OPKNAPBEURT OOSTBURGSE W IJ K GAAT NIET DOOR Grondtekort houdt verkaveling Koewacht op DOE ER WAT AAN KOOP PRIJSBEWUST! Discussie in alle gelederen van bevolking over uitvoering Molenkreek voor recreatie Sluitende begroting voor Sas Verdeling woningen stuit op problemen JAC. HERMANS stad streek Ideologie Verbinding Schakel Fasen Bij handhaving eisen: FLATBÖUW IN KATSPOLDER BEGINT 29 FEBRUARI Ja va- bouwteam VERGADERING RAAD SAS 24 FEBRUARI Regen verstoorde optreden Irene Topschaken in Vlissingen Dubbeltjes- voorstel nu ook in Sasse raad Examen voor redden van drenkelingen MEER EN MEER ZULLEN DE HUISVROUWEN OP DE PRIJS GAAN LETTEN blooker cacaopoeder flffCNB* speculaas VACUUM JÊQQ 1 KOFFIE Jlfv KERSEN M PUDDING üa TRIO m ZOUTJES Af i«r nc ROTSJES 1 PATAT FRITES KIPPESOEP PAKKET COLAGLAS' 4H SLAGROOM yRB f SCHOTELS, L%/ GROENE ZEEPJOJ LUCIFERS IA/ BOOM 400 SCHORS tm PilN„ -• ^issutsiï augurken "tillvgrurues TIJDELIJKE AANBIEDING! UN*01 Vrijdag 18 februari 1.9.72 5 JAVA WORDT CïTY (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Uit een van Terneuzens oudste woon wijken, het zogenaamde Java. zal een eigentijdse „city" ver rijzen met woningen, winkel galerijen, kantoorgebouwen en parkeerpleinen, die de vooral de laatste jaren dynamisch ge groeide Scheldestad een totaal nieuw hart zullen geven. Een speciaal bouwteam heeft dit miljoenenproject in ontwerp afgerond en burge meester en wethouders hebben het bestemmingsplan „winkel centrum Java" nu ter beoorde ling voorgelegd aan de ge meenteraad alsmede aan tal van instellingen en organisa ties op sociaal-maatschappelijk terrein. Op hoorzittingen zal de be volking van Terneuzen haar mening over deze voorgestelde ingreep in de Temeuzense binnenstad kenbaar kunnen maken. Bij het ontwerp-bestem- mingsplan Java is voorop 'ge steld dat de huidige binnen stad nu en in de toekomst, haar centrumfunctie moet blijven vervullen. De uitgangspunten van projetot zijn: het Versterking van de win kelfunctie van de markt naast de uitbreiding van het winkel areaal ten oosten van de Oost- kolk en Herengracht. Integratie tussen oud en nieuw met uitdrukkelijk be houd van de Herengracht en oostkolk. Het bestuurlijk centrum (het nieuwe stadhuis) vormt, de hoeksteen voor een verders city-ontwikkeling. Reconstructie en regenera tie van de oude binnenstad met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid en de par keergelegenheid. Om een verbinding te ma ken met het gebied ten oosten van de kolk is een doorzichtig bouwelement gedacht, dat een volledig doorzicht mogelijk maakt vanaf de Herengracht- Rosegracht naar de oostkolk en stadhuis. Via deze gaande rij 'komt men in het gebied ten oosten van de kolk waar een supermarkt en winkels zijn ontworpen met bedrijfs ruimten en kantoren. Tevens is hier een parkeerterrein, eventueel parkeergarage in twee lagen, voorzien. Als af sluiting van het geheel is een hoog woongebouw gedacht, dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan het bewoonbaar houden van het nieuwe cen trum. Aan de zuidzijde sluit, dit gebouw aan op een lage bebouwing. Op deze foto van de maquette van het bestemmingsplan Java is de allure en vormgeving van het nieuwe hart van Terneuzen afgebeeld. De ontwerpers hebben er naar gestreefd een boeiend geheel te scheppen van het oude en nieuwe Terneuzen. Ten westen van deze bebou wing is, achter het belasting kantoor en het gebouw van rijkswaterstaat, is een gebouw geprojecteerd dat gedacht is ais een schakel tussen de van Steenbergenlaan en het win kelcentrum. Hier zouden be drijfsruimten. showrooms e. d. gehuisvest kunnen worden. Tussen deze bebouwing en de ten dele reeds bestaande be bouwing aan de Rosegraeht is een parkeergelegenheid, even eens eventueel in twee lagen, ontworpen. Aan de Westerschelde is. tussen het nieuwe stadhuis en de Scheldekade. een hoog ge bouw geprojecteerd waarin mogelijk een hotel-restaurant met uitzicht od de Schelde en luxe flatwoningen onderge bracht kunnen worden. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG. Het renovatieplan Finland in Oostburg zoals opgesteld door het Oostburgse gemeentebestuur en de woning bouwvereniging zal naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen doorgaan. In het plam-Java is ongeveer 16.000 vierkante meter aan be bouwingsoppervlak bestemd voor winkels, kantoren, be drijven. showrooms en ban ken. Verder zullen er circa 300 nieuwe woningen worden gebouwd er is er gerekend op parkeerruimte voor 1100 tot 1370 auto's, de parkeergelegen heid langs de zuidzijde van de Van Steenbergenlaan niet in begrepen. Bij het ontwerpen van het .Tava-project is men er van uitgegaan dat de gemeente Terneuzen omstreeks 1980 46.000 zielën zal tellen, waar van on-geveer 35.000 in de stad Terneuzen. Afhankelijk van de bevolkingsgroei van Ter neuzen zal het plan-Java in fasen verwezenlijkt moeten worden. Men hoopt, in 1973 met de omzet te beginnen. EEN RECHTBAN Kin Pi raeus heeft zes mensen ver oordeeld tot gevangenisstraf fen, variërend van 1 tot 14 maanden, in verband met de ontsnapping in juni uit een gevangenis op het eiland Ae- gina van Nikolaos Zambelis. De wijk voldoet niet aan de door CRM gestelde eisen om voor een renovatiesubsidie in aanmerking te komen. „De richtlijnen zijn dat de wijk minstens 245 woningen moet bevatten en die moeten voor 1945 zijn gebouwd", zo zei wethouder J. Barendregt. Uit een gesprek met een CRM- vertegenwoordiger had hij de indruk gekregen dat dit zeer fraaie plan helaas niet kan doorgaan. Wethouder J. J. Vergouwe vond die richtlijnen wat onbegrijpelijk. „De buurt moet dus eerst verkrotten voordat ingegrepen wordt". Wel uitgevoerd zullen wor den de plannen voor de woon omgeving in de Finlandwijk. Parkeerterreinen worden aan gelegd en speelhoekjes voor de kleintjes. Deze werken zijn aangemeld bij de dienst ACW en het wachten iS op subsi die. Wethouder Barendregt wees erop dat de huren in deze wijk relatief laag zijn. „Wil men graag c.v. in zijn huis dan kan de woningbouwvere niging die aanbrengen tegen ongeveer f 40,huurverho ging per maand, zodat dan uit eindelijk toch een huis met c.v. tegen een redelijke huur (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Dinsdag 29 februari zal de burgemeester van Terneuzeen, de heer J. C. Aschoff, officieel de bouw be ginnen van 328 galerijwonin gen in het bestemmingsplan Katspolder. De plechtigheid begint om 11 uur 's mor gens. beschikbaar is." Als bijzonder heid werd nog meegedeeld dat de gemeente garant is voor de rente en aflossing van de aan te brengen c.v.-installaties. Binnenkort zuilen de Fin- lanidibew-oners uitvoerig per brief door het gemeentebe stuur geïnformeerd worden. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In het bouwteam voor het bestem mingsplan Java hebben zitting een Éd van b. en w. van Terneuzen, de chef algemene zaken en planologie, de direc teur -v-an openbare werken en de steclebouwfeunid&ge advi seurs n-aimens de gemeente Terneuzen. Voorts maken van het bouwteam deel uit verte genwoordigers van het projek- tenonitwik-keliingsbureaiu Dura n. v. te Rotterdam, het make laarskantoor Stok n. v. te Til burg, het makelaarskantoor Stok n. v. te Breda, centrale opbouwbelanig-en te Rotterdam en het architectenbureau Van de Broak en Ba-kema te Rot terdam. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De ge meenteraad van Sas van Gent komt donderdag 24 februari in openbare vergadering bijeen. De hoofdschotel van de verga dering is de gemeentebegro ting over 1972. De raadsbesla- gingen beginnen om half acht. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het optre den van het drumband- en majorettenpeloton „Irene" uit Terneuzen in de carnavalsop tocht in liet Franse plaatsje Chalon sur Saóne is in het water gevallen. Toen de carnavalsoptocht vertrok begon het te stormen. Na amper een uur te hebben gelopen brak een wolkbreuk los, die een eind maakte aan de carnavalsstoet. De duizen den belangstellenden en de muziekgezelschappen vluchtten garages en portieken in om droog te blijven. De hele groep uit Terneuzen was door nat. Niettemin heerste enkele uren later in de jeugdherberg een opgewekte sfeer. Voordat de carnavalsoptocht begon werd in de ochtenduren het Nederlandse gezelschap in de raadszaal van de Franse plaats ontvangen door dé bur gemeester. Als beloning voor de lange reis kreeg de groep een bronzen legpenning en do cumentatie over Chalon sur Saóne. Hierna verzorgde „Ire ne" een optreden in het wees huis. (Van onze sportredactie) VLISSINGEN Zaterdag 26 februari schaken in Vlissin gen topschakers, zoals Ree, Withuis, Langeweg en Gligoric in een simultaanwedstrijd te gen meer dan honderd Zeeuw se schakers. De opbrengst van dit toernooi is bestemd voor minder valide schakers. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT B. w. van Sas van Gent hebben de gemeenteraad voorgesteld mee te werken aan de aanbie ding van een geschenk aan de gemeente Terneuzen ter gele genheid van de opening van het nieuwe stadhuis. Voorgesteld tfcrrdt een kre diet van f 929.30 beschikbaar te stellen, welk bedrag bere lcend is naar tien cent per inwoner van de gemeente Sas van Gent. Het college noemt de opening van het nieuwe stadhuis in Terneuzen een bij zondere en belangrijke ge beurtenis. „Het is een goede en zinvol le gewoonte om bij dergelijke gelegenheid een geschenk aan te bieden", aldus b. en w. Het beschenk zal de samenwerking tussen de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen tot uit drukking brengen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) KOEWACHT Verwacht wordt, dat eind van dit jaar in de ruilverkaveling Koewacht de voorlopige toedeling zal plaats heb ben. De definitieve toedeling kan dan naar alle waarschijnlijk heid eind 1973 volgen. Dit is donderdag meegedeeld tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Koewacht, waarop een aantal des kundigen een overzicht heeft gegeven van de stand van zaken van dit moment. Een probleem bij de verdere afwikkeling van de volgende fasen van de ruilverkaveling in Koewacht is het feit, dat het grondbezit van de Stich ting Beheer Landbouwgronden (SBL) voor dit ruilverkave- lingsgebied (nög) niet vol doende is om aan de zoge naamde primaire claims te voldoen. De SBL-pot bestaat onder meer uit grond, die door deze stichting is verwor ven bij bijvoorbeeld bedrijfs beëindiging. Uit deze grond „reserve" kan geput worden als daaraan bij een bepaalde ruilverkaveling behoefte is. De toedeling, waarmee bin nenkort begonnen kan worden is een fase, die volgt op de vaststelling van de lijst van rechthebbenden volgens de eerste schatting en na de uit voering van de belangrijkste cultuur-technische werken. Sinds het begin van de ruilver kaveling in 1967 is er voor wat betreft op het gebied van tech nische werken al heel wat gedaan. Daar verwees ook de nieu we voorzitter van de plaatse lijke commissie naar, de heer K. Collot d'Escury. Hij is dr. ir. J. van de Wolf na diens vertrek als voorzitter opge volgd. Tegelijkertijd zijn er in (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Een reeds door de voormalige ge meente Westdorpe gekoesterde wens om de Oost Molenkreek in eigendom te verwerven kan in vervulling gaan wanneer de gemeenteraad van Sas van Gent instemt met een desbe treffend voorstel van b. en w. Als bestemming van de kreek wordt gedacht aan recreatie en sportvisserij. Getracht' zal worden hiervoor subsidie te krijgen van Staatsbosbeheer en de organisatie ter verbete ring van de binnenvisserij. de commissie nog verschillen de andere vacatures bezet Volgens de heer Meiborg, die als deskundige een toelich ting gaf op het verdere ver loop van de verkaveling, zal de voorlopige toedeling voor 85 a 90 procent aanvaardbaar zijn. In de loop van dit jaar zal er een ontwerp-plan wor den voorgelegd, naar aanlei ding waarvan eventueel tegen de voorgestelde gang van za ken bezwaar ingediend kan worden. In een later stadium zullen de betrokken boeren met een definitief plan wor den geconfronteerd, waarin met zoveel mogelijk wensen rekening wordt gehouden. De heer Meiborg heeft de boeren geadviseerd de hun toebedeelde kavels toch zo snel mogelijk in gebruik te nemen, ook als ze het met de toedeling niet eens zijn. „Dit wil met zeggen dat u daarmee dan uw kans op wijziging on gunstig beïnvloedt", aldus de heer Meiborg. (Van een onzer verslaggevers)' OOSTBURG Zaterdag middag zullen negen jongelui hun examen voor de Konink lijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen in het Veerhoekzwembad in Oostburg afleggen. Deze jon gelui bezetten in het zomersei zoen de strandposten langs de kust. Het zijn allen scholieren die dan part-time bij de ge meente in dienst zijn. Vorige week behaalden zij in Cad- za.nd een EHBO-diploma. Burgemeester Schipper zal zaterdagmidag om 17 uur de behaalde diploma's uitreiken. „Ik heb zeer veel bewondering voor deze jonge mensen", al dus burgemeester Schippe. „De gehele winter hebfcen zij hard getraind en het gevolg is dat onze stranden deze zomer nog veiliger worden. Ik zal dan ook met plezier de diplo ma's uitreiken". (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN" GENT De ge meente Sas van Gent heeft voor 1972 een sluitende begro ting zonder dat beroep moest worden gedaan op bijzondere middelen. De post onvoorzien bedraagt ruijn f 98.500.-. Dit bedrag zal echter, zo de len b. en w. de raad mee, geheel of voor het grootste deel worden opgeslokt door de financiering van nieuwe voor zieningen, waarvan de belang rijkste zijn de doortrekking van het bolwerk over de spoorlijn naar de Papegeule- straat en de aanschaffing van mechanische hulpmiddelen vOor de dienst gemeentewer ken. Ook het uitbesteden yan het kolkenzuigen zal een flink bedrag vergen. B. en w. achtera het gezien de gunstige uitkomsten van de begroting, niet noodzakelijk over te gaan tot verhoging van gemeengeblastingen. Wel zal het recht voor het gebruikma ken van de reinigingsdienst moeten worden aangepast. De kosten van het ophalen van huis- en tuinvuil, bedrijfs afval en grof vuil zijn sterk gestegen, hetgeen het gemeen tebestuur met zorg vervult. Het instellen van een onder zoek naar andere mogelijkhe den wordt gewenst geacht. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De drie ge meenten Aardenburg, Oost burg en Sluis zijn het nog niet eens over de verdeling van het aan de regio West- Zeeuwsch-Vlaanderen toege wezen woningcontingent. Dit omvat o.m. 90 w.w.-woningen, 30 corporatiewoningen en 80 premiehuurwoningen. Tijdens de gisteren gehou den persbijeenkomst op het Oostburgse gemeentehuis bleek het Oostburgse college geporteerd voor een zeer snel le verdeling. „Dan kan ons deel nog worden opgenomen in de nu begonnen bouw- stroom", aldus wethouder J. Barendregt. Zoals beleend is dit jaar voor het eerst een contingent toegewezen aan de regio en moeten de gemeenten onder ling uitmaken hoe zij dit ver delen. De moeilijkheid zit bij Sluis, waar men zoals in de laatste raadsvergadering werd meegedeeld 10 huizen wil bouwen in Sluis en 18 in Re- tranchement. In Sluis schijnt de grond nog niet bouwrijp te zijn. Daarnaast speelt nog het vorig jaar aan Aardenburg af gestane contingent, dat vol gens eèn gentlemen's agree ment tussen éluis en Aarden- burg weer aan Sluis terugge geven moet worden Aardenburg heeft bouwrijpe grond in plan-west voor 29 woningen en aan de Mgr.. De Backerestraat in Eede voor 15 woningen. ■zpDoeNVteW'-1 3/4|jberpot fondspak y^We liter ^^mspak fo" gekruid FRüS,sWef=J5LISi ttareeuAL p,nda's in dqp /l°rmole ptyspr 2£OgrarnspaK not-male pcfc mh.3#)qr: op zware siroop |M nor male prijsVy /yi Gsrraken grefce p°b(o^sltr^_ normale prijs ^45" Jb pak van Melig. - I 3 smaken rcrmale pnjs)55^^^^ i/ooèoeuet. f: scoslBAM normale pójsjS* f5 F JD/£fV/?/&S 500ÖBAM normale prijs J20" 20 Zrcck JtF bijons blikje Hollandia normale pysJJgf f: reeds vanaf- bete- zachte normale ptys?# pakten mmi HUISHOUD KJU Bensdorp fMwr LftERBLIK normale fles zachte raw®!»® normale PTÜSJ85- tins- flessen S\H"- _nr PRUS-SLAG

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 2