Groei sit er in bij wielervereniging ZEER VEEL ACTIVITEITEN VOOR JEUGD ZEEUWSCH-VLA ANDEREN E'10 sinas metpassi Rittenkalender Zeeuwse clubs TEVEEL UITSTEL BADMINTONDUELS Arie de Vroet tevreden na selectieduel Ledenverlies De Bevelanden Magere oogst Nu is ie nog mooi blazers voordeel Oefenduel Jeugdplan Nederland Kampioenschap TITELDUEL DRIE BANDEN IN AXEL Goes aan de leiding wee keer naar het buitenland GARAGE HENK KATS sport MP—Ifiirwilffll de faiitigste sinas Steun voor beide clubs samen bouwen VALVOLINE Postbus Dordrecht. Tel. (01850) 440 11. Veel weg blijvers STANDEN' Vrijdag 18 februari 1972 f 12 (ADVERTENTIE) TIJDELIJK VAN 1.02 VOOR CENT (Van onze sportredactie) TERNEUZEN De groei zit er in bij de wielervereni ging Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat blijkt niet alleen uit het steeds groter wordend aantal leden, maar ook uit het feit dat het bestuur deze week een volwassen programma kon samenstellen voor de actieve leden van de vereniging. Dank z(j de verruimende financiële mogelijkheden is Zeeuwsch- Vlaanderen dit komend seizoen in staat voor een ploeg amateurs twee buitenlandse uitzendingen te doen, namelijk een tweedaagse koers op de Kemmelberg in België en een vierdaagse wedstrijd in Engeland. Verder werd besloten naast alle Zeeuwse klassiekers ook het Nederlands cslubkaimpipien- sohajp in Drariten op het pro gramma te zetten. Een titel strijd waarbij gedacht wordt aan een strijd nieuwelingen, een amateurformatie, en een ploeg van amateurs en profs. Maar de wielervereniging OllltCtïlCl 11(1 Zeeuwsch-Vlaanderen heeft l l t natuurlijk ook activiteiten voor de andere categorieën op de lijst staan. Zo zullen de nieuwelingen een kans krijgen dn vier of vijf klassiekers en de aspiranten gaan in het sei zoen een paar keer naar Bra bant om daar een koers te rijden en tegelijkertijd te wennen aan het gezamenlijk naar een wielerwedstrijd gaan. Naast de uitzendingen gaat de wielervereniging Zeeuwsoh-Vlaanderen door met liet organiseren van acti- (Van tie) onze sportredac- BREDA Jan van Stee, voorzitter van de ZRTC Theo Middelkamp smeedde het Ijzer ter wijl het heet was. Tij dens de voorstelling van de Trico Noble-ploeg in Breda vroeg hij sponsor Frans van Turenhout of die niet gezien de nieuwe club- sponsoring er voor voelde zijn vereniging in die zin te helpen. Frans van Turenhout hoefde niet lang na te denken om dat toe te zeggen. Ook de wielervereniging Zeeuwsch-Vlaanderen niemand van die club had hem overigens bena derd kreeg de steun van Frans van Turen hout. Iets waartegen Bas Goud, lid van de sport- commissie van de KNWU, bezwaar maakte omdat volgens de nieu we regels een ciubspon- jor slechts één club kan adopteren. Van Turen hout had zijn oplossing klaar met: „Dan rijden de coureurs van Middel kamp met Trico Noble en die van Zeeuwsch- Vlaanderen met Van Tu renhout. Geen pro bleem..." (Van een voetbalmedewerker) MIDDELBURG Zaterdag aanstaande zal op het terrein van de voetbalvereniging We- meldinge (aan de Chezeeweg) een oefenwedstrijd worden ge. speeld tussen de A-selectie- groep van het Jeugdplan Ne derland in Zeeland en een elf tal, samengesteld uit sterke A- spelers uit Oostelijk Zuid-Be veland. In verband met de wereld kampioenschappen schaatsen begint de wedstrijd al 's mor gens om kwart voor tien. Voor het Jeugdplan-elftal zijn de volgende spelers uitgenodigd: L. van Belzen en J. Poortvliet (Arnemuiden), C. Wisse (Breskens), J. Ras (Groede), A. Haers (Philippine), F. Hen- nekey (Schoondijke), E. Au- denaerd en A. Thomas (Ria W), H. Theunissen), P. van de Hooft (Terneuzen), E. Fagg, L. Theune, H. Hendrikse (Vlissingen), P. de Witte, Ad. Vermeulen en M. van Luijk (Walcheren). De sparring, partners wordt samengesteld uit de volgende spelers: J. K. Ganseman (Kapelle), C. Kats- man, C. M. Kleppe, L. Slabbe- koorn, W. de Vos (Kloetinge), A. v. d. Veeke, C. A. Schrier (Krabbendijke), J. G. van Pul, H. Almekinders (Rillan- dia), A. Kamerling, A. Bram- sen (Waarde), I. Koeman, J. Eckhardt, C. Koopman, P. Oosterlee (Wemeldinge). De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter J. M. Roelof, terwijl J. G. A. Moonen en L. Phernambucq als grensrech ters zullen optreden. (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN Voor de Zeeuwse motor- en autoclubs, aangesloten bij de KNMV ziet de rittenkalender voor dit jaar er als volgt uit: 19 februari: MAC „Sehelde- gouwen" Midwinterrit; 26 fe bruari: MAC „De Bevelanden" Clarijsrit (avond); 27 februari: MAC „WZA" Vérkusrit; 4 maart: MAC „De Zeeuwen Westerschelderaliy; 18 maart: MAC „De Bevelanden" MMW rit; 25 maart: MAC „Schelde- gouwen" Paasrit; 26 maart: MAC „WZA" Windmakersrit; 8 april: MAC ^„De Zeeuwen" Sloe-rally; 9 april: MAC „WZA" Maoneblussersrit (PC C); 22 april: MAC „Schelde- gouwen" Veersemeerrit; 23 april: MAC „WZA" Tijgerrit; 29 april MAC „De Bevelan den" Vermarerit; 29 april of 1 mei: MAC „De Zeeuwen" Oranjerit; 11 mei; MAC .^Scheldegouwen" motorcross; 11 mei: MAC „WZA" Rode Kruisrit; 13 mei: MAC „De Zeeuwen" Toekomstrit; 22 mei: MAC „Scheldegouwen" Zonneveldrit; 27 mei: MAC „De Bevelanden" VW rit; 3 juni: MAC „De Zeeuwen" Zil- vermeeuwrit; 17 juni: MAC „Scheldegouwen" Zomerrit (PCC) 18 juni: MAC „WZA" Beukelszoonrit; 5 juli: MAC „De Bevelanden" VVV-rit Co- lijnsplaat; 16 juli: MAC „WA" Badrit; 19 juli: MAC „De Bevelanden" VW-rit Kamperland; 29 juli: MAC Motor Racing Team Zeeland Kruiningen, motorwegraces; 2 september: MAC „De Bevelan den" Audirit; 16 september: MAC „Scheldegouwen" Na- jaarsrit; 17 september: MAC „WZA" Watertorenrally; 23 september: MAC „De Zeeu wen" Deltarally; 7 oktober: MAC „De Zeeuwen" Flessen- trekkersrally; 8 oktober: MAC „W.Z.A." Osseweirally; 14 okto ber: MAC „Scheldegouwen" Midden-Zeelandrit; 28 okto ber: MAC „De Zeeuwen" Mid dagrit; 5 november: MAC „WZA" Belfordrit; 11 en 12 november: MAC „Scheldegou wen" Nachtrit; 18 november: MAC „De Bevelanden" Adra- rit; 25 november: MAC „WZA" St.-Nicolaasrit; 16 de cember: De Bevelanden Wild- rit; 23 december: „Schelde gouwen" wildrit; 26 december: De Zeeuwen Kerstrit; 26 de cember: WZA Wildrit. viteiten voor de jeugd. Voor zitter Gojs Veerman, zelf erg enthousiast voor jeugdwerk: „Er is op de bestuursvergade ring van deze week een flink bedrag voor de jeugdcommis sie uitgetrokken." Voorlopig houdt de jeugdcommissie van Zeeuwsch-Vlaanderen het op de wielerinstuiven, waarvan er morgenochtend weer een in IJzeradijke wordt gehouden. En wel in het jeugdigebouw in de Koninginnestraat. Johnny Verbeeke en Mare Groosman hebben toegezegd een demon- strartdewedstrijd te rijden. De ochtend begint om tien uur. Behoudens de goedkeuring van de gemeente Oostburg zal het clubkampioenschap van de wielervereniging Zeeuwsch- Vlaanderen zaterdag elf maart In Nieuwvliet worden georga niseerd, in samenwerking met het wielercomité van die plaats. De aspiranten starten om een uur waarna de ama teurs aan bod komen. De nieuwelingen wórden iets later na de start van de amateurs losgelaten zodat de kans op inlopen vrijwel nihil is. Deze week heeft het be stuur van de wielervereniging ook de functies verdeeld, na dat op de jaarvergadering Miel Verstraete en Piet Re- mijnse waren gekozen als be stuursleden. Zoals op de jaar vergadering al bleek, blijft Hans Hol secretaris, en krijgt Remijnse de titel tweede se cretaris, een functie die hem vooral werk bezorgt op het ter rein van de verenigin/gsadini- nistratie. Miel Verstraete wordt de vertrouwensman tus sen de coureurs en het be stuur. Gijs Veerman: „Er is op de bestuursvergadering jeugdcommissie uitgetrokken." van deze week een flink bedrag voor de (Van onze badmintonm edewerker) TERNEUZEN De deelne mers aan de Zeeuwse badmin- toncompetltie hebben nog een wedstrijdweek voor de boeg, althans voor zover alle vereni gingen op tijd volgens het programma hun wedstrijden hebben gespeeld. Aan dit laat ste heeft het nogal eens ge mankeerd, want als men uit- (Van onze sportmedewer ker). GOES De motor- en auto club „De Bevelanden" heeft aan het slot van de jaarverga dering afscheid genomen van voorzitter Joost Weststrate die een ets van Goes kreeg aange boden. In zijn plaats werd als voorzitter gekozen M.G. van Oosten uit Kloetinge. L.P. Hoekman uit Goes en G. Hogesteger uit Kloetinge werden als bestuursleden bij acclamatie herkozen. In de wedstrijdoommissie wierden herbenoemd G. J. van Haaften (Goes) als voorzitter en M.C. van Oosten (Goes) ais secreta ris. C. Kole en J. Adriiaanse beiden uit Goes werden geko zen in de wedstrijdcommissde. Uit het jaarverslag wan de se cretaris bleek dat de vereni ging momenteel 216 leden telt. Dit is 22 minder dan in 1970. De rekening over 1971 moest worden afgesloten met een verlies van ruim 700. De begroting voor dit jaar geeft een geraamd tekort van f 1200. Het bestuur had aanvan kelijk voorgesteld de contribu tie met f 5 te verhogen (was f 10) Maar de aanwezigen wa ren unaniem van oordeel dat men om uit de financiële im passe te geraken e:en verho ging van f 5 niet voldoende zou zijn. Daarom werd beslo ten die contributie voor dit jaar te stellen op f 20. (Van onze biljartmedewerker) HULST Zaterdag 26 fe bruari wordt in café De la Paix te Axel een begin ge maakt met de wedstrijden om het kampioenschap tweede klasse driebanden van het dis trict Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan dit kampioenschap ne men de volgende biljarters deel( R. Claeyssens en R. San- drind (KOT Sas van Gent), C. Meerschaerit (Het Groene La ken, Sas van Gent), F. Diele- man, Th. de Jonge en Ars (ABC, Axel), C. Reyns en G. van Dorselaer (HBC, Hulst). De partijlengte bedraagt 25 caramboles. Het algemeen ge middelde ligt tussen 0,300 en 0.500. De finalepartij wordt op zondag 5 maart gespeeld. lange (Van onze sportmedewerker GOES S.S.V. dat tijd de leiding had in groep 1 van de Bevelandse zaalvoet balcompetitie is van deze plaats verdrongen door stadge noot Goes dat tegen Robur geen fout maakte en met 31 won. S.S.V. maakte wel een misstap door met 14 van het laag geklasseerde Kloetinge te verliezen. P.T.T. verloor met 13 van Lewedorpse Boys. Goes heeft de leiding in groep 1 met 22 punten, gevolgd door S.S.V. en Wolphaartsddjk, beiden met 20 punten. P.T.T. is vierde met 18 punten en Robur vijfde met 17 punten. In groep 2 verloor lijstaan voerder Luctor met 21 van de Goese Politie. Colijnsplaat- se-boys wees Keuringsdienst met 25 terug. S.V.D. - Inter Viola 4—2 is een normale uit slag. Op kop in groep 2 nog steeds Luctor met 22 punten, gevolgd door Politie en Col boys elk met 20 punten. On deraan bengelt zoals vorig jaar, het zwakke Keurings dienst. gaat van de thuisclubs, is Ma rathon vier wedstrijden ach ter, Houck, Jong Ambon en Wings zijn ieder drie wed strijden achter en Terneuzen en Zierikzee moeten nog twee wedstrijden inhalen. Men kan niet geheel aan de indruk ontkomen, dat er wat lichtvaardig wordt uitgesteld, ofschoon er bij het begin van de competitie een duidelijke afspraak werd gemaakt om al leen in noodgevallen een wed strijd te verzetten. Het niet beschikbaar zijn van een be paalde speler wordt niet tot deze noodgevallen gerekend. Het competitiereglement voor ziet in een mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden met invallers te spelen. Ook in de zestiende wedstrijdweek was de oogst zeer mager. Een en ander als gevolg van het vrijdagavond niet beschikbaar zijn van de sporthal van het internaat van de Zeevaart school en van het bezoek op 13 februari aan de internatio nale badmintonwedstrijden te Haarlem. Voor het derde ach tereenvolgende jaar had de Koudekerkse badmintonvere niging Wings een busreis naar dit evenement verzorgd, waar aan ook de leden van de ande re Zeeuwse verenigingen kon den deelnemen. Uitslagen: Eerste klasse: Avanti 1 - Astroïden 1 80, Marathon 1 - Jong Ambon 71. Tweede klasse: Astro- iden 2 - Zierikzee 35, Wings 3 - Avanti 3 ii5. Derde klas se: PZEM - Terneuzen 2 26 Astroïden 3 - Wings 4 17, Terneuzen 3 - Marathon 4 7 i. In de jeugdcompetitie zijn tot en met 12 februari alleen de wedstrijden van Wings tegen Marathon en Avanti 2 tegen Terneuzen 2 niet gespeeld, Voorts ontbreekt de uitslag Marathon tegen Pluumpje. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) vastenaktie giro 5850 utrecht bank ned. credietbank, drift 9, utrecht nu glanst ie nog.... maar voor hoe lang Regen, pekel en sneeuw maken ai snel van uw kostbare auto een doorgeroest wrak. Geef die roest toch geen kansBescherm uw auto tijdig met Tectyl van Valvoline én volgens de Zweedse ML-methode. Inlichtingen bij uw garage of speciaal-station met het Tectyl service bord. Valvoline Oil Nederland N.V. Bisschopsmolenstraat 138 - Etten-Leur - Tel. 01608-2675 (Van onze sportredactie) SPRANG CAPELLE Bondscoach Arie dc Vroet toonde zich niet ontevreden over het materiaal dat hij aan het werk had gezien tijdens de selectiewedstrijd van liet district Zuid 1 op het terrein van SSC te Sprang Capelle. Of hij er spelers had ontdekt die voor de definitieve eindselec- tie van het Nederlands ama- De TC van het district stelt het elftal samen dat 1 maart in Raamsdonksveer tegen Zuid 2 speelt. Na afloop van die wedstrijd weten we meer." Als kijkspel was slechts de eerste helft interessant. Het eerste halfuur werden de za terdagvoetballers volkomen overspeeld. De gehandicapte verdediging van de zaterdag spelers (Van Beek van Wit Zwart en van de Ketterij van teurelftal in aanmerking ko- .Arnemuiden waren afwezig) men, valt echter te betwijfe len. De Vroets tevredenheid betrof vooral de jeugdigen on der de geselecteerden namen waar hij in de toekomst reke ning mee moet houden. De Vroet:. „Er zitten enkele talentvolle spelertjes tussen, zoals Van Seters van Veerse Boys, Van Esdonk van Desk, Van Hoof van Helmond en Haage van WHS. Fysiek ko men deze jongens nog veel te kort. Ze zijn nog niet vol groeid. Dat kan nog wel ko men. Een definitief oordeel kan ik echter nog niet geven. (Van onze sportredac tie). SPRANG CAPELLE Opvallen^ was het aantal spelers dat zonder opgaaf van redenen ver stek had laten gaan voor de selectiewedstrijd tus sen de zaterdag en zon dagspelers van het dis trict Zuid I. Zo waren voor de zondagselectie onder meer niet op ko men dagen: Pierre v. Hal van RBC, Merijn Raay- makers van TSC en Kuypers van Sparta '25. Voor de zaterdagselectie was dat Tinus van de Heuvel van Kozakken Boys. Mede hierdoor kon de TC van het district niet onmiddellijk na afloop van de wedstrijd tot be kendmaking van het elf tal overgaan dat woens dag 1 maart tegen het district Zuid II uitkomt. Men wilde eerst contact met de clubbesturen van de betreffende spelers opnemen. Het is dus njetr onmogelijk dat deze spe lers in Raamsdonksveer alsnog van de partij zul len zijn. had geen vat op de snelle aanvallen van de zondagspe lers. Vooral Ad van de Broek stichtte de nodige verwarring. Hij werd keer op keer goed gelanceerd door het aanval lend sterk maar verdedigend zwak spelende middentrio Van Hoof, Van Esdonk en Van Se ters. Uit twee van deze voor zetten maakte Van de Broek evenzovele doelpunten en van Hoof zorgde voor de derde treffer. Na dit overrompelende be gin ontworstelden de met vol le inzet spelende zaterdagspe lers zich enigszins aan de druk en goed doorzetten van Nico Haage van WHS zorgde voor een 31-ruststand. Na de rust was het aantrekkelijke van de wedstrijd af. De zon dagspelers waren uitgeblust. De te laconiek spelende verde diging maakte vele fouten en het tempo op het middenveld zakte tot een bedenkelijk peil terug. De zaterdagspelers kre gen volop kansen om de stand een ander aanzien te geven. Slechts Piet Paulides van NEO slaagde hier even voor tijd in (3—2). (ADVERTENTIE) zuiver wollen t/m 29febr. 30 GULDEN Breda Tilburg Goes Roosendaal Middelburg TAFELTENNIS HOOFDKLAS De Treffers 4-8 Tempo Team 3 St.-Aloysius 1 4-6 S.V.E. 1 Red Star 1 4-4 Amroba OVERGANSKLAS Elan 1 4-6 Red Star 2 NOAD 2 4-6 T.S.C. 1 St.-Aloysius 2 4-4 M.Z. 1 SENIOREN EERSTE KLAS Wilno 3-6 B. Smash 1 St. Aloy 3 3-6 Goes 1 O.N.A. 1 3-2 Wilno 2 PROMOTIE EERSTE KLAS St. Aloy 4 3-5 M.Z. 2 3-2 PZEM 1 3-4 Zand 1 3-2 Goes 2 3-3 B. Smash 2 3-2 TWEEDE KLAS M.Z. 3 3-6 Goes 4 3-4 Goes 3 3-4 B. Smash 3 3-0 O.N.A. 2 3-4 M.Z. 4 3-0 PROMOTIE TWEEDE KLAS Zand 2 3-5 Zand 3 3-2 Goes 5 3-5 Croon 1 3-2 M.Z. 5 3-3 MX 3-1 4-3 4-2 4-1 4-4 4-4 4-0 3-2 2-1 2-0 Wilno I M.Z. 8 Apollo DERDE KLAS A 3-6 Goes 6 3-3 Schans 1 3-3 Croon 2 VIERDE KLAS B PZEM 2 3-5 O.N.A. 3 Effect 4 3-5 St. Aloy 7 DERDE KLAS B M.Z. 7 2-4 Wilno 4 B. Smash 4 3-4 Goes 7 Hoechst 2-2 VIERDE KLAS Zand 4 3-6 M.Z. 10 M.Z. 9 3-6 Apollo 2 Goes 8 3-4 Zand 5 ZEEUWSCH-VLAANDEREN TWEEDE KLAS Hoop 3-6 Atac 1 Effect 1 3-6 S.T.V. 1 R.W.S. 1 4-6 R.W.S. 2 St. Aloy 5 4-4 DERDE KLAS St. Aloy 6 3-6 Atac 2 Sluiskil 4-6 Effect 2 Effect 3 4-4 S.T.V. '2 Anker 3-4 VIERDE KLAS A A.K.F. 3-6 S.T.V. 3 Si Aloy 8 3.4 Effect 5 3-2 3-2 3-2 3-2 2-0 3-2 3-0 3-0 2-0 3-0 3-0 4-3 3-1 3-0 3-2 3-0 3-2 3-0 VOLLEYBAL HEREN EERSTE KLAS EGVC 11-18 Savok 11-8 Voorwaarts 11-18 Kikkers 11-8 Scheldesport 10-16 Zuidwesters 9-4 Taktika 9-14 OVC 10-4 IJVC 10-10 Egaspo 9-2 HEREN TWEEDE KLAS VVH 9-14 Savok 2 8-6 Kikkers 2 10-14 Voorwaarts 2 9-6 Schoondijke 10-14 IJ V C 2 8-4 Scheldesport 2 8-8 OVC 2 9-4 Hoek '69 9-2 DAMES EERSTE KLAS Kikkers 11-22 EVVC/M 10-8 EGVC 11-14 IJVC <10-8 Scheldesport 11-12 Marathon 2 9-4 Taktika 2 11-12 PZEM 11-2 DAMES TWEEDE KLAS Savok 9-16 Scheldesport 9-10 OVC 10-14 Zuidzande 9-8 Voorwaarts 8-10 Kikkers 2 10-2 WIK 9-10 Hoek '69 8-0 HEREN DERDE KLAS Zuidzande 9-18 Scheldesport 3 8-6 Nivok 10-18 WIK 1 9-8 Sluiskil 7-8 WIK 2 10-0 De Sterre 9-8

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 9