Scheepswerf „De Schelde" geheel plat - GAT" IETS KLEINER „Drie van Breda" betuigen spijt 3700 man niet aan het werk Baby uit Baarle-Nassau overleden na armbreuk Cruijff, Israël, Van Hancgciii en Keizer: Fadrhonc moet blijven 17 tm 27Febr. BEDRIJFSAUTO Werkgevers: van matiging komt niets terecht Man steekt 3 kinderen dood in ziekenhuis Nelissen meldt financieel meevallertje NATUURLIJKE DOODSOORZAAK NedLloyd ontslaat 140 man Luchtbel naar land der fabelen IN BLACKPOOL Er schijnt nog iemand in Breda te wonen, die denkt dat je voor een authentieke Rodier-boutique met een authentieke franse Rodier-kollektie naar Parijs moet! Qaalors... Aardschok in Oost-België GASLANTAARN BRENGT UITKOMST In gezamenlijke schriftelijke verklaring Eerbied NEDERLANDSE BANK KOOPT DOLLARS OP Werklozen kennen hun rechten vaak niet MET AUTO TE WATER PTT verwacht '2\2 miljoenste telefoon abonnee Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. i-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. ivieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 7y 2b t.n.v. N V Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1972 26e Jaargang Nr. 8780 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Stakers aan de poort van „De Scheldein Vïissingen. BLACKPOOL (RTK) Een man heeft gisternacht in het Victoria-ziekenhuis in de Engelse stad Blackpool drie kinderen doodgestoken. Hij bracht een vierde kind en twee zusters ernstige ver wondingen toe en sloeg ver volgens op de vlucht. Een gro. te politiemacht maakt met speurhonden jacht op de moordenaar. Twee van de doodgestoken kinderen waren twee jaar oud, de derde was vier. De toe stand van het gewonde kind, ook twee jaar, was gisteren bevredigend, evenals die van de twee zusters die een spoed operatie ondergingen. De dader was kort na mid dernacht de kinderafdeling van het ziekenhuis binnenge stapt. Hij zei dat hij tot het personeel van het ziekenhuis behoorde en vroeg wat slaap pillen. Plotseling trok hij een mes, waarmee hij zich op de twee nachtzusters stortte, waarna hij als een wilde de zaal door rende en vier kinde ren messteken toebracht. Eén der zusters kon nog juist de politie bellen voor zij het be wustzijn verloor. De politie van Blackpool heeft gisteravond een man ge arresteerd die verdacht wordt van de moorden. (Van onze correspondente! VLISSINGEN Op de scheepswerf De Schelde in Vïis singen en de reparatiewerf in Vlissingen-Oost van De Schelde is het werk donderdag door stakers volkomen stilgelegd. Dat betekent dat 3700 mensen niet aan het werk konden. Woensdagmiddag kwamen eerst in de kantine, later op de afde lingen de stakingsbesprekingen tot stand. Onder leiding van stakings leider H. Sepers, kaderlid van het NVV, werd besloten dat de toegang tot de werf donder dagmorgen zou worden gebar ricadeerd. Leden van de och tendploeg na-men dit karwei voor hun rekening. Met mate rialen van de werf, planken en tonnen werden de toegangen afgesloten. Er werden leuzen op aangebracht als „Geen mini- ,cao" en oproepen tot stakingen. De stakingsleiding heeft uit de leden van diverse ploegen groepen geformeerd, die voor de poort zullen posten, zodat de toegangen dag en nacht be waakt zullen zijn. Voor de poort werd door een honderdtal sta kers heftig gediscussieerd. De stakers hebben wel de directie leden, de medische en de brand weerploeg en vier technici toegelaten tot de werf. Deze technici moeten de tandwielfabriek draaiend hou den. Komt deze namelijk stil te liggen dan zijn de gevolgen voor de Schelde catastrofaal. Deze installatie werkt zo nauw- ADVERTENTIE) Glnnekenstraat 2a, Breda (bij Voss). Tel. 01600-45841 keurig, dat er bij afzetting on middellijk afwijkingen zouden ontstaan in de afslijping. De confessionele vakbonden hebben in Vïissingen een bu reau geopend waar werkwil ligen zich kunnen melden. Don derdagmiddag om drie uur had den zich al tussen 1100 en 1200 werkwilligen gemeld. Onder hen waren ook veel NVV-Wden. Op het bureau waren o.a. leden van de ondernemingsraad van De Schelde aanwezig. De bestuurders van de bon den St. Eloy CMB, de Unie BHP-NBT en KLP hebben de direotie van De Schelde don derdagmorgen een telegram ge stuurd waarin zij de directie aansprakelijk stellen voor de niet gewerkte uren. Volgens bovengenoemde bonden heeft de directie lijdelijk toegekeken, terwijl de werf gebarricadeerd werd. Districtsbestuurder van het NVV, de heer L. Speek uit Roo sendaal, stelt dat de directie vorige week al wist van de voorgenomen stakingen, maar dat zij niets heeft onderno men om de werkwilligen in staat te stellen te gaan werken. - De stakingen in de Rijnmond gingen gisteren onverminderd door evenals in Amsterdam. Het algemeen bestuur van de Industriebond NKV (St. Eloy) en de bondsraad van de chris telijke metaalbedrijfsbond zou den gisteravond afzonderlijk in spoedvergadering bijeen komen. Het ligt in de bedoeling de partijen betrokken bij het con flict in de metaalindustrie van morgen om negen uur bijeen te laiten komen in het gebouw van de SER in Den Haag. Op deze bijeenkomst moet worden bepaald welke personen in aan merking komen voor het uit brengen van een bindend ad vies ter oplossing van het con flict. Ook de opdracht aan de a-rbiter(s) komt aan de orde. Gisteravond laat maakten de vijf confessionele bonden be kend, dat besloten is „Ja" te zeggen tegen de voorgestelde arbitrage. (Vervolg op pag. 3) Nelissen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De grote financiële tegenvaller, waar mee het kabinet-Biesheuvel vorig jaar bij zijn optreden werd geconfronteerd, blijkt achteraf iets mee te vallen. In een nota aan de Tweede Kamer schrijft minister Nelis sen van Financiën, dat het ge raamde tekort over 1971 281 miljoen gulden minder is, dan aanvankelijk werd geraamd. Dat komt enerzijds door een stijging van de ontvangsten (21 miljoen)anderzijds door de be zuinigingen op diverse minis teries (260 miljoen). Het tekort over 1971 bedraagt nu 3.126 miljoen, terwijl in de begroting 1972 nog rekening was gehouden met een tekort van 3.407 miljoen. Na aftrek van de opbrengst van de wie- beltax en de daaraan gekoppel. de uitgaven-beperking, resul teert over 1971 een tekort van 3.618 miljoen (op de begroting voor 1972 hield men nog reko ning met 3.899 miljoen). In zijn nota aan de Kamer schrijft de bewindsman dat het financieringsbeeld van de over. heid over 1971 aanzienlijk gun stiger is geworden. Ten tijde van de miljoenennota '72 (vorig jaar september) werd een fi nancieringsbehoefte van 3.700 miljoen gulden verwacht. De vermoedelijke realisatie is 2.700 miljoen. Aan financieringsmid delen kwam, door een ruim be roep van het rijk op de kapi taalmarkt, 2.800 miljoen be schikbaar. Als gevolg daarvan heeft het -rijk vermoedelijk een overschot van 100 miljoen gul den Verschillende departemen ten hebben echter meer uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd (onderwijs en we terischappen 45,7 miljoen, ver keer en waterstaat 34,1 miljoen en economische zaken 23.5 mil joen). Alle andere ministeries hebben minder uitgegeven dan was begroot, waarbij vooral CRM opvalt met een besparing van maar liefst ruim 70 miljoen gulden. De post onvoorzien is door de regering maar 8 mil joen gulden opgemaakt. iqq(Van een onzer verslag gevers) BREDA Saskia Verhoe ven, de zeven maanden ou de baby uit Baarle-Nassau die vorige week wegens een raadselachtige armbreuk naar het St.-Laurentiuszie- kenhuis in Breda terug- moest, is daar woensdaga vond om 8 uur overleden. De baby was eerder wegens een navelbreuk verpleegd in het ziekenhuis. Sectie heeft uitgewezen dat er geen sprake' kan zijn ge weest van een val of iets dergelijks. De baby moet geleden hebben aan een ernstige ziekte die met spontane botfracturen ge paard kan gaan. Zoals we vorige week za terdag meldden stonden zo wel de directie van het zie kenhuis als de recherche voor een raadsel. De inspec tie voor de volksgezondheid in Den Bosch zegden een onderzoek toe waarmee in middels een begin is ge maakt. - Woensdagavond overleed de baby. Dit was voor de di rectie van het ziekenhuis aanleiding om de hulp in te roepen van de patholoog anatoom dr. Zeldenrust. Deze kwam tot de conclusie dat de armfractuur in geen geval het gevolg kan zijn van uitwendig geweld, maar, zoals gezegd, ver klaard moest worden uit een kwaal waaraan de baby al leed en die waarschijn lijk ook de dood tot gevolg heeft gehad. Overigens zou het resultaat van een ver der onderzoek door dr. Zel denrust moeten worden af gewacht om inderdaad 100 percent duidelijkheid en ze kerheid te hebben over de doodsoorzaak. ROTTERDAM t ANP) Koninklijke Nedlloyd, een on derneming van de Nederland se Scheepvaart Unie, heeft een begin gemaakt met een ingrij pende reorganisatie. Deze heeft tot gevolg, dat ongeveer 140 personeelsleden zullen moeten afvloeien. Er is een schadeloosstel lingsregeling getroffen. Reden tot de reorganisatie: sinds 1970 is het aantal dienst doende vrachtschepen met plm. 20 verminderd tot 70. BRUSSEL (ANP) Gister morgen rond vijf uur heeft zich in de zogeheten Belgische oostkantons (rond Eupen) een korte maar tamelijk hevige aardschok voorgedaan. Voor zover bekend is er geen schade van betekenis aangericht. (Van onze sportredactie) SCHIPHOL De vertrouwensmannen van het Nederlandse voetbalelftal Rinus Israël, Piet Keizer, Wim van Hanegcm en aanvoerder Johan Cruijff hebben een gesprek aangevraagd met bondsvoorzitter W. Meuleman, II. Burgwal en de begelei dingscommissie van het Nederlands elftal. Aangenomen wordt dat de vier spelers een verlenging van het contract van bondscoach dr. Frantisek Fadrhonc willen beplei ten. Veel spelers hebben al te kennen gegeven voor de verlenging van dit dienstverband te zijn. Het contract loopt eind juni af. Uiterlijk drie maanden tevoren, dus eind maart, moet het bonds- bestuur beslist hebben, of het contract wordt beëindigd of niet. Het gesprek, waarvoor ook de sectiebestuur betaald voetbal zal worden uitgenodigd, wordt morgen in het sportcentrum van de KNVB te Zeist gehouden. Met behulp van een gaslantaarnwelke kampeerders niet onbekend is, kan deze jongedame een. verjaardagskaart uitzoeken in een winkel in PLr^'stycat in het centrumvan de Engelse hoofd stad. Verwacht wordt, dat de'situatie in. de elektriciteitsvoorziening door de aanhoudende mijn werkers staking nog zal verslechteren. (Van een onzer verslaggevers) BREDA In het jongste gra tieverzoek van de „Drie van Breda" klinkt duidelijk spijt door over hetgeen deze drie oorlogsmisdadigers een deel van het Nederlandse volk hebben aangedaan. Vorig jaar augustus hebben Kotalla, Aus der Fün- ten en Fischer een schriftelijke spijtbetuiging opgesteld. De te neur daarvan is terug te vinden in het verzoek om gratie, dat in het najaar van 1971 is inge diend. In de verklaring van augus tus zeggen de „Drie van Breda" o.m. „dat het ons gedurende al die jaren van gevangenschap zeer duidelijk geworden is, dat het Nederlandse volk in zijn ge heel en bepaalde groepen wel heel in het bijzonder hebben geleden onder het afschuwelij ke regime dat de Duitse Hitier- regering hier heeft toegepast. In de verklaring staat verder: „De processtukken en de ge velde vonnissen spreken duide lijk uit, dat ook wij, ieder op eigen wijze, actieve uitvoerders zijn geweest van dit afschuwe lijke gebeuren" Na deze bekentenis verklaren Kotalla, Aus dér Fünten en Fi scher: „Wij betreuren nu ten zeerste dat wij daaraan actief hebben deelgenomen. In de loop van de jaren is het duidelijk ge worden dat ook nu nog velen de dagelijkse sporen van dit leed met zich meedragen". De drie mannen erkennen vervolgens „het onzegbare en onmenselijke leed dat in de jaren 1940-1945 over dit land en over dit volk is gebracht door een regime, waarvan ook wij medewerkers zijn geweest, doch welk regime wij nu uit de grond van ons hart verafschuwen". (ADVERTENTIE) OPEN VAN 10-17 EN 19-22 UUR RAI ZATERDAGS EN ZONDAGS VAN 10-17 UUR TOEGANG f4.- AMSTERDAM TT-biljetten aan NS-stations „De Drie" spreken hun hoog achting en eerbied uit voor het Nederlandse volk. Zij spreken verder de hoop uit eens te mo gen terugkeren naar hun eigen land en hun familie ..om ons in vrijhei! en stilte en rust voor te bereiden op het verschijnen voor de eeuwige rechter op wiens almachtigheid wij ver trouwen". Volgens degenen, die de „Drie van Breda" al jaar en dag geestelijk begeleiden in de ge vangenis is deze spijtbetuiging oprecht en het resultaat van ja renlange bezinning op* wat het drietal in de oorlog heeft ge daan. Een van deze begeleiders zegt in dit verband: „Je leest zo vaak berichten, die melden dat deze drie mensen nooit ook maar een greintje spijl hebben betuigd. Ik begrijp niet waar men dat vandaan haalt. Er is een duidelijk rijpingsproces ge weest en dat heeft geleid tot een uiteindelijke afschuw over wat zij gedaan hebben". Voor een beslissing over het gratieverzoek is de spijtbetui ging, strafrechtelijk gezien, niet relevant. Wel belangrijk bij een gratieverzoek is bijvoorbeeld of inwilliging ervan het gevaar voor herhaling van de misda den of een breuk op de open bare orde tot gevolg kunnen hebben. AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Bank is gister morgen officieel in de markt gekomen voor steunaankopen en heeft 14,1 miljoen contante dollars gekocht tegen f 3,1720, zo wordt in geldmarktkringen vernomen. DEN HAAG (ANP) Werk lozen zijn niet in alle gevallen tevreden over de voorlichting, die zij over hun rechten en mogelijkheden ontvangen en kennen dikwijls die rechten en mogelijkheden niet. Dit blijkt uit. een onderzoek van het in stituut voor Arbeidsvraagstuk ken in Tilburg. Ongeveer 27 procent van de ondervraagde werklozen bleek slechts op de hoogte te zijn van de sinds J januari 1970 geldende regeling, dat bij „nieu we" onvrijwillige werkloosheid de uitkering gebaseerd blijft op het eerder verdiende hogere loon. Doze regeling geldt voor hen, die binnen een half iaar na het eerste ontslag werk aanvaarden, dat minder in komsten oplevert. De regeling was op het moment van het onderzoek (najaar 1970) pas ongeveer negen maanden van kracht. Niettemin moet de con clusie zijn, aldtls de onderzoe kers, dat dit nieuwe instrument van arbeidsmarkt beleid we gens de gebrekkige kennis van de werklozen niet het gewenste effect opleverde. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als men het Verbond van Nederlandse On dernemingen (VNO) moet ge loven gaat de huidige loonont wikkeling in een bedenkelijke richting. Volgens het blad van het VNO zijn er nu voor een half miljoen werknemers collectie ve arbeidsovereenkomsten af gesloten die voor een totale loonstijging dit jaar van 10,7 procent zorgen. Eli dat is dan volgens deze werk gevers hoger dan in de Sociaal Economische Raad eind vorig jaar was overeengekomen. Het VNO trekt de conclusie dat er van de loonmatiging niets terechtkomt. (Zie ook pagina financiën) UTRECHT (ANP) Als een auto te water raakt biedt de korte tijd, dat de auto blijft drijven (variërend van enkele seconden tot drie a lricr minuten), de grootste kans op ontsnapping. Maak direct nadat de auto te water is gekomen de autogordel los, open portierramen, schuifdak en/of achterklep, reken niet op een luchtbel die, nadat de auto op de bo dem tot rust is gekomen, nog enig respijt zou ge ven: er ontstaat geen luchtbel. Dit is de conclusie van een door de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid ingesteld onderzoek „au to's te water". De conclusie van het onderzoek maakt een eind aan de verwarrende discussie (wei een lucht bel, geen luchtbel, wach ten, niet wachten) over de veiligste manier van handelen bij het te wa ter raken van een auto. aldus de SWOV. Het rap port adviseert verder; rijdt nooit met vergren delde autodeuren en ge bruik steeds de autogor del. Vergrendelde auto deuren maken hulp van buitenaf praktisch onmo gelijk. Zonder autogordel is de kans op gewond of bewusteloos raken veel groter, dan wanneer wel een gordel wordt ge bruikt. Ongeveer eenderde tot eenvierde van de Neder landse automobilisten kan niet of nauwelijks zwemmen. Voor de tota le Nederlandse bevol king ligt het cijfer nog ongunstiger: meer dan 40 procent. Dit is de uitslag van een enquête, die werd verricht in het kader van het onderzoek. Als een inzittende uit een te wa ter geraakte auto weel te mtsnappen, zo zegt de SWOV, zal vaak zijn zwemvaardigheid bepa len of hij al dan niet vei lig de kant bereikt. DEN HAAG (ANP) De PTT verwacht de komende zo mer de twee en een half mil- loenste telefoonabonnee aan te sluiten, twee en een half jaar nadat op 8 januari 1970 de twee miljoenste abonnee werd verwelkomd. Meer dan de> helft (55 pro cent) van de Nederlandse ge zinnen is thans telefonisch be reikbaar. EEN ACTIEGROEP die zich noemt naar de Italiaanse fa scistenleider Benito Mussolini, heeft nieuwe aanslagen ge pleegd in Milaan. IN DüSSELDORF staan twee gezagvoerders terecht, onder wie de Rotterdamse duwbootkapitein Cornelis van H, die worden beschuldigd van dood door schuld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1