PLUKVI0LEN SLUIS GROOT ENHUIS TE HULST GORDIJNEN - VITRAGES - TAPIJTEN PAT TERD, BOUNTY t F. de Jong WURLITZER-SYNTHESIZER Goldschmeding Burgerlijke stand Terneuzen zeeland geen spreekuur Bioscoop- gebouw, Hulst De meest gevreesde^ en meest omstreden, generaal uit de jaren '40~'45 in ,Vijvervreugd SPELLEIDSTE R Teteringen Ledel Theater, Oostburg MARLON BRANDO TREVOR HOWARD RICHARD HARRIS Luxor Theater, Terneuzen CLINT EASTWOOD LEEvanCLEEF EU WALLACH TELERS GEVRAAGD TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN Vert. H POLDER zeeuwse mii culturele agenda SC Z 11» BAR „DE SMIDSE", GESLOTEN Presentatie van DE NIEUWE LENTE in ENORM VOORDEEL (groter nog dan in de opruiming) in KOUSEN - SOKKEN - LAKENS - SLOPEN - BADDOEKEN - TAFELLAKENS KEUKENDOEKEN - ONDERGOED - WERKKLEDING UITSLUITEND VAN 19 FEBRUARI TOT 6 MAART Vrijdag 18 februari 1972 Zaterdag 19 februari 1972 hopen onze ge liefde ouders A. V. DORSSELAFR en M. V. DORSSELAER - v. RAEMDONCK hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen. Receptie van 17 tot 18 uur in café Landbouw". .De Clinge, Molenstraat 3. De Heer is mijn herder. Na een geduldig gedragen lijden overleed in verpleeghuis Ter Valcke, onze lieve vader en opa JAN PIETER VAN MAELSAEKE weduwnaar van C. J. Steulel op de leeftijd van 77 jaar. Schiedam: J. C. v. Maelsaeke Goes: P. v. Maelsaeke E. J. v. Maelsaekc-Moerdijk Jan - Willem 't Harde: G. Barendse-v. Maelsaeke W. J. Barendse Terneuzen: C. J. de Bruijn-v. Maelsaeke A. de Bruijn. Goes, 16 februari 1972. L. de Colignylaan 2. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op de openbare begraafplaats te Zaamslag, 19 febru ari a.s. om 15.30 uur, na voorafgaande rouw dienst in De Rank, Zaagstraat. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in De Rank. Condoleance-adres: P. v. Maelsaeke, laan 77, Goes. Nassau- Bedroefd om haar onverwachts heengaan, dankbaar voor haar mooi en vruchtbaar leven en gesterkt door het geloof in haar verrijzenis stellen wij u in kennis van het overlijden van AUGUSTA MARIA VAN RIE echtgenote van Josephus van Merotle, geboren te Aardenburg op 29 mei 1893 en al daar overleden op 17 februari 1972. Aardenburg: J. van Merodc Rotterdam: P. L. van Merode R. van Merode-van Haastcren Yvonne Santiago: (Chili): A. van Merode, M.S.F. Schiedam: C. van Merode A. van Merode-Wolbert Nijmegen: H. M. A. van Merode A. W. P. van Merode-Peters André. Aardenburg, 17 februari 1972. Weststraat 48. De plechtige uitvaartmis gevolgd door de ter aardebestelling zal plaats hebben op maandag 21 februari a.s. om 10.30 uur in de parochie kerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te Aarden burg. Eucharistieviering voor de overledene op zon dagavond 20 februari a.s. om 7.00 uur in eerder genoemde kerk. Op woensdag 28 februari 1972 vieren M. M. HUIJBREGTS en B. C. J. HUIJBREGTS-VAN DER POEL hun gouden bruiloft. H. Mis uit dankbaarheid om 11.00 uur in de parochiekerk, Mgr. Nolensplein, Breda. Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot 19.00 uur in restaurant Boschhek, Dr. Schaepmanlaan 1, Breda. Breda, Scharenburgstraat 24. De begrafenis, van wijlen de heer J. A. VAN CADSAND zal plaats hebben maandag 21 februari a.s. te 15.15 uur op de Zuiderbegraafplaats te Ter- neuzen, na voorafgaande rouwdienst in de Ge meenschapszaal van De Goede Herderkerk, welke aanvangt te 14.30 uur. DANKBETUIGING Aan allen die op enigerlei wijze hebben meege werkt aan het welslagen van de carnavalsfees ten in Westdorpe, betuigen wij langs deze weg onze welgemeende dank. Westdorpe, februari 1972. Carnavalsvereniging „DE KOETERS" Westdorpe. DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, betuigen wij hiermede onze op rechte dank, voor de vele bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen t.g.v. ons diamanten huwelijk, aan H.M. de Koningin, Commissaris v. d. Konin gin, H.H. Geestelijken, College van B. en W., huisarts, Bestuur v. d. Bejaardenbond, familie, buren en vrienden. J. Aarssen P. Aarssen - Asselman, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Kloosterzande, Leliestraat 5. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven ondervon den tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma LUDOVICA CORNELIA DRIJDIJK - MARTENS betuigen wij onze oprechte dank aan de Eerw. Rector, de H.H. Doktoren en verplegend perso neel van het St.-Joannaziekenhuis te Goes, te vens ook aan de Eerw. Heer Pastoor van de parochie, en eveneens vrienden, kennissen en belangstellenden. Johannes Drijdijk en kinderen. Ovczande, februari 1972. Vrouwepolderseweg 5 A. Winkeliers en consumenten vinden elkaar feilloos in deze krant. INGEKOMEN PERSONEN 10 februari 1972 W Francke Chopinlaan 19 Sluis, E B L van den Hemel P C Hooftstraat 17 Breda, J G A M van den Buijs Zandstraat 16 Alphen en Riel, W P A Nauss De Jongestraat 9 Bever wijk, D Devcie-Hohnjec Tho- lensstraat 32 Zagreb Joegosla vië, M Khanjari-Bolvardi Ned- jad Shirazi Diepenbrockstraat 319 Abadan Iran. VERTROKKEN PERSONEN 10 februari 1972. H Sahbas Donze Visserstraat 93 Axel, M J F Flipse-Zoden kamp Debussyhof 63 Breda, T W Veldman Diepenbrockstraat 293 Haarlemmermeer, G W de Bokx Langs de Kreek Vlaardingen, J Pasman Roze marijnstraat 16 Zslg Reimers- waal, J van Doorn Wijk D. 44 Hoek Aardenburg, M A de Jong Peter van Anrooylaan 122 Vlissingen, J C L W Te- bak Grenulaan 54 Rotterdam, J G M Verschuren PooterscLijk 22 Spui Axel, J van Os Lo rentzlaan 41 Brielle, A J van der Meer-Van Leeuwen Burg. Geillstraat 24 Moerkerke Be, C T van Suijlekom Rozen straat 2 Gent Be. K A Hame link Polderstraat 35 Zaamslag Middelburg, G C Varkevisser Peter van Anrooylaan 110 Vlissingen, G J Munter Lange Kerkstraat 74 Groningen. GOES Grand, 20 uur: Blue Movie 18 jr. De Hoogte, 20 uur: Uitvoe ring Zeeuwse Muziekschool, m.m.v. het Zeeuwse Jeugd orkest. HULST Boekhandel Van Geyt, Steenstraat 20 „Expositie Zee land schildert" (t. m. 6 maart). Werkd. van 9-12 uur en van 13-18 uur, zond. van 14-17 uur. MIDDELBURG City, 20 uur: Raid on Rom mel 14 jr. De Beuk, 20.30 uur: J M met „Lieve Janet Rozenberg" van Stanley Eveling. Rijksarchief, expositie „Een verdronken stad - Reimers- waal", georganiseerd door het rijksarchief in Zeeland ter be studering van de geschiedenis (t. m. 18 febr.). ROTTERDAM De Doelen (Grote zaal), 20.15 uur: Rotterdams Philhar- monisch orkest o. 1. v. Edo de Waart, m. m. v. het Groot Omroepkoor. Hofplein Thea ter, 20.15 uur: „Een op de zes", blijspel door het Nieuw Rotterdams Toneel. Piccolo Theater, 20.15 uur: „Zeven manieren om een rivier over te steken" door de Nieuwe Komedie TERNEUZEN. Zuidland Theater, 20 uur: Wim Hornman vertelt over Latijns Amerika. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Blue Mo vie 18 jr. Vestzak Theater, „Catch 22", film van Mike Nichols. Johan- neskerk, 20 uur: Uitvoering door de zangvereniging „Zang- lust". IJZENDIJKE Cult. Centrum, expositie „Handenarbeid voor kinderen" (t. m. 27 febr.). Werkd. van 10-12 uur en van 14-16 uur, zat. en zond. van 14-16 uur. ZIERIKZEE Concertzaal, 20 uur: „En nu naar bed", musical van Annie M. G. Schmidt en Harry Ban- nink. ANTWERPEN Kon, Vlaamse Opera, 20 uur: Balletten. Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur: „De Spe ler", thriller van Anthony Shaffer. BRUGGE Korrekelder, Kraariplaats, 20.30 uur: „Jij met je wolken" van E. Westphal. Poppenthea ter, 20.30 uur: Opera „Faust" door Poppentheater Tijl Uilen- spieghel, Beenhouwersstraat 19. 19. GENT Kon. Opera, 20 uur: L'Opera d'Aran. Bestuur van de Jan- senius 'Scholenge meenschap te Hulst ver vult de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van de heer R. O. WILKING Als mede-oprichter van de Katholieke Middel bare School te Hulst heeft hij meer dan 50 jaar geleden de basis gelegd voor onze huidi ge scholengemeenschap. Zijn werk en blijvende interesse voor onze scholengemeenschap herdenken wij in res pectvolle en dankbare herinnering. Drs. R. Th. Sanders, voorzitter. F. E. Francken, secretaris. Hulst, 17 februari 1972. REUMATOLOOG Middelburg houdt vrijdagmorgen 18 februari en maandag middag 21 februari in GOES'. Telefoon 2030 Zondag 20 februari 8 uur DE BOEKANIER VAN DE 2e I ERELDDDNLQG <1I<OIIGI< C.SCOTl els Generaal George S. Patton KARL MALDEN als Generaal Omar N. Bradley "PATTON" COLOR BY DELUXE® Toeg. 14 jaar Zondag 20 februari 2.30 u. Voor onze jeugdige bezoe kers hebben wij deze week anderhalf uur allemaal verschillende tekenfilms zoals DONALD DUCK enz. TEKENFILMFESTIVAL Toeg. alle leeft. Wegens feestelijkheden in onze zalen is er zaterdag en maandag GEEN bio scoopvoorstelling. tehuis voor geestelijk gehandicapten te Middelburg vraagt een Haar taak zal bestaan uit het be oefenen van speltherapie met de pu pillen onder supervisie van een psy choloog. Voor deze funktie is de akte kleuter leidster A vereist. Inlichtingen worden verstrekt door de direktrice zr. P. N. van der Gaag (tel. 01180-5751). Schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling personeelszaken van de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland", Postbus 100 te Middel burg. Vestig Uw nieuwe winkel of kantoor in een snelgroeiende en welvarende gemeente tussen Breda en Oosterhout. oppervlakte ca. 100m2 - 200 m2, met diverse indelingsmogelijkheden. zeer aantrekkelijke huurvoorwaarden. groot parkeerterrein. uitstekende bereikbaarheid en weinig concurrentiemede daardoor zeer geschikt voor vestigingen in de volgende branches tuincentrum, meubels, electrische huishoudelijke apparaten, radio en T.V., drogisterij, horeca, textiel, banket, schoenen, wasserette, slijterij, vis, boekhandel, lederwaren en optiek. voor alle inlichtingen KOK BEDRIJFSHUISVESTING N.V. makelaató., 'oor handel en industrie Schiedamsedijk 50. Rotterdam. 010 -13 46 80 Buiten kantoortijd 010 - 32 29 03 (Tel. 01170-2735) Zaterdag 19 t.m. dinsdag 22 febr. om 8 uur - zondag middag om 2.30 uur (14 jaar) als FLETCHER CHRISTIAN p', KAPITEIN BUGH ais JO: 'N f/<U-S OP DE MM RICHARD HAYDN-TARI1A BCI'imi '451(001 UÜBMISIWS BRONISIAU KAPER (Tel. 01150 - 2041) zaterdag 19 t.m. dinsdag 22 febr. om 8 uur - zondag middag aanvang 2.30 uur (18 jaar) IBSMSCOR' "•«5. NOVA ZATERDAG 19 FEBRUARI demonstreert FREDDY VAN ESSEN het drie klaviers elektronisch orgel. KOMT U EENS KIJKEN. Natuurlijk bij LANGE KERKSTRAAT 41 GOES Telefoon 01100 -7258. VOOR OOGST 1972 Dorpsweg 79 SOMMELSDIJK Tel. 01870-2653 N.V. Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel ENKHUIZEN TEL. 02280-3838 Na kantoortijd 3138 vr. 18 feb. Middelburg - De Beuk - 20.30 u. JM Lieve Janet Rozenberg toneelstuk van Stanley Eveling met Nona van Wijk en Pim Oskam. Toegang voor JM-leden 3,niet-leden 4,50. ZVU vr. 18 feb. Tern'euzen - Foyer Zuidl. th. - 20 u. Wim Hornman schrijver, radiospreker, journalist, vertelt over het kruitvat: Latijns-Amerika. Entree gratis voor ZVU-leden en CJP-houd'ers. Niet-leden 1, vr. 18 feb. Vlissingen - Vestzakth. - 20. U. SFV Catch 22 Film van Mike Nichols Entree Nuts- en Filmkringleden 2, CJP 1,50. Vr. 18 feb. Zi^rikzee - Concertzaal - 20 u. ZVU En nu naar bed Mjoezikul van Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink. Abonn. krt. 07. losse krt. 7,50, CJP 3, uitsl. tel. bestellen op 17 feb. van 19-20 u. bij Mom, tel. (01110) 2192. Afhalen 18 feb. a.d. zaal van 19-19.50 u. zo. 20 feb. Middelburg - Schouwburg - 11.30 u. ZVU Koffieconcert door Musica da Camera Werken van o.a. Buxtehude, J. S. Bach, Vivaldi en Telemann. Toegangskrt. a 2,75 (met gratis kopje koffie en frisdrank voor de kinderen) vóór de aan vang verkrijgbaar. Kinderoppas in schouwb. aanwezig. zó. 20 fèb. Terneuzen - Foyer ZMdl. th. - 12 u. ZVU Koffieconcert Arjan Blanken, tenor; Rudolf Jansen, piano: „Die schone Müllerin" van Schubert. Toegangskrt. a 1,50 (met gratis kopje koffie) van 11 u. af aan de zaal. wo. 23 feb. Vlissingen - Britannia - 20 u. VSC Twee op de wip Naar het toneelspel „Two for the seesaw" van William Gibson, met Willeke Alberti en Jeroen Krabbé. Abonn. krt. 03. Losse krt. 7,50; CJP 3,— 's avonds aan de zaal. do. 24 feb. Goes - Prins van Oranje - 20 u. Inclusief denken ZVU Inleiding met discussie door dr. F. Boerwinkel Gratis entree voor leden ZVU, AWB, NUT en CJP-houders. Niet leden 1, do. 24 feb. Tern'euzen, - Luxor Theater - 20. u. If SFT Anti-autoritaire film van Lindsay Anderson. Inl. over abonn. (01150) 5555. Publicatie van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland, Nieuwe Haven 43 te Middelburg, telefoon (01180) 2715. HEDENAVOND GR. BAGIJNESTRAAT 23 HULST Telefoon 01140 -3372 WILKING Bij 2 stuks 2%, bij 4 stuks 4%, bij 6 stuks 6%, bij 8 stuks 8%, bij 12 stuks 10% KORTING

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 4