg was van een beslissing van de autori teiten, en het Amerikaanse ge zelschap moet zich op bepaalde momenten wel erg eenzaam hebben gevoeld in dit volkrijk ste land ter wereld. In hel met ge.le bakstenen op getrokken gebouw In het wes telijk stadsdeel (van het voor portiek wapperde een Ameri kaanse vlag) hield Nixon zijn eerste diplomatieke gesprek met Tsjoe en-Lai, Kissinger en een tolk. Het gesprek was „vriendelijk" en ging over „al gemene zaken", Daarna zou het formele onderhoud met de Chi nese premier volgen in de grote zaal van het volk, maar in plaats daarvan gingen Nixon. Tsjoe en Kissinger naar het huis van Mao Tse-Toeng voor een gesprek met de Chinese lei der. Functionarissen van het Witte Huis wuifden speculaties van verslaggevers weg (die van het onverwachte tapgesprek niet op de hoogte waren) dat het anderhalf uur durend uit stel voor de tweede ontmoeting met Tsjoe en-Lai opzet was, een poging de Amerikanen te compromitteren. (Zie verder pagina 5.) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Twee jongemannen van circa twintig jaar hebben gistermorgen om vijf voor eïf een mislukte poging tot geldroof gepleegd. Zij zijn ontkomen zonder te zijn herkend in de witte personenauto die zij bij de overval gebruikten. Doelwit van hun poging tot roof was een tweetal employés van de Algemene Bank Ne derland in Middelburg, die met een koffertje, waarin zich een aanzienlijk bedrag aan bankbiljetten bevond, op weg waren naar het Middelburgse bijkantoor van de Nederlandse Bank. Op de hoek van het Plein 1940 en de Geeststraat werd het tweetal opzij gereden door een witte auto waaruit een man sprong die volgens de oudste van de twee wandelen de bankemployés, de 56-jarige heer Jy Dekker, een stok of een staaf in zijn handen had. De man liep op de bankem ployés af en probeerde het koffertje uit de hand van de heer Dekker te rukken. De laatste verweerde zich echter hevig en hield het koffertje intussen stevig vast. Toen an dere voetgangers naderden, schrok de overvaller. Hij sprong in de witte auto, die met draaiende motor stond te wachten, en reed, samen met de bestuurder van de witte wagen, weg. De heer Dekker was nauwelijks onthutst. Zijn metgezel, een _18-jarige be- danig overstuur en kon nog niet door de politie worden verhoord. Alle politiekorpsen in Zee land en het district van de rijkspolitie werden ingescha keld om te zoeken naar de auto met de twee jongeman nen, tot nog toe echter zonder resultaat. Een en ander ging zo snel in zijn werk dat er maar heel weinig gegevens over de twee en over hun auto bekend zijn. De politie werd een kwartier na het gebeurde gewaarschuwd. De directie van de ABN heeft niet willen meedelen hoeveel geld zich in het koffertje bevond. VATICAANSTAD (AFP- REUTER) Eugene kardi naai Tisserant, deken van het college van kardinalen, is maandagavond op 87-jarige leeftijd overleden. In 1930 werd Tisserant pro- prefect van de Vaticaanse bi bliotheek en zes jaar later werd hij door pa-us Pius XI tot kardinaal-diaken en hoofd van de congregatie voor de ooster se kerken benoemd. In 1946 volgde zijn benoeming tot kar dinaal-bisschop en in 1951 werd hij deken van het colle ge van kardinalen. In deze functie gaf hij leiding aan de voorbereiding van het con claaf, waarop paus Johannes XXIII werd gekozen. Kardinaal Tisserant heeft vele functies ten Vaticane vervuld. In juni 1961 werd hij gekozen tot lid van de Academie Eransaise. van Kat n.v. Leiden is een kleine hoeveelheid vuurwerk gestolen, waaronder zware sterrenregens, die gevaar kun nen opleveren bij verkeerd af steken. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Als er in voortvarend tempo wordt begonnen met het uitvoeren van de adviezen van het bu reau Lebon, dan kan het nieuwe organisatieplan voor de PZEM binnen anderhalf jaar operationeel zijn. Dit is de mening van de heer Lebon, directeur van liet gelijk namige raadgevende bureau, dat door de bestuursorganen van de n.v. PZEM is aangewezen om liet bedrijf door te lichten, e» hanteerbare beleidsaanbevelingen te geven. Gisteravond werd, nadat het rapport Lebon met het georga niseerd overleg op de PZEM was besproken en nadat ook de raad van bestuur er de nodige informatie over had ge kregen, de pers op ruime wij ze ingelicht. Een van de eerste concrete taken voor het bureau Lebon, dat voorlopig bij tal van PZEM problemen betrokken blijftj is het ontwerpen van taakmodellen voor respectie velijk een driehoofdige en een tweehoofdige directie van het energiebedrijf. Daarna zal de raad van be stuur van de PZEM een keuze maken en dan zal in de meest dringende vacatures worden voorzien, zoals bekend is de huidige directeur, ir. J. v. Dam-Van Isselt een tijdelijke functionaris. De voorzitter van het dage lijks bestuur van de PZEM, mr. J. Schlingemann zegt: „We zullen nog lang met dit rapport in de hand werkzaam zijn. Het is nu zaak, de urgente problemen eerst in ka-art te brengen". Het is bij de raad van be stuur, zover op te maken uit opmerkingen van mr. Van Aartsen, niet helemaal prettig gevallen, dat het rapport de samenstelling van 'de raad van bestuur uit politieke figuren, nu niet bepaald de meest idea le vindt. Drs. J. C. Veldkamp- Helbach, die samen met ir. W. A. Nijenhuis het onderzoek op de PZEM heeft uitgevoerd, gaf enkele treffende details over de PZEM: (Van o-nze redaqlie buitenland) SAIGON Op hetzelfde moment dat president Nixon in Sjanhai landde, heeft het Amerikaanse opperbevel in Saigon bekendgemaakt dat de Amerikaanse luchtmacht de bombardementen in Zuid-Viet- nam heeft hervat. FRANKFURT (ÜPA) Bij een bankoverval op wildwest- wijze hebben een zestal man nen en een vrouw in Ludwigs- hafen (Rijnland-Pfalz) e.a. 270.000 gulden buitgemaakt. Binnen enkele seconden, voor dat de politie ter plaatse was, waren zij met twee personen auto's verdwenen. De zwaarbewapende, gemas kerde overvallers waren de lo ketruimte van de bank bin nengedrongen, waar zij de diende van de ABN, was echter aanwezigen onder schot hiel den. De vrouw loste een schot in de lucht uit haar machine pistool. Daarop klommen twee van de overvallers over de balie en trokken zij de laden van de kas open. Daar de gangsters de buit vermoedelijk niet groot genoeg vonden, dwongen zij de kassier met twee van de gemaskerden naar de kluis te gaan. Daar moest de man nog 125.000 gul den geven. Toen de in de loketruimte achtergebleven rovers het wachten op de mannen in de kluisruimte te lang duurde, dreigde een van hen: „Neem een gijzelaar mee". Daar men echter de sirene van een na derende politieauto en het waarschuwingssignaal van de bestuurders van de wachtende auto's hoorde, verlieten de ro vers de bank zonder iemand te gijzelen. Op de snelle vlucht veroor zaakten de overvallers nog twee verkeersongelukken, waarbij echter niemand ge wond werd. Falende communicatie en In formatie, véél aandacht voor de technische aspecten van de groei van het bedrijf, en wei nig aandacht voor de persone le aspecten; een staf die in vijf jaar tijd niet meer bijeen is geweest. In het commundcatiespel hebben alleen de vakbonden (Lebon: „Zij voorzagen in een behoefte") hun partij behoor lijk geblazen. Zij waren het ook, die reeds in 1968 met een personeelsnota de feilen aan toonden waarop ook de mede werkers van Lebon stootten. „Middelbare scholieren op bedrijfsexcursie bij de PZEM bleken soms meer van het be drijf te weten dan het PZEM- personeel zelf", vertelde d-rs. Helbach. Personeelsplanning ontbrak totaal en de beslis singsvaardigheid was gering. De werknemers waren onvol doende bij het beleid betrok ken. De heer Lebon: „Vandaag is er een keerpunt bereikt. Van belang vind ik, dat men bereid is de moeilijkheden in positie ve zin te benaderen en op te lossen. De pers heeft belang rijk bijgedragen tot verbete ring' van de sfeer die nu tot stand kan komen en zij heeft terecht de misstanden gesigna leerd die er waren". De be leidsaanbevelingen van het bureau Lebon (zie pag. 3) zul len zo spoedig mogelijk gede tailleerd worden uitgewerkt. (ADVERTENTIE) //&eo Vn kre^fSsen/e' Soed ge- v> si gewelde Vjevbeterlijk dwars- aebakken BUMS' ftoeterlijfc PEKING (DPA) Een griepgolf die op het ogenblik in Peking huishoudt baart de lijf arts van president Nixon, generaal-majoor Tkach, grote zorgen. Hij heeft alle mogelijke medische voorzorgsmaatregelen ge troffen om de president voor besmetting te vrij waren. Verscheidene te levisietechnici die al eer der in de Chinese hoofd stad waren aangekomen, liggen met griep op bed. LISSABON (AFP) Eeu 41-jarige vrouw in Sao Roman in Noord-Portugal is in 24 jaar tijd voor de 21ste keer moeder geworden. Zij heeft het ook al gebracht tot bet grootmoeder schap. Van haar 17 nog in le ven zijnde kinderen zijn er drie getrouwd, die vijf kinde ren hebben. TWEE ZEELIEDEN zijn om gekomen tengevolge van een ontploffing aan boord van het Japanse vrachtschip „Kyosho Maru". Veertien bemannings leden worden vermist. -• Kort nadat het Amerikaan se gezelschap in Peking was aangekomen vond een onver wachte ontmoeting plaats tus sen president Nixon en de Chi nese partijleider Mao Tse. Toeng. Nixon sprak de wens uil samen een „lange mars" te be ginnen om tot hetzelfde doel te komen: een rechtvaardige en vredige wereld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1